Sak 5/2021

Saken gjelder: Spørsmål om Unil AS har utnyttet Vario Sport AS’ varemerke ’fauna’ i strid med god forretningsskikk.

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 29. juni 2021.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Helen Engebrigtsen, Paal Sprakehaug, Pål Hurlen, Catharina Bartnes, Øystein Askim, Magnus Fegth og Unn Grønvold Nikolaisen.  

 

SAK 5-2021

Klager: Vario Sport AS

Torget 14

1830 Askim

 

Prosessfullmektig: Advokat Henrik A. Jensen

v/ adokatfullmektig Frode Elton Haug                                                                           

Advokatfirmaet Legalis AS

Universitetsgata 8

0164 Oslo

 

Innklaget: Unil AS

Karenslyst Allé 12-14

0278 Oslo

 

Prosessfullmektig: Advokat Sebastian Stigar

Bryn Aarflot AS

Postboks 449 Sentrum

0104 Oslo

 

Saken gjelder:
Saken gjelder spørsmål om Unil AS har utnyttet Vario Sport AS’ varemerke ’fauna’ i strid med god forretningsskikk.

 

Sakens bakgrunn

Vario Sport AS har siden 2013 benyttet seg av merket ’fauna’ ved salg av diverse outdoor-, jakt- og friluftslivsrelaterte produkter, inkludert hundehalsbånd og jaktsekker, hvor en vesentlig del av kundekretsen er hundeeiere. Produktene fra Vario Sport markedsføres med følgende logo:

 

                eller    

 

Unil AS, som er et datterselskap i Norgesgruppen ASA, selger og distribuerer dyremat under varemerket ’fauna’, og har gjort det siden 2019. Produktene markedsføres med følgende logo:

 

 

Klager, Vario Sport, har i korte trekk gjort gjeldende

Vario Sport mener at Unil har handlet i strid med god forretningsskikk, jf. markedsførings-loven § 25. Det er en påfallende sterk grad av likhet mellom ’fauna’-logoen som Unil benytter på sine etiketter og den originale ’fauna’-logoen til Vario Sport. Dette gjelder både bruken av små bokstaver, fargebruk og font, og øvrig utforming av bokstavene, samt suppleringstekst under bokstavene. Likheten er så sterk at det må sies å være en presumsjon for at Unil hadde kunnskap om eksistensen av originalfrembringelsen til Vario Sport. Unil har, gjennom varemerkeprosessen, hatt kunnskap om Vario Sports varemerke og produktutvalg.

 

Unil har basert markedsføringen sin i stor grad på hunder i friluftsomgivelser og bildene inneholder flere faktorer som kan medføre forveksling med Vario Sport. Vario Sport har via sosiale medier, blant annet Instagram, markedsført sine produkter i friluftsomgivelser som skog, mark og vidde. På etiketten til Unil sin hundemat, er det avbildet en hund med eieren sin i lignende omgivelser og med lignende farger.

 

Unils handlinger innebærer en urimelig utnyttelse av Vario Sports innsats. Vario Sport kjøpte varemerket ‘fauna’ for flere år siden, og selskapet har lagt ned store ressurser i å innarbeide dette som et godt kjent merke innen kundekretsen. Kundekretsen består særlig av frilufts- og jaktinteresserte mennesker, og mange av disse har hund. Unil forsøker å urettmessig dra nytte av Vario Sports innsats ved å lansere produkter for blant annet hundeeiere med en logo som ligger svært tett opp til Vario Sports ‘fauna’-logo. Dette er klanderverdig opptreden fra Unils side.

 

Unil har ikke utnyttet de variasjonsmulighetene som finnes, men i stedet valgt å benytte en logo som innebærer snylting på Vario Sports investeringer. Dette medfører fare for utvanning av Varios produkter og goodwill.

 

Innklagede, Unil, har i korte trekk gjort gjeldende

Unil avviser at de har opptrådt i strid med god forretningsskikk.

 

Klager har ikke dokumentert at de har innarbeidet sitt merke i markedet, eller at det har skjedd omfattende salg av Vario Sports produkter i Norge.

