Sak 4/2019

Saken gjelder: Om de innklagedes markedsføring og salg av tredemøller er ulovlige etterlikninger i strid med markedsføringsloven § 30 og i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom etter markedsføringsloven § 25.

UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 19. september 2019.
Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Bente Holmvang, Øystein Bu, Aud Lundstad, Paal Sprakehaug, Gunn Berit Jomaas og Magnus Fegth.  


SAK 4/2019

Klager: Technogym S.p.A
Via Calciaro, 2861

47521 Cesena (FC)
ItaliaProsessfullmektig: Advokat Frode André Moen
Advokatfirmaet Zacco AS
Postboks 1929 Vika
0125 OsloInnklaget nr. 1: Celsus AS / ”BodyGym”
Frode Monsen 
Hallheimslien 10
5184 Olsvik Innklaget nr. 2: In Shape AS 
Hallheimslien 10
5184 OlsvikProsessfullmektig: Advokat Tor Lars Onarheim
Harris Advokatfirma AS
Postboks 4115 Sandviken
5835 BergenInnklaget nr. 3: Gymtool AS
Øvre åsvei 44
1341 SlependenSaken gjelder:
Om de innklagedes markedsføring og salg av tredemøller er ulovlige etterlikninger i strid med markedsføringsloven § 30 og i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom etter markedsføringsloven § 25. 

Kort om sakens parter og bakgrunn:
Klager, Technogym S.p.A. (Technogym), er en produsent av treningsutstyr som har sitt hovedkontor i Cesena, Italia. Selskapet ble etablert i 1983, og lanserte sin første produktlinje i 1985. Selskapet har i dag cirka 2500 ansatte. Selskapets viktigste inntektskilde er knyttet til salg av innovative treningsapparater. Blant de mest populære produktene som selges på verdensbasis, er tredemøllen SKILLMILL™.

Innklagede nr. 1, Celsus AS (Celsus) og Frode Monsen, tilbyr en kurvet tredemølle kalt «BodyGym AirRunner» på det norske markedet.

Innklagede nr. 2, In Shape AS (In Shape), er et treningssenter i Olsvik utenfor Bergen. In Shape tilbyr sine medlemmer å bruke tredemøllene merket med «BodyGym Air Runner».

Frode Monsen er styreleder og daglig leder i Celsus, samt styreleder i In Shape.

Innklagede nr. 3, Gymtool AS, tilbyr en tredemølle kalt «Gymtool kurvet tredemølle» på det norske marked.

Nedenfor illustreres klagers tredemølle sammenliknet med de innklagedes produkter:

 

 

Klager, Technogym, har i det vesentlige anført:
Technogym har hatt fokus på innovasjon og design innen sin bransje, og lanserte i 1986 sitt første hjemmetreningssystem. I 1990 lanserte selskapet en egen produktlinje for kardiovaskulær trening, og i 2002 lanserte selskapet sin første produktlinje med integrerte TV-skjermer, rettet både mot forbruker- og næringsmarkedet.

Technogym har blitt valgt som offisiell leverandør av treningsutstyr i forbindelse med sommer OL i Sydney (år 2000), og har siden den gang vært offisiell leverandør til flere av de etterfølgende olympiske lekene – sommer-OL i Athen i 2004, vinter-OL i Torino i 2006, sommer-OL i Beijing i 2008 og sommer-OL i London i 2012. 

Technogym ble sommeren 2018 oppmerksom på at In Shape AS / BodyGym ved Frode Monsen solgte en kurvet tredemølle med et designmessig uttrykk som var tilnærmet identisk med Technogyms særpregede og velkjente SKILLMILL.

In Shape som er et treningssenter i Olsvik utenfor Bergen som tilbyr sine medlemmer å bruke denne tredemøllen, formodentlig anskaffet av Celsus/Frode Monsen.

I ettertid ble Technogym oppmerksom på at også en annen aktør, nemlig Gymtool AS, har lansert en etterlikning av klagers SKILLMILL på det norske markedet. Denne tredemøllen er kalt «Gymtool kurvet tredemølle».

Den konkrete utformingen både av «BodyGym AirRunner» og «Gymtool kurvet tredemølle» fremstår som ulovlige etterlikninger av Technogyms velkjente og høyst anerkjente «SKILLMILL», og de rammes av markedsføringsloven § 30, og i tillegg også av § 25.

Det kan ikke være tvilsomt at de innklagede har vært kjent med Technogyms prisvinnende SKILLMILL. Det er heller ikke tvilsom at SKILLMILL forelå før de omtvistede kopiproduktene. Kopiproduktene er så like at det ikke kan være tvil om at de utgjør en faktisk etterlikning med SKILLMILL som modell.

Etterlikningen er en urimelig utnyttelse av klagers betydelige markedsposisjon og goodwill. De innklagede har ikke tilført sine produkter noen egne elementer som kunne distansert dem fra klagers. Målet må tvert imot ha vært å snylte på klagers innsats og resultater.

