Sak 08-2022

Saken gjelder: Spørsmål om etterligninger av kniver til kjøkkenbruk.

 

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 16. august 2022.

 

Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Helen Engebrigtsen, Unn Grønvold Nikolaisen, Pål Hurlen, Magnus Fegth, Vincent Tsang, Aud Lundstad, Catharina Bartnes, Annie Myhre og Paal Sprakehaug. 

 

 

SAK 8-2022

Klager:

Global Corporation AS

Dalveien 29

1718 Greåker

 

 

Prosessfullmektig:

Advokat Andreas Bjørnebye

Advokatfirmaet EY

Dronning Eufemias gate 6

0191 Oslo

 

 

Innklaget:

Home Brands Holding AS

Postboks 1126 Lura

4391 Sandnes

 

 

Prosessfullmektig:

Advokat Stine Helén Pettersen

Bing Hodneland Advokatselskap AS

Postboks 1903 Vika

0124 Oslo

 

 

Saken gjelder:
Spørsmål om etterligninger av kniver til kjøkkenbruk.

 

 

Kort om partene og sakens bakgrunn

Klager, Global Corporation AS, har agentur på og driver distribusjon i Norge av redskaper til kjøkkenbruk, herunder kjøkkenkniver. Klager leverer kjøkkenredskaper til virksomheter som selger redskapene videre til forbrukere og profesjonelle, og leverer blant annet til innklagedes butikker i kjedene Kitchn og Tilbords.

 

Global Corporation omsetter for ca 10 millioner kroner pr år, i hovedsak knyttet til kniver solgt på agentur fra det japanske selskapet MAC. Ca 50% av klagers omsetning er relatert til salg til Kitchn-kjeden.

 

Innklagede, Home Brands Holding AS, er morselskapet i et norsk konsern som driver handel og engrosvirksomhet med kjøkkenutstyr og husholdningsprodukter. Selskapet eier og driver butikkjedene Kitchn og Tilbords. Home Brands Holding markedsfører  og representerer en rekke kjente og ukjente merkevarer i sine butikker, herunder flere kjente knivmerker. 

 

Home Brands Holding har begynt å markedsføre og selge et utvalg kniver under merket Sekiryu. Global Corporation mener at flere av Home Brands’ kniver er kopier av de MAC-knivene klager selger: 

MAC-kniv til høyre i hvert sett, Sekiryu-kniv til venstre

Klager, Global Corporation AS, har i korte trekk gjort gjeldende

Innklagede har etterlignet MAC-knivene, som klager har agenturet på. Innklagedes Sekiryu-kniver er identiske eller nær identiske kopier av MACs kniver. Knivene har samme hybride knivsegg (en blanding av den japanske ensidede skrå skjæresiden og den vestlige V-formede eggen), samme lengde på skaft og knivblad, samme form på knivbladet og tilsvarende skaft med samme designform. Der MACs kniver har luftlommer i bladet har kopikniven det også. De eventuelle små forskjellene som er mellom knivene er underordnede. 

 

Innklagedes butikkjeder, Kitchn og Tilbords, markedsfører knivene med tilnærmet identisk veiledende pris, men det er allerede annonsert at kopiknivene skal selges med en betydelig rabatt (40-50%), slik at kopiknivene er vesentlig billigere for forbruker enn originalknivene. 

 

Klager og innklagede har i en årrekke samarbeidet om distribusjon av kjøkkenredskaper, og klager har levert kniver til innklagedes butikker siden 2004. Klager har, i forbindelse med forretningsforholdet, betalt markedsstøtte og bistått med opplæring av ansatte.

 

Global Corporation mener at Home Brands Holding rettstridig har etterlignet klagers MAC-kniver, jf. markedsføringsloven § 30. Klager har hatt kjennskap til MAC som originalprodukt, har aktivt søkt etter en leverandør som var villig til å lage tilnærmet identiske kopier, og det foreligger en etterligning. Innklagede har lagt sitt knivsett bevisst og unødvendig nær MAC. I sum er likhetene mellom MAC-knivene og Sekiryu-knivene svært store, og de fleste av knivene fremstår som identiske. Likhetene er unødvendige og er ikke begrunnet i knivenes tekniske funksjon. For hvert enkelt element er det stor mulighet for å variere designet uten å kompromittere knivens funksjon. Etterligningen innebærer en urimelig utnyttelse av klagers innsats, i form av investeringer i MACs markedsposisjon. Det er en klar risiko for forveksling, som forsterkes av at produktene markedsføres i montre og uten emballasje. 

