Sak 05-2023

Saken gjelder: Spørsmål om etterligning av kjennetegn

UTSKRIFT 

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 10. oktober 2023. 

Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Helen Engebrigtsen, Pål Andre Larsen, Magnus Fegth, Catharina Bartnes, Stine Sjølie, Øystein Bu og Paal Sprakehaug.  

 

 

SAK 5-2023 

Klager:

Wandering Owl AS  

Strandvegen 41 b 

9007 Tromsø 

 

Prosessfullmektig:

Advokat Anders Aasland Kittelsen 

Hovedorganisasjonen Virke 

Henrik Ibsens gt 90 

0255 Oslo 

 

Innklaget:

Wondering Reindeer AS  

Tuftebakken 90 

9016 Tromsø

 

Prosessfullmektig:

Egen 

 

Saken gjelder:

Spørsmål om etterligning av kjennetegn. 

 

 

Kort om partene og sakens bakgrunn 

Klager – Wandering Owl AS – er en turoperatør som har spesialisert seg på polare reiser fra Tromsø og Senja. Selskapet ble etablert i 2014 og har 7 ansatte. Selskapet opplyser å være en lokal markedsleder, har hatt over 27 000 deltakere på sine utflukter, og er en godkjent Varde-bedrift, hvilket innebærer at selskapet er vurdert å være en leverandør av reiselivsopplevelser av høy kvalitet. Selskapet har over 2 130 positive anmeldelser på Tripadvisor og 8 618 følgere på Instagram.  

 

Innklagede ble etablert i 2019, først under navnet Wandering Reindeer AS. Navnet er senere endret til Wondering Reindeer AS. Selskapet tilbyr en guidet busstur i nærheten av Tromsø med navnet Arctic fjord og reinsdyropplevelse. Selskapet har ingen ansatte, ut over stifteren. Selskapet hadde ikke operativ virksomhet før i 2022.  

 

Våren 2022 ble Wandering Owl oppmerksom på at innklagede markedsførte konkurrerende tjenester i Tromsø med kjennetegn som Wandering Owl oppfattet som forvekselbare med sine kjennetegn. Wandering Owl tok kontakt med innklagede, og partene inngikk en avtale pr epost om at selskapet skulle skifte navn innen 31. juli 2022. Selskapets navn ble da endret til Wondering Reindeer. Wondering Reindeer benytter fortsatt kjennetegnet ‘wandering reindeer’ noen steder. 

 

Klager, Wandering Owl, har i korte trekk gjort gjeldende 

Wandering Owl og Wondering Reindeer er direkte konkurrenter, innen samme bransje og med samme geografiske nedslagsfelt. Wondering Reindeer har valgt et kjennetegn som har klare visuelle og fonetiske likhetstrekk, samt danner grunnlag for konseptuell forveksling. 

 

Basert på partenes dialog og innklagedes aksept av å endre navn, oppfatter Wandering Owl handlingene som et bevisst ønske om å legge seg tett på Wandering Owl, for å dra nytte av deres goodwill. Dette er i strid med markedsføringsloven § 30. Det er uansett ikke tilstrekkelig til å unngå forveksling å endre fra ‘wandering reindeer’ til ‘wondering reindeer’. 

 

I tillegg mener Wandering Owl at Wondering Reindeers handlinger er i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25, fordi Wondering Reindeer har lagt seg unødvendig tett opp til Wandering Owl, og særlig når Wondering Reindeer har gitt tilsagn om at de vil endre kjennetegn. Wondering Reindeers oppfølgning av tilsagnet er illojalt overfor Wandering Owl.  

 

Innklagede, Wondering Reindeer, har i korte trekk gjort gjeldende 

Innklagede mener at de ikke har gjort noe ulovlig. Selskapet endret navn fra Wandering Reindeer til Wondering Reindeer for å imøtekomme kravet fra Wandering Owl. Den guidede turistturen markedsføres med navnet Arctic fjord og reinsdyropplevelse. 

 

Det bestrides at det er noen likhet eller forvekselbarhet ved de to navnene Wandering Owl og Wondering Reindeer. Betydningen er vidt forskjellig. Selskapets navn er valgt utifra oppførselen til de reinsdyrene som besøkes, og har ikke noe med klagers virksomhet å gjøre.  

 

Wondering Reindeer mener at de ikke har handlet i strid med markedsføringsloven med noen av navnene Wandering Reindeer eller Wondering Reindeer, og har forsøkt å etterstrebe enighet med Wandering Owl.  

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg uttaler:  

Utvalget legger til grunn at klager – Wandering Owl – oppdaget og reagerte på selskapet Wandering Reindeer i 2022, og at partene ble enige om at sistnevnte skulle endre navn, uten at de ble enige om hva innklagede skulle endre til. Innklagede endret navn til Wondering Reindeer uten å erkjenne at det første navnet innebar noen krenkelse av Wandering Owls rettigheter. Wandering Owl mener navnet etter endringen fremdeles er en krenkelse av deres rettigheter etter markedsføringsloven, og har i tillegg påpekt at innklagede fremdeles figurerer som Wandering Reindeer på lokale reiselivssider i Tromsø-regionen. 

 

Utvalget påpeker innledningsvis at selv om konflikten mellom partene kanskje primært er av kjennetegnsrettslig karakter, så er ikke det til hinder for at Utvalget behandler de markedsføringsrettslige spørsmålene som saken reiser, jf. HR-2021-2479 Bank Norwegian. 

 

Wandering Owl har påklaget innklagedes navn, ikke konseptet eller presentasjonen av produktet/tjenesten. Utvalget bemerker for ordens skyld at presentasjonen av de to aktørenes tilbud og konsept er ulikt. 

 

Klager heter Wandering Owl, som betyr vandrende ugle. Innenfor bransjen reiselivsvirksomhet, herunder tilbud av turer og opplevelser til turister, mener Utvalget at første del av klagers navn er relativt generisk. Utvalget oppfatter det som nokså vanlig å ha navn som betyr eller gir assosiasjoner til vandring, frihet og nomadisk livsførsel. Denne delen av klagers navn vil derfor ha begrenset vern. Del to av navnet er etter utvalgets oppfatning helt ulik. Selv om begge er navn på dyr, er det ene en fugl og det andre et pattedyr med fire ben. Dette innebærer at de samlede assosiasjonene til navnene er forskjellig. Navnet er sammensatt, og vurderingen etter markedsføringsloven tar utgangspunkt i sammensetningen og betydningen av det. Utvalget mener på denne bakgrunn at innklagedes opprinnelige navn – Wandering Reindeer – ikke er en urimelig etterligning etter Wandering Owl. Noe annet ville gitt klager et for vidt vern for sitt forretningskjennetegn. Utvalget bemerker at ettersom disse to aktørene konkurrerer i det samme lokale markedet i Tromsø, er dette i grenseland for hva som kan anses å være innpåsliten adferd. Utvalget mener likevel at grensen ikke er overtrådt, og at Wondering Reindeer ikke har opptrådt i strid med markedsføringsloven.  

 

Utvalget mener videre at det ikke ligger noe klanderverdig i å endre fra Wandering Reindeer til Wondering Reindeer. Ettersom Utvalget er av den oppfatning at det første navnet ikke var i strid med markedsføringsloven, så er det i hvert fall ikke i strid med markedsføringsloven når ‘Wandering’ (vandrende) er endret til ‘Wondering’ (undrende), selv om uttalen er tilnærmet lik. 

Uttalelsen er enstemmig.  

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34