Sak 08/2010

Konkurranseutvalget fant at innklagedes bruk av emballasje for undertøy var i strid med markedsføringsloven §§ 30 og 25. Klager hadde utviklet en design for en undertøyserie som skilte seg fra de øvrige konkurrentene i markedet. Klager hadde videre opparbeidet en goodwill knyttet til emballasjen gjennom en langvarig og omfattende markedsføring. Innklagede hadde anvendt en emballasje som hadde alle de sentrale elementene i klagers design og som skapte det samme totalinntrykk og forestillingsbilde. Dette kunne bare ha skjedd ved en etterligning. Det forelå forvekslingsfare og en urimelig utnyttelse av klagers innsats.

 

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 18. oktober 2010.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Synnøve Smedal, Tina Karp, Bjørn Tore Flaatten, Geir Jostein Dyngeseth, Pernille Børset og Erik Loe.

Klager:
Pierre Robert Group AS
Postboks 4248 Nydalen
0401 Oslo

Prosessfullmektig:
Advokat Camilla Vislie
Advokatfirmaet Thommessen AS
Postboks 1484 Vika
0116 Oslo                            

 Innklaget:
Jysk AS
Postboks 6659
0609 Oslo

 Prosessfullmektig:
Bech-Bruun Advokatfirma
v/advokat Claus Barrett Christiansen
Frue Kirkeplads 4
8100 Århus C / Danmark                                 

Saken gjelder:
Spørsmål om innklagedes emballasje for undertøy er i strid med markedsføringsloven §§ 30 og 25. 

Sakens parter:
Klager, Pierre Robert Group AS, (PRG)
,selger undertøy, sokker og strømpebukser under merkene ”La Mote” og ”Pierre Robert” i den nordiske dagligvarehandelen. Pierre Robert undertøy ble først lansert vinteren 2006 under navnet Pierre Robert Lingerie (”Lingerie-serien”). Serien består av fem trusemodeller og en topp, og selges i fargene sort og hvitt. PRG har opplyst at selskapet ved lanseringen i 2006 gjorde den største mediesatsingen på flere år og investerte 12,5 millioner kroner i markedsføring bare dette året og flere millioner årlig i de påfølgende år. Klager har også opplyst at omsetningen av Lingerie-produktene har ligget på mellom 42 til over 46 millioner kroner årlig i perioden 2007-2009. 

Innklagede, Jysk AS, selger dameundertøy under merket Cilla. Contrast A/S er leverandør av undertøy til klagers danske morselskap.

Klager, Pierre Robert Group AS, har i det vesentlige anført:
Produktemballasjen for Cilla-produktene Hipsters plain og Hipsters er en urimelig etterligning av PRGs produktemballasje for Lingerie-serien. Bruken av emballasjen i markedsføring og salg av produktene i Norge er derfor i strid med markedsføringsloven §§ 30 og 25.

Det er vide muligheter for variasjon ved utforming av emballasje. De øvrige tilsvarende produktene på markedet har alle emballasje som skiller seg klart fra PRGs produktemballasje. Noen av de andre konkurrentene har riktignok avbilding av kvinner, men i helt andre posisjoner og utsnitt. De skiller seg også fra PRGs Lingerie-serie når det gjelder fargevalg og emballasjetype.

Innklagede benyttet også tidligere en helt annen emballasje for Cilla-produktene. Denne skilte seg klart fra PRGs produktemballasje. Når Jysk nå har valgt en ny emballasje for Cilla-produktene som er tilnærmet identisk med PRGs emballasje, både hva gjelder detaljer og helhetsinntrykk, må det være en bevisst etterligning og gjort for å utnytte på en urimelig måte den goodwill som PRG har opparbeidet for sin serie.

Innklagede har på sin emballasje et bilde av en kvinne som er tatt på samme måte som bildet på PRGs emballasje, i samme positur og med de samme delene av kvinnens kropp avbildet, både på forsiden og baksiden av emballasjen. Kvinnen holder én arm på tvers over brystet, og én arm ned langs siden som på bildet av Tai- og Boxer-emballasjen i Lingerie-serien. Kvinnen ser for øvrig lik ut, og bildet er i samme størrelse. Bildene er altså svært like. Eneste forskjellen er at innklagedes bilde er speilvendt. De forskjeller som anføres av innklagede er for øvrig også minimale og ikke egnet til å skille produktene fra hverandre.

