Sak 7/2021

Saken gjelder: Spørsmål om etterligning, villedende markedsføring og opptreden i strid med god forretningsskikk ved etablering, drift og markedsføring av dyrebutikkene PetXL.

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 22. september 2021.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Helen Engebrigtsen, Pål Hurlen, Unn Grønvold Nikolaisen, Magnus Fegth, Øystein Askim, Catharina Bartnes, Øystein Bu.  

 

SAK 7-2021

Klager: Dyrekjeden AS (Pets)

 

Prosessfullmektig: Advokatfullmektig Brita Fyhn

Wahl-Larsen Advokatfirma AS

Fr. Nansens plass 5

0160 Oslo

 

Innklaget: PetXL Group AS

PetXL Stavanger AS

Petworld Oslo AS

PetXL Kristiansand AS

 

Prosessfullmektig: Advokat Svein Haaland

Advokatfirmaet Haaland DA

Rådhusgt. 23

0158 Oslo

 

Saken gjelder:
Saken gjelder spørsmål om etterligning, villedende markedsføring og opptreden i strid med god forretningsskikk ved etablering, drift og markedsføring av dyrebutikkene PetXL.

 

Kort om partene
Pets er en faghandelkjede med dyrebutikker, som ble etablert i februar 2014. Navnet Pets og logoen ble tatt i bruk i 2014. Butikken spesialiserer seg på salg av fôr og utstyr til kjæledyr. Pets har pr i dag 38 butikker i Norge, i varierende størrelser. Tolv butikker er over 500 kvm og to er over 1000 kvm. Kjeden bruker følgende logo/varemerke:

 

PetXL ble grunnlagt i Stavanger i 2016. Neste PetXL-butikk ble etablert i 2019. I dag består PetXL av fem butikker. Kjeden bruker følgende logo/varemerke:

 

Klager, Pets, har i korte trekk gjort gjeldende
Pets har helt siden oppstarten markedsført seg med utstrakt bruk av fargen oransje, inkludert på bæreposer, plakater, fasader, kampanjeaviser, hjemmesider og sosiale medier.

 

Pets anfører at PetXL sin logo / kjennetegn og markedsføringstiltak, herunder fargevalg, butikkutforming og rekvisitter, er en etterligning av Pets kjennetegn og profil og derfor er en urimelig utnyttelse av Pets innsats og resultater og fører med seg fare for forveksling i strid med markedsføringsloven § 30.

 

Da PetXL ble etablert hadde Pets drevet i to år og hatt varemerkebeskyttelse i ett år. Etterligningsvilkåret er oppfylt basert på presumsjon. Pets har gjort nødvendige tiltak for å beskytte seg mot etterligning, og har investert tid og kapital i markedsføring av Pets-kjeden, og har oppnådd en innarbeidet og beskyttelsesverdig markedsposisjon. Pets har gjort tiltak for å beskytte seg mot etterligning, blant annet ved å registrere varemerke.

 

Det er en klar fare for forveksling mellom merkene i omsetningskretsen. Likheten mellom logo, fargevalg, butikkutforming og markedsføringstiltak er påfallende og rettet mot samme kundekrets. Publikum ledes til å tro at PetXL er en form for megastore i tilknytning til Petskjeden, og at det er en kommersiell forbindelse mellom Pets og PetXL. Det er en påfallende likhet mellom Pets’ varemerke og logoen til PetXL. PetXL har ikke egen varemerkebeskyttelse. PetXL har ikke overholdt variasjonsplikten og det er ikke snakk om en parallellutvikling / dobbeltfrembringelse. Pets’ opparbeidede markedsposisjon utnyttes på urimelig vis av PetXL.

 

PetXL driver villedende forretningsmetoder i strid med markedsføringsloven § 26 ved at PetXL har en logo og profil som er egnet til å villede forbrukeren til å tro at PetXL har sammenheng med Pets, og dette er egnet til å påvirke etterspørselen.

 

PetXL handler i strid med markedsføringsloven § 25. Det er snakk om ulovlig renommésnylting i strid med god forretningsskikk. PetXL har helt unødvendig lagt seg nær opp til Pets’ kjennetegn og markedsføring og nyter derved godt av Pets opparbeidede goodwill. Det er særlig i strid med god forretningsskikk at PetXL har fortsatt med ujustert bruk av logo og markedsføringstiltak etter Pets første varselbrev i april 2020.

