Sak 3/2021

Saken gjelder: Spørsmål om hvorvidt prissammenligning for fibernettjenester, påstanden ”raskere og rimeligere” og erstatning av tidligere sammenlignede priser med gråteemojis er i strid med forbudet i markedsføringsloven § 26 om villedende reklame, samt tilhørende forskrift om sammenlignende reklame § 3.

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 11. mai 2021.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Aud Lundstad, Øystein Askim, Øystein Bu og Pål Standnes Hurlen.    

 

SAK 3-2021

Klager: Tafjord Connect AS

Retirovegen 4

6019 ÅLESUND

 

Prosessfullmektig: Advokat Kristin Fjellby Grung

v/adv.flm. Maria Gjøsund

ADVISO Advokatfirma AS

Rasmus Rønnebergsgate 21

6021 ÅLESUND

 

Innklaget: Administrator Systems AS

Langelandsvegen 17

6010 ÅLESUND

 

Saken gjelder:
Saken gjelder spørsmål om hvorvidt prissammenligning for fibernettjenester, påstanden ”raskere og rimeligere” og erstatning av tidligere sammenlignede priser med gråteemojis er i strid med forbudet i markedsføringsloven § 26 om villedende reklame, samt tilhørende forskrift om sammenlignende reklame § 3.

 

Kort om saken og partene

Klager, Tafjord Connect AS (Tafjord), er leverandør av fibernettjenester. Selskapet utvikler og drifter også infrastruktur for fibernett.

 

Innklagede, Administrator Systems AS (Administrator Systems), driver også virksomhet innen leveranse av fibernettjenester, ved siden av virksomhet innen skytjenester og konsulenttjenester til bedrifter.

 

Begge parter har sitt nedslagsfelt i området Ålesund og Molde med hensyn til fibernettjenester. Klager er en markedsleder med en omsetning i 2019 på kr. 200 millioner, mens innklagede er en mindre aktør med en omsetning på kr. 8 millioner samme år.  

 

Saken dreier seg om hvorvidt en prissammenligning for fibernettjenester fra flere leverandører overfor bedriftsmarkedet gjort av innklagede under overskriften «Raskere og rimeligere» er villedende og i strid med markedsføringsloven § 26 samt forskrift om sammenlignende reklame § 3. Prissammenligningen er utført med eksempler på klagers priser som innklagede har fått tilgang til via kunder, og dette er holdt opp mot innklagedes laveste pris for samme hastighet, angitt som «fra» pris. Etter klage over prissammenligningen, fjernet innklagede klagers priser fra oversikten, men beholdt Tafjord i prisoversikten, men erstattet de tidligere angitte prisene med gråte-emojiis samt opplysning om at «Vi har måttet fjerne Tafjord sine priser fra sammenligningen etter gjentatte advokatbrev. Anbefaler alle å innhente tilbud og gjøre sine egne sammenligninger».

 

Klager, Tafjord, har i korte trekk gjort gjeldende:

Pris for fibertjenester er av stor konkurransemessig betydning, og en sammenligning av priser vil være egnet til å påvirke etterspørselen. Innklagedes sammenligning av egne priser med Tafjords priser er ikke korrekt, og heller ikke representativ.

 

Produktene som sammenlignes er ulike. Tafjord tilbyr en pris for sine tjenester som varierer på bakgrunn av kundens henvendelse, herunder har installasjonskostnader og beliggenhet betydning. Mens innklagede i all hovedsak benytter seg av eksisterende infrastruktur, utvikler klager infrastruktur for bedriftskundene. Tafjord bygger eget fibernett med redundans for høyest mulig oppetid. Denne sikkerheten, kombinert med 24/7/365 beredskap og feilretting fra egne ressurser, utgjør en viktig og differensierende del av tjenesten. Produktene som tilbys er ulike, og prisene er derfor ikke sammenlignbare.

 

Innklagede har dessuten benyttet eldre priser fra Tafjord fra før 2019, og sammenlignet dette med innklagedes nåværende priser. En normal pris fra Tafjord for 100/100 Mb linje til bedriftskunder er i dag ikke kr. 2.490 per måned som oppgitt av innklagede, men kr. 1490 per måned. Tafjord har imidlertid også kunder som betaler fra kr. 490 per måned for 100/100 Mb, forutsatt at infrastrukturen er på plass. Det er uriktig og ikke representativt når innklagede sammenligner sin laveste pris med et tilfeldig eldre priseksempel fra Tafjord. Den fremlagte dokumentasjonen viser at Administrator Systems bevisst har valgt å unnlate å oppgi den laveste prisen.

