Sak nr. 5/2005

Saken gjelder spørsmål om etterligning av kabelsko og forpakning i strid med markedsføringslovens § 8a eller § 1.

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 6. september 2005. 

Under behandling av nedenstående sak deltok: Kristine Schei, Eirik Akerlie, Mari Solgaard, Jostein Refsnes, Arnstein Lund, Henriette Kristoff, Bjørn Tore Flaatten, Per Trygve Berg og Henrik Munthe 

Næringslivets Konkurranseutvalg har avgitt slik: 

U T T A L E L S E  

Klager:
Elpress AB
Postboks 186
87 201 Kramfors / Sverige 

Prosessfullmektig:     
Per Forsberg
v/advokat Odd Gunnar Hammernes
Advokatfirmaet Seland Blikom & Co. DA
Postboks 1938, Vika
0125 Oslo

Innklaget:                  
Melbye Skandinavia AS
Postboks 160
2020 Skedsmokorset 

Prosessfullmektig:     
Advokat Erik Dahl
Lyng Giltun & Co. Advokatfirma DA
Postboks 1494, Vika
0116 Oslo 

Sakens bakgrunn
Elpress AB (Elpress) har i over 50 år produsert og levert kabelsko og tilhørende produkter blant annet til det norske markedet. Kabelsko benyttes for å koble elektriske kabler. 

Melbye Skandinavia AS (Melbye) har siden 1965 forhandlet produkter fra Elpress, og har i disse 40 årene distribuert Elpress kabelsko til det norske markedet. Samlet omsetning av Elpress’ produkter i Norge i 2004 var nærmere NOK 20 mill. 

Melbye har ikke vært eneforhandler for Elpress, og avtalen som gjaldt da tvisten oppsto, var ikke til hinder for at Melbye kunne selge konkurrerende produkter. Derimot inneholdt avtalen en bestemmelse om at Elpress’ El. nummer ikke kan anvendes for konkurrerende produkter.  

Vinteren 2003-2004 begynte Melbye å selge konkurrerende kabelsko som Elpress mener er en ulovlig etterligning av Elpress’ kabelsko. Dette, bruk av samme produktmerking, samme El. nummer og merking av Elpress-kartonger med Melbyes etikett anser Elpress er i strid med markedsføringslovens regler. 

Klager, Elpress AB, har i det vesentlige anført:
Bakgrunnen for Elpress kabelsko er det franske selskapet Simels idé om å lage kabelsko. Den tekniske løsning som Simel utviklet, ble ikke patentbeskyttet og var fri for enhver å utnytte. Simels og Elpress’ kabelsko har distinkt ulik utforming, og de kan heller ikke brukes om hverandre.  

Produktets utforming
De alternative kabelskoene som Melbye markedsfører, produseres for Melbye, og har et utseende som er tilnærmet identisk med Elpress’ kabelsko. Elementer som kabelskoenes form/design, den fysiske størrelse med lengde, indre og ytre mål, avbøyningen av bøyningsbuen i kabelovergangen mellom skoens to deler, utformingen av kabelskoens kobberdel og plasseringen av inngravert merking på kabelskoen er alle like. Melbyes produkt har også beskyttelseskappe i samme røde fargenyanse og med tilnærmet samme utforming som den Elpress bruker. Dette elementet er særlig egnet til å villede kunder til å tro at produktene som Melbye leverer, fortsatt er produsert av Elpress, idet de største konkurrenter bruker andre farger på beskyttelseskappene, for eksempel blå og gjennomsiktige kapper. Pfistrers’ kabelsko viser at det er variasjonsmuligheter og således mulig å unngå kopiering av andres kabelsko. 

Elpress har nedlagt en kontinuerlig og betydelig innsats i utvikling og utprøving av produktet, og Melbyes kopiering fremstår som en urimelig utnyttelse av denne innsatsen. Elpress har også brukt betydelige ressurser for å vinne markedsandeler i Norge gjennom egne ansatte selgere. 

I forbindelse med nærværende tvist er Elpress blitt gjort kjent med at også Abiko markedsfører kabelsko som er så å si identiske med Elpress’ kabelsko. Dette har Elpress tidligere ikke vært kjent med, og det er årsaken til at man ikke før nå har grepet inn mot Abikos kabelsko. 

