Sak 12-2022

Saken gjelder: Spørsmål om etterligning av festeanordninger for takboks til biler

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 22. november 2022.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Helen Engebrigtsen, Pål Hurlen, Magnus Fegth, Vincent Tsang, Jan Martin Rostveit, Øystein Bu og Paal Sprakehaug. 

 

 

SAK 12-2022

Klager:

HTS Packline AS 

Postboks 490 Brakerøya 

3002 Drammen

 

Prosessfullmektig:

Advokat Johannes Sundet

Advokatfirmaet Buttingsrud DA

Postboks 3018 

3501 Hønefoss

 

 

Innklaget:

Thansen AS 

Enebakkveien 300 

1188 Oslo

 

Prosessfullmektig:

Advokat Henriette Solbakke Jørgensen 

Advokatfirmaet Selmer AS 

Postboks 1324 Vika 

0112 Oslo

 

Saken gjelder:
Spørsmål om etterligning av festeanordninger for takboks til biler

 

Kort om partene og sakens bakgrunn

Klager, HTS Packline AS, utvikler, produserer og distribuerer takbokser til biler, inkludert festeanordninger til slike takbokser, under merkenavnet Packline blant annet i Norge. 

 

Innklagede, Thansen AS, importerer og distribuerer festeanordninger til takbokser under merkenavnet Raze i Norge. Torshov Bilrekvisita AS er kjøpt opp og innfusjonert i Thansen. Torshov Bilrekvisita distribuerte tidligere takbokser og festeanordninger fra Packline. En sentral del av Thansens forretningsmodell er å levere reservedeler og egne produkter som et alternativ til dyre merkevarer. 

 

Klagen gjelder festeanordninger til to typer takbokser – T-spor og U-bøyle. T-spor betegner en løsning hvor det er et spor i selve takskinnen/lastestativet, som brukes til å feste takboksen til. U-bøyle er et alternativ der takskinnen/lastestativet ikke inneholder slike T-spor/slisser, og hvor takboksen festes til takstativet med en U-formet bøyle. Klagen gjelder også Thansens utforming av bruksanvisningene.

 

Klager HTS Packline AS, har i korte trekk gjort gjeldende

Packlines produkter er godt innarbeidet i det norske markedet, og er kjent som en leverandør av produkter med høy kvalitet. Thansens etterligninger av Packlines produkter er helt identiske eller slaviske etterligninger. Dette utgjør brudd på god forretningsskikk i strid med markedsføringslovens § 25, uavhengig av om det foreligger forvekslingsfare. Ved kopieringen har Thansen oppnådd en urimelig fordel i form av sparte kostnader til produktutvikling. 

 

Etterligningene utgjør urimelig utnyttelse av Packlines innsats, samtidig som det identiske uttrykket og henvisningen til Packline på forpakningen innebærer en klar forvekslingsfare. Så lenge produktene, slik de markedsføres på nettet og slik de fremstår hvis man studerer disse gjennom forpakningen, er helt identiske og fremstår som det samme produktet er de også forvekselbare for en vanlig forbrukerkjøper som, når man sammenligner disse produktene med alle andre slike produkter på markedet, må anta at det er det samme og identiske produktet solgt under ulike varemerker. Det innebærer en urimelig utnyttelse på Packlines innsats når Thansen kopierer slavisk. Produktene er derfor også i strid med markedsføringsloven § 30. 

 

Selv om produktene er funksjonelt styrt, så betyr ikke det at det ikke foreligger variasjonsmuligheter, f eks for utforming av skruknotter. Andre produsenter har valgt egen formgivning. Utformingen av konkurrentens produkter viser at det er mange muligheter for variasjon uten å gå på bekostning av de funksjonskrav som gjelder for slike produkter. 

 

Et monteringssett til en takboks er et separat produkt, som selges uavhengig av selve takboksen. Monteringssettene kommer i mange former og fasonger. Det er derfor ikke riktig at Thansens monterinssett er reservedeler til andre produsenters festeanordninger. Thansens produkt selges som komplette sett, som alternativer til andre produsenters løsninger.

