2009

 • Sak nr. 08/2009

  Saken gjelder spørsmål om valg av foretaksnavn og kjennetegn er i strid med markedsføringsloven § 25

  01.06.10
 • Sak nr. 07/2009

  Innklagedes logo ble funnet å være en klar etterligning av klagers tidligere logo. Det var gått lang tid siden klager hadde brukt sin tidligere logo, og innklagede hadde brukt sin logo i flere år før klager protesterte. På denne bakgrunn fant Konkurranseutvalget likevel at innklagedes fortsatte bruk av sin logo ikke var i strid med markedsføringslovens regler. Det ble også pekt på at klager ikke hadde påvist at den gamle logoen fortsatt hadde verdi for selskapet.

  23.03.10
 • Sak nr. 06/2009

  Saken gjelder spørsmål om innklagedes søknad om varemerkeregistrering og bruk av en avbildning av IDA fossilet er i strid med markedsføringsloven §§ 25 og 30.

  23.03.10
 • Sak nr. 05/2009

  Utformingen av animasjon/grafikk for pulsgraf til bruk ved ergometersykling/spinning fulgte detaljerte instruksjoner fra den ene innklagede. Klagers innsats besto først og fremst i å overføre instruksjonene til en animert graf. Det fremgikk ikke at klager hadde bidratt særlig med selvstendige elementer eller på annen måte når det gjaldt utforming eller design av det ferdige produkt. Det forelå da ikke en slik innsats fra klagers side at det kunne gi rettigheter knyttet til utforming/design. Selv om en ny animasjon, laget av de innklagede, hadde klare likhetstrekk med klagers animerte graf, forelå det ikke overtredelse av markedsføringsloven 1972 § 8a eller § 1.

  03.12.09
 • Sak nr. 03/2009

  Klager og innklagede hadde tidligere samarbeidet om et analysesystem for termisk analyse i støpeprosesser. Anført at innklagede, etter at samarbeidet opphørte, hadde anvendt bedriftshemmeligheter mottatt under samarbeidet til å utvikle et system som innebar en urimelig etterligning av klagers produkt. Påstått overtredelse av markedsføringsloven §§ 1, 7 og 8a. Utvalget fant at det ikke var klarlagt tilstrekkelig hvilken informasjon innklagede skulle ha mottatt og misbrukt. Faktum i saken var også for øvrig så omtvistet at saken ikke egnet seg for behandling i utvalget. Saken ble derfor avvist i sin helhet i medhold av utvalgets vedtekter § 1 siste ledd.

  17.11.09
 • Sak nr. 01/2009

  Innklagedes frittstående peisovn fremtrådte ikke som et selvstendig utviklet produkt basert på trender og funksjonelle krav, men lå nær opp til klagers peisovn og utnyttet innsatsen bak denne i strid med § 1.

  12.08.09
 • Sak nr. 2/2009

  Klager, som utgir tidskiftet ”Energi,” anførte at innklagedes endring av navn på et konkurrerende tidsskrift fra ”Elektro” til ”Energiteknikk” var i strid med markedsføringsloven § 1 og § 8a. Utvalget viste til at uttrykket ”Energiteknikk” er beskrivende og begge tidskriftene bruker betegnelsen nettopp for å referere til innhold som gjelder energi og teknikk. Det var ikke forvekslingsfare da markedet var spesialisert, og det var heller ikke andre forhold som tilsa at innklagedes bruk var i strid med reglene for god forretningsskikk. Den omstendighet at daglig leder tidligere hadde hatt oppdrag for klager var ikke tilstrekkelig til at et så alminnelig uttrykk ikke kunne brukes.

  05.08.09

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34