 

I 2020 ønsket Home Brands Holding å kjøpe klagers virksomhet, men forhandlingene strandet fordi partene ikke ble enige om pris. Innklagedes kopiering av klagers kniver kom etter at innklagede forgjeves hadde forsøkt å kjøpe klagers virksomhet. Knivene markedsføres med store rabatter, og må forventes å fortrenge klagers markedsposisjon i løpet av kort tid. Dette, sammen med partenes årelange samarbeid, medfører at etterligningen i hvert fall er i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25.

 

Innklagede, Home Brands Holding AS, har i korte trekk gjort gjeldende

Sekiryu-knivene representerer ikke en ulovlig etterligning etter MAC-knivene. MAC-knivene er svært generiske, har liten grad av særpreg og nyter svakt vern etter § 30. Utformingen baserer seg på kjente elementer og funksjonsbestemte variabler. Det er snevert vern for slikt funksjonsbestemt design. Både knivenes funksjon og generelle trender begrenser mulighetene for variasjon. De generelle trendene dikterer både fargevalg og kategorier av kniver. Det er etablerte produktkategorier for kjøkkenkniver. Klager kan ikke høres med at innklagede har kopiert en hel produktserie, når dette er standardkategorier av kniver som majoriteten av aktører på markedet opererer med. Eventuelle likheter mellom MAC-knivene og innklagedes kniver er generiske.

 

Home Brands har utnyttet variasjonsmulighetene som foreligger, og peker på følgende forskjeller, som ikke er bagatellmessige: 1) materialet på skaftet (klager bruker tre, innklagede bruker plast), 2) håndtakene på kokkekniv 20 cm er ikke like 3) En av MAC-knivene har et stjerneformet hull som ikke gjenfinnes i noen Sekiryu-kniver 4) luftlommene på Sekiryu-knivene er mindre og har en annen form, 5) Sekiryu-knivene er merket med en tydelig logo, som adskiller seg fra MAC-knivene. Merking med synlig logo har stor betydning for vurderingen av forvekselbarhet for generiske, funksjonelle produkter.

 

Home Brands har ikke opptrådt i strid med god forretningsskikk, jf. § 25. Partenes forretningsforbindelse forhindrer ikke Home Brands i å selge de aktuelle knivene. Det er ingen automatikk i at tidligere historikk mellom partene medfører overtredelse av § 25. Innklagede har ikke utnyttet noen konfidensiell informasjon. Klagers produkter er et av mange konkurrerende merker som innklagede har solgt. 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg uttaler:

Utvalget bemerker først at det er klart at rettighetene etter markedsføringsloven – her; retten til ikke å bli etterlignet og til ikke å bli utsatt for handlinger i strid med god forretningsskikk –ikke bare tilkommer «originalinnehaveren», men også tilkommer den som importerer produktene til Norge og forhandler dem her. Utvalget viser til NKU-2001-4 og Rt-2005-1560 Rissekk.

 

Kjøkkenknivers form og design for øvrig vil i relativt stor grad være bestemt av funksjon, formål og bruksområde. Utvalget mener likevel at det er en rekke variasjonsmuligheter ved utformingen av både en enkeltkniv og en knivserie. 

 

Utvalget mener at det er dokumentert at klagers MAC-kniver er en etablert merkevare, med en innarbeidet markedsposisjon og tilknyttet kommersiell verdi. Utvalget mener videre at innklagedes Sekiryu-kniver er svært like MAC-knivene. Utvalget har fått tilsendt knivene og har sett på dem i utvalgsmøte ved behandlingen av saken, og knivene fremstår enda likere i virkeligheten enn på bilder. Utvalget bemerker for ordens skyld at det for Utvalget ikke er mulig å se eller føle at håndtakene er laget av ulikt materiale (henholdsvis tre og plast). Likhetene mellom knivene er påfallende, og Utvalget mener at to sett med kniver ikke blir så like med mindre det dreier seg om en ettergjøring med MAC-knivene som forbilde. Det er en rekke muligheter for variasjon, som Sekiryu-knivene ikke har utnyttet. Det er også fremlagt korrespondanse i saken som tyder på at Home Brands har bedt om å få laget kniver som er like MAC-knivene. Eventuelle (feil)vurderinger knyttet til hvilken beskyttelse MAC-knivene har i det norske markedet er uansett innklagedes risiko. I denne sammenhengen har det ingen betydning at det i lengre tid er solgt andre kniver under varemerket Sekiryu i andre land. 

