Sak nr. 04/2006

Saken gjelder spørsmål om det er framsatt uriktige og villedende opplysninger om Acrylicon Norge AS i skriv og korrespondanse fra klagers konkurrent, Norske Industrigulv AS, i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 2.

U T T A L E L S E

Klager: 
Acrylicon Norge AS
Postboks 3984 Leangen
7443 Trondheim 

Prosessfullmektig:
Advokatfirmaet Schjødt AS
v/advokat Sigurd Holter Torp
Postboks 2444 Solli
201 Oslo 

Innklaget:
Norske Industrigulv AS
v/Henrik Andreassen
Postboks 116
3051 Mjøndalen

 

Saken gjelder:
spørsmål om det er framsatt uriktige og villedende opplysninger om Acrylicon Norge AS i skriv og korrespondanse fra klagers konkurrent, Norske Industrigulv AS, i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 2.

Klageren, Acrylicon Norge AS, er importør, franchisegiver og markedsfører/teknisk rådgiver for Acrylicons franchiseselskaper i Skandinavia. Acrylicon Norge AS og de tilknyttede selskaper produserer og legger et spesielt konstruert industrigulvbelegg på metylmetakrylat basis. Det er opplyst fra Acrylicon Norge AS at produksjonen av de akrylbaserte industrigulvene ble startet opp i Norge av Bjørn Hegstad i 1976. Acrylicon Norge AS foretok fra årskiftet 2005/2006 omorganisering av selskapet. Entreprenøravdelingen i Drammen ble da skilt ut fra Acrylicon Norge AS som et eget frittstående selskap, og ble registrert i Foretaksregisteret under navnet Industrigulv AS. Industrigulv AS betegnes i følge Acrylicon Norge AS til daglig som Acrylicon Industrigulv AS.

Innklagede, Norske Industrigulv AS, er produsent og leverandør av industrigulvbelegg. Selskapet representerer Alteco Technik GmbH på varemerket Duracon. Duracon-produktene er i konkurranse med industrigulv som Acryliconselskapene leverer. Norske Industrigulv AS og Acrylicon Norge AS er således konkurrenter i det norske markedet. Daglig leder i Industrigulv AS er Henrik Andreassen.

Bakgrunnen for saken er et udatert skriv fra Henrik Andreassen, hvor han omtaler Acrylicon Norge AS. Skrivet ble etter det Konkurranseutvalget forstår sendt til Suzuki RSA, Drammen. Innklagede, Industrigulv AS, har bestridt at skrivet er sendt til andre. I skrivet heter det:           

"Diverse informasjoner vedr. Acrylicon Norge AS.

Acrylicon Norge AS Reg. nr. 964198959 har sannsynligvis sagt opp samtlige ansatte.

Thorvald Møller Jensen - nå Gulvsystemer Norge AS - er blant de oppsagte i dette firmaet. - Det er mulig de to jentene i Trondheim hever lønn i Acrylicon Norge AS, men om jeg ikke tar mye feil vil deres arbeidsgiver på sikt være Acrylicon avd. Trondheim - reg. nr. 980345947 - Benytter navnet Acrylicon Norge A/S i BizKit? Benytter i tillegg navnet Industrigulv AS i Scheitliesgate 14, 3042 Drammen. - Reg. nr 987777095 - (Benyttet navnet Acrylicon Industribelegg og ikke Industrigulv AS i gule sider i telefonkatalogen - også i "Ditt distrikt" som ble ferdigtrykket allerede i september 2004?)

De posisjonerer seg etter min mening for en konkurs med et firma med registreringsnr. 964198950, og med et annet navn enn Acrylicon ett eller annet. (De vil med andre ord foreta et navnebytte) Etter konkursen har de planer om å jobbe med Acrylicon Industrigulv AS og Acrylicon ?- reg nr. 980345947.