 

Innklagede, Thansen AS, har i korte trekk gjort gjeldende

Det foreligger ikke ulovlige etterligninger etter markedsføringsloven § 30. Det er ingen fare for forveksling mellom de to produktene. Produktene selges i helt forskjellige emballasjer og forskjellene er påfallende, både ved fysisk salg og nettsalg. Begge parters respektive varemerker er godt synlige på de ulike emballasjene. Det dreier seg heller ikke om en etterligning som anses som en urimelig utnyttelse av Packlines innsats eller resultater. Reservedeler må nødvendigvis være like i funksjon. I dette tilfellet er designet på produktet styrt av den funksjonen produktet skal fylle. Det må være tillatt for andre å lage kompatible produkter / reservedeler, og det er tillatt å angi kompatibilitet med konkurrenters produkter. Alle delene er helt alminnelige, slik en forbruker forventer at slike funksjonelle deler skal se ut.

 

Det foreligger ikke brudd på god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. Det foreligger ikke forhold som kan bringe salg av de aktuelle produktene in under markedsføringsloven § 25. Man skal utvise forsiktighet med å anvende generalklausulen i saker av lignende karakter som det som omfattes av markedsføringslovens spesialbestemmelser. Thansen har utnyttet de variasjonsmuligheter som foreligger, i hovedsak knyttet til emballasje. Det er heller ingen slavisk eller identisk etterligning. Likhetene er funksjonelt betinget. At Torshov bilrekvisita tidligere distribuerte Packlines produkter betyr ikke at det foreligger et tidligere samarbeidsforhold av betydning for vurderingen etter markedsføringsloven § 25. Ledelsen av Thansen i Danmark har ikke hatt oversikt over Torshov bilrekvisitas tidligere samarbeidspartnere.

 

Næringslivets Konkurranseutvalg uttaler:

Utvalget bemerker først at Utvalget ikke ser på festeanordningene som reservedel til takbokser til bil. Utvalget mener at det er snakk om komplette sett med festeanordninger, som selges som tilleggsprodukter til takboks og takstativ, for å feste takboksen til takstativet. Hvilken type festeanordning man trenger for å feste takboksen avhenger av hvilken type takstativ man har. Det dreier seg om et tilleggsprodukt, ikke reservedeler.

 

Festeanordningene fra henholdsvis Packline og Thansen fremstår som svært like. Utvalget mener imidlertid at festeanordningenes utforming i det vesentlige er bestemt av funksjonelle krav, og at variasjonsmulighetene er begrenset. Utvalget mener, som i tidligere uttalelser (f eks NKU-2010-5, NKU-2013-02 og NKU-2017-10), at funksjonelle elementer som regel ikke vil ha et etterligningsvern. 

 

Enkeltelementer i festeanordningene, slik som f eks formen på skruehodet eller fargen på stroppefestene, kunne vært utformet annerledes, men disse enkeltelementene er verken særpregede eller av betydning for forbrukernes kjøpsbeslutning. Det er heller ingen innarbeidet goodwillverdi knyttet til disse enkeltelementene. Når de ettergjorte elementene ikke representerer noe særpreg, og heller ikke har noen tilknyttet goodwillverdi, så mener Utvalget at det ikke foreligger noen urimelig utnyttelse av Packlines innsats eller resultater.

 

Etter Utvalgets syn er det heller ikke forvekslingsfare mellom produktene fra de to leverandørene. Begge produkttypene er merket tydelig med varemerker. Riktignok er emballasjeform og presentasjon av T-spor-produktene lik, men emballasjen er generisk, og skiller seg i farge. Dessuten er Thansens produkt tydelig merket med at det er «kompatibelt med Packline», hvilket etter Utvalgets syn tydelig tilkjennegir at det er snakk om et alternativt produkt, og merkingen forhindrer derved forvekslingsfare.

 

Utvalget mener på denne bakgrunn at vilkårene for rettsstridig etterligning etter markedsføringsloven § 30 ikke er oppfylt.

 

Packline har anført at Thansen har handlet i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25. Etter Utvalgets syn medfører det tidligere forhandler-forholdet mellom Packline og Torshov Bilrekvisita, som nå er oppkjøpt og en del av Thansen, ikke at forholdet faller inn under § 25. Utvalget mener at produktene i saken er svært like, og det fremstår som klart at Thansens produkter er laget med Packlines produkter som forbilde. Thansen kunne med fordel utnyttet variasjonsmulighetene og gjort enkelte endringer på sine produkter for å distansere seg fra klagers produkter. Utvalget har også merket seg at Thansens tidligere bruksanvisning var en kopi av Packlines bruksanvisning. Etter praksis, blant annet Rt-1995-1908 Mozell, vil ikke enhver kritikkverdig adferd eller handling er over terskelen for hva som er i strid med markedsføringsloven § 25. Thansens opptreden når etter Utvalgets syn ikke opp til terskelen i denne saken. 

 

Uttalelsen er enstemmig

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34