Sak 12/2017

Saken gjelder: Om markedsføring og salg av reservedeler til fiskesløyemaskiner er ulovlig etterlikning i strid med markedsføringsloven § 30, eller om slike handlinger er forbudt etter markedsføringsloven § 25 mot handlinger i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.


UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 1. februar 2018.
Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Bente Holmvang, Øystein Bu, Jorun Thue, Unn Grønvold Nikolaisen, Monica Kvinge og Thomas Flo Haugaard.  SAK 12/2017


Klager: KM Fish Machinery A/S
Falkevj 11-17
DK-9352 DYBVAD
Danmark
 

Prosessfullmektig: Advokat Lene Langseth
Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
Postboks 294 Bragernes
3001 DRAMMEN Innklaget:  Brødr Hukkelberg AS
Hukkelberg
6480 AUKRA
 

Prosessfullmektig: Advokat  Hallgrim Fagervold
Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
Julsundvegen 4
6412 MOLDE
Saken gjelder:
Om markedsføring og salg av reservedeler til fiskesløyemaskiner er ulovlig etterlikning i strid med markedsføringsloven § 30, eller om slike handlinger er forbudt etter  markedsføringsloven § 25 mot handlinger i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom. 

 

Kort om sakens parter og bakgrunn:
KM Fish Machinery AS (KM) produserer og leverer fiskesløyemaskiner til fiskebåter og landbaserte industrier over store deler av verden, herunder en fiskesløyemaskin benevnt KM Mark 5 og reservedeler til denne. Selskapet er lokalisert i Danmark, og ble stiftet i 1991, etter at Kronborg Maskinfabrikk gikk konkurs. Kronborg Maskinfabrikk produserte fiskesløyemaskinene Jutland og Kronborg. 

Brødr Hukkelberg (Hukkelberg) startet virksomhet i 1938. Fra 1970-tallet solgte selskapet sløyemaskiner fra Kronborg Maskinfabrikk, og tilbød også service og vedlikehold av slike. I perioden 2014-2015 kjøpte Hukkelberg reservedeler fra KM, men har i de senere år selv produsert reservedeler til fiskesløyemaskiner. 

KM fiskesløyemaskiner er i noen grad bygget på prinsipper fra fiskesløyemaskinene Jutland og Kronborg. Det har også skjedd en egenutvikling som har ledet til at KM skiller seg fra disses design, og der KM er gitt noen forbedrete samt også nye tekniske funksjoner.

En sammenstilling av kjedekassen (gearboksen), som er en av de omtvistede reservedeler, ser slik ut:
  
I tillegg er det anført at drivsystem, kileremskive, trykkfot, saksesystem og et festesystem til fjærplater er ulovlige kopier.Klager, KM, har i det vesentlige anført:
Hukkelberg produserer og selger reservedeler, herunder en kjedekasse, som er slaviske kopier av KMs reservedeler. Kopiering av reservedeler er i utgangspunktet lovlig, men dette gjelder ikke for etterlikninger som ikke har funksjonell betydning, eller som har trekk som like gjerne kunne ha vært utformet på annen måte. Kopieringen er i dette tilfellet for nærgående og derfor i strid med markedsføringsloven § 30, alternativt § 25.  Det vises også til Gulating lagmannsretts avgjørelse LG-2016-44586 om kopiering av slitedeler.

KM har utviklet et originalprodukt som Hukkelberg har kopiert. Det er lagt store ressurser i utviklingen, og KM har en beskyttelsesverdig markedsposisjon.

Hukkelberg har aldri vært noen forhandler av tidligere Kronborg Maskinfabrikk, og kan heller ikke utlede noen rettigheter fra selskapets konkursbo. Det er uansett store forskjeller mellom de tidligere maskinene utviklet av Kronborg, og reservedelene til disse.

Det var lagt opp til et samarbeid mellom klager og innklagede, og det ble derfor solgt KM reservedeler med rabatt til Hukkelberg. Dette er reservedeler som er blitt systematisk etterliknet i innklagedes egen produksjon. Det foreligger således en illojal og urimelig utnyttelse av KMs innsats og resultater. Hukkelberg kunne ha utformet reservedelene på en annen måte for å skape avstand mellom produktene.

Det foreligger forvekslingsfare, ikke minst fordi Hukkelberg tidligere har anvendt KMs deler ved service og reparasjonsarbeid på KMs maskiner. Det må antas at Hukkelbergs kundebase i stor grad består av de samme kundene som jevnlig trenger vedlikehold og reparasjon av sine reservedeler, og som tidligere har fått originaldeler fra KM. Hukkelbergs deler er ikke merket. Kundene kan derfor bli villedet til å tro at det er KMs reservedeler som er levert.