De har franchiseselskapene Acrylicon Midt og Vestnorge AS, Acrylicon Nordnorge AS og Acrylicon Rogaland som er egne juridiske enheter og uten eiertilknytning til de nevnte Acryliconselskapene. I tillegg kontrollerer Bjørn Hegstad selskapene Trøndereiendom AS - 863795842 og Kyst Vekst AS -940123127. - Acrylicon Norge AS og Trøndereiendom AS med 2 b aksjer som stemmeberettiget. De øvrige aksjer er eid av sønnen Tor Arild og datteren. Transaksjoner mellom de nevnte firmaer og Acryliconselskaper i utlandet gjør det mulig å gjennomføre en konkurs uten at hovedleverandøren Carl Ulrich GmbH blir skadelidende. Acrylicongruppen kan etter en konkurs fortsette som om ingenting har skjedd! Markedet oppfatter ikke en konkurs med et selskap X i Drammen. Acrylicon Norge AS har allerede benyttet reg. nr. 980345947 i enkelte sammenhenger til tross for at dette firmaet i likhet med Acrylicon Industrigulv er "ikke eksisterende" på nåværende tidspunkt.

For å hjelpe Gulvsystem Norge AS i en oppstart kan Norsk Industrigulv AS være kontraktspartner i forbindelse med dette prosjektet. 

Henrik Andreassen"

 

Acrylicon Norge AS henvendte seg i brev av 26. september 2005 til Norske Industrigulv AS og redegjorde blant annet for de ulike Acrylicon-selskapene og forholdet mellom dem, samt for etableringen av Industrigulv AS. I brevet ble det avslutningsvis bedt om at Norske Industrigulv AS, ved Henrik Andreassen, bekreftet at påstandene i skrivet som er gjengitt like ovenfor, ikke var i samsvar med realitetene og at det ble gitt en beklagelse for at disse var gitt. Videre ble det bedt om at mottakerne av skrivet ble underrettet om at "brevet inneholder grovt feilaktig informasjon". Norske Industrigulv AS, ved Henrik Andreassen, besvarte henvendelsen. Det har senere vært ytterligere skriftutveksling mellom partene.

Acrylicon Norge AS har ved klage 15. mai 2006 brakt saken inn for Næringslivets Konkurranseutvalg. Norske Industrigulv AS, ved Henrik Andreassen, har inngitt tilsvar. Partene har i tillegg inngitt ett skriftlig innlegg hver til utvalget.

Klageren, Acrylicon Norge AS, har i korte trekk gjort gjeldende:

Skrivet og korrespondansen har blitt distribuert til flere selskaper. I skrivet fremsettes en rekke uriktige påstander og opplysninger om Acrylicon Norge AS med klart nedsettende vinkling. Det er ikke riktig at Acrylicon Norge AS posisjonerer seg for en konkurs eller har planer om navnebytte. Acrylicon Norge AS har aldri bestilt noen oppføring hos katalogselskapet BizKit, og har ikke noe ansvar for oppføringen og det foretaksnummer selskapet har benyttet. Det er også feil når det hevdes at "Acrylicon Norge AS har allerede benyttet reg. nr. 980345947 i enkelte sammenhenger til tross for at dette firmaet i likhet med Acrylicon Industrigulv er"ikke eksisterende" på nåværende tidspunkt". Industrigulv AS ble registrert i Enhetsregisteret som firma 31. januar 2005. Enheten 980 345 947 eksisterer også.

I den senere korrespondansen mellom partene har Henrik Andreassen fastholdt påstanden om at Acrylicon Norge AS posisjonerer seg for en konkurs. I tillegg fremsettes flere nye påstander for å underbygge dette. Norske Industrigulv AS har opplyst at korrespondansen mellom partene er distribuert til nære forretningsforbindelser. Korrespondansen er sjikanøs og ærekrenkende ved at navnene omtales som fantasinavn og at styremedlem Bjørn Hegstad omtales som "gulvbransjens Idi Amin".

Påstandene som er framsatt kan klart skade Acrylicon Norge AS og betydelig påvirke etterspørselen av selskapets varer og tjenester.

Distribusjonen av skrivet og den etterfølgende korrespondanse mellom partene er i strid med god forretningsskikk, jf markedsføringsloven § 1. Utsendelsen av de uriktige opplysningene i skrivet er i strid med markedsføringsloven § 2 om villedende markedsføring.