Videre er bakgrunnsfargen lik, og emballasjen er av samme materiale. I tillegg er kjennetegnet ”Cilla Lingerie” skrevet i samme sølvgrå farge og i samme skrifttype som ”Pierre Robert Lingerie” på PRGs emballasje. Kjennetegnet er åpenbart ikke egnet til å skille pakningene, tvert i mot er det enda et element som etterligner PRGs produktpakning.

Det foreligger altså en rekke likheter, og disse likheter er egnet til å etterlate det samme helhetsinntrykk. Det foreligger følgelig forvekslingsfare mellom de to emballasjene. Ved bruk av den aktuelle emballasjen utnytter Jysk på en urimelig måte PRGs innsats i design og markedsføring av sitt produkt. Under enhver omstendighet er det i strid med god forretningsskikk å importere, markedsføre og selge produktpakninger med en tilnærmet identisk design som en konkurrent. 

Innklagede, Jysk AS, har i det vesentlige anført:
Jysk har ikke levert innlegg til Konkurranseutvalget i anledning klagen. I brev av 2. juni 2010 til klagers prosessfullmektig, har innklagede imidlertid bestridt at det foreligger noen form for krenkelser av PRGs rettigheter. Utvalget gjengir derfor hovedpunktene i de anførsler som fremkommer i dette brev.

Det anføres at PRGs produktemballasje viser produktet i pakken på en måte som er helt vanlig for undertøy. Eneste likhet er for øvrig at innklagede også bruker en kvinnelig modell og fokuserer på mellomgulvet for å fremheve produktet, og der modellen av samme grunn for øvrig ikke er påkledd og derfor er avbildet i en positur der modellens byste er skjult ved håndpositurer. Innklagedes modell er plassert annerledes på pakningen. Dessuten avviker skygge, synlighet av hånd, benpositur og beskjæring vesentlig.

Det bemerkes også at varemerket CILLA er plassert helt dominerende på forsiden av emballasjen og tydelig på baksiden. Videre er tekst, farger og plassering av grafiske elementer vesentlig forskjellig.  Det foreligger derfor ingen snylting i forhold til klagers emballasje, og det foreligger heller ingen forvekslingsfare.

Innklagede viser også til at emballasjen ikke avviker vesentlig fra den emballasje som anvendes av andre undertøysprodusenter, og den anvendte modellpositur og beskjæring er helt vanlig brukt av reklamefotografer.

Endelig anføres at innklagede ikke har hatt kjennskap til klagers emballasje i forbindelse med design av sin emballasje.  

 Klagers emballasje for trusene Tai (t.v.) og Boxer (t.h.)

 

Innklagedes emballasje for trusene hipster (t.v.) og hipsters plain (t.h.)

 

 

Baksiden av klagers emballasje for trusene Boxer (t.v.) og Tai (t.h.)

 

Baksiden av innklagedes emballasje for trusene hipster (t.v.) og hipsters plain (t.h.)

 

 
 Innklagedes gamle emballasje

 

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Spørsmål om behandling av klagen
I henhold til vedtektene § 1 første ledd gir Næringslivets Konkurranseutvalg uttalelse i tvister mellom næringsdrivende om anvendelsen av bestemmelsene i markedsføringsloven ”etter klage fra en part”.  Den oppgitte motpart skal gis anledning til å besvare klagen, jf. vedtektene § 3 tredje ledd.

Klagen i herværende sak har vært sendt innklagede ved selskapets danske advokat. Ved faks av 17. august 2010 meddelte advokat Claus Barrett Christiansen at han etter å ha drøftet saken med sin klient ikke ønsket å komme med innlegg i saken. I e-post av 19. august 2010 ble han meddelt at Konkurranseutvalget allikevel ville behandle saken, dersom den ble funnet å være tilstrekkelig opplyst. Han ble igjen gitt anledning til å kommentere saken, uten at det ble gjort.