 

Etter Utvalgets oppfatning har Home Brands urimelig utnyttet Global Corporations innsats og resultater knyttet til MAC-knivenes markedsposisjon i Norge. Utvalget har lagt vekt på at knivene fremstår som påfallende like, og tilnærmet identiske. Salget av tilnærmet identiske kniver forringer MAC-knivenes særpreg og den kommersielle verdien som er knyttet til MAC-knivene.

 

Når det kommer til vurderingen av om Home Brands’ kniver er etterligninger etter MAC-knivene i strid med markedsføringsloven § 30, har utvalget delt seg knyttet til vilkåret om forvekslingsfare. Flertallet, Ida Gjessing, Helen Engebrigtsen, Unn Grønvold Nikolaisen, Pål Hurlen, Annie Myhre, Magnus Fegth og Paal Sprakehaug, mener at det foreligger fare for forveksling av de to knivseriene, selv om begge er merket med leverandørenes respektive varemerker. MAC-knivene er merket med MAC-logo på den ene siden av knivbladet og et rødt japansk tegn på den andre. Sekiryu-knivene er merket med ‘Sekiryu’ på den ene siden av knivbladet, mens den andre siden er umerket. Spørsmålet om fare for forveksling vurderes utifra gjennomsnittskundens perspektiv, og vilkåret er oppfylt dersom det er fare for at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av varene, eller tro at det er en form for kommersielt fellesskap mellom de to knivmerkene. Flertallet legger til grunn at deler av markedet for kniver ikke vil være så merkebevisste og oppmerksomme at de har kunnskap om hvilket merke det dreier seg om, eller hvilket merke som er originalen og hvilket som er etterligningen. Knivseriene er så like at flertallet mener at deler av markedet kan tro at det er et kommersielt fellesskap mellom de to knivseriene. Flertallet mener altså at vilkåret om forvekslingsfare er oppfylt, og at Sekiryu-knivene er en ulovlig etterligning etter MAC-knivene i strid med markedsføringsloven § 30. 

 

Mindretallet, Aud Lundstad, Catharina Bartnes og Vincent Tsang, mener at det ikke foreligger fare for forveksling mellom kniver fra MAC og Sekiryu. Mindretallet viser særlig til at det er snakk om funksjonelle produkter med liten grad av særpreg, som er merket tydelig med logo. Mindretallet mener at bevissthetsnivået blant forbrukerne i dette markedet er høyt, og at forbrukerne vil merke seg de ulike varemerkene. Mindretallet mener derfor at Sekiryu-knivene ikke er en etterligning i strid med markedsføringsloven § 30.

 

Et enstemmig Utvalg mener at Home Brands Holding har opptrådt i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25, i denne saken. Home Brands og Global Corporation har hatt et forretningssamarbeid i 18 år, og Home Brands har hele tiden forhandlet Global Corporations kniver. Utvalget har festet seg ved tidslinjen i saken, og peker på at det var diskusjoner mellom partene om hvorvidt Home Brands skulle kjøpe Global Corporation (på initiativ fra Home Brands). Da disse forhandlingene strandet, sørget Home Brands for å få kjøpt / levert Sekiryu-kniver som etter Utvalgets syn er påfallende like MAC-knivene. Home Brands har gitt Sekiryu-knivene omtrent tilsvarende veiledende utsalgspris som MAC-knivene i sine butikker, men markedsfører Sekiryu med omfattende priskampanjer, slik at knivene for forbrukerne fremstår som betydelig billigere. Etter Utvalgets syn medfører disse forholdene at Home Brands har handlet i strid med god forretningsskikk overfor sin langvarige forretningsforbindelse, Global Corporation. 

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34