Sak 03-2022

Saken gjelder: Spørsmål om etterligning, villedende forretningsmetoder og eventuelt brudd på god forretningsskikk knyttet til kjennetegn og profilering av taxiselskap.

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 9. juni 2022.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Helen Engebrigtsen, Pål Hurlen, Magnus Fegth, Catharina Bartnes, Paal Sprakehaug og Morten Kjærnes.

 

SAK 03-2022

Klager

Sandnes Taxisentral SA

Postboks 1120

4391 Sandnes

 

Prosessfullmektig

Advokat David Brambani

Advokatfirmaet Schjødt AS

Postboks 440

4064 Stavanger

 

Innklaget

Sandnes Miljøtaxi AS

Postboks 14

4064 Stavanger

 

Prosessfullmektig

Advokat Kyrre Tangen Andersen

CMS Kluge advokatfirma AS

Postboks 277

4068 Stavanger

 

Kort om partene og sakens bakgrunn

Klager, Sandnes Taxisentral AS, tilbyr transporttjenester i Sandnes og omegn, blant annet i form av tilrettelagt skoletransport, transport til dagsenter og ikke-akutt pasienttransport. Klager mener at selskapet er kjent som «Sandnes Taxi». Selskapet brukte opprinnelig den blå logoen til venstre for sin virksomhet, men endret i løpet av 2019 til logoen til høyre, som et ledd i at Sandnes Taxi ble en del av en nasjonal gruppe:

 

Innklagede, Sandnes Miljøtaxi AS, ble etablert høsten 2021. Selskapet er søsterselskap med Stavanger taxi, som har drevet taxivirksomhet i flere tiår i Stavangerregionen. Selskapet bruker følgende logo for sin virksomhet:

 

Klager, Sandnes taxisentral AS, har i korte trekk gjort gjeldende

Sandnes taxisentral AS er kjent som «Sandnes Taxi». Selskapet har tilbudt transporttjenester i Sandnes-området siden 1949, og har en sterk markedsposisjon og goodwill i Sandnes-området.

 

Konkurrenten Sandnes Miljøtaxi, som er søsterselskap med Sandnes Taxis konkurrent Stavanger Taxi, har valgt et tilnærmet identisk kjennetegn. Likheten forsterkes visuelt gjennom den logoen og den helhetlige profil (navn og logo, fargevalg på biler, hvordan telefoner besvares og øvrig opptreden i markedet) som selskapet benytter seg av. Dette skaper forvekslingsfare, og Sandnes Taxi har også opplevd forveksling i markedet og i media. Det er elementer i saken som ikke fanges opp i en vurdering etter varemerkeloven, herunder det langvarige konkurranseforholdet mellom partene som tilsier en skjerpet plikt til å unngå sammenblanding, samt subjektive forhold ved profilvalg. Saken skal ikke avvises fra NKU. Saken gjelder ikke spørsmål om varemerkeinngrep, men spørsmål om vurderinger etter markedsføringsloven. Det er en del av NKUs mandat.

 

Sandnes Taxi mener at Sandnes Miljøtaxis kjennetegn er en etterligning i strid med markedsføringsloven § 30. Kjennetegnene er påfallende like, og det gjelder også Sandnes Taxis 07000-logo. Likheten er særlig fremtredende ved muntlig omtale. Likheten er så påfallende at den ikke kan være tilfeldig. Forveksling og forvirring har forekommet i markedet flere ganger. Dette innebærer en urimelig utnyttelse av innsats gjennom mange år og tilhørende goodwill, i strid med markedsføringsloven § 30.

 

Sandnes Miljøtaxis bruk av kjennetegn og profil er også i strid med markedsføringsloven § 26 fordi kjennetegnsbruken etterlater et inntrykk av at Sandnes Miljøtaxi er en del av Sandnes Taxi, og er egnet til å påvirke etterspørselen fordi kunden får inntrykk av at han velger Sandnes Taxis miljøvennlige alternativ.

 

Sandnes Miljøtaxis valg av profilering og bruk av kjennetegn er i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25. Selskapets valg av kjennetegn og profil innebærer en urimelig utnyttelse av Sandnes Taxis goodwill. Sandnes miljøtaxi ble raskt gjort oppmerksom på at Sandnes Taxi reagerte på den nye konkurrentens kjennetegn og profilering, og kunne endret profilering uten at betydelige investeringer gikk til spille, men fortsatte å bruke sin valgte profilering. Sandnes Miljøtaxi er et tiltak fra klagers konkurrent Stavanger Taxi for i større grad å etablere seg i Sandnes-området. I en slik situasjon er det klanderverdig å ikke skape større avstand til Sandnes Taxi, eller forhindre at sjåførene gir uttrykk for å representere Sandnes Taxi overfor kunder.

