Sak 08-2023

Saken gjelder: Spørsmål om bruk av modellbetegnelser og reservedelsnumre knyttet til pneumatiske drivsystemer er en ulovlig ettergjøring etter markedsføringsloven § 30, samt om markedsføringen av reservedeler er villedende i strid med markedsføringsloven § 26, herunder forskrift om sammenliknende reklame § 3. Saken omhandler også spørsmål om disse handlingene er i strid med markedsføringsloven § 25 som forbyr handlinger i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 6. desember 2023.

 

Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Pål Standnes Hurlen, Vincent Tsang, Catharina Bartnes, Øystein Bu og Paal Sprakehaug. 

 

 

SAK 8-2023

Klager:

Rapp Bomek AS, org nr. 922 047 774

Kvitberget 5

8012 BODØ                            

 

 

Prosessfullmektig:

Advokat Jacob Friis Gottrup

Kvale Advokatfirma DA

Postboks 1752 Vika 

0122 OSLOo

 

                                                            

Innklaget:

Baggerød AS, org. nr. 983 493 653

Horten Industripark Bygg 30 D 

3183 HORTEN                                  

 

Prosessfullmektig:

Advokat Henriette Solbakke Jørgensen

Advokatfirmaet Selmer AS 

Postboks 1324 Vika 

0112 OSLO

 

 

Saken gjelder:
Spørsmål om bruk av modellbetegnelser og reservedelsnumre knyttet til pneumatiske drivsystemer er en ulovlig ettergjøring etter markedsføringsloven § 30, samt om markedsføringen av reservedeler er villedende i strid med markedsføringsloven § 26, herunder forskrift om sammenliknende reklame § 3. Saken omhandler også spørsmål om disse handlingene er i strid med markedsføringsloven § 25 som forbyr handlinger i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom. 

 

Kort om partene og sakens bakgrunn

Klager, Rapp Bomek AS (Rapp Bomek) ble stiftet 14. desember 2018, men overtok i 2020 virksomhet og rettigheter fra konkursboet til tidligere Rapp Bomek AS. Selskapet har i dag 95 ansatte, med produksjonslokaler blant annet i Bodø.

 

Innklagede, Baggerød AS (Baggerød) er stiftet 27. juni 2001.

 

Begge selskaper er virksomme innen levering av branndører. Denne saken gjelder reservedeler til pneumatiske drivsystemer for branndører fortrinnsvis for bruk til maritime formål. 

 

Baggerød eier en andel av det tyske selskapet Solutions-n GmbH ("Solutions"). Solutions er per i dag Baggerøds hovedleverandør innen levering av pneumatiske drivsystemer og reservedeler til slike systemer. Solutions var tidligere hovedleverandør for Rapp Bomek. 

 

Begge parter mener seg berettiget til å anvende reservedeler og modellnumre, og angi seg selv som leverandør av originale deler. Innklagede markedsfører reservedelene blant annet slik: 

 

 

Klager, Rapp Bomek, har i korte trekk gjort gjeldende:

Rapp Bomek eier rettighetene til de produkter og reservedeler knyttet til pneumatiske drivsystemer som er omfattet av innklagedes produktkatalog. Rettighetene ble i 2006 kjøpt fra det tyske selskapet DSG GmbH, og er siden blitt videreutviklet. Dette resulterte i produkter benevnt P1050, F1050 (Flexit) og H3500. På tidspunktet for overdragelsen var produktene benevnt P1040 og H3500 allerede i produksjon. Modellene P1050 og F1050 (Flexit) er Rapp Bomeks videreutvikling av modellen P1040. Utviklingen knytter seg også til innhenting av sertifikater og prekvalifisering.

 

Rapp Bomek benyttet opprinnelig Maschinen- und Vorrichtungsbau Meier GmbH & Co. KG ("MVM") som produsent for drivsystemene. MVM var også det selskapet som produserte drivsystemene for DSG innen Rapp Bomek ervervet rettighetene til drivsystemene fra DSG. Det ble da utarbeidet reservedelsliste til bruk for de forskjellige drivsystemene som MVM produserte for Rapp Bomek. I 2017 overdro MVM deler av sin virksomhet til Solutions, herunder produksjonen av drivsystemer for Rapp Bomek. 

