Sak nr. 09/2007

Saken gjelder spørsmål om Vega forlag har etterlignet omslagene på Kunnskapsforlagets blå ordbokserie i strid med markedsføringsloven §§ 8a og 1.Påstand om at Kunnskapsforlaget hadde tapt sin rett til å gjøre innsigelser mot Vegas utforming av omslagene på ordbokserien på grunn av klanderverdig passivitet, eller at retten var fraskrevet på avtalerettslig grunnlag, førte ikke frem. Flertallet fant at innklagedes valg av farge på innbinding og bokstaver og valg av font representerte en ulovlig etterligning av bærende elementer for designet av Kunnskapsforlagets ordbøker i strid med markedsføringsloven § 8a. Vegas ledende ansatte var tidligere ansatt i Kunnskapsforlaget, og forholdet var også i strid med markedsføringsloven § 1. Dissens.

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 29.10. 2007.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Kristine Schei, Eirik Akerlie, Mari Solgaard, Magnus Frosterød, Arnstein Lund, Geir Jostein Dyngeseth, Bjørn Tore Flaatten og Per Trygve Berg.

 UTTALELSE 

Klager:
Kunnskapsforlaget ANS
Postboks 4432, Nydalen
0403 Oslo 

Prosessfullmektig:
Advokat Anne Marie Sejersted
Advokatfirmaet Haavind Vislie AS
Postboks 359, Sentrum
0101 Oslo 

Innklaget:
Vega Forlag AS
Nedre gate 6
0551 Oslo 

Prosessfullmektig:
Advokat Bård Racin Meltvedt
Advokatfirmaet DLA Piper Norway DA
Postboks 1364, Vika
0114 Oslo 

Saken gjelder: 
Spørsmål om Vega forlag har etterlignet omslagene på Kunnskapsforlagets blå ordbokserie i strid med markedsføringsloven §§ 8a og 1. 

Kort om sakens parter
Kunnskapsforlaget ble formelt etablert i 1975 som et interessentskap mellom de to forlagene H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS og Gyldendal Norsk Forlag AS. Kunnskapsforlagets virksomhet omfatter eierforlagenes satsing på alfabetisk ordnede bøker og verker, derunder fremmedspråklige og norske ordbøker. 

Vega forlag ble etablert i 2003. Forlagssjef og eier av 50 % av aksjene, Finn Jørgen Solberg, arbeidet som multimediasjef i Kunnskapsforlaget frem til 1999. I den forbindelse var han med på å gjennomføre et designprosjekt for alle forlagets utgivelser, også Kunnskapsforlagets "blå ordbok"-serie. 

Sakens bakgrunn
Gyldendals ordbokserie startet på 30-tallet, og er i dag videreført i Kunnskapsforlagets "blå ordbok"-serie. "Blå ordbok"-serien omfatter totalt 12 aktive titler, blant annet Engelsk-Norsk, Norsk-Engelsk, Tysk, Fransk og Italiensk ordbok. Ikke bare i Kunnskapsforlagets tid, men også da Gyldendal utga ordbokserien var bindet blått. Siden 1975 har "blå ordbok" vært trykket på omslaget sammen med hovedtittelen. Gjennom disse årene har omslaget vært blåfarget. På 1990-tallet ble omslagsdesignet modernisert gjennom designprosjektet for alle forlagets utgivelser. Fortsatt benyttes blåfarge som bakgrunnsfarge. 

Tittelen på ordbøkene er trykt med hvit font. Under tittelen angis det med mindre skrift hva slags ordbok det er. Det er en lysere blå tynn stripe over bokryggen, der det også angis hva slags ordbok det er snakk om. Bak på omslaget er tittelen gjengitt, med en beskrivelse av innholdet i boken. Som en del av omslagsdesignet er det brukt farger som korresponderer med fargene i flagget til det landet ordboken gjelder, og på bokryggen er flagget til det aktuelle landet trykket slik at det er enkelt å finne riktig ordbok når bøkene står i en bokhylle. Knapt 2/3 av nedre del av omslaget benyttes for illustrasjon/tekst som varierer med den konkrete boken. Alle ordbøkene har imidlertid den mørke blåfargen og den hvite fonten. 