Konkurranseutvalget bemerker at klagen først og fremst gjelder en skjønnsmessig vurdering og sammenligning av produktemballasjer. Det er i klagen grundig redegjort for sakens bakgrunn og faktum. Vedlagt klagen var også et brev fra advokat Claus Barrett Christiansen til klagers advokat av 2. juni 2010. I dette brevet fremsettes innklagedes innsigelser til det forhold klagen gjelder. Som vedlegg til klagen fulgte, i tillegg til diverse kopier av de involverte parters emballasje, også kopi av andre sentrale konkurrenters produktemballasje. Konkurranseutvalget har videre fått fremlagt prøver i original av klagers og innklagedes emballasje, samt av innklagedes tidligere emballasje. På denne bakgrunn finner Konkurranseutvalget at saken er tilstrekkelig opplyst til at den kan behandles.

 Spørsmål om overtredelse av markedsføringsloven §§ 30 og 25
Når det gjelder vurderingen i forhold til markedsføringsloven § 30 og § 25, tar Konkurranseutvalget utgangspunkt i at PRG har utviklet en designprofil som brukes i forbindelse med markedsføring og salg av selskapets undertøyserie, og at denne markert skiller seg fra hva de øvrige konkurrentene på markedet benytter. Denne designprofilen er anvendt både på produktemballasje og i annonsering for en serie produkter gjennom flere år, og det er nedlagt betydelige markedsføringsressurser i opparbeidelse av en markedsmessig goodwill som er knyttet opp til nettopp denne profilen.

Karakteristisk for denne profilen er at det benyttes et utsnitt av en kvinnekropp i en bestemt positur og i et bestemt utsnitt. Utsnittet viser kun den nederste del av kvinnens ansikt, og bare en del av benene. Kvinnens hår vises ikke. Profilen er gjennomført i spesielle fargekombinasjoner og skrifttyper. Videre benyttes betegnelsen ”Lingerie” i tillegg til merkenavnet. Når det gjelder pakningene for trusene, har kvinnen ikke annen bekledning enn produktet i pakken, og armen eller armene er anvendt for å dekke brystene.

Konkurranseutvalget har foretatt en sammenligning spesielt av klagers produktemballasje for produktene Tai og Boxer og innklagedes produktemballasje for Cilla-produktene Hipsters plain og Hipster. Etter Konkurranseutvalgets syn er disse svært like, både i detaljer og i det totalinntrykk som skapes. Med unntak fra selve varemerket, har innklagede heller ikke tilført sine pakninger tilleggselementer som er egnet til å skape distanse og hindre en forveksling.

Klager er en stor aktør på dette markedet, og produktserien har vært solgt i norsk dagligvarehandel i over fire år og har vært bredt markedsført.  Konkurranseutvalget er enig med klager i at det derfor er usannsynlig at Jysk ikke har vært kjent med Lingerie-seriens produktpakninger. Konkurranseutvalget finner det også usannsynlig at Jysk skulle kunne ha fremkommet med en så lik emballasjeutforming uten at det foreligger en bevisst eller ubevisst etterligning. Det vises i denne sammenheng også til at Jysk tidligere benyttet en innpakning som var vesentlig annerledes.

Det er Konkurranseutvalgets oppfatning at Jysk ved bruk av den innklagede emballasjen på en urimelig måte utnytter klagers innsats til utvikling av designet og markedsføringen av dette. Det er videre Konkurranseutvalgets syn at det foreligger forvekslingsfare. Selv om mange av de enkelte elementene i designen ikke er spesielt originale, er det skapt et særpreget helhetsinntrykk, og det er opparbeidet en kjennetegnseffekt gjennom en langvarig og omfattende markedsføring. Konkurranseutvalget finner ikke at navnet ”Cilla” som anvendes på Jysks pakninger, er tilstrekkelig til å hindre en forvekslingsfare når det for øvrig foreligger en så sterk likhet som her. Produktene selges ikke i samme forretninger. Etter Konkurranseutvalgets syn vil dette øke forvekslingsfaren, da forbrukerne dermed ikke vil kunne sammenligne produktpakningene direkte side ved side i kjøpssituasjonen.

Det blir etter dette Konkurranseutvalgets konklusjon at produktemballasjen for Cilla-produktene Hipsters plain og Hipster representerer en overtredelse av markedsføringsloven § 30.

Det er videre Konkurranseutvalgets konklusjon at innklagedes bruk av den nevnte emballasje er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende i mellom og dermed også en overtredelse av markedsføringsloven § 25. Innklagede har ikke anvendt de variasjonsmuligheter som finnes, og det foreligger en urimelig utnyttelse av den goodwill konkurrenten har opparbeidet og bekostet.

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34