Sak 06-2023

Saken gjelder: Spørsmål om markedsføring av høytrykksspylere under henholdsvis 10 og 20 års garanti betinget av særskilt vedlikeholdsprogram, samt opplysninger om at produktene er innovert i Norge er villedende forretningsmetode i strid med markedsføringsloven § 26. Saken reiser også spørsmål om den samlede markedsføringen er i strid med markedsføringsloven § 25 som forbyr handlinger i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 21. september 2023.

 

Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Helen Engebrigtsen, Unn Nikolaisen, Pål Standnes Hurlen, Vincent Tsang, Magnus Fegth, Catharina Bartnes, Øystein Bu og Paal Sprakehaug.

 

SAK 6-2023

Klager:

Kärcher AS, org nr. 929 066 669

Postboks 114 Grorud

0905 OSLO

 

Prosessfullmektig:

Advokat Henning Borge

Advokatfirmaet Eckhoff Fosmark & Co DA

Postboks 2624 Solli 

0203 OSLO

                                                          

Innklaget:

Ava of Norway AS, org. nr. 815 105 222

Storebotn 67

5309 KLEPPESTØ

                                

Prosessfullmektig:

Advokat Torkel Hope

Advokatfirmaet Schjødt AS

Postboks 2022 Nordnes

5817 BERGEN

 

Saken gjelder:
Spørsmål om markedsføring av høytrykksspylere under henholdsvis 10 og 20 års garanti betinget av særskilt vedlikeholdsprogram, samt opplysninger om at produktene er innovert i Norge er villedende forretningsmetode i strid med markedsføringsloven § 26. Saken reiser også spørsmål om den samlede markedsføringen er i strid med markedsføringsloven § 25 som forbyr handlinger i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

 

Kort om partene og sakens bakgrunn

Klager, Kärcher AS (Kärcher) er en del av et verdensomspennende konsern innen rengjøringsteknologi. Selskapet driver produksjon, distribusjon og utleie av blant annet høytrykksspylere.

 

Innklagede, AVA of Norway AS (AVA), er et norsk industriselskap som utvikler og selger høytrykksspylere til forbrukermarkedet, både i Norge og internasjonalt. Begge parter har etter hvert opparbeidet seg høye markedsandeler.

 

Klagen dreier seg om hvorvidt det er villedende markedsføring av AVA sine produkter når det i reklamen fremholdes at produktserien «Evolution» og «Master» tilbys med 20 års garanti, mens det for produktserien «Easy», «Go» og «V6» tilbys 10 års garanti. Begge garantiene gis på visse vilkår knyttet til deltakelse i et jevnlig vedlikeholdsprogram. Markedsføringen skjer blant annet med slikt utsagn:

 

«Forbrukergarantien innebærer at våre produkter er utviklet for å være reparerbart, og at du som forbruker kan velge å vedlikeholde og reparere maskinen selv og dermed nyte godt av vår Forbrukergaranti».

 

Garantivilkårene innebærer en forlenget garanti knyttet opp mot kjøpsrettslig mangel for nærmere bestemte deler av høytrykksspylerne, mens andre deler er unntatt. Vilkåret for å nyte godt av slik forlenget garanti er at kjøperen har registrert seg som kunde innen 6 måneder etter kjøpet, og gjort eller fått utført nærmere bestemt vedlikehold ved 5 års intervaller.

 

Videre er det spørsmål om hvorvidt utsagnene «Innovation from Norway» i kombinasjon med bilder av norsk flagg og norsk natur gir et feilaktig inntrykk av at produktene er utviklet i Norge.

 

Til sist er det spørsmål om hvorvidt begge disse forholdene samlet sett kan rammes av markedsføringsloven § 26 som villedende forretningsmetode, samt om handlingene er i strid med forbudet mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom etter markedsføringsloven § 25.

 

Klager, Kärcher, har i korte trekk gjort gjeldende:

AVA forsøker å oppnå markedsandeler ved å anvende villedende markedsføring med hensyn til garantiordninger og opprinnelse for deres høytrykksspylere. Ved vurderingen av om markedsføringen er redelig og pålitelig, må det ses hen til hvordan en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet gjennomsnittsforbruker vil oppfatte og forstå utsagnene, ikke hva avsender har ment.

 

Ordet garanti innebærer at kjøperen skal få en bedre rettsstilling enn han eller hun har etter loven. Garantien som her gis, innebærer i realiteten ikke noe annet enn at forbruker får en anledning til selv å reparere og vedlikeholde høytrykksspylerne.