Vega utga i 2003 engelsk ordbok med blå farge på omslaget, og der skriften er hvit. I en omtale i Bok og Samfunn september 2003 er Solberg foreholdt at Vega layoutmessig har lagt seg tett opp til Kunnskapsforlagets engelske ordbok. I den forbindelse ga Solberg uttrykk for at ordbøker på det generelle nivå har tradisjonelt hatt blå farge, og at blåfargen er valgt for alle Vegas oppslagsverk, atlas, en annen ordbok samt et leksikon. 

I samme oppslag uttalte daværende administrerende direktør i Kunnskapsforlaget at det var lite kreativt av Vega forlag å legge sin ordbok så tett opp til Kunnskapsforlagets ordbøker layoutmessig, og at "dette neppe (er) noe vi kommer til å forfølge". 

Våren 2007 ble Kunnskapsforlaget kjent med at Vega forlag planla utgivelse av ordbøkene Fransk ordbok og Engelsk skoleordbok, og som kommer i tillegg til Vegas Engelsk ordbok fra 2003. I brev av 18. mai 2007 varslet Kunnskapsforlaget om at det var aktuelt for Kunnskapsforlaget å kreve at Vega forlag med hjemmel i markedsføringsloven §§ 1 og 8a skulle endre omslaget på ordbøkene og eventuelt kreve at allerede utgitte bøker skulle trekkes tilbake fra markedet. 

I sitt svar av 22. mai 2007 fremholdt Vega at forlagets Engelsk ordbok har vært på markedet siden mai 2003, og uten at Kunnskapsforlaget har hevdet at omslaget representerer brudd på markedsføringsloven §§ 1 og 8a. Vega hevdet at uttalelsen fra Kunnskapsforlaget og manglende oppfølgning fra Kunnskapsforlagets side er å likestille med aksept, og dessuten at det ikke foreligger noe brudd på markedsføringslovens regler. 

Klager, Kunnskapsforlaget ANS, har i det vesentlige anført:
Kunnskapsforlaget har ikke utvist passivitet, verken passivitet som kan tillegges avtalerettslige virkninger eller slik at retten til å påberope markedsføringslovens bestemmelser er falt bort. Dette gjelder både i forhold til den første boken, Engelsk ordbok, og under enhver omstendighet i forhold til lansering av en ordbokserie som åpenbart ligner Kunnskapsforlagets særpregede og veletablerte blå ordbokserie. 

Uttalelsene i intervjuet i Bok og Samfunn kan ikke forstås slik at Kunnskapsforlaget aksepterte etterligningen, snarere må det forstås slik at Kunnskapsforlaget anså dette som en ulovlig etterligning, og at Kunnskapsforlaget kunne ta saken opp til vurdering, og særlig dersom nye forhold skulle komme til. I 2005 ga Solberg overfor Wieland uttrykk for at ordbøker ikke var fokusområdet fremover, og Kunnskapsforlaget hadde derfor ikke spesiell oppfordring til å forfølge den ene boken.

Det er ikke grunnlag for å avvise saken. Næringslivets Konkurranseutvalg kan vurdere eventuelle passivitetsanførsler i tilknytning til markedsføringslovens bestemmelser, jfr. NKUs avgjørelse i sak 04/2004

Det foreligger etter Kunnskapsforlagets syn en etterligning som medfører en urimelig utnyttelse av Kunnskapsforlagets innsats og resultater, og som medfører forvekslingsfare. Det er derfor grunnlag for å anvende markedsføringsloven § 8a. 