Merkingen
Elpress merker sine produkter med dimensjoner m.v. For eksempel er aluminiumslederne i dimensjon 240 mm merket ”alu 240-r20-p32”. Dette betyr at det dreier seg om aluminiumsledere med dimensjon 240 mm2, r 20 er betegnelsen på Elpress verktøy, type rundformingsdorn, mens p 32 er betegnelsen på Elpress verktøy med navn Punch 32. De øvrige konkurrenter har egne verktøyserier tilpasset sine kabelskoserier, og det er ingen standardisering på dette området, noe som også bekreftes av den dokumentasjon Melbye har lagt frem. Også merkingen på kabelskoens kobberdel med logo og dimensjon er en etterligning av Elpress merking med sin logo og tall samme sted. 

Emballasje og El. nummer
I tillegg til at de konkurrerende kabelskoene er merket med identiske betegnelser, har Melbye også merket emballasjen på en forvirrende måte som synes å ha hatt som hensikt å sørge for at kundene gikk over til å bruke Melbyes kabelsko uten å være klar over det. Melbye har benyttet Elpress’ kartonger med Elpress’ egne merkelapper, men slik at Melbye har klistret sine egne etiketter på Elpress eskene. Etikettene har vært merket med Melbye Skandinavia og teksten ”El. nummer 2030524 Erstatning for 2043036”. Det første nummeret er det nye El. nummeret som Melbye registrerte i El. nummerbanken, mens det siste nummeret er El. nummer for en av Elpress’ kabelsko. Eskene inneholdt Elpress’ kabelsko. Deretter gikk Melbye over til å selge sine nye kabelsko i en annen eske, men med samme etikett. Senere er merkelappen endret slik at den angir begge numrene, men ordene ”Erstatning for” er fjernet. På den måten fremtrer Melbyes produkt i enda større grad å være en Elpress kabelsko. 

Sikkerhet - konsekvenser
Kabelsko må brukes sammen med tilhørende verktøy. Hvis man bruker konkurrenters verktøy, blir resultatet ikke fullgodt, fordi verktøy og kabelsko ikke er tilstrekkelig tilpasset hverandre. Det er derfor vesentlig at kundene vet hva de kjøper. Melbye skaper forvirring i markedet ved å selge kopier av Elpress’ produkt. 

Oppsummering
Melbyes etterligning av kabelskoen, merkingen og bruk av Elpress’ El. nummer samt den måten de steg for steg har endret sin emballasje på, er gjort for at kunder ikke skulle oppdage at de kjøpte andre produkter enn tidligere. Melbye har lagt seg så nær opp til Elpress’ produkter som overhodet mulig, og bevisst søkt å forvirre kundene. Forvekslingene skaper usikkerhet i markedet knyttet til hvilke produkter de faktisk kjøper, om disse er kompatible og sikre, hvilke verktøy som skal benyttes, og hvilken produsent som kan ansvarliggjøres dersom noe går galt. Den test som Melbye har fremlagt, dokumenterer ikke at Melbyes kabelsko, brukt sammen med Elpress’ verktøy, gir et godt og sikkert resultat. Usikkerheten imarkedetskyldes Melbyes urimelige utnyttelse av Elpress’ innsats og resultater, og er i strid med markedsføringslovens § 8 a og § 1.           

 

Elpress' emballasje med Elpress' etikett, påklistret Melbye Skandinavias etikett

 

Innklagede, Melbye Skandinavia AS, har i det vesentlige anført: 

Produktets utforming
Elpress’ produkt er basert på de tekniske løsninger som det franske selskapet Simel opprinnelig utviklet, men slik at utseendet av produktene ble noe justert. Dimensjoner og utforming av den delen som skal presses, er tilnærmet identisk med opprinnelig produkt fra Simel. Produktets funksjonelle oppbygning vil i stor grad styre utformingen av produktet, og Elpress’ innsats i forbindelse med produktutviklingen er sterkt overdrevet. Det eksisterer også i markedet andre produsenter og leverandører, og det har eksistert andre produkter som til forveksling ligner mange av Elpress’ produkter også før Melbye lanserte sin produktserie, slik eksempelet fra Abiko viser. 