Innklagede, Industrigulv AS, har i korte trekk gjort gjeldende:
Det udaterte skrivet som Acrylicon Norge AS viser til, er bare distribuert til Suzuki RSA. Skrivet ble satt opp for å motbevise utsagnet til Industrigulv AS om at Gulvsystem Norge AS var et nystartet firma, mens Acrylicon Industrigulv AS var et "30 årig firma som besitter stor kunnskap om markedet, konkurrenter og referanser". Gulvsystem Norge AS er kunde av Norske Industrigulv AS, og Gulvsystem Norge AS står i samme forhold til Norske Industrigulv AS som Industrigulv AS står i forhold til Acrylicon Norge AS. 

Det fremgår av Acrylicon Norge AS' oppsigelse av ansatte i entreprenøravdelingen i Drammen at selskapet hadde økonomiske problemer. Oppsigelsen var ført i pennen av selskapets styreformann. Også andre opplysninger indikerte at selskapet hadde økonomiske problemer. Selv om det ikke er mulig å dokumentere, var det på et gitt tidspunkt muligheter for en konkurs i Acrylicon Norge AS. Det som Industrigulv AS har hevdet er at Acrylicon Norge AS hadde en posisjon som var nesten identisk med den som var i 1993, hvor Acrylicon AS byttet navn til Gulveksperten AS umiddelbart før en konkurs. Da var allerede Acrylicon Norge AS registrert, og virksomheten fortsatte i dette firmaet etter konkursen. Acrylicon Norge AS har nå øket sin aksjekapital, slik at det ikke lenger er grunnlag for påstanden om nær forestående konkurs.

Innklagede har registrert at BizKit har endret oppføringen av Acrylicon Norge AS. Adressen for Acrylicon Norge AS i Brønnøysund synes imidlertid ikke endret. Når det gjelder omtalen av Bjørn Hegstad som bransjens Idi Amin, er dette et navn Hegstad har brukt om seg selv i et intervju i Dagens Næringsliv.

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Konkurranseutvalget oppfatter det slik at skrivet som er gjengitt ovenfor fra Henrik Andreassen samt senere korrespondanse mellom Norske Industrigulv AS og Acrylicon Norge AS i anledning saken er sendt til Suzuki RSA, som er kunde av Acrylicon Norge AS. Henrik Andreassen må i egenskap av styreformann i Norske Industrigulv AS anses å opptre på selskapets vegne i forbindelse med utsendelsen av skrivet. Hvorvidt skrivet og korrespondansen også er sendt til andre forretningsforbindelser, er uklart for Næringslivets Konkurranseutvalg. Skrivet og korrespondansen er myntet på mulig(e) kunde(r), og Norske Industrigulv AS' utsendelse av skrivet og korrespondansen må anses som slik virksomhet som faller inn under markedsføringsloven kapittel I.

I skrivet som er gjengitt ovenfor, gir Henrik Andreassen uttrykk for at Acrylicon Norge AS etter hans mening posisjonerer seg for en konkurs. Påstanden er forsøkt underbygget ved blant annet å redegjøre for det han oppfatter som uklarheter i selskapsstrukturen. Påstanden er senere gjentatt i korrespondanse mellom Norske Industrigulv AS og Acrylicon Norge AS. Denne korrespondansen er også distribuert av Norske Industrigulv AS til Suzuki RSA. 

Norske Industrigulv AS har ikke sannsynliggjort at Acrylicon Norge AS posisjonerer seg for en konkurs. Norske Industrigulv AS har senere for så vidt også erkjent at dette ikke lar seg sannsynliggjøre. Opplysningene framstår således som uriktige og villedende, og de er egnet til å påvirke etterspørselen av varer, tjenester eller andre ytelser. Forholdet utgjør et brudd på markedsføringsloven § 2. 

En uriktig påstand om at et selskap posisjonerer seg for en konkurs er alvorlig, og vil kunne være meget skadelig og i verste fall ødeleggende for et selskap. Dette, sammenholdt med den nedsettende form særlig det udaterte skrivet har, gjør at forholdet etter Konkurranseutvalgets syn også representerer et brudd på markedsføringsloven § 1.

Næringslivets Konkurranseutvalg finner ikke grunn til å gå inn på de øvrige enkeltheter i skrivet og korrespondansen og disse enkeltheters forhold til markedsføringsloven.

Uttalelsen er enstemmig.

 

 

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34