 

Produksjonsavtalen ble tiltransportert til Solutions. Solutions ble gitt adgang til fortsatt produksjon av systemene under modellbetegnelsene P1050, F1050 (Flexit) og H3500 for Rapp Bomek. I tillegg var det også viktig for Rapp Bomek å gi tillatelse til at Solutions kunne fortsette å bruke reservedelsnumrene ved salget til Rapp Bomek. Reservedelsnumrene hadde blitt veletablert i markedet og hos kundene som benyttet seg av slike drivsystemer fra Rapp Bomek.

 

Det følger av transportavtalen at alle rettighetene til de produkter denne saken dreier seg om tilhører klager. Produktbetegnelsene og reservedelsnumrene kan bare brukes i tilknytning til Solutions produksjon for Rapp Bomek. Rapp Bomek sa opp Solutions produksjonsrettigheter til drivsystemene i 2021, etter at Solutions hadde etablert et samarbeid med innklagede, Baggerød. Produksjonsrettighetene ble tilbakeført til MVM. 

 

Per i dag er det bare MVM som har Rapp Bomek sin tillatelse til å produsere de nevnte drivsystemene under de ovenfor nevnte produktbetegnelser og reservedels-/serienumre. Solutions er i henhold til produksjonsavtalen forpliktet til å avslutte sin produksjon og destruere alt av tegningsmateriale mv. knyttet til Rapp Bomek sine pneumatiske systemer. Innklagede, Baggerød, kan derfor ikke bygge noen rett på kontraktsforhold med Solutions eller andre. 

 

Innklagedes markedsføring av reservedelene med sammenfallende produktbetegnelser og reservedels- og serienumre som klager har innarbeidet i det norske markedet, er en ulovlig ettergjøring etter markedsføringsloven § 30. 

 

Baggerød har en eierandel i Solutions, og må derfor anses å være godt kjent med den bakenforliggende tvisten. Innklagede må også anses å være godt kjent med klagers innarbeidelse av produktene og betegnelsene på det norske markedet. Det kan ikke være tvilsomt at Baggerød er vel kjent med Rapp Bomeks salg av drivsystemer under produktbetegnelsene P1050, F1050 (Flexit) og H3500. Modellbetegnelsene og serienumrene som innklagede benytter er identiske med klagers. Originalkjennetegnene er benyttet som forbilde. Det foreligger således en etterlikning. 

 

Det foreligger fare for forveksling selv om omsetningskretsen er smal og profesjonell. Dette forsterkes av at betegnelsene er like, og at innklagede utgir seg for å produsere originale reservedeler til de pneumatiske drivsystemene. 

 

Det foreligger dessuten også en urimelig utnyttelse. Følgende punkter taler for det: 

• Rapp Bomek har nedlagt betydelig egeninnsats og kostnader i produktutviklingen før og etter overtakelse av drivsystemene fra DSG. 

 

• Rapp Bomek har nedlagt betydelig egeninnsats og kostnader i markedsetableringene.

 

• Drivsystemene er unike i markedet og nyter en særlig markedsposisjon i et marked med få kunder. Produktbetegnelsene er derfor viktige for at kundene raskt kan identifisere ønsket løsning. 

 

• Baggerød opptrer etter Rapp Bomeks syn illojalt ved å inngå i et samarbeid med Solutions om levering på tross av at de er kjent med at de utnytter informasjon delt av Rapp Bomek, herunder utnytter produktbetegnelser som er identiske med de som Rapp Bomek har etablert i markedet siden før 2006. 

 

• Baggerød har ikke lagt ned noen egeninnsats eller kostnader knyttet til hverken produktutviklingen eller markedsetableringen, men har i stedet utnyttet innsats, goodwill og markedsposisjon opparbeidet av Rapp Bomek. 

