Nyheter

 • Sak 13/2011

  Påberopelse av Svanemerking i markedsføring av bleier gikk lenger enn det var dekning for, og i strid med § 26. Sammenlignende reklame, selv om konkurrenten ikke var nevnt. Det å skape og spille på foreldres usikkerhet er i strid med § 25.

  20.12.11
 • Sak 11/2011

  Utformingen av belastningslodd var basert på rent funksjonelle hensyn, og derfor ikke vernet for klager, jf mfl § 30. Det forelå ikke forhold som tilsa anvendelse av § 25.

  18.11.11
 • Sak nr. 10/2011

  Klager var i ferd med å etablere seg i det norske markedet. Innklagede endret da sine annonser slik at de fremsto som en nærgående etterligning av den design klager hadde benyttet over flere år og i mange land. I strid med mfl § 25. Uttalelse om forståelsen av mfl § 4. Generell uttalelse om fremleggelse av tredjemannsvurdering av saken og om konsentrasjon i saksfremstilling og argumentasjon.

  18.11.11
 • Sak nr. 09/2011

  Innklagede markedsførte tre forskjellige lommekalendere, som i størrelse og i oppsettet av kalendariet systematisk fulgte klagers lommekalendere. Selv om det også var forskjeller, var dette i strid med markedsføringsloven § 25.

  30.09.11
 • Sak nr. 07/2011

  Innklagede hadde benyttet designelement som særpreget klagers vernesko i strid med markedsføringsloven § 30. Partenes varemerke var festet på fremsiden av pløsen, men dette ble ikke funnet tilstrekkelig til å hindre forvekslingsfare.

  30.09.11
 • Sak nr. 05/2011

  Utvalget fant at Telinet ved sin annonse for strøm hadde overtrådt reglene for god forretningsskikk næringsdrivende i mellom, jf. markedsføringsloven § 25. Annonsen var en tilnærmet kopi av Hafslunds annonse. At Telinet spilte på humor ved å endre overskriften, var ikke i seg selv tilstrekkelig til at det ikke forelå en urimelig utnyttelse av den innsats Hafslund hadde nedlagt gjennom en omfattende annonsekampanje. Utvalget kom under tvil til at det ikke forelå forvekslingsfare. Markedsføringsloven § 30 ble dermed ikke funnet anvendelig.

  24.06.11
 • Sak nr. 04/2011

  Utvalget fant at selv om Mariusgenseren er basert på tradisjonelle mønstre og farger, er det gjennom en omfattende markedsføring i 60 år, opparbeidet en goodwill knyttet til mønsteret. Konkurrentene plikter da å holde nødvendig avstand og utnytte de variasjonsmuligheter som finnes. Etter en konkret helhetsvurdering fant Konkurranseutvalget enstemmig at fire av de innklagede strikkemønstre ga et helhetsinntrykk som var så likt Mariusgenseren at de var egnet til å bli oppfattet som en variant av denne. Dette innebar en urimelig utnyttelse av klagers innsats som var i strid med markedsføringsloven § 25. Når det gjaldt den innklagede barnegenseren, var Konkurranseutvalget noe mer i tvil. Flertallet, seks medlemmer, fant at også denne modellen var i strid med markedsføringsloven § 25, mens et mindretall på tre medlemmer fant at innklagede ved denne modellen hadde utnyttet variasjonsmulighetene på en måte som gjorde at genseren holder tilstrekkelig avstand til Mariusgenseren.

  24.06.11
 • Sak nr. 03/2011

  Utvalget fant at Match.com’s markedsføring som ”Norges største datingtjeneste” og ”Norges største datingnettsted” var villedende. Da det ikke er noen entydig oppfatning om hva som ligger i betegnelsen ”størst” på dette området, kan en slik betegnelse ikke anvendes uten nærmere presisering.

  24.06.11
 • Sak nr. 02/2011

  Utvalget fant at en påstand om å ha ”markedets beste” brilleglass ville bli oppfattet som om produktet var bedre enn konkurrentenes. Påstanden ble funnet å være i strid med markeds-føringsloven § 26, da innklagede ikke hadde fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon for at påstanden var riktig. For at en dokumentasjon skal ha tilstrekkelig beviskraft, kreves vanligvis at påstandene kan underbygges av uttalelser eller undersøkelser utført av nøytrale instanser med anerkjent faglig kompetanse og på en faglig forsvarlig måte. Utvalget fant ikke at det var forhold ved den innklagede annonsering som tilsa at markedsføringsloven § 25 skulle anvendes i tillegg til § 26.

  28.04.11
 • Sak nr. 01/2011

  Bruk av klagers foretaksnavn som samlebetegnelse for en gruppe egne produkter i strid med markedsføringsloven § 25. Kritikkverdig forhold på klagers side kunne ikke endre den rettslige vurdering av innklagedes forhold.

  28.04.11

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 95 446 437