Utformingen for produktet er i stor grad styrt av de tekniske spesifikasjoner og kundenes behov. Det alternative produkt fra Pfistrer som Elpress viser til, har begrensninger i sitt anvendelsesområde, og dette styrer utformingen av produktet. 

Elpress’ produkt har ikke den originalitet som kreves for å få beskyttelse etter markedsføringslovens regler. Elpress har da også i over 10 år akseptert andre svært like produkter på markedet. 

Når det gjelder markedsføringsinnsatsen, er denne i stor grad utført av Melbye i de ca 40 år samarbeidet har vart. 

Merkingen
Produktkjennetegnene er ikke et unikt system for Elpress, men en forkortelse av en objektiv beskrivelse av produktets egenskaper, og som ingen kan ha enerett til. Melbyes bruk er på linje med øvrige leverandører i markedet, og som Elpress er godt kjent med. Det siste elementet i merkingen er angivelse av verktøy som kan benyttes. Her er Melbyes produkter merket med den identifiseringen av de verktøy som Elpress leverer for å vise at disse også kan benyttes i forbindelse med Elpress’ produkter. Det er altså tale om en rent praktisk opplysning til sluttbruker. 

For øvrig er produktene merket med Melbyes logo preget på et lett synlig sted, en merking som skiller seg klart fra den logo som Elpress benytter på sine produkter. Det profesjonelle markedet kan således enkelt skille produktene. 

Emballasje og El. nummer
Den emballasje som benyttes for Melbyes produkter, er klart annerledes enn den som benyttes for Elpress’ produkter. Elpress’ esker er røde, mens Melbye bruker blå. Melbye bruker egne El. numre for sine produkter, men med referanse til de El. numre som Elpress benytter. Merkingen etterlater ingen tvil om at det er et Melbyeprodukt som selges, og at det er Melbyes El. nummer som er den riktige referanse. Informativ bruk av El. numre er ikke uvanlig, slik for eksempel katalog fra Abiko viser. 

Melbye beklager for øvrig at merking av emballasjen ikke har vært helt konsistent, men dette gjaldt kun et mindre antall tilfeller og skjedde i en overgangsfase. Etter hvert som man ble klar over slike tilfeller, er disse rettet opp slik at emballasjen og merkingen av denne klart skiller seg fra det som leveres fra Elpress. Katalogene med liste over produkter er generelt likeartet, og oppgir betegnelser og størrelser og andre nøkkeldata oppstilt i kolonner. For øvrig er utformingen forskjellig, det gis forskjellig informasjon, og sidene fremstår også som forskjellige. 

Melbye aksepterer at man i en overgangsperiode kan oppleve at en innkjøper ikke har vært klar over hvilket produkt han har kjøpt, men gjennom markedsføring og kommunikasjon har Melbye gjort sitt for at sammenblanding ikke skulle skje. En stor del av omsetningen går imidlertid gjennom grossister, som i det tilfellet Elpress har vist til, og Melbye kan ikke ta ansvar for hvorledes overgangen er håndtert mellom disse salgsledd.

 

Innklagedes kabelsko til venstre, Elpress til høyre


Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Konkurranseutvalgets mandat 

Konkurranseutvalgets mandat er å behandle klager etter markedsføringslovens regler.
I den forbindelse kan kontraktsforhold mellom partene inngå i de faktiske forhold som det kan være relevant å vektlegge. Men Konkurranseutvalget kan ikke gå inn i en avtalerettslig vurdering med tolkning av avtalen og avtaleforholdet. Det faller utenfor Konkurranseutvalgets mandat. 

 Markedsføringen av Melbyes kabelsko 

Generelt - markedsføringsloven 

Markedsføringslovens regler gir ikke beskyttelse for tekniske løsninger eller utforming som er bestemt av praktiske forhold eller av hensiktsmessighet. Markedsføringslovens produktbeskyttelse knytter seg til individuell innsats ved utformingen av produktet når utformingen ikke har betydning for den praktiske bruk eller tekniske løsning. Markedsføringsloven gir også beskyttelse mot etterligning hvis produktet like gjerne kunne hatt en annen utforming uten at det ville gå ut over praktiske eller funksjonelle hensyn. I slike tilfeller kan konkurrenten ha en plikt til å utnytte de variasjonsmulighetene som finnes.  

