Sak nr. 03/2007

Saken gjelder spørsmål om forholdet mellom kontaktformidling på internett og markedsføringsloven.

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 21.06. 2007.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Eirik Akerlie, Rune Myrmel, Anna E. Nordbø, Magnus Frosterød, Bjørn Tore Flaatten, Geir Jostein Dyngeseth og Per Trygve Berg.

 Næringslivets Konkurranseutvalg har avgitt slik:

U T T A L E L S E

Klager:
Persontreff.no
v/Rune Killi
Vidars gate 4, leil. 29
0452 Oslo 

Innklaget:
VG Nett
Postboks 1185, Sentrum
0107 Oslo

Saken gjelder:
Spørsmål om forholdet mellom kontaktformidling på internett og markedsføringsloven. 

Klageren, Persontreff.no, driver kontaktformidling via internett. Virksomhetens nettadresse er den samme som virksomhetens navn, Persontreff.no.

Innklagede, VG Nett, driver kontaktformidling gjennom Møteplassen. Møteplassen åpnet, ifølge sine nettsider, i Norge i oktober 2003. Det fremgår at selskapet Mötesplatsen i Norden AB er ansvarlig for Møteplassen, og at selskapet eies av Finn.no AS (40 %), VG Multimedia AS (30 %) og Aftonbladet Tillväxtmedier AB (30 %).

Persontreff.no klaget i 2004 VG Nett inn for Pressens faglige utvalg, idet Persontreff.no gjorde gjeldende at VG Nett blandet redaksjonelt innhold sammen med markedsføring av sin kontaktformidlingstjeneste, Møteplassen. Pressens faglige utvalg fant at VG Netts publisering av Møteplassen lå innenfor det redaksjonelle området, og at publiseringen var en presseetisk akseptabel journalistisk praksis.

Persontreff.no brakte saken inn for Konkurransetilsynet, som unnlot å realitetsbehandle saken. Videre ble saken brakt inn for Forbrukerombudet, som konkluderte med at VG Netts henvisninger til Møteplassen var å anse som en del av det redaksjonelle innholdet på internettsidene. Forbrukerombudet viste til at redaksjonelt stoff er underlagt redaktøransvaret, og at dette falt utenfor Forbrukerombudets kompetanse etter markedsføringsloven.

Klageren, Persontreff.no, har i mars 2007 brakt saken inn for Næringslivets Konkurranseutvalg, og har i den forbindelse gjort gjeldende:

VG Nett driver utstrakt markedsføring av konktaktformidlingstjenesten Møteplassen på VGs nettavis. Markedsføringen er utformet som nyhetsartikler. Fonter, farger, plassering og link gir leseren inntrykk av at dette må være en nyhetsartikkel. Klikker man på linken, kommer man til Møteplassen. Man kan ikke klikke seg tilbake til nettavisen. Omtale av Møteplassen på VG Nett forekommer nesten daglig og har således ingen nyhetsverdi. VG Nett er deleier i Møteplassen. Det er derfor åpenbart at fremstillingen av annonser som nyhetsartikler er gjort utelukkende i markedsføringsøyemed. Selv om tjenesten er gratis, slik VG Nett skriver, genererer tjenesten likevel verdier for VG Nett. Et stort antall sidehenvisninger og en database med titusener av e-postadresser og personopplysninger har stor økonomisk verdi i forhold til både fremtidige annonsører og potensielle samarbeidspartnere eller oppkjøpere.

VG Netts markedsføring er i strid med markedsføringsloven § 1 første ledd. Markedsføringen er også i strid med Forbrukerombudets retningslinjer om god forretningsskikk hvor det heter at "[a]ll markedsføring skal utformes og presenteres på en slik måte at den tydelig fremstår som markedsføring".

Persontreff.no er tvunget til å følge disse reglene, og har ingen mulighet til å markedsføre sin tjeneste på samme måte som VG Nett markedsfører Møteplassen.

Markedsføringsmetoden er ikke tilgjengelig for alle aktørene i markedet. Persontreff.no har rettet forespørsel til VG Nett om å få bli promotert på samme måte som Møteplassen, men henvendelsen har aldri blitt besvart. I og med at markedsføringsmetoden ikke er tilgjengelig for alle, må den forbys. Noe annet vil virke konkurransevridende.

VG Nett oppnår uforholdsmessig stor markedsmakt som oppkjøper av internettjenester eller internettselskap fordi VG kan tillate seg å prise inn deler av neddiskonterte forventede fremtidige næringsinntekter relatert til en mer effektiv markedsføringsmetode enn de konkurrentene kan benytte. VG kan derved sette seg i en gunstig posisjon i forhold til potensielle oppkjøpere som må forholde seg til markedsføringslovens regler. Dette skaper uryddige konkurranseforhold.

Møteplassen kan ikke sammenlignes med Dagbladets kontaktformidling "Noen som passer for meg?", idet Dagbladet aldri har framstilt tjenesten som en nyhet. VG Netts sammenligning med finn.no er heller ikke treffende, idet finn.no ikke er noen nyhetsformidler.

Innklagede, VG Nett, har tatt til motmæle, og har gjort gjeldende:

Saken burde av hensyn til den redaksjonelle frihet vært avvist av Konkurranseutvalget.

Internett muliggjør kommunikasjon mellom mennesker. Å legge til rette for at mennesker kan møte hverandre for vennskap eller sosialt samkvem er et sentralt element i VG Netts tjenestetilbud.

Tjenesten Møteplassen - der man kan delta helt gratis - er en digital utgave av Dagbladets mangeårige spalte "Noen som passer for meg?". VG Nett antar at Næringslivets Konkurranseutvalg aldri har kommet på tanken om å be om en redegjørelse for hvordan Dagbladet har valgt å eksponere spalten i sin avis. Næringslivets Konkurranseutvalg anmodes om å begrense seg til sitt myndighetsområde, og å holde seg unna hvordan VG Nett redigeres.