Vega og Kunnskapsforlaget opererer på et meget smalt marked, og aktørene i bransjen kjenner hverandres produkter. De andre bøkene det er naturlig å sammenligne med, skiller seg utseendemessig klart fra hverandre og må tjene som eksempler på lojal opptreden i markedet. 

Forlagssjefen i Vega var aktivt med på å vurdere hva slags utforming Kunnskapsforlagets ordbøker skulle ha og gjennomføringen av designprosjektet på annen halvdel av 90-tallet. Blått ble ansett som et viktig gjenkjennelseselement, og ble definert som gjennomgående ordbokfarge, og det nåværende designet for Kunnskapsforlagets blå ordbøker ble utviklet. Forlagssjef Solberg har hatt førstehånds kjennskap til Kunnskapsforlagets design og de strategiske vurderinger som ligger til grunn for valget. 

I stedet for å skape avstand til Kunnskapsforlagets design ved å benytte de mange variasjonsmuligheter som foreligger, har Vega bevisst valgt et bokomslag som ligger svært tett opp til Kunnskapsforlagets design. 

Det viktigste kjennetegnet ved "blå ordbok"-serien, er blåfargen som bakgrunnsfarge, og som har vært brukt konsekvent. Blåfargen er blitt ytterligere innarbeidet som et særskilt kjennetegn for serien ved at "blå ordbok" har vært trykket på omslaget sammen med hovedtittelen i mer enn 30 år. 

Vel vitende om Kunnskapsforlagets "blå ordbok"-series posisjon som sterk merkevare og forlagets strategi knyttet til designvalg, har Vega valgt en blåfarge som bare er marginalt forskjellig fra Kunnskapsforlagets blåfarge. Farge og font for tittelen er nesten identisk, og bruken av flaggsymbolikk og andre farger er meget lik det man finner i "blå ordbok"-seriens design. 

Kjennskapet til Kunnskapsforlagets ordbøker er bygget opp gjennom en årrekke, og har en unik posisjon i markedet. Det er intet ved produktet som tilsier at Vega skulle velge en tilnærmet identisk blåfarge. Vega har bevisst lagt seg meget nær Kunnskapsforlagets ordbøker, nettopp for å dra nytte av Kunnskapsforlagets sterke og innarbeidede posisjon. Det vises i denne forbindelse til NKUs avgjørelse i sak 13/1994  (side 29) og NKU 2/1992. I disse avgjørelsene slås det fast at en langvarig innarbeidelse av en produktprofil har beskyttelse, selv om produktet i seg selv ikke er særlig originalt. Den som vil lansere et konkurrerende produkt, kan ha plikt til å skape avstand og utnytte de variasjonsmuligheter som foreligger. En bevisst etterligning av en ledende konkurrents produkt kan være en urimelig utnyttelse av konkurrentens markedsinnsats. 

Blåfargen på de to seriene er bare marginalt forskjellig, og vil bare oppdages hvis man legger bøkene ved siden av hverandre. Når blåfargen utgjør det vesentlige kjennetegnet for Kunnskapsforlaget, foreligger det derfor fare for forveksling. Likhet mellom ordvalg, illustrasjoner og designet ellers gjør at forvekslingsfaren understrekes.

Forlagenes forskjellige logoer er ikke tilstrekkelig til å skille bøkene fra hverandre. Flere bokhandlere har fortalt om kunder som blir forvirret av at designet er så likt, og intervjuet i Bok og Samfunn viser at intervjueren mener at bøkene er svært like. Dette bekrefter at det foreligger forvekslingsfare. 

De tre hovedbøkene fra Vega forlag representerer en etterligning av Kunnskapsforlagets seriedesign for tilsvarende ordbøker i strid med markedsføringsloven § 8a. 

