Veiledning for klage og tilsvar

til Næringslivets Konkurranseuvalg for parter som ikke bruker egen advokat

Nedenfor er en mal til bruk for klager og innklagede som fremstiller saken selv, uten advokatbistand. Malen er ment å bidra til å forenkle klageprosessen og derigjennom å korte ned behandlingstiden. Malen må oppfattes som en veiledning og ikke et krav til klagers og innklagedes saksfremstilling. Før klagen utformes, bør man lese vedtekter for Næringslivets Konkurranseutvalg, orientering om Næringslivets Konkurranseutvalg og markedsføringslovens kapittel 6, §§ 25-31.

 

Hver av partene har rett til to skriftlige innlegg som sendes per e-post til post@konkurranseutvalget.no.

 

 

Klagen bør inneholde:

 

 1. Klager
  Navn
  Adresse
  Telefon
  e-postadresse
  Kontaktperson
  Beskrivelse av virksomheten
   
 2. Innklagede
  Navn
  Adresse
  Telefon
  e-postadresse
  Kontaktperson
  Beskrivelse av virksomheten
   
 3. Klagens premisser/forutsetninger
  Kort beskrivelse av sakens innhold og hendelsesforløp med nødvendig dokumentasjon. Ta med omtale av eventuell kontakt mellom partene. Brosjyrer, annonser og produkter bør vedlegges i original, evt. i gode fotografier (helst farger).

  Konsentrasjon om fakta.
  Vær nøye med å presisere hva klagen gjelder, f.eks. ved sitat fra annonser/borsjyrer, eller ved fremheving av komponenter av produkter som påstås etterlignet. Hvis klagen gjelder flere ting, del inn i punkter, 1, 2, 3 osv. Vær kritisk til egen fremstilling. Unngå følelsesladede karakteristikker og ikke-relevant dokumentasjon. Husk at Utvalgets medlemmer ikke kan ta hensyn til eventuell berettiget harme, skuffelse eller irritasjon. 
   
 4. Henvisning til markedsføringsloven
  Tydeliggjør henvisning til hvilke paragrafer i markedsføringsloven som anses brutt. Utvalget kan ikke behandle tvister som i det vesentlige gjelder andre lover eller kontraktsmessige forhold. Redegjør for  hvilke rettslige argumenter som gjelder. Henvis til tidligere uttalelser fra Utvalget, annen rettspraksis eller teori, hvis dette ansees å være av betydning for vurdering av den aktuelle sak. 
   
 5. Klagens konklusjon
  Konkluder presist og utvetydig, gjerne med en nedleggelse av en "påstand" som Konkurranseutvalget skal ta stilling til.


Tilsvar fra innklagede
 

 1. Klager
  Navn
  Adresse
  Telefon
  e-postadresse
  Kontaktperson
  Beskrivelse av virksomheten
   
 2. Innklagede
  Navn
  Adresse
  Telefon
  e-postadresse
  Kontaktperson
  Beskrivelse av virksomheten
   
 3. Korriger eventuelle feil om innklagede fra klagers side
  Konsentrer tilsvaret om klagens grunnlag. La innholdet være faktaorientert. Bruk ikke plass på ikke-relevant informasjon, selv om klagen inneholder slikt. Som for klager, lar Utvalget seg ikke farve av eventuell berettiget harme, skuffelse, irritasjon. Kritikkverdig opptreden fra klagers side tidligere eller i annen sammenheng må eventuelt tas opp i egen klagesak. Skal ikke tas med her. 

  Begrunn klart og utvetydig innstillingen til klagens reelle innhold. Henvis til lovforståelse og konkluder. 

  Hvis klagen påstås avvist for behandling i Utvalget, bør det nedlegges prinsipal påstand om avvisning. Subsidiært bør det nedlegges påstand til realiteten i klagen.
   
 4. Annet innlegg fra klager (replikk)
  Følg gjerne innklagedes rekkefølge i hans saksfremstilling i tilsvaret.

  Gjennomgå kritisk og kort innklagedes saksfremstilling, referer og begrunn avvik i faktafremstilling. Ikke gjenta uimotsagt faktagrunnlag. Bare hvis absolutt nødvendig, ytterligere dokumentasjon og tilleggsinformasjon. Henvisning til eventuell lovforståelse skal ikke behøves gjentatt.

  Hvis hovedkonklusjonen er uendret - ingen ytterligere henvisning. Det skal eventuelt skje kun hvis nye opplysninger krever endret rettshenvisning.
   
 5. Annet innlegg fra innklagede (duplikk)
  Følg gjerne den rekkefølge som er valgt fra klagers side i replikken.

  Ikke gjenta egne fremstillinger som er uendret. Kommenter kun ny argumentasjon fra klagers side med eventuell dokumentasjon.

  Ikke gjenta begrunnelsen for lovforståelsen hvis oppfatningen er uendret.

  Konkluder tydelig og utvetydig.

 

NB! Konkurranseutvalget tilkjenner ikke erstatning for brudd på markedsføringsloven og heller ikke for saksomkostninger. Klager må betale et behandlingsgebyr, som for tiden er på kr. 25.000,- eller kr. 30.000,- avhengig av eventuelt medlemsskap i en av Konkuranseutvalgets stiftelsesbedrifter. Se fanen "saksbehandling med videre" for mer info. Innklagede betaler ingenting.

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34