 

Presiseringene i garantiene er dessuten lite tilgjengelige. Det kan ikke forventes at forbruker klikker seg videre på nettsiden og setter seg inn i de særlige garantivilkårene. På pakningene fremkommer også garantivilkårene på et annet og mindre sentralt sted enn der garantimerket er plassert.

 

En gjennomsnittsforbruker vil i utgangspunktet oppfatte at en garanti på 10 eller 20 år for en høytrykksspyler innebærer at produktet har en høyere kvalitet enn vanlig. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke oppfatte at det er en garanti som går ut på at vedkommende selv må gjøre eller få utført reparasjoner og vedlikehold for dernest eventuelt å kunne nyttiggjøre seg en slik garanti.

 

Dessuten, for den forbruker som faktisk setter seg inn i vilkårene, vil resultatet være at det skal svært mye til for at «garantien» skal gjelde. En høytrykksspyler er ikke ment å vare så lenge som i 10 og 20 år. I motsetning til en bil, behøver ikke en høytrykksspyler jevnlig vedlikehold. En gjennomsnittsforbruker som ser garantien vil derfor tenke at AVAs produkter har ekstraordinær kvalitet.

 

AVA oppnår å øke sitt salg på bakgrunn av slik villedende markedsføring, idet gjennomsnittsforbruker oppfatter dette som en alminnelig garanti som gjelder i henholdsvis 10 og 20 år kontra forbrukerkjøpslovens normaltid på 5 år.  Garantien er imidlertid betinget på en slik måte at den i realiteten ikke vil gjelde. Garantien er derfor et rent salgstriks. Prisen tilsier dessuten også at dette ikke er en reell garanti.

 

AVA presenterer produktet som norskutviklet åpenbart for å kommunisere at dette representerer et kvalitetsmessig fortrinn. Når forbrukerne tror dette, vil langt flere enn ellers velge AVA fremfor Kärcher. Den villedende markedsføringen påvirker derfor etterspørselen.

 

Produktene til AVA er imidlertid både produsert og utviklet i Kina. Å foregi at dette er et norsk produkt som er utviklet, designet og produsert i Norge er klart villedende. Det er ubestridt at produksjonen foregår i Kina. Det samlede inntrykket av markedsføringen, herunder at produktene er «innovert» i Norge, forstås uriktig som at produktene også er produsert i Norge. For at et produkt skal kunne sies å være innovert i Norge, er det ikke tilstrekkelig at idéen eller tegningene er produsert av en nordmann. Produktene er dessuten så like andre produkter som tilbys av den kinesiske produsenten, at det ikke kan være grunnlag for å påstå at produktene er designet i Norge. Det at man har mottatt designpriser tilsier ikke at produktene er utviklet og produsert i Norge.

 

Samlet sett er uansett markedsføringen i strid med markedsføringsloven § 25 Det må da legges vekt på at markedsføringen er skjedd overfor en gruppe som er sårbar.

 

Innklagede, AVA, har i korte trekk gjort gjeldende:

Markedsføringen av AVAs høytrykksspylere er ikke villedende. Forbruker gis en reell forlenget garanti, men det er betinget av at forbruker har vedlikeholdt produktet. Dette er en alminnelig forutsetning for forlenget garanti utover lovens normalordning også i andre bransjer, for eksempel innenfor bilbransjen.

 

For å kunne vite om vedlikeholdsprogrammet er fulgt, er kjøper bedt om å registrere seg innen 6 måneder etter kjøpet.

 

Anførselen om at garantien bare gir forbruker en rett til å reparere produktet selv er grunnløs og beror på en tolkning av informasjonen som gjennomsnittsforbruker ikke vil legge til grunn. Vedlikeholdet er en betingelse for at garantien skal gjelde. Jevnlig vedlikehold er vesentlig for produktenes levetid.

 

Høytrykksbransjen representerer et ikke ubetydelig miljøproblem med kort levetid for produktene og høye kostnader til reparasjoner og serviceutstyr. Innovatørene må derfor legge til rette for bevisste og samvittighetsfulle forbrukere som ønsker et bærekraftig alternativ. Forbruker vil derfor lese garantien slik den er ment, og være innforstått med at det er en nødvendig sammenheng mellom levetid, vedlikehold og forbrukergaranti.