Selv om det ikke skulle foreligge ulovlig etterligning i strid med markedsføringsloven § 8a, mener Kunnskapsforlaget at Vega har opptrådt i strid med god forretningsskikk, jfr. markedsføringsloven § 1. Ved valg av omslagsdesign har Solberg på urimelig måte utnyttet den erfaring og kunnskap han har opparbeidet seg som deltaker i den ledergruppen som hadde ansvaret for Kunnskapsforlagets designstrategi for blå ordbokserien. Som tidligere tilknyttet Kunnskapsforlaget hadde Solberg som forlagssjef i Vega en særlig plikt til å unnlate å legge seg tett opp til Kunnskapsforlagets design, og i alle fall velge en annen design på de to nye ordbøkene, slik at Vegas ordbøker ikke fremstår som en blå ordbokserie. 

Vegas ordbøker slik de nå fremstår, utgjør en urimelig snylting på den goodwill Kunnskapsforlagets ordbøker har i markedet, i strid med § 1. 

Innklagede, Vega forlag AS, har i det vesentlige anført:
Saken må avvises fordi saksforholdet i vesentlig grad avhenger av rettsregler utenfor markedsføringsloven, og faller derfor utenfor utvalgets kompetanse ifølge vedtektene. 

Wielands uttalelse i Bok og Samfunn om at forlaget neppe ville komme til å forfølge Vega forlag må forstås slik at Kunnskapsforlaget ikke anså Vegas ordbok for å krenke deres rettigheter etter markedsføringsloven. På denne bakgrunn hadde Kunnskapsforlaget en særlig handleplikt dersom de likevel ville gjøre gjeldende at Vega har krenket deres rettigheter etter markedsføringsloven. Når det ikke er gjort, innebærer Kunnskapsforlagets langvarige passivitet at selskapet på avtalerettslig grunnlag har fraskrevet seg retten til senere å reagere på ordbokens design. Under enhver omstendighet foreligger klanderverdig passivitet som gjør at retten til å gjøre innsigelser nå er tapt. 

Vegas design er for øvrig ikke i strid med markedsføringsloven § 8a. 

Når det gjelder ordbøker, er design og informasjonsalternativene mer begrenset enn for andre typer bøker. Det er tradisjon i bransjen for å ha angivelse av hvilket språk boken gjelder kombinert med flagg og forlagskjennetegn på forsiden av omslag og ryggparti, samt en kort presentasjon på baksiden. Dette er utformingstrekk som ikke i seg selv har noen beskyttelse etter markedsføringsloven § 8a. 

Det skal svært mye til for at et fargevalg alene skal kunne gi en frembringelse en slik originalitet som kreves for beskyttelse etter markedsføringsloven § 8a. ?Blå ordbok?-serien har hatt en rekke forskjellige blåfarger, også gjennom de siste 30 årene. Dette innebærer betraktelig svekkelse av muligheten for at en blåfarge skal ha oppnådd særpreg gjennom forlagets bruk. I tillegg kommer at flere forlag har blå bakgrunnsfarge for sine ordbøker og ordbokserier, blant annet: 

Oxford Dictionary: en rekke språkvarianter
Cappelen: Engelsk-Norsk, Norsk-Engelsk
Unipub Forlag: Finsk-Norsk ordbok
NKS Forlaget: Norsk-Islandsk ordbok
Baltos Iankos: Litauisk-Norsk ordbok
Universitetsforlaget: Engelsk-Norsk juridisk ordbok
Fagbokforlaget: Fransk-Norsk økonomisk administrativ ordbok
Grøhndal-Dreyer: Engelsk ordbok for handels- og næringsliv
Forlaget eBok og De norske Bokklubbene: Engelsk ordbok 

Kunnskapsforlagets engelske ordbok har ordet English stavet vertikalt med rød skrift over omslagets forside, skrevet i ?ordstabel? der engelske stikkord er skrevet horisontalt og under hverandre, og slik at en av bokstavene i hvert stikkord er med og danner ordet English. Samtlige ord er skrevet med en særpreget font. Det er dette elementet, som er felles i ?blå ordbok?-serien, som kunne representere en original innsats som fortjener rettsvern. Omslaget uten dette elementet vil ikke nyte rettslig vern, annet enn mot slavisk kopiering. Vegas ordbok er ikke resultat av slavisk kopiering. 