 

Selv om det ikke er mulig for Tafjord å angi konkrete priser til bruk i innklagedes reklame, var den prisen som innklagede benyttet uriktig og udokumentert, og i alle tilfeller uforholdsmessig høy, med den konsekvens at fremstillingen ble svært ufordelaktig for Tafjord. Uforholdsmessigheten forsterkes ved at innklagedes priser er oppgitt som en «fra» pris, mens konkurrentenes priser ikke er angitt i tilsvarende format. Slik sammenligning er villedende etter forskrift om sammenlignende reklame § 3 alternativ a). Den er også ulovlig etter forskriftens § 3 alternativ c), idet reklamen ikke objektivt sammenligner en eller flere egenskaper ved tjenestene som er relevante, dokumenterbare og representative. Reklamen gir uriktig inntrykk av en stor prisforskjell.

 

Når Administrator Systems fjernet Tafjords priser etter at Tafjord klaget over forholdet, erstattet de prisene med gråte-emojis og en tekst om at prisene var fjernet fra sammenligningen etter gjentatte advokatbrev. Dette er en negativ omtale som bringer Tafjord i vanry, og som også er i strid med forskrift om sammenlignende reklame § 3 alternativ d). Bruk av slike figurer er svært effektfullt, og reklamen henviser til Tafjord på en nedsettende og ufordelaktig måte, i tillegg til at den sår tvil om Tafjord sitt servicetilbud og seriøsitet. Omtalen er egnet til å skade Tafjords troverdighet i markedet, og dermed også etterspørselen etter Tafjords tjenester. Utsagnet om at prisene er fjernet etter gjentatte advokatbrev forsterker det negative inntrykket. Selv om dette isolert sett er riktig, medfører den manglende konteksten rundt brevene at Tafjord blir fremstilt på en svært nedsettende og ufordelaktig måte.

 

Det er videre ikke holdepunkter for slagordet «Raskere og rimeligere». Fibernettjenester med en linje på for eksempel 1000/1000 Mb er like rask uavhengig av leverandør. Tafjord kan for øvrig tilby langt høyere hastigheter enn 1000/1000 Mb, som er det høyeste sammenligningsgrunnlaget som innklagede angir i sin tabell.  En prisforskjell i innklagedes favør er ikke dokumentert.

 

Reklamen er en ulovlig og villedende sammenligning, som bringer klager i vanry, i strid med markedsføringsloven § 26 samt forskrift om sammenlignende reklame § 3 a), c) og d).

 

Innklagede, Administrator Systems, har i korte trekk gjort gjeldende:

Administrator Systems har en liten, kompetent og kostnadseffektiv organisasjon, og kan derfor svært ofte tilby tjenester til en vesentlig lavere pris enn større konkurrenter. Etter at vi lanserte vår fibertjeneste den 1. januar 2018, har vi satt de etablerte aktørene under prispress. En del av innklagedes strategi er å konkurrere på pris.

 

På denne bakgrunn ønsket innklagede å etablere en prissammenligning over de forskjellige aktørene som viste hvilken hastighet som de ulike aktørene tilbyr med tilhørende pris. Prisene er basert på tilbud mottatt fra kunder som har forespurt både klager og innklagede om pristilbud for same produkt og på samme lokasjon. Prisene er derfor korrekte.

 

Innklagede utvikler også i noen grad infrastruktur. Det er uansett uten betydning for hvorvidt prisene er sammenlignbare. For kundene er det sluttproduktet som teller, dvs. bredbånd med en gitt kapasitet til en gitt pris. Hvordan infrastrukturen kommer i stand eller finansieres er uten betydning for kunden. At klager velger å differensiere prisene ut til kunden, er en intern beslutning hos dem, og hindrer på ingen måte deltakelse i en prissammenligning. Overfor privatmarkedet opererer klager med faste priser.

 

Innklagede kjenner kun til ett tilfelle der Tafjord har levert noe til en slik pris som 490 kroner per måned. Det var knyttet opp mot en rekke klausuler og forbehold om mange aksesser samtidig. Dette anså vi derfor som uegnet for prissammenligning.

 

De prisene vi har sammenlignet er de nyeste vi har fått tak i for likeverdige produkter. Det er en utfordring å sikre oppdaterte priser når aktører slik som Tafjord ikke ønsker å bidra til dette.

 

Innklagede har bedt om at Tafjord oversender korrekte produkter og priser som kan presenteres i en prissammenligning, herunder inkludert eventuelle forbehold om det ønskes.

 

Innklagedes tjenester innebærer også beredskap 24/7/365, og en høyere oppetid. Tjenestene er derfor sammenlignbare.