Det foreligger risiko for forvekslingsfare i en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen.

Tredemøllene er så og si identiske med hensyn til form, funksjon, farge og utsmykning. Apparatene har samme dimensjoner, og brukerne må antas særlig å ville legge merke til den særpregede formen og helhetlig design, samt fargevalg og kombinasjoner. Disse innslagene skiller Technogyms SKILLMILL fra tradisjonelle tredemøller og apparater, noe som gjør originalproduktet lett gjenkjennelig. 

Gjenkjenneligheten har også sammenheng med den omfattende markedsføringsinnsatsen som har vært foretatt siden 2015 spesifikt knyttet til SKILLMILL, samt den øvrige markedsføringsinnsatsen fra Technogym siden deres etablering i markedet allerede i 1983. At Technogyms SKILLMILL har fått anerkjennelse i markedet som en innovativ og særegen tredemølle understøttes av en artikkel i Coach Magazine U.K., som omhandler treningsprogram i kombinasjon med klagers tredemølle. Publikasjonen er et velkjent magasin i England for trening og livsstil, og har også internasjonale lesere. Artikkelen refererer bl.a. til klagers tredemølle som «one of the best pieces of gym equipment». 

Klager har vunnet flere prestisjefylte priser for SKILLMILL, herunder Red Dot Award i 2017. De er også innehaver av flere Europeiske designregistreringer.

Klagers marked og kundekrets er vidtfavnende, og dekker både små, mellomstore og store aktører. Partenes kundekrets er derfor den samme.

Alle vilkår for overtredelse av markedsføringsloven § 30 er derfor oppfylt.

Klager understreker at de ikke hevder enerett til å markedsføre/selge osv. buede tredemøller. Det er den konkrete utformingen av de innklagedes tredemøller saken dreier seg om. Klager hevder heller ikke å ha vært først ute med buede tredemøller. At Technogym selv skulle ha etterliknet andres produkter er en helt løs og uforankret påstand.

Innklagedes produkter fremstår som tilnærmet identiske med klagers SKILLMILL, og er av en særlig illojal og utilbørlig karakter. Kopiene fremstår som svært «innpåslitne» og usunne konkurransehandlinger, og representerer også en overtredelse av markedsføringsloven § 25 som stridende mot god forretningsskikk næringsdrivende i mellom. Dette uavhengig av hvordan Konkurranseutvalget skulle bedømme situasjonen i relasjon til markedsføringsloven § 30.

Alt dette innebærer at de innklagede opptrer i strid med god forretningsskikk i henhold til markedsføringsloven § 25.

Innklagede nr.1, Celsus og nr. 2, In Shape, har i det vesentlige anført:
Klagers påstand om at innklagede nr. 1 og/eller nr.2 skal ha brukt SKILLMILL som forbilde for BodyGyms buede tredemølle, er uten saklig grunnlag. 

Klager var ikke først i markedet med en buet/kurvet tredemølle. SKILLMILL må ha vært utviklet med andre buete tredemøller som forbilde. Det er en rekke konkurrerende produkter som har vesentlig likhet i design. De konkurrerende buete tredemøller har kun mindre ulikheter i utforming (ulik design), og felles, og karakteristisk, for alle disse tredemøllene er at de blant annet har en buet løpebane, et håndtak å holde seg i, og en regulator for regulering av motstand.

Dette får betydning for området for beskyttelse for klagers produkt SKILLMILL. Ikke enhver likhet vil innebære en etterlikning. Designelementer som er kjent fra andre konkurrerende produkter, vil for eksempel ikke kunne begrunne en påstand om etterlikning.

Det er vesentlige ulikheter mellom BodyGyms buete tredemølle og klagers SKILLMILL, og ulikhetene er iøynefallende. Særlig er håndtakene utformet på ulike måter, men også designet av løpebanens dekkplater er forskjellige. Disse forskjellene alene skiller klart de to produktene designmessig. Også den tydelige merkingen og formen på sidestøtter og håndtak skiller BodyGym tredemøllen fra SKILLMILL. BodyGyms tredemølle skiller seg så klart fra SKILLMILL at det åpenbart ikke er en etterligning eller en tilsvarende design. 

Forskjellene er ikke av «helt underordnet karakter» slik klager hevder.

Klager antar at BodyGyms tredemølle skal være «importert fra en kinesisk produsent ved navn Land Fitness». Påstanden om at produktet derfor holder lavere kvalitet enn klagers er ikke underbygget ved noen form for bevis.

Aktørene i det markedet Tecnogym henvender seg til (og utvilsomt enhver person som ser tredemøllen) vil umiddelbart se at BodyGym AirRunner ikke er den samme tredemøllen som SKILLMILL, og at det ikke foreligger et kopiprodukt. Det foreligger ikke forvekslingsfare.

Innklagedes tredemøller merket «BodyGym» er lovlige produkter. De er ikke ulovlige etterlikninger av SKILLMILL. De skiller seg klart fra SKILLMILL, minst like klart som SKILLMILL skiller seg fra andre konkurrerende buete tredemøller.