 

• Baggerød oppnår en betydelig besparelse i innsats, tid og kostnader ved selv å slippe å innarbeide et eget produkt med tilsvarende funksjon men i stedet kopiere Rapp Bomeks  produktkatalog. 

 

Selv om markedsføringsloven ikke gir beskyttelse for tekniske ideer og løsninger alene, er Baggerøds adferd klanderverdig idet Baggerød – gjennom sin leverandør, Solutions – med overlegg og i praksis har kopiert og uberettiget tatt i bruk Rapp Bomeks produktkatalog for pneumatiske drivsystemer, herunder tatt i bruk produktbetegnelser og reservedelsnumre, som Rapp Bomek tidligere eksklusivt førte og har gjort kjent på det norske markedet.  Baggerød har ikke selv lagt noen form for egeninnsats i produktutviklingen, markedsetableringen mv. Slik illojal og klanderverdig atferd strider mot markedsføringsloven § 30, subsidiært § 25. 

 

Markedsføringen er dessuten i strid med markedsføringsloven § 26 om villedende reklame, samt med forskrift om sammenliknende reklame § 3. Det er ikke korrekt at Baggerød er «originalleverandør». Videre er det ulovlig sammenliknende reklame når Baggerød i markedsføringen advarer mot bruk av andre leverandørers produkter fordi de ikke er originale, f.eks. gjennom utsagnet «Only use genuine parts». Det er også ulovlig markedsføring å fremstille produktene som et smartere og mer presist pneumatisk drivsystem, og at innklagedes system fra Solutions er «the best choice». 

 

Markedsføringen over er egnet til å skape det feilaktige inntrykk at det følger en stor risiko ved å kjøpe inn pneumatiske drivsystemer, inkl. reservedeler, fra andre produsenter enn Baggerød/Solutions. Dette til tross for at det er Rapp Bomek som har forestått produktutviklingen og markedsetableringen.

 

Markedsføringen gir både hver for seg og samlet det inntrykk at det utelukkende er Baggerød som kan levere "originale" reservedeler til pneumatiske drivsystemer. I tillegg uttrykkes det også – uten dokumentasjon – at Baggerød er det beste valg og det advares mot å bruke andre leverandører. Dette er udokumenterte og feilaktige påstander som er egnet til å påvirke etterspørselen, og er derfor i strid med markedsføringsloven § 26 og forskrift om sammenliknende reklame.

 

 

Innklagede, Baggerød, har i korte trekk gjort gjeldende:

Baggerød har overtatt rettighetene til de produktene og reservedelene som er omfattet av selskapets produktkatalog. Det er derfor ingen ettergjøring av klagers produkter, modellbetegnelser eller reservedelsnumre. Det er heller ikke villedende å fremstille seg som leverandør av originale deler. 

 

Det verserer en rettssak i Tyskland om rettighetsforholdet til produktene og reservedelene som begge parter mener å ha avledete rettigheter til. Det er ikke dokumentert at det er Rapp Bomek som eier rettighetene til produktene, hverken slik de ser ut og fungerer per oktober 2023, eller tidligere. Det er korrekt at Rapp Bomek ervervet en rett til å bruke tegninger slik de forelå i 2006 til produksjon, men dette er ikke ensbetydende med at Rapp Bomek eier de immaterielle rettighetene i sin helhet. Næringslivets konkurranseutvalg kan ikke ta stilling til om Baggerød krenker Rapp Bomeks vern etter markedsføringsloven før det er endelig avklart at Rapp Bomek innehar rettighetene til produktene.

 

Avgjørelsen av rettighetsforholdet beror på avtaletolkning og rettsregler utenfor markedsføringsloven kapittel 6. Saken bør derfor avvises fra Næringslivets konkurranseutvalg, jfr. vedtektenes paragraf 3 siste ledd. Saken reiser dessuten også kompliserte spørsmål og er derfor uegnet for behandling av utvalget. 