Omslaget på Kunnskapsforlagets "blå ordbok"-serie er bygget opp av så vidt enkle elementer at det i beste fall har et meget svakt vern mot etterligning, jfr. utvalgets uttalelse i sak 04/2000 der det er slått fast at jo mer trivielt og banalt et produkt er i sin utforming, jo smalere er vernet. 

Det er ikke grunnlag for å hevde at Vegas ordbøker er en etterligning av Kunnskapsforlagets blå ordbokserie. 

Ordbøkene har blå bakgrunnsfarge, men Vegas ordbøker har en mørkere blåfarge på paperback og en lysere blåfarge på innbundet utgave. 

Kunnskapsforlagets "ordstabel" på forsidens nedre halvdel fungerer som blikkfang, mens ordboken til Vega har et flagg tegnet i nyanser av blått på det tilsvarende området. 

Kunnskapsforlaget kan ikke "monopolisere" teksten som tilkjennegir at det er en ordbok og språket. Både skriftstørrelse og plasseringen varierer. Det samme gjør skrifttypen. Vegas fontvalg ligger innenfor bransjestandarden. 

Vegas ordbok har tre tynne blå linjer trukket over forsiden på omslaget, og der de to nederste linjene danner et rammeverk for flagget. På skoleordboken er disse linjene røde. Logoene er plassert på forskjellig sted, og det fremgår også klart hvilket forlag som står bak boken. 

Også på ryggen er logoene plassert forskjellig, og Kunnskapsforlaget har en fet blå stripe over ryggens midtparti, mens Vegas ordbok har tre tynne linjer, som løper over fra forsiden. På baksiden er det generell tekst som angir at det er ordbok og språket, og også her er logoene plassert forskjellig, foruten at foretaksnavnene fremgår tydelig. 

Det estetiske uttrykket Vega har valgt, er helt forskjellig fra Kunnskapsforlagets blå ordbokserie. Vega har også valgt en annen kvalitet på omslaget. Omslaget på ?blå ordbok?-serien er trukket inn i en form for stoff, mens Vegas innbundne ordbok er laminert, alternativt paperback. Fremtidige utgivelser vil bare være i paperback. Vega benytter også en annen papirtype med en annen farge enn Kunnskapsforlaget. At begge ordbøker har forkskjellige nyanser av blått som bakgrunnsfarge, er ikke tilstrekkelig for å konstatere at det foreligger en etterligning. 

Vega forlag har benyttet seg av de variasjonsmuligheter som det etter markedsføringsloven og hensynet til sunn konkurranse er naturlig å oppstille. Selv om Kunnskapsforlaget ?blå ordbok?-serie har vært på markedet lenge, har selskapet ikke fått rettslig vern for fargen som sådan. 

Under enhver omstendighet vil den passivitet Kunnskapsforlaget har utvist, medføre at det ikke foreligger urimelig utnyttelse av Kunnskapsforlagets innsats eller resultater. 

De påpekte forskjellene gjør også at det ikke foreligger forvekslingsfare i markedsføringsloven § 8a's forstand. I tillegg vil Vega - uavhengig av utfallet av tvisten med Kunnskapsforlaget - fra april 2008 utstyre sine ordbøker med et oransje felt på forsiden. 

Det foreligger heller ikke grunnlag for å anføre markedsføringsloven § 1. Forlagssjef Solbergs tidligere ansettelsesforhold kan ikke være relevant siden de forhold som påstås etterlignet, er elementer som enhver selv kan iaktta. Ansettelsesforholdet har altså ingen betydning i denne sammenheng. Solberg har heller ikke hatt noe ansvar for utformingen av Kunnskapsforlagets designprogram. 