 

Unil utvikler og produserer egne produkter og merkevarer for NorgesGruppen ASA, og lanserer flere titalls nye produkter hvert år. På vegne av NorgesGruppen bruker Unil betydelige summer på navneutvikling og emballasjedesign. Som de pleier, fikk Unil også for dette merket en forhåndsuttalelse fra Patentstyret om ‘fauna’, og endte også med å registrere varemerket FAUNA som ordmerke for blant annet hundehalsbånd og seletøy, leker for hund og katt, og næringsmidler for hund og katt. Patentstyret har, både ved forhåndsvurderingen og ved Unils registrering av merket, vurdert at det ikke er varemerkerettslig forvekslingsfare mellom Unils søknad og Vario Sports registrering av ‘fauna’. Hvis Vario Sport mener at dette ikke er riktig burde de angrepet registreringen av varemerket – noe de ikke har gjort.

 

Det er uklart hva Vario Sport mener at Unil har gjort galt i denne saken. Anførsler om varemerkeinngrep og fragmentert etterligningsvern kan ikke føre frem etter markedsføringsloven § 25. Unils bruk av varemerket ‘fauna’ er ikke i strid med varemerkeretten, og det er ikke i strid med markedsføringsloven § 30 fordi det verken foreligger produktetterligning eller forvekslingsfare. Markedsføringsloven § 25 kommer ikke til anvendelse fordi forholdet er uttømmende regulert av spesiallovgivningen (varemerkeretten og markedsføringsloven § 30), og det foreligger ikke forhold i saken som tilsier at hensynet til sunn konkurranse begrunner et vern ut over det som følger av spesialbestemmelsene.

 

Det foreligger ikke forvekslingsfare mellom merkene. De resterende elementene som klager har trukket frem, og som ikke er vurdert av Patentstyret, slik som fargevalg og Unils emballasjedesign, er ikke like. Det foreligger ikke noen form for illojalitet eller klanderverdighet. Partene er aktører i vesensforskjellige markeder, og er ikke konkurrenter. De elementene som klager krever enerett til er ikke særpregede og det er ikke dokumentert at de har oppnådd en goodwill som Unil kan eller har utnyttet på en urimelig eller illojal måte

 

Næringslivets Konkurranseutvalg uttaler:

Slik denne saken er brakt inn for Næringslivets konkurranseutvalg dreier den seg om hvorvidt Unil har brutt den standarden for lojal opptreden i næringslivet som markedsføringsloven § 25 oppstiller. Markedsføringsloven forbyr klanderverdige handlinger, og vurderingstemaet er derfor et annet enn ved spørsmål om noen har en enerett til for eksempel et varemerke. Det er klart at utvalget kan behandle de markedsføringsrettslige spørsmålene som saken reiser, selv om saken har varemerkerettslige sider.

 

Utvalget bemerker generelt at markedsføringsloven § 25 kan supplere den immaterialrettslige beskyttelsen, dersom det foreligger særlige forhold. Ved vurderingen må det foretas en avveining mellom friholdelsesbehovet på den ene siden og hensynet til fri konkurranse på den andre. Friholdelseshensynet veier tungt i de tilfeller der de materielle vilkårene for enerettsbeskyttelse ikke er oppfylt.

 

Etter utvalgets oppfatning har ikke Unil opptrådt klanderverdig i denne saken, eller utnyttet en innsats eller goodwill tilknyttet Vario Sport. Det er heller ikke dokumentert at slik goodwill eller innsats foreligger. Når det gjelder den påståtte likheten mellom logoene, så mener utvalget at begge logoene er nokså standard, generisk utformet, og med lite særpreg. Det som er særpreget ved Vario Sports logo – sammenhengen mellom bokstaven u og n, samt fuglen i enden av logoen – gjenfinnes heller ikke hos Unil. Når det gjelder bildebruken så mener utvalget at denne ikke er spesielt lik, ut over at det dreier seg om bilder av dyr og natur.

 

Etter utvalgets mening foreligger det ikke noen særlige forhold, slik som snylting, særlig tilknytning mellom partene eller tidligere samarbeidsforhold som kan begrunne bruk av § 25 i denne saken. Unil har ikke opptrådt i strid med markedsføringsloven § 25.

 

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34