 

Under enhver omstendighet foreligger det ingen ulovlig etterlikning i strid med markedsføringsloven § 30 eller § 25. Det er ikke fullt ut sammenfall mellom produktnumre. For eksempel bruker Rapp Bomek "PCCDS029" for "Shock absorber", mens Baggerød bruker "10004965". For "Plug" bruker Rapp Bomek "PCPDS005", mens Baggerød bruker "10007457". At MVM og Solutions bruker samme reservedelsnumre i sine systemer er ikke underlig, men heller i tråd med avtalen dem imellom.

 

Det er heller ikke skjedd noen villedende markedsføring etter markedsføringsloven § 26 eller forskrift om sammenliknende reklame § 3. 

 

Det er ikke rettsstridig av Baggerød å omtale seg som leverandør av originale reservedeler så lenge det ikke er fremlagt dokumentasjon som tilsier at rettighetsforholdet er et annet enn det Solutions påstår og som Baggerød på sin side mener å ha dokumentert. 

 

Det er heller ikke rettsstridig å fremheve fordelene ved å bruke originale reservedeler. I sin markedsføring har Baggerød kun informert kundene om at man bør bruke originale deler dersom man ønsker å forsikre seg om at produktene fungerer optimalt, opprettholde brannsikkerhet og beholde garantiene. Det er helt vanlig, nettopp fordi en av ulempene med å bruke uoriginale reservedeler blant annet kan være tap av garanti eller at produsenter fraskriver seg ansvaret for feil som oppstår som følge av bruk av uoriginale deler.

 

Baggerøds fremheving av fordelene ved å bruke originale reservedeler nevner ingen konkurrenter spesifikt, og inneholder heller ingen antydninger i retning av en eller flere bestemte konkurrenter. Det er sikker praksis at framsnakking av fordelene ved egne produkter er lovlig. Den typen nedsettende omtale som typisk rammes av markedsføringsloven § 25 gjelder sammenliknende reklame, hvor man fremmer egen virksomhet ved å snakke nedlatende om en annen. Det er ikke tilfellet her.

 

Markedsføringen er derfor ikke villedende eller ulovlig sammenliknende reklame. Næringslivets konkurranseutvalg må uansett avvise også disse påstandene, fordi utvalget ikke kan ta stilling til dette løsrevet fra rettighetsspørsmålet. 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg uttaler:

Klagen reiser kompliserte bevisspørsmål og rettsspørsmål som beror på avtaletolkning. Det verserer en rettssak i Tyskland om rettighetsforholdene som i det minste delvis og avledet kan ha betydning for hvem som kan sies å ha rett til å levere originale deler og anvende de relevante betegnelsene. Hvem som har rettighetene og hvor lenge det eventuelt vedvarer beror derfor på rettsregler utenfor markedsføringsloven kapittel 6. Bevisbildet er dessuten komplisert slik at saken er uegnet for behandling i Næringslivets konkurranseutvalg. Konkurranseutvalget finner på denne bakgrunn å avvise spørsmålet om hvorvidt det foreligger ulovlig etterlikning etter markedsføringsloven §§ 30 og 25, jfr. konkurranseutvalgets vedtekter pkt. 3 siste avsnitt. 

 

Hva gjelder spørsmålet om villedende markedsføring vil utvalget bemerke at det ikke nødvendigvis er slik at originale deler kan markedsføres som det beste valg, og at det er risiko forbundet med ikke å anvende originale deler. Slike utsagn må understøttes med dokumentasjon for at det virkelig er slik for de produkter saken konkret gjelder. Videre; en sammenliknende reklame kan også være ulovlig selv om den ikke spesifikt angir konkurrentens produkt.

 

Næringslivets konkurranseutvalg finner likevel etter noe tvil at også klagepunktene knyttet til villedende markedsføring etter markedsføringsloven § 26 samt forskrift om ulovlig sammenliknende reklame § 3 bør avvises. Slik saken er anlagt, retter anførslene seg i det vesentlige mot at reklamen er villedende og ulovlig fordi innklagede etter det anførte ikke kan kalle seg leverandør av originale deler. Dette spørsmålet henger sammen med rettighetsspørsmålet, som ligger utenfor Næringslivets konkurranseutvalg å ta stilling til. 

 

Avvisningsavgjørelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34