Sak nr. 06/2010

Klagers dagskampanje med prisavslag på utvalgte elektroniske produkter ble av nærmeste konkurrent møtt med prisavslag på de samme produkter samme dag, og markedsført direkte overfor kundene utenfor klagers butikk. Klagers markedsføringsmateriell var kopiert inn i innklagedes reklameseddel. Innklagede bestilte kampanjevarer hos klager for å kontrollere leveringsdyktigheten, men gjennomførte ikke kjøpet. Forholdene ansett i strid med markedsføringsloven § 25.

UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 18. oktober 2010.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Synnøve Smedal, Tina Karp, Geir Jostein Dyngeseth, Bjørn Tore Flaatten, Pernille Børset og Erik Loe.

Klager:
Humac Norge AS
Postboks 4326 Nydalen
0402 Oslo

Prosessfullmektig:
Advokat Per Arne Tandberg
Advokatforum
Grensen 12B
0159 Oslo

Innklagede:
Elkjøp Norge AS / Elkjøp Nordic AS
Postboks 153
1471 Lørenskog

Prosessfullmektig:
Advokat dr. juris Olav Kolstad
Advokatfirmaet Kvale DA
Postboks 1752 Vika
0122 Oslo

 Saken gjelder:
Spørsmål om markedsføring med konkurrerende dagstilbud og henvendelse direkte til klagers ventende kunder var i strid med markedsføringsloven § 25 og § 26.

Sakens parter:
Humac Norge AS (Humac)
er en elektronikkjede og selger hovedsakelig elektronikkprodukter fra Apple, typisk iPod og MacBooks. Humac hadde i 2008 en omsetning på ca 670 mrd kroner i Skandinavia. Én av Humacs butikker ligger på Ullevål Stadion i Oslo.

Innklagede, Elkjøp Norge AS og Elkjøp Nordic AS, er selskaper i Elkjøp-kjeden, som selger et bredt spekter av elektroniske artikler, derunder elektronikkprodukter fra Apple. Kjeden hadde i 2009 en omsetning på over 10 mrd kroner. En av butikkene er Elkjøp Megastore Ullevål, som åpnet i november 2009, ligger like ved Ullevål stadion.

Partene har ikke skilt mellom de to innklagede selskapene, og de behandles i denne saken som én enhet og under betegnelsen Elkjøp.

Sakens faktiske bakgrunn
Humac rykket 5. mars 2010 inn følgende helsides annonse i VG:

 Det ble også trykket tilsvarende reklamesedler og postere.

Da butikken åpnet lørdag 6. mars 2010 kl 09:00, kom det mange kunder, og de måtte slippes inn i butikken i puljer. Ved 10:00-tiden møtte tidligere driftsleder ved Elkjøp Megastore Ullevål og en kollega opp utenfor Humac, og følgende reklamesedler ble delt ut til de som sto i køen:

 

Elkjøps løpeseddel

 

 

Elkjøps reklameplakat

 

Reklamesedler ble også lagt igjen utenfor inngangen til Humac.

Det ble også informert muntlig om Elkjøps tilbud. Det er noe uenighet mellom partene hvordan de to opptrådte, for eksempel om de ropte, hvor intens stemningen var, og om en av dem opptrådte som om han var en vanlig kunde som skulle benytte seg av Humacs tilbud. Det er også uklarheter om andre detaljer, blant annet hvor lang køen var, og hvor mange som gikk ut av køen og over til Elkjøps butikk. Det er likevel på det rene at Elkjøps tidligere driftsleder stilte seg i køen, og at han – da det ble hans tur – bestilte 4 eller 5 PC-er. Humac hevder at Elkjøp bestilte PC-er hos Humac fordi de ikke selv hadde tilstrekkelig antall på lager. Dette er avvist av Elkjøp, som har forklart at bestillingen var såkalt testkjøp, der hensikten var å sjekke at Humac faktisk hadde PC-er på lager til å kunne møte etterspørselen. Driftslederen har i sin skriftlige redegjørelse opplyst at bestillingen ble trukket dagen etter.

Humac har hevdet at de som kjøpte hos Elkjøp, hadde problemer med å få varen til riktig pris fordi prosentavslaget ble regnet av en høyere pris enn den alminnelige utsalgsprisen som var oppgitt på hyllekanten. Elkjøp har erkjent at tilbudet ikke var tilfredsstillende lagt inn i Elkjøps datasystemer, men hevder at feilen var lett å oppdage for kundene, som så gjorde oppmerksom på feilen. slik at de fikk varene til riktig pris.