 

Produktene er produsert i Kina, det er ikke bestridt. Det er heller ikke fremholdt i markedsføringen at høytrykksspylerne er produsert i Norge. At produkter er innovert i Norge innebærer ikke at produkter som innovasjonen resulterer i ikke kan produseres i andre land. Ordboksreferansen som klager gir støtter ikke opp om klagers syn, heller ikke begrepet innovasjon slik det er anvendt i alminnelig språkbruk. At det anvendes fotografier av fossefall i markedsføringen, kan heller ikke tas til inntekt for at en kommunikasjon om produksjonsland. Fossefall er et bilde på kraften i høytrykksspylere.

 

Produktene er imidlertid utviklet og designet i Norge, på Askøy utenfor Bergen. AVA har en produktutviklingsgruppe bestående av 8 personer. AVA er en gründerbedrift, og også øvrige ansatte, slik som ansatte fra kundeservice og salgsutvikling, har vært involvert. Utviklingen knytter seg også til tilbehør, og det er søkt patentbeskyttelse for deler av teknologien. AVAs designteam har med sine unike produkter også vakt internasjonal oppmerksomhet, herunder mottatt utmerkelser som Red Dot Award, og også uttalelse fra DOGA. Forskningsrådet har bevilget midler til AVAs utvikling av brukervennlig høytrykksspyler og tilbehør.

 

Det er ikke riktig at den kinesiske produsenten (Sand Future) har samme produktportefølje. Dersom produktene sammenlignes, fremkommer forskjeller, bort sett fra funksjonsavhengige likhetstrekk. Det foreligger også en lisens som tillater Sand Future å selge AVAs produkter i asiatiske land.

 

Kärcher har en dominerende stilling på verdensmarkedet for høytrykksspylere. Klagen er ikke i tråd med klagers forfektede hensyn til nyetableringer som et bærende argument for klagen.

 

Det bestrides på denne bakgrunn at AVA høytrykksspylere er markedsført i strid med markedsføringsloven § 26 om villedende forretningsmetoder, eller at markedsføringen for øvrig er i strid med forbudet i markedsføringsloven § 25 mot handlinger i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

 

Næringslivets Konkurranseutvalg uttaler:

Garantiene på henholdsvis 10 og 20 år tilknyttet AVAs høytrykksspylere er betinget av at kunden registrerer seg og deltar i et nærmere bestemt vedlikeholdsprogram. Noen forbrukere vil kunne mene at det ikke er en fullgod garanti når ordningen innebærer visse forpliktelser vedrørende eget vedlikehold og reparasjoner, mens andre forbrukere vil kunne oppfatte dette som en meningsfull og bærekraftig ordning.

 

Spørsmålet som utvalget skal ta stilling til er imidlertid ikke garantiordningens kvalitet, men om garantien er reell, og om betingelsene for den er kommunisert på en slik måte at gjennomsnittsforbrukeren ikke blir villedet.  Næringslivets konkurranseutvalg mener at garantien er reell ved at forbrukeren gis rettigheter ut over den lengste absolutte reklamasjonsfristen på fem år etter forbrukerkjøpsloven § 27 annet ledd. I den forbindelse er det også av betydning at forbrukerens minimumsforpliktelse til å gjennomføre vedlikehold etter AVAs serviceprogram først oppstår etter fem år, som også normalt vil være tidspunktet hvor forbrukeren senest vil kunne gjøre mangler gjeldende etter forbrukerkjøpsloven.

 

Næringslivets konkurranseutvalg mener også at vilkårene for å ta del i garantien er tilstrekkelig godt opplyst i markedsføringen, både ved at det i garantiemblemet står at særlige vilkår gjelder, og ved at disse vilkårene tydelig fremkommer i markedsføringen for øvrig, både i tekst og gjennom videoer.

 

Utvalget finner videre ikke holdepunkter for at forbruker blir villedet med hensyn til produktenes kvalitet. Viser det seg at produktene er mangelfulle, vil forbruker kunne anvende garantien, såfremt vedlikeholdsprogrammet er fulgt. I dette ligger ingen særlige og udokumenterbare utsagn om produktenes kvalitet.

 

Det samlede bevisbildet som er fremlagt for utvalget tilsier at det er grunnlag for utsagnet om at produktene er innovert i Norge. I dette ligger det ingen påstand om at produktene også er produsert her, hverken direkte eller implisitt. Bruk av bilder av fossefall i markedsføringen innebærer ikke en villedende reklame med hensyn til produksjonssted.

 

På denne bakgrunn finner utvalget at markedsføringen ikke er i strid med markedsføringsloven § 26 om villedende forretningsmetoder, hverken forholdene sett hver for seg eller samlet. Det er heller ingen holdepunkter for at innklagede gjennom markedsføringen har opptrådt i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jfr. markedsføringsloven § 25.

 

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34