Hukkelberg har dessuten markedsført reservedelene som originale KM reservedeler på Hukkelbergs hjemmesider, mens de reservedelene som ble levert var kopier.  Dette tilsier at forholdet også rammes av markedsføringsloven § 25 som forbyr handlinger i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom. Saksforholdet er derfor i noen grad sammenlignbart med villedende markedsføring etter markedsføringsloven § 26 og adgangen etter varemerkeloven § 5 annet ledd om bruk av andres kjennetegn forutsatt at dette skjer i samsvar med god forretningsskikk. I denne saken fremgår det ikke tilstrekkelig klart at Hukkelberg har solgt uoriginale deler når Hukkelberg gir uttrykk for å selge overhalte KM sløyemaskiner, samtidig som de bruker egne reservedeler ved overhalingen.


Innklagede, Hukkelberg, har i det vesentlige anført:
KMs maskin er i det alt vesentlige en videreføring av de gamle Kronborgmaskinene, selv om KMs maskin skiller seg fra de gamle Kronborgmaskinene hva gjelder ytre design. Sammenstilling viser at ca. 75% av delene er videreført. En rekke av endringene er kun små justeringer.

Det bestrides ikke at Hukkelberg fra ultimo 2015 har foretatt egenproduksjon av kopideler. Dette er i hovedsak deler som er identiske med deler til de tidligere Kronborgmaskinene, men også i noen grad deler som ligner deler som KM har utviklet særskilt for KMs maskiner.

Delene skal passe inn i en sløyemaskin, og det er derfor ikke variasjonsmuligheter av betydning hva gjelder form, plassering av skruer osv. Dette er slitedeler som skal være kompatible. Det er imidlertid dessuten også visse ulikheter mellom delene, slik som ulik gråfarge og ulik støp, bruk av skiver og utforming av kileremskiver.

Det bestrides at Hukkelberg systematisk har etterliknet produktet til KM. Sløyemaskinen som sådan er ikke etterliknet, kun enkelte deler som brukes i maskinen. All den tid det store flertall av deler er en videreføring av deler fra de eldre sløyemaskinene, kan ettergjøring ikke anses som en urimelig utnyttelse av KMs innsats eller resultater.

Det foreligger heller ikke fare for forveksling. Delene er ikke identiske, og de begrensede variasjonsmuligheter er utnyttet. Produktene er merket med eget varenummer. Hukkelberg promoterer ikke egne produkter som KM produkter.  Hukkelberg henvender seg til en snever og profesjonell kundegruppe, som forutsettes å ha god kjennskap til markedet og de produkter som finnes.

Det fremlagte markedsføringsmaterialet er fra 2012. Det er derfor ikke kritikkverdig at det på dette materiellet er referanse til Jutland/KM sløyemaskiner. Fra og med primo 2017 fjernet Hukkelberg enhver referanse til KM på sine hjemmesider.

Det bestrides derfor at markedsføring og salg av kopidelene er ulovlig etter markedsføringsloven § 30.

Det er ingen tilleggsmomenter som skulle tilsi at Hukkelberg har handlet i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, kfr. markedsføringsloven § 25. Det forhold at Hukkelberg har kjøpt reservedeler fra KM og tidligere fra KMs forhandler, kan ikke ha betydning. Dialogen ble avsluttet som følge av at KM forutsatte eksklusivitet uten å gi konkurransedyktige priser for å kompensere for dette.  I den perioden da dialogen pågikk foretok Hukkelberg 20 bestillinger fra KM.


Næringslivets konkurranseutvalg vil uttale: 

De angjeldende reservedelene synes å være formgitt ut fra funksjon, og skal passe inn i sløyemaskinene. Næringslivets konkurranseutvalg anser ikke de påklagede reservedelene for å være ulovlige etterlikninger etter markedsføringsloven § 30. Det er ikke påvist noen ettergjøringer som etterlikner særpregete elementer utover det funksjonsbestemte.

Utvalget har imidlertid vært i tvil om markedsføringen av reservedelene er tydelig nok merket som kopideler. All den tid Hukkelberg i 2012 har markedsført at de selger KM reservedeler, samt også overhaler KM maskiner, og også tidligere overfor kundekretsen har levert originale reservedeler, burde det tydelig fremkomme at de reservedelene som nå leveres er kopier. Merking av selve delen fremkommer først etter leveringen, slik at dette ikke vil kunne avklare en eventuell forventning i selve kjøpssituasjonen om at delene skal være originale.

Utvalget anser imidlertid ikke annonsemateriellet fra 2012 som en tilstrekkelig godtgjøring av at kjøper ved bestilling har en forventning om at kun originaldeler vil bli benyttet og levert. Etter en samlet vurdering, og hensyntatt at det klanderverdige må overstige en viss terskel, finner ikke Næringslivets Konkurranseutvalg at markedsføringen er i strid med markedsføringsloven § 25 om handlinger i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34