Klager, Humac, har i det vesentlige anført:
Elkjøp har urimelig utnyttet Humacs markedsføringskampanje i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf markedsføringsloven § 25. Det er i strid med god forretningsskikk at en ansatt fra en konkurrent ”kupper” andres kunder på den måten som har skjedd i denne saken, og dermed urimelig utnytter den annonsering som klager har foretatt og betalt for i forkant.

Det er videre i strid med god forretningsskikk å utgi seg for å være kunde i et forsøk på å få andre kunder over til egen, konkurrerende butikk, slik det er beskrevet av en som sto i køen utenfor Humac. Det er ingen grunn til ikke å legge hans forklaringtil grunn. Det er også i strid med god forretningsskikk å kuppe kunder uten selv å ha tilstrekkelig med varer, slik at Elkjøp måtte sikre seg varer fra Humac.

Bruken av Humacs annonser direkte i Elkjøps egen markedsføring er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

Elkjøps forhold rammes også av forbudet mot villedende reklame, markedsføringsloven § 26: Representanten for Elkjøp ga uriktig og villedende inntrykk av at han var en vanlig kunde, og hans aktive opptreden der han fremhevet Elkjøps tilbud, var egnet til å påvirke de som sto i køen. Det var villedende å operere med forskjellige priser i hylle og i kasse, slik at det blir uklart for kunden hva som er korrekt kampanjepris, og om Elkjøp virkelig var ”billigst i byen”. Det er videre et element for anvendelse av markedsføringsloven § 26 at Elkjøp ikke selv hadde tilstrekkelig med varer til å kunne møte etterspørselen fra de kundene som de aktivt kuppet i køen utenfor Humac.

Innklagede, Elkjøp, har i det vesentlige anført:
Innholdet i Elkjøps reklame for henholdsvis iPod og MacBook er korrekt og oversiktlig, og grei å forholde seg til for forbrukerne. Det er foretatt en korrekt sammenligning av Humacs tilbudskampanje gjennom gjengivelse av Humacs egen annonse.

Selv om tilbudsprisen ikke var tilfredsstillende lagt inn i Elkjøps datasystem, var det klart for forbrukerne hvilken pris de hadde krav på, og de sa ifra slik at alle betalte riktig pris. Elkjøp kjenner ikke til at andre solgte de to produktene rimeligere i den korte tiden kampanjen pågikk.

Også ellers ble Elkjøps kampanje gjennomført innenfor kravet til god forretningsskikk, markeds­føringsloven § 25, og forbrukerne, som Humac ikke hadde noen enerett til, ble ikke villedet. Elkjøps ansatte utga seg ikke for å være vanlige kunder, og de opptrådte rolig og ordentlig da de delte ut reklamen og redegjorde for Elkjøps tilbud.

Humacs potensielle kunder ble i et kort tidsrom presentert for Elkjøps konkurrerende kampanjetilbud. Kundene fikk mulighet til å sammenligne prisene, og den påståtte ”kuppingen” var resultatet av direkte priskonkurranse, der Elkjøp markedsførte sine konkurransedyktige priser. Dette er ikke i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom. Det er tvert imot vanlig - og ønskelig - at næringsdrivende konkurrerer også på pris. Elkjøp har ikke vært gratispassasjer eller på annen måte urimelig utnyttet Humacs kampanje, men tilpasset seg den sterke konkurransen som eksisterer mellom to butikker som ligger såvidt nær hverandre. For øvrig var det Humac som satte standarden for rivaliseringen mellom de to forretningene i forbindelse med Elkjøp Megastores åpning i november 2009. Den gang ble det delt ut reklamesedler for Humac til kunder utenfor Elkjøp Megastore. Humac klistret også opp reklamesedler i området omkring Elkjøp Megastore senere på dagen 6. mars 2010.

Elkjøp har ikke bestilt varer hos Humac for å kunne levere til egne kunder, men bare testet ut om Humac faktisk var leveringsdyktig og kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til sin kampanje.

Elkjøp hadde begrenset salg av iPods og MacBooks den aktuelle dagen, og Elkjøps kampanje må ha hatt svært begrenset betydning for Humac. I ettertid er det laget en stor sak ut av en relativt enkel og litt humoristisk hendelse, og der Elkjøp verken har opptrådt i strid med god forretningsskikk eller villedet kunder, jf markedsføringsloven §§ 25 og 26.