Påstanden om at innklagede nr. 1 og/eller nr.2 skal ha foretatt «innpåslitne og usunne konkurransehandlinger» er uten grunnlag. Ikke noe i fremlagt materiell kan begrunne en slik krenkende karakteristikk. 

Det er ikke grunnlag for påstandene som fremføres i klagen om at innklagede nr. 1 og/eller innklagede nr. 2 skal ha handlet i strid med markedsføringsloven § 30, og heller ikke i strid med god forretningsskikk, markedsføringsloven § 25. 

Innklagede nr. 3, Gymtool, har anført:
Gymtool selger ikke lenger denne modellen tredemølle. De tok kun inn et testparti og var ikke fornøyd, og vil ikke ta inn flere. De er fjernet fra hjemmesiden og også fra Finn.no.


Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Næringslivets Konkurranseutvalg er av den oppfatning at tredemøllen fra BodyGym er utformet med klagers tredemølle SKILLMILL som forbilde. 

Mange elementer på en tredemølle vil i det vesentlige være et resultat av funksjon. Slike elementer som er bestemt av funksjon vil som regel ikke ha et etterlikningsvern etter markedsføringsloven § 30. Tredemøller kan imidlertid ha designmessige elementer som gir dem et særpreg utover de rent funksjonsbestemte trekkene. For en ikke-motorisert tredemølle må løpebanen være kurvet for at møllen skal kunne drives frem av brukerens egen bevegelse og tyngdekraft. Technogym har derfor ikke enerett til designuttrykket som skapes gjennom en kurvet løpebane. Selv om noen trekk må utformes på teknisk samme måte, er det likevel fortsatt mulig å variere tredemøllens formspråk. 

Selv om spesielt håndtakene er litt annerledes utformet på BodyGyms tredemølle er valget av det totale designuttrykket etter konkurranseutvalgets syn lagt påfallende tett opp til Technogyms tredemølle SKILLMILL. BodyGym har med sin tredemølle i for stor grad ettergjort ikke bare form og funksjon, men også de designmessige trekkene som gir SKILLMILL tredemøllen et visst særpreg. Blant annet har den gule stripen en i øyenfallende visuell effekt. Valget av en tilsvarende gul stripe, kombinert med de øvrige elementene gjør at helhetsinntrykket av BodyGyms tredemølle blir svært likt SKILLMILL.

Utvalget legger til grunn at Technogym har nedlagt en ikke ubetydelig markedsføringsinnsats for å innarbeide sine produkter, herunder SKILLMILL i markedet, slik at deres produkter er gjenkjennelige så vel for treningssentre som brukere. BodyGym har ikke utnyttet de variasjonsmulighetene som foreligger for å skape en adskillende effekt fra SKILLMILL. Tvert imot har de valgt et uttrykk som gir klare assosiasjoner til SKILLMILLS identitet og image.

Etter konkurranseutvalgets syn innebærer dette en urimelig utnyttelse av Technogyms innsats og resultater. 

Omsetningskretsen er langt på vei sammenfallende, og etter konkurranseutvalgets syn foreligger det fare for forveksling i en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen mellom BodyGyms tredemølle AirRunner og tredemøllen SKILLMILL. 

Konkurranseutvalget er under en viss tvil kommet til at BodyGyms AirRunner er en ulovlig etterlikning etter markedsføringsloven § 30 av tredemøllen SKILLMILL.

Konkurranseutvalget finner ikke at det foreligger omstendigheter som medfører at forholdet er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf. markedsføringsloven § 25.

Når det gjelder klager nr. 3 og tredemøllen Gymtool kurvet tredemølle, gjelder i det alt vesentlige det samme som er uttalt over. 

Gymtool fremstår imidlertid i tillegg, som et funksjonelt og utseendemessig identisk produkt som SKILLMILL. Av det fremlagte materialet, fremkommer ingen andre forskjeller enn at det på Gymtool er en blå stripe der SKILLMILL har en gul stripe. Selv om den gule stripen er et av de mer karakteriske trekkene ved SKILLMILL, gir likevel Gymtool et likt helhetsinntrykk som SKILLMILL. Etter konkurranseutvalgets syn gir valg av blå stripe i stedet for gul ingen tilstrekkelig adskillende effekt. Det fremstår bare som en annen fargevariant av Technogyms SKILLMILL.

På samme måte som for BodyGyms tredemølle finner konkurranseutvalget at Gymtools tredemølle representerer en urimelig utnyttelse av Technogyms innsats og resultater, og at det foreligger forvekslingsfare i en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen.  

Konkurranseutvalget finner at Gymtools tredemølle er en ulovlig etterlikning etter markedsføringsloven § 30 av tredemøllen SKILLMILL.

Konkurranseutvalget finner ikke at det foreligger omstendigheter som medfører at forholdet er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf. markedsføringsloven § 25.

Uttalelsen er enstemmig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34