Næringslivets Konkurranseutvalg har flere ganger stilt krav til at den næringsdrivende som har representert en annen, for eksempel som forhandler eller som ansatt, bestreber seg på å hindre forvirring som kan oppstå i markedet dersom han går over til å selge andre, men forvekselbare produkter. Det påligger ham da å opptre slik at markedet forstår at han ikke lenger representerer denne konkurrenten, og at produktene altså har en annen kilde, jf kravet til god forretningsskikk næringsdrivende imellom, markedsføringsloven § 1.  

Melbyes kabelsko - produktutforming 

Kabelsko er et enkelt utformet produkt der formgivningen synes bestemt av praktiske hensyn, og der rent designmessige forhold ikke synes vektlagt i særlig grad. Elpress har heller ikke dokumentert hvilken innsats selskapet har bidratt med når det gjelder utformingen av kabelskoen, og om dette går ut over det å finne en funksjonell løsning. Tvert imot er det dokumentert at det på markedet i lang tid har eksistert kabelsko som er svært like den kabelsko som klagen gjelder.  

Næringslivets Konkurranseutvalg kan heller ikke se at det er grunnlag for å hevde at det er i strid med markedsføringslovens regler å selge kabelsko som er tilpasset Elpress’ verktøy for kabelsko. Konkurranseutvalget legger til grunn at Melbyes kabelsko følger de krav som stilles sikkerhetsmessig og på annen måte. Noe annet er ikke dokumentert i saken. 

Konkurranseutvalget mener likevel enstemmig at Melbye har opptrådt i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf mfl § 1.  

Selv om man legger til grunn at konkurrenter kan selge kabelsko som har en form som er forvekselbar med Elpress’ kabelsko, burde Melbye, som i 40 år har solgt Elpress’ kabelsko, gjort klart for markedet at de ikke lenger leverte kabelsko fra Elpress, men fra en ny produsent. Selv om det dreier seg om et generisk produkt, burde Melbye gjort det klart at leverandøren var ny, og slik at den enkelte kunde kunne vurdert om de fortsatt ville kjøpe fra Melbye eller holde seg til de produsenter de hadde erfaring med. Det er ikke dokumentert at Melbye på noen måte gjorde dette klart for markedet. Tvert imot: Melbye klistret sine nye merkelapper på Elpress’ esker med Elpress’ produkter i. Dette gir inntrykk av en bevisst og illojal handling, der hensikten var å holde på kundene da Melbye gikk over til å selge direkteproduserte kabelsko. Melbye opptrådte i strid med god forretningsskikk i forhold til Elpress ved å tilsløre de endrede forhold, jf mfl § 1.  

Markedsføring av kabelsko i blå esker

Melbye er senere gått over til å selge kabelsko i blå esker, mens Elpress benytter røde esker. Melbyes blå esker gir ingen opplysninger om produktet som esken inneholder, bortsett fra at eskene er merket med det El. nummeret som er registrert for Melbyes kabelsko. Under dette nummeret står med mindre skrift Elpress’ El. nummer. Det er ingen teksting i forbindelse med El. nummeret – for eksempel angis det ikke klart at produktet er et annet, men utbyttbart med Elpress kabelsko. Konkurranseutvalget forstår klagen slik at Elpress mener at også denne bruken av Elpress’ El. nummer er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf markedsføringsloven § 1, og henviser i den forbindelse til avtalen mellom partene.
 

Som presisert innledningsvis, ligger det utenfor Konkurranseutvalgets mandat å foreta en tolkning av avtalen. Også dette spørsmålet må Konkurranseutvalget avgjøre på grunnlag av mer generelle elementer, der for eksempel bransjepraksis kan være avgjørende for hvordan referansen til Elpress’ El. nummer oppfattes. Konkurranseutvalget har imidlertid ikke tilstrekkelige opplysninger om bransjepraksis og andre forhold som vil være av betydning for avgjørelsen av dette spørsmålet. På dette punktet avvises derfor klagen.

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34