Sak nr. 03/2006

Enkeltelementene i innklagedes markedsføring var ikke i strid med markedsføringslovens regler. Elementene samlet kom imidlertid unødvendig nær klager, og innklagede kunne lett gjort noe for å holde større avstand.

Den 20. juni 2006: Kristine Schei, Eirik Akerlie, Anna E. Nordbø, Henriette Kristoff, Geir Jostein Dyngeseth og Henrik Munthe

UTTALELSE

Klager:
Oslo Taxi AS
Postboks 6538, Rodeløkka
0501 Oslo

Prosessfullmektig:
Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS
v/advokat Joakim Marstrander
Postboks 1503 Vika
0117 Oslo 

Innklaget:
City Taxi Clausen
Postboks 353
1323 Høvik 

Prosessfullmektig:
Advokathuset Feydt & Hamborgstrøm
v/advokat Petter Bonde
St. Olavs gate 21 A
0165 Oslo 

Saken gjelder:
Spørsmål om ulovlig etterligning av kjennetegn i strid med markedsføringsloven §§ 1 og 8 a.

Partene
Klager, Oslo Taxi AS (Oslo Taxi) er den største og eldste drosjeaktøren i Oslo, og har ca 1300 biler. Oslo Taxi har siden 1988 benyttet som kjennetegn OsloTaxi i en logoutforming med kursivert skrift og i dyp rød farge. Denne utformingen av varemerket sammen med en splittet blå trekant oppe til venstre ble registrert i 1988.

Oslo Taxi - taklampe og logo

City-Taxi Clausen (City-Taxi) startet opp sin virksomhet årsskiftet 2004/2005, og har ca 100-150 biler i drift. De bruker kjennetegnet CityTaxi i lett kursiv og rød farge. Oslo Taxi har i flere år hatt telefonnummer 02323, og City-Taxi har telefonnummeret 02322. Selve formen på de hvite taklampene på drosjene er identiske.

City Taxi Clausens taklampe

 

Klageren, Oslo Taxi AS, har i det vesentlige anført:
City-Taxi Clausen benytter et kjennetegn som avviker fra sitt foretaksnavn, og forsøkte å legge navnet tett opp mot markedslederen, Oslo Taxi. City-Taxi er likeartet med Oslo Taxi både språklig, rytmisk, visuelt og innholdsmessig. På denne måten har City-Taxi lagt til rette for sammenblanding, og de må da vise varsomhet i sin markedsføring for å unngå forveksling. Det har City-Taxi Clausen ikke gjort. De har gjennomført samme ordsammentrekning som Oslo Taxi, og bruker stor bokstav for de to orddelene, kursivskrift mot høyre og likeartet skrifttype samt nærmest identisk farge. I tillegg er taklampene identiske.

Følgen er at de to drosjeselskapene forveksles av kunder, og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har på vegne av personer med TT-kort, og som har problemer med å se, påpekt dette overfor Oslo kommune.

I tillegg til dette har City-Taxi Clausen valgt telefonnummer som ligger tettest mulig opp til Oslo Taxis telefonnummer, henholdsvis 02322 og 02323, og har også ved en anledning benyttet kvitteringsrull tilhørende Oslo Taxi. City-Taxi Clausen har, som Oslo Taxi, adresse Trondheimsveien og også reklameskiltene på kontorbygningene er forvekselbart like.

Oslo Taxi mener at den samlede profilering av City-Taxi Clausens foretak representerer en snylting i forhold til Oslo Taxi, og i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf markedsføringsloven §§ 1 og 8 a. Oslo Taxi har også vist til en avgjørelse i Stockholms tingrett der Taxi Stockholm har vunnet en rettssak mot piratdrosjer som hadde taklykter som var svært like de taklyktene som sitter på Taxi Stockholms egne biler.

Innklagede, City-Taxi Clausen, har nøyd seg med å bestride at det foreligger noen form for brudd på markedsføringsloven §§ 1 og 8 a fra hans side.

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Betegnelsene Oslo Taxi og City-Taxi er ikke i seg selv egnet til å forveksles. Taxi er et beskrivende element som et hvilket som helst taxiselskap kan benytte. Elementet Oslo gir ingen beskyttelse i forhold til ”City”. At CityTaxi trekker sammen ordene i markedsføringsmateriell, slik Oslo Taxi og slik også mange andre virksomheter gjør, endrer ikke dette.

Oslo Taxi har heller ikke enerett til å benytte rødfargen i sin logo eller lett kursivert skrift.

Når det gjelder telefonnummer, viser Næringslivets Konkurranseutvalg til at også på andre områder eksisterer konkurrerende virksomheter med telefonnumre som ligger side om side. Forholdet er imidlertid ikke nærmere kommentert fra partene, og Konkurranseutvalget legger derfor til grunn at valg av telefonnummer ikke er tilfeldig fra City-Taxi Clausens side.

Selv om enkeltelementene ikke er i strid med markedsføringslovens regler, anser Næringslivets Konkurranseutvalg at den samlede situasjon viser at City-Taxi Clausen unødvendig har lagt seg etter Oslo Taxi. Han kunne lett gjort noe for å holde en større avstand til Oslo Taxi. Når det ikke er gjort, anser Konkurranseutvalget at innklagede har opptrådt i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf markedsføringsloven § 1.

Det sier seg selv at City-Taxis bruk av kvitteringsrull merket Oslo Taxi ikke er akseptabelt. Det synes å være et – uforklart – engangstilfelle, og er ikke tillagt vekt ved avgjørelsen.

Uttalelsen er enstemmig.

 

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34