Også i forhold til § 1 må det ut fra en konkret helhetsvurdering tas i betraktning den passivitet som Kunnskapsforlaget har utvist etter at Vegas ordbok ble utgitt i 2003, og ikke minst på bakgrunn av Kunnskapsforlagets uttalelser i intervjuet med Bok og Samfunn. 

                           

 Kunnskapsforlagets                   Innklagedes
Engelsk blå ordbok                    Engelsk ordbok

 

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 

Spørsmålet om avvisning

Vega har anført at Kunnskapsforlaget har tapt sin rett til å gjøre innsigelser mot Vegas utforming av ordbokserien fordi de har utvist klanderverdig passivitet som i seg selv gjør at eventuelle rettigheter er falt bort, og som i dette tilfellet på bakgrunn av de øvrige faktiske omstendigheter i saken, innebærer at selskapet på avtalerettslig grunnlag har fraskrevet seg retten til å reagere på ordbokens design. I begge tilfeller innebærer det at sakens avgjørelse i vesentlig grad avhenger av rettsregler utenfor markedsføringsloven, og derfor må avvises fra Konkurranseutvalget. 

Næringslivets Konkurranseutvalg har som mandat å behandle tvister knyttet til anvendelsen av markedsføringslovens regler. Slike saker kan avvises dersom de er uegnet for behandling i utvalget.  

Det eksisterer en tvist mellom Kunnskapsforlaget og Vega om anvendelsen av markedsføringslovens § 8a og § 1 i forbindelse med Vegas engelsk-norsk/norsk-engelsk ordbok og engelske skoleordbok samt andre oppslagsbøker med samme design. Det foreligger således en tvist mellom partene som faller inn under utvalgets mandat.  

Ved spørsmål om anvendelse av markedsføringslovens regler kan både den tid som er gått og de uttalelser som er kommet fra representanter for Kunnskapsforlaget, tas i betraktning som en del av det faktiske grunnlaget for avgjørelsen. Dette fratar imidlertid ikke tvisten karakter av å være en tvist vedrørende anvendelsen av markedsføringslovens bestemmelser på et konkret forhold. Utvalget mener enstemmig at det ikke er grunnlag for å avvise saken.  

Sakens realitet

Den ordbokserien som i dag kalles "blå ordbok" har altså røtter tilbake til 1930-årene, og har i alle år hatt blå innbinding. Blåfargen var opprinnelig en helt annen enn den er i dag, og også layoutmessig var innbindingen ganske annerledes enn i dag. "Gyldendals blå" var et begrep i markedet. Etter at Kunnskapsforlaget tok over utgivelsene fra 1973, har designet vært modernisert, og blåfargen har variert over tid. Siden 1975 har Kunnskapsforlaget, i tillegg til å bruke en blåfarge, trykket "blå ordbok" som en del av tittelen.  

Utvalgets flertall, alle unntatt Arnstein Lund og Magnus Frosterød, vektlegger det helhetlige design ved Kunnskapsforlagets ordbøker der den blå fargen er et bærende element. Dette elementet er forsterket ved at ?blå ordbok? gjennom mer enn 30 år har vært tatt inn i tittelen. Sammen med bruk av nokså enkel font og hvite bokstaver har Kunnskapsforlaget oppnådd et gjenkjennelig design.  

Vegas engelske ordbok har så å si samme blåfarge og benytter hvite bokstaver i en nokså lik font. Tittelen er naturlig nok den samme.  

Etter flertallets oppfatning er Vegas valg av farge på innbinding og bokstaver og valg av font ikke tilfeldig, men representerer en etterligning av bærende elementer for designet av Kunnskapsforlagets ordbøker, og som Vega var vel kjent med.  

Flertallet finner også at Vega ved å legge seg så nær Kunnskapsforlagets fargevalg og typografi har ønsket å nyte godt av den markedsmessige posisjon som Kunnskapsforlagets ?blå ordbok? har i markedet, og derved urimelig utnyttet Kunnskapsforlagets innsats.  