 

Innklagede, Sandnes Miljøtaxi, har i korte trekk gjort gjeldende

Spørsmålene i saken er uttømmende regulert av varemerkeretten, og må avvises fra NKU. De markedsføringsrettslige sidene av denne saken kan ikke vurderes i isolasjon fra de varemerkerettslige regler og hensyn. Innenfor kjennetegnenes sfære er det varemerkeretten som er det primære regelsett, mens markedsføringsloven kan gi supplerende vern i visse tilfeller. Øvrige anførsler for NKU er subsidiære.

 

Klagers anførsler baserer seg på det grunnleggende premiss at klagers kjennetegn nyter varemerkerettslig vern, og også et suppleringsvern som markedsføringsloven tilbyr varemerker. Et slikt vern eksisterer ikke for klager – navnet er verken registrert eller innarbeidet som kjennetegn. Navnet er deskriptivt, det er et friholdelsesbehov og hensynet til konkurransefrihet står sterkt. Klager har ingen enerett til å benytte ordene Sandnes og taxi, verken enkeltvis eller samlet. Logoene er heller ikke registrerte eller dokumentert innarbeidet. Logoene er dessuten svært ulike. Den «profil» som klager påberoper seg er en konstruksjon uten rettslig vern.

 

Sandnes Miljøtaxi er et datterselskap av Stavanger Taxi AS. Sandnes miljøtaxis logo følger formspråket til øvrige søsterselskaper og signaliserer konserntilknytning. I tillegg signaliseres at Sandnes Miljøtaxi er et miljøvennlig alternativ, idet alle bilene er elektriske eller hybridbiler. Telefonnummeret er dessuten en del av kjennetegnet.

 

Spørsmål om inngrep i kjennetegn er et spørsmål som utelukkende reguleres av varemerkerett. Klagers ord eller logo nyter ikke varemerkerettslig vern. Markedsføringsloven gir ikke vern for de spørsmål som uttømmende er regulert i varemerkeretten, jf HR-2021-2479 Bank Norwegian. Det er ingen dokumentasjon i saken for at innklagede har opptrådt illojalt eller på annen måte utilbørlig.

 

Sandnes Miljøtaxis bruk av sitt kjennetegn er ikke i strid med § 30. Klager har ikke dokumentert noen konkret goodwill knyttet til deres kjennetegn, og har heller ikke gjort noe forsøk på å kvantifisere goodwillen. Det er heller ingen etterligning, og det er heller ingen forvekslingsfare eller urimelig utnyttelse.

 

Sandnes Miljøtaxis kjennetegn er ikke villedende i strid med mfl § 26. Kjennetegnsbruken er ikke villedende. Den signaliserer ikke noen link til Sandnes Taxi, men tvert imot til søsterselskapet Stavanger Taxi. Alle biler er elektriske eller hybridbiler. Det er ingenting ved logoen som tilsier at man signaliserer en kommersiell tilknytning til klagers selskap.

 

Det er ingenting i denne saken som tilsier at § 25 skal komme til anvendelse.

 

Næringslivets Konkurranseutvalg uttaler:

Utvalget kan prøve de markedsføringsrettslige sider av denne saken, selv om saksforholdet også kan reise varemerkerettslige spørsmål. Hvorvidt Sandnes Taxi er innarbeidet som kjennetegn for selskapet lokalt i Sandnesområdet, og således kan gi grunnlag for varemerkerettslig vern, er ikke tema for Utvalget.

 

I lys av innklagedes krav om at saken skal avvises fra NKU, samt anførsler knyttet til Høyesteretts avgjørelser i HR-2021-2479 Bank Norwegian og HR-2021-2480 Stortorvet Gjestgiveri, finner Utvalget det nødvendig å presisere at markedsføringsloven supplerer varemerkelovens bestemmelser i saker som omfattes av begge regelsett. HR-2021-2479 Bank Norwegian:

 

(79): Supplerende beskyttelse etter markedsføringsloven er først og fremst aktuelt der det foreligger elementer i saken som ellers ikke fanges opp, typisk forhold av en annen karakter enn det som reguleres av spesialbestemmelsen.

 

I begge dommene presiserer Høyesterett at hvorvidt det er rom for å anvende markedsføringslovens bestemmelser i den enkelte sak må avgjøres konkret.

 

Det uttales i HR-2021-2480 Stortorvet Gjestgiveri at:

(61) Selv om det ikke foreligger enerett til et kjennetegn, vil en etterligning som medfører forvekslingsfare, kunne rammes dersom den må anses som en urimelig utnyttelse av en annen næringsdrivendes innsats eller resultater.

 

Hvorvidt en handling rammes av markedsføringsloven eller ikke, må baseres på en konkret vurdering av alle vilkårene i den aktuelle bestemmelsen. I hvilken grad kjennetegnet som hevdes etterlignet har, eller ikke har, varemerkerettslig vern er verken et vilkår for å anvende markedsføringsloven eller av betydning for Utvalgets kompetanse.

 

Tema for Utvalget er om Sandnes Miljøtaxi har etterlignet Sandnes Taxi på en slik måte at det må anses som en urimelig utnyttelse av Sandnes Taxis innsats og medfører fare for forveksling, jf. markedsføringsloven § 30.

 

Sandnes Taxi har drevet taxivirksomhet i Sandnes siden 1949, og Utvalget mener derfor at det er sannsynlig at det er knyttet goodwill til selskapet og navnet. Utvalget mener likevel at det ikke foreligger noen ulovlig etterligning i dette tilfellet. Utvalget har lagt vekt på at navnet Sandnes Taxi er beskrivende for taxivirksomhet i Sandnes-området. Ordene er, både sammen og hver for seg, svært generiske med et begrenset potensiale for vern, men inngår likefullt i helhetsvurderingen etter markedsføringsloven § 30. Navnene som brukes på de to selskapene er imidlertid ikke identiske – Sandnes Miljøtaxi har ‘miljø’ som tilleggselement, selv om Utvalget mener at et tillegg som ‘miljø’ har begrenset evne til å skille den ene tjenesteyters tjenester fra den andres.

 

Uansett mener Utvalget at når ordene er så beskrivende som i dette tilfellet, så er det andre forhold enn navnet gjør at omsetningskretsen skiller selskapene fra hverandre, og logoen har da større betydning. Som redegjort for innledningsvis gikk Sandnes Taxi i løpet av 2019 over til å benytte en logo hvor telefonnummeret 07000 er fremtredende, og ordene Sandnes Taxi er mer underordnet. Dette er en gjennomført bruk av logo, både i form av profilering på biler, nettside og app. Sandnes Miljøtaxis logo følger samme mal som øvrige konserntilknyttede selskaper, og er lik logoen til Stavanger Taxi, Rogaland Taxi, Randaberg Taxi og Sola Taxi. Visuelt skiller logoene til Sandnes Taxi og Sandnes Miljøtaxi seg tydelig fra hverandre, og det er ingenting ved Sandnes Miljøtaxis logo som bærer preg av å være en etterligning etter logoen til Sandnes Taxi.

 

Selskapet Sandnes Miljøtaxi har trådt inn i Sandnes Taxis geografiske område, og slik konkurranse er legitim. Det er vanlig i taxibransjen generelt, og også i Rogalandsområdet, at taxiselskaper har et navn som beskriver deres primære geografiske tilhørighet. Selskaper i samme konsern som Sandnes Miljøtaxi driver taxivirksomhet i andre deler av Rogaland under kjennetegn i form av stedsnavnet + taxi. Slik Utvalget ser det har Sandnes Miljøtaxi, ved inntreden i markedet, valgt et navn og en logo som skiller seg tilstrekkelig fra Sandnes Taxi til at dette ikke kan anses som en urimelig etterligning etter Sandnes Taxi. Dette gjelder særlig fordi Sandnes Taxi, før Sandnes Miljøtaxi trådte inn i markedet i 2021, har tatt i bruk en logo som i vesentlig grad fokuserer på telefonnummeret 07000, og ikke bare på navnet. Dette bidrar til at publikum vil kunne skille de to leverandørene fra hverandre i de fleste situasjoner. Man kan ikke utelukke forvekslingsfare i lydlig omtale av de to taxi-leverandørene – ettersom Sandnes Taxi trolig er kjent blant mange i Sandnesområdet som «Sandnes Taxi» – men dette anses likevel ikke som tilstrekkelig til å fastslå at Sandnes Miljøtaxi har utnyttet Sandnes Taxis innsats eller resultater på urimelig måte. Heller ikke andre anførte forhold i saken (farge på biler, måten telefoner besvares e.l) medfører at Sandnes Miljøtaxi har handlet i strid med § 30.

 

Klager har anført at innklagedes forretningsmetoder er villedende i strid med § 26, fordi innklagede gjennom sitt kjennetegn gir uttrykk av å være en del av Sandnes Taxi og således skaper forvirring i markedet. Utvalget mener at dette ikke er et tema som etter sin art hører inn under § 26, men håndteres som en del av etterligningsvurderingen etter § 30, eller god skikk-vurderingen etter § 25. Hvorvidt Sandnes Miljøtaxi oppfyller en eventuell påstand om å være miljøvennlig, eller om ‘miljø’ som tilleggselement er et forsøk på grønnvasking, er ikke anført, og blir heller ikke vurdert av Utvalget.

 

Utvalget mener at det heller ikke er elementer i saken som tilsier at Sandnes Miljøtaxi har brutt god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25.

 

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34