 

I den utstrekning klager noen ganger tilbyr lavere pris for å matche et konkurrerende tilbud for å hindre et bytte, så er det ikke det samme som at klager tilbyr denne prisen generelt i markedet. Dette er bare noe de gjør hvis de «må».

 

Hvis det er korrekt at klagers priser avviker fra de prisene som innklagede har fått dokumentasjon for fra kunder, burde klager selv ha bidratt med å opplyse om dette. Tafjords motiv er å bli slettet fra prissammenligningen, og derfor har de ikke etterkommet oppfordringen om å sende korrekte priser.

 

Innklagede tilbyr også hastigheter over 1000/1000 Mb. Fordi vi ikke har mottatt noen priser fra konkurrentene for slike tjenester, er priser for slike hastigheter ikke medtatt i sammenligningen.

 

Bruken av gråte-emojis gjenspeiler at det er synd at Tafjord som desidert største aktør ikke ønsker å belyse sine priser i en åpen prissammenligning. At prisene er fjernet etter gjentatte advokatbrev gjenspeiler fakta.

 

Det er grunnlag for å hevde at innklagedes tjenester er raskere. Med dette menes ikke båndbredden, dvs. volumet som skal overføres på linjen, men nettverksforsinkelsen på linjen.  Nettverksforsinkelsen er tiden det tar for en pakke for å reise fra kundens maskin til destinasjonen og tilbake. Her er innklagedes nett raskere.

 

Påstanden «raskere og billigere» er holdbar, og kan ikke anses villedende. Innklagede har aldri opplevd at klager noen gang har vært billigere i tilbud ut til kunder. At klager matcher innklagedes tilbud når kunden utfordrer dem, er imidlertid en gjenganger.

 

Innklagede har ikke brutt markedsføringsloven § 26 eller forskrift om sammenlignende reklame.

 

Næringslivets Konkurranseutvalg uttaler:

Sammenlignende reklame er tillatt når det skjer i overensstemmelse med kravene i markedsføringsloven § 26 og forskrift om sammenlignende reklame. Prissammenligninger av fibertjenester vil være egnet til å påvirke etterspørselen, og vil kunne gi et godt konkurransegrunnlag dersom sammenligningen er korrekt, dokumenterbar, relevant og representativ.

 

Det er den som fremsetter en sammenlignende reklamepåstand som har plikt til å dokumentere at prissammenligningen er korrekt og dekkende. Det gjelder også i et lite transparent marked.

 

Både prisene og tjenestene må være sammenlignbare med hensyn til ytelsens tidspunkt, omfang og art. Innklagede har imidlertid benyttet enkelte priseksempler for konkurrenten fra lang tid tilbake, og fra kun et fåtall tilfeldige kundereferanser.

 

Videre er det ikke klarlagt om prisene knytter seg til eksisterende fibernett, eller om de oppgitte prisene gjelder tjenester der det er nødvendig å bygge ut nett for å få levert tjenesten. Det vil kunne være en relevant forskjell, idet det ikke er dokumentert at andre tilbydere, herunder innklagede, vil tilby en flat pris for fibernettjenester til bedriftskunder uavhengig av om for eksempel utvikling av infrastruktur er nødvendig for å kunne levere tjenesten. De øvrige vilkårene knyttet til prisene og tjenestene er heller ikke klarlagt.

 

Innklagedes sammenligning av klagers enkeltpriser med egen laveste pris angitt som «fra» et beløp, er ikke en objektiv sammenligning av representative priser.

 

Innklagede hadde ikke tilgang til representative priser for klagers tjenester. Det er utvalgets syn at innklagede ikke kunne benytte et prisgrunnlag som ikke var objektivt eller representativt, i mangel av bedre tilgang til korrekte og representative priser.

 

Selv om prissammenligninger kan være et gunstig virkemiddel i konkurransen, og en hjelp for kunden til å orientere seg, gjelder det bare så lenge prisene som oppgis er korrekte, dokumenterbare, relevante og representative. Innklagede har ikke kunnet dokumentere at de konkrete prissammenligningene var korrekte og representative. Tabellen med prissammenligningene er derfor etter utvalgets syn en ulovlig sammenlignende reklame etter markedsføringsloven § 26 samt forskrift om sammenlignende reklame § 3 a) og c).

 

Heller ikke er det dokumentert at innklagedes fibernettjenester generelt er rimeligere og raskere enn konkurrentenes. Denne påstanden er derfor også i strid med ovenstående bestemmelser.

 

Det er videre utvalget syn at det ikke var