Flertallet har diskutert om bøkene også er forvekselbare i markedsføringsloven § 8as forstand. Særlig har betydningen av ?ordstabelen? på fremsiden av Kunnskapsforlagets ordbok vært diskutert, og synet har vært litt forskjellig. Det er imidlertid ikke nødvendig for flertallet å ta stilling til om det foreligger forvekselbarhet. For flertallet er det tilstrekkelig å vise til at Vega har unnlatt å markere distanse til Kunnskapsforlagets ordbokserie ved å utnytte en uendelighet av muligheter for å distansere seg fra den etablerte konkurrent. Når Vega likevel helt unødvendig har valgt å legge seg etter Kunnskapsforlagets design i stedet for å utnytte de uttallige variasjonsmuligheter for å skape distanse, er det i seg selv en handling i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, og derfor i strid med markedsføringsloven
§ 1 første ledd.
 

Flertallet mener også at den tid som er gått fra Vega lanserte sin engelske ordbok ikke er avgjørende for bedømmelsen av om Vegas valg av design for sin engelske ordbok er i samsvar med markedsføringslovens regler. Heller ikke uttalelser fra representant for Kunnskapsforlaget om at de neppe kom til å forfølge saken, fratar Kunnskapsforlaget retten til å påberope markedsføringslovens regler. Man kan også forstå denne uttalelsen slik at Kunnskapsforlaget tvert i mot kunne komme til å reise innsigelse mot Vegas engelske ordbok. Kunnskapsforlaget har for øvrig opplyst at Vega skal ha gitt uttrykk for at de ikke kom til å utgi flere ordbøker med dette designet, og at saken derfor nå står i en annen stilling enn den den gang gjorde.  

Vega har påberopt at bruk av blåfarge er vanlig for ordbøker, men har ikke dokumentert at andre ordbøker har et design og farger som i sterk grad assosierer til Kunnskapsforlagets design for deres blå bøker. 

Det har ikke vært nødvendig for flertallet å vektlegge at Solberg var involvert i arbeidet med Kunnskapsforlagets designprogram på 1990-tallet. Det forhold at Vegas leder og 50 % eier av den grunn hadde særlig innsikt i den betydning Kunnskapsforlaget legger i ordbøkenes "blå" profil, bekrefter imidlertid grunnlaget for anvendelsen av markedsføringsloven § 1 i dette tilfellet.  

Flertallets vurdering knytter seg til engelsk ordbok, som er utgitt av Vega forlag. Dersom forholdene for Vegas franske ordbok er de samme, vil avgjørelsen måtte bli det samme også for den boken. Utvalget har imidlertid ikke grunnlag for å uttale seg om ?eventuelle andre planlagt utgitte oppslagsverk? med design tilsvarende designet for Vegas engelske ordbok. Oppslagsverk er et begrep som favner meget vidt, og utvalget har ikke grunnlag for å anta at en mer eller mindre tilsvarende design for et hvilket som helst oppslagsverk, uavhengig av tema, vil måtte være i strid med Kunnskapsforlagets beskyttelse for sitt ?blå ordbok?-design etter markedsføringsloven § 8a og § 1.  

Utvalgets mindretall, Arnstein Lund og Magnus Frosterød, mener at Vega ikke har opptrådt i strid med markedsføringslovens regler. Etter mindretallets oppfatning har blåfargen som har vært anvendt på Gyldendals og senere Kunnskapsforlagets ordbøker gjennom årene variert sterkt, og på en slik måte at Kunnskapsforlaget ikke kan ha rettigheter til fargen blå for ordbøker. De øvrige elementene ved designet er relativt nøytrale. Mindretallet legger da avgjørende vekt på de forskjeller som tross alt eksisterer. I denne forbindelse legger mindretallet også vekt på den tid som er gått siden Vegas ordbok ble lansert. Dersom Kunnskapsforlaget mente at Vega hadde lagt seg for nær deres design, burde de reagert tidligere. Engelsk ordbok ansees å være en hovedbok i serien.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34