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Tidligere forhold fra Humacs side
I forbindelse med klagen har Elkjøp til sitt forsvar vist til at Humac delte ut og hengte opp markedsføringsmateriell i området utenfor Elkjøp da forretningen åpnet i november 2009, og at Humac med det har lagt opp til et aggressivt konkurranseforhold mellom de to forretningene. Næringslivets Konkurranseutvalg har vært lite tilbøyelig til å godta at forholdet mellom konkurrenter eller innen bransjer er spesielt aggressivt, og med den følge at den alminnelige standard anvendelse av markedsføringslovens regler ikke skal følges. Konkurranseutvalget har forøvrig ikke grunnlag i det materialet som er fremlagt i nærværende sak å vurdere om Humacs opptreden den gang var i strid med markedsføringslovens regler. Dersom Elkjøp ønsker at Konkurranseutvalget skal vurdere dette, må det inngis særskilt klage knyttet til dette forholdet.

Vurderingene av Elkjøps forhold
Humacs forretning på Ullevål Stadion arrangerte en én dags kampanje med vesentlig nedsettelse av prisen på utvalgte produkter. Kampanjen var markedsført overfor allmennheten gjennom helsides avisannonse. Som svar på denne kampanjen gjennomførte Elkjøp en kampanje for de samme produktene, den samme dagen og begrenset til Elkjøps butikk på Ullevål. Kampanjen ble gjennomført ved at Elkjøp kopierte opp reklamesedler som de delte ut, nettopp til personer som hadde respondert på Humacs annonse, og som derfor befant seg nettopp ved Humacs forretning. Elkjøp la også igjen sitt materiale utenfor Humac, åpenbart for å fange opp potensielle Humac-kunder som måtte komme til senere. Elkjøps kampanje var altså ikke en alminnelig priskampanje, men gjennomført ved at Elkjøp gikk ”rett på” potensielle kjøpere identifisert gjennom Humacs kampanje og markedsføring av denne. På denne måten utnyttet Elkjøp Humacs kampanje og ble nettopp en gratispassasjer som utnyttet Humacs innsats. Etter Konkurranseutvalgets vurdering er dette en form for markedskonkurranse som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf. markedsføringsloven § 25.

Næringslivets Konkurranseutvalg tar ikke stilling til hvordan Elkjøps to ansatte konkret oppførte seg i køen utenfor Humac. Elkjøp har selv for klart at en av de to stilte seg i køen for å foreta det Elkjøp betegner for et ”testkjøp”. Det er naturlig at iallfall noen av de som stod i køen eller som kom til etter hvert, kunne tro at han ikke hadde noe forhold til Elkjøp. Elkjøp skapte derved risiko for den misforståelse at det som egentlig var Elkjøps egen markedsføring av sitt konkurrerende tilbud, kom fra en uavhengig person. Dette er i seg selv uheldig, og i den foreliggende situasjon i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

Etter Konkurranseutvalgets vurdering var det også i strid med god forretningsskikk å ta Humacs markedsføringsmateriell inn i Elkjøps egne reklamesedler. Det er ikke slik at en næringsdrivende står fritt til å kopiere konkurrentens markedsføringsmateriell inn i eget,  selv om formålet skulle være en måte å vise prissammenligningen på. På Elkjøps reklamesedler er Humacs reklame skjøvet i bakgrunnen, og på den ene av dem kommer heller ikke Humacs pris frem. Humacs reklame blir behandlet på en litt nedlatende måte som forsterker det kritikkverdige i Elkjøps opptreden.

Det forhold at Elkjøps avslag på 30 % på iPods ikke var lagt inn i Elkjøps systemer, illustrerer også at Elkjøp ikke gjennomførte kampanjen på en ordentlig måte.

Partene er uenige om hva som var bakgrunnen for det Elkjøp omtaler som ”testkjøp”. Elkjøp hevder at bakgrunnen var å kontrollere om Humac hadde tilstrekkelig lager til å betjene de som ønsket å benytte seg av kampanjetilbudene. Etter Konkurranseutvalgets oppfatning gjør dette iallfall ikke bestillingen mer unnskyldelig. Etter eget utsagn gjennomførte Elkjøp bestillinger som de ikke mente å gjennomføre. En bestilling på 4 PC-er som senere ble avbestilt, var unødvendig i forhold til det motivet som oppgis. Konkurranseutvalget ser det som uakseptabelt og i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom at Elkjøp uten rimelig foranledning ettergår sin konkurrent på denne måten.

Utvalgets enstemmige konklusjon er at Elkjøp har opptrådt i strid med markedsføringsloven § 25.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34