VG Nett tilbyr også andre tjenester som i sin form kan sammenlignes med Møteplassen, f eks community-tjenesten Nettby og livsstiltjenesten vektklubb.no. Det kan ikke være slik at fordi VG Nett driver disse nettstedene, så skal man være forpliktet til å gi samme redaksjonelle eksponering til alle andre tilsvarende tjenester.

Møteplassen er en integrert del av VG Netts redaksjonelle tilbud, på samme måte som de andre tjenestene, og de eksponeres i tråd med det etiske regelverk pressen har å forholde seg til.

VG Nett er ikke avskåret fra å drive kontaktformidlingstjeneste som en integrert del av sitt redaksjonelle tilbud. Den samme tjenesten er for øvrig en fullintegrert del av startsiden til finn.no. Ifølge argumentasjonen fra Persontreff.no skulle dermed alle andre kontaktformidlingstjenester kunne kreve tilsvarende eksponering, også hos finn.no.

Næringslivets Konkurranseutvalgvil uttale:

Om utvalgets behandling av saken 
VG Nett har i tilsvaret blant annet gitt uttrykk for at det anser henvendelsen fra Næringslivets Konkurranseutvalg som "oppsiktsvekkende" og at det er overraskende "at saken ikke er avvist av utvalget som uvedkommende". VG Nett, ved dets redaktør har også anmodet Konkurranseutvalget "om å begrense seg til sitt myndighetsområde, og å holde seg unna hvordan VG Nett redigeres".

Foranlediget av dette finner Næringslivets Konkurranseutvalg det nødvendig kort å redegjøre for utvalgets oppgave og saksbehandling:  

Det følger av Konkurranseutvalgets vedtekter at utvalget etter klage fra en part gir uttalelse i tvister mellom næringsdrivende om anvendelsen av reglene i markedsføringsloven §§ 1 til 9, med unntak av § 1 annet ledd, jf. vedtektene § 1 første ledd. Utvalget tar altså ikke opp saker av eget initiativ, men behandler bare saker initiert av en part. 

Når en klage bringes inn for utvalget, sender utvalgets sekretariat klagen til motparten (innklagede) som gis anledning til å besvare klagen. Deretter gis hver av partene anledning til å avgi ett skriftlig innlegg hver. Om dette er det nærmere regler i vedtektene § 3. Disse saksbehandlingsregler er gitt for å sikre partene grunnleggende rettssikkerhetsgarantier i form av blant annet kontradiksjon. Utvalget foretar ingen nærmere behandling av saken før saksforberedelsen er avsluttet, dvs at hver av partene har inngitt sine respektive innlegg. 

Om det foreligger brudd på markedsføringsloven § 1
Det er på det rene at VG Nett driver kontaktformidling gjennom nettstedet Møteplassen. Møteplassen drives av selskapet Mötesplatsen i Norden AB, hvor VG Multimedia AS er medeier. Videre er det på det rene at VG Nett på sine nettsider eksponerer Møteplassen. Eksponeringen av Møteplassen framstår i det vesentlige som eksponeringen av annet redaksjonelt stoff i nettavisen. Klikker man seg inn på Møteplassen fra VG Nett, kommer man til Møteplassens eget nettsted, dvs til selve kontaktformidlingstjenesten. 

Partene har i svært i liten grad redegjort nærmere for hvordan nettstedet Møteplassen nærmere fungerer, herunder på hvilke vilkår nettstedets tjenester tilbys for den som ønsker å benytte kontaktformidlingstjenesten. Det er heller ikke nærmere dokumentert fra klagerens side at VG Nett utnytter e-postadresser og personopplysninger kommersielt fra nettstedet Møteplassen, slik det anføres i klagen.

Redaksjonell virksomhet faller i utgangspunktet utenfor markedsføringslovens anvendelsesområde. Pressens faglige utvalg har etter klage fra Persontreff.no uttalt "at Møteplassen må kunne defineres som redaksjonell virksomhet og at henvisningene må, presseetisk sett, anses å være akseptabel journalistisk praksis". Den omstendighet at Pressens faglige utvalg har konkludert med at handlingen er å anse som redaksjonell virksomhet, er ikke avgjørende i forhold til anvendelsen av markedsføringsloven § 1, eventuelt § 2. Næringslivets Konkurranseutvalg finner likevel at Pressens faglige utvalgs vurdering og konklusjon må tillegges vekt, ikke minst i dette tilfellet hvor saken er så vidt begrenset opplyst. Slik saken er forelagt utvalget, kan det ikke se at VG Netts eksponering i nettavisen av nettstedet Møteplassen rammes av markedsføringsloven § 1 eller § 2.

Klageren, Persontreff.no, har fremhevet at det ikke er VG Netts markedsføring av Møteplassen i seg selv som angripes, men det forhold at markedsføringsmetoden ikke er tilgjengelig for alle aktørene i markedet. Konkurranseutvalget oppfatter det slik at det gjøres gjeldende at VG Nett bedriver ulovlig forretningsnektelse når det ikke lar andre aktører slippe til med tilsvarende markedsføring/eksponering av sine kontaktformidlingstjenester. Etter markedsføringsloven § 20 første ledd får § 1 ikke anvendelse på forretningsnektelser. Spørsmålet om slik forretningsnektelse er lovlig, må vurderes på grunnlag av konkurranselovgivningen, noe som ligger utenfor mandatet til Næringslivets Konkurranseutvalg. 

Uttalelsen er enstemmig.

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34