 

Innklagede, PetXL, har i korte trekk gjort gjeldende
Da PetXL ble etablert var Pets en beskjeden kjede, primært på Østlandet. Butikkene verken hadde eller har noen enhetlig bruk av farger, logo, innredning eller annet. Kjeden var ikke kjent på Vestlandet / i Rogaland på tidspunktet for etableringen av PetXL. PetXL-butikk nummer to ble åpnet i Kristiansand i 2019 og har samme konsept og profil som PetXL på Forus. I 2019 slo PetXL seg sammen med PetWorld og den sammenslåtte kjeden har vekstambisjoner, og har i tiden etter kjøpt flere frittstående dyrebutikker.

 

PetXL har et klart konsept: Store butikker med stort areal på egnede områder for handel og industri, tilbud av komplementære tjenester (veterinær, hundefrisør, rehabilitering), stort utvalg og lave priser, samt internettsalg. Dette skiller seg fra profilen til Pets-kjeden, som i det vesentlige består av små butikker, ikke har et alt-i-ett-konsept, de driver ikke med internettsalg og de har ikke noen enhetlig profil. PetXLs logo og fargebruk har vært uendret siden starten i Stavanger i 2016

 

Pets-kjeden har ikke vært noen form for forbilde for PetXL, hvilket tilblivelseshistorikken viser. Eventuelle likheter er tilfeldig. Det foreligger ingen urimelig utnyttelse av noens resultater og det er heller ingen fare for forveksling. "Pets" er svært beskrivende og har svak beskyttelse.

 

Markedsføringsloven § 30 stiller krav om et subjektivt element i vilkåret om etterligning. Dette elementet foreligger ikke i denne saken. PetXLs logo, profil og visuell identitet ble utformet av en ekstern og profesjonell aktør, som heller ikke hadde Pets som forbilde. I 2016 var Pets en liten og nystartet kjede med lite konsekvent visuell profil. Det er utenkelig at PetXL skulle ha et ønske om å etterligne dette, og de har heller ikke hatt noe å tjene på en eventuell etterligning. Det er ting som tyder på at det er gjort endringer fra Pets’ side som har gjort butikkene likere hverandre. Det foreligger heller ikke noen urimelig utnyttelse. Pets hadde eksistert i svært kort tid da PetXL ble etablert. Det er ingen opplysninger om at Pets har gjort store investeringer i markedet. Det er ingen ting i denne saken som tyder på subjektivt klanderverdige forhold. PetXL bestrider at det foreligger noen forvekslingsfare i lovens forstand. Pets er et svakt og beskrivende merke, og har et svakt eventuelt vern. Det er få dyrebutikkjeder i landet, og lett å holde dem fra hverandre. Kjedene har ulik profil og konsept.

 

PetXL driver ikke villedende markedsføring i strid med markedsføringsloven § 26. Markedsføringen av PetXL gir ikke grunn til å tro at den har noe med Pets å gjøre. Uansett vil dette ikke være egnet til å påvirke etterspørselen.

 

Det er ikke grunnlag for å konstatere brudd på markedsføringsloven § 25 i denne saken.

 

Næringslivets Konkurranseutvalg uttaler:

Utvalget vil først bemerke at § 26 ikke er anvendelig i denne saken.Markedsføringsloven har et godt utviklet regelverk om etterligninger i §§ 30 og 25. § 26 regulerer primært prinsippet om redelig og pålitelig markedsføring. Å anvende villedningskriteriet i § 26 på en problemstilling som primært handler om etterligning vil etter utvalgets oppfatning undergrave de øvrige vilkårene for etterligning som følger av loven og langvarig domstols- og utvalgspraksis.

 

Utvalget har kommet til at PetXL ikke har rettsstridig etterlignet Pets-kjeden, og derfor ikke har krenket § 30 eller § 25. Eventuell fare for forveksling av de to kjedene oppstår fordi de har relativt like logoer og visuell profil. Disse likhetene knytter seg etter utvalgets syn primært til elementet "pet", som er for generisk og beskrivende til å kunne vernes som kjennetegn for dyrebutikker, samt til den oransje fargen. Etter utvalgets oppfatning har innklagede PetXL dokumentert at de ved utviklingen av sin logo og profil ikke har sett hen til Pets, men har hatt en separat og egen utvikling, i samarbeid med en ekstern aktør. Det dreier seg etter utvalgets syn altså uansett ikke om en bevisst etterligning eller noen illojal utnyttelse. Pets konsept for øvrig er etter utvalgets syn for lite enhetlig, og PetXL tilstrekkelig forskjellig, til at det kan anses etterlignet.

 

Det er heller ikke andre elementer ved denne saken som gjør at utvalget vil karakterisere PetXLs opptreden som i strid med god forretningsskikk. Det er etter utvalgets syn ikke i seg selv i strid med god forretningsskikk at PetXL ikke har etterkommet Pets’ krav i varselbrev, og i hvert fall ikke når utvalget har konkludert med at PetXL ikke har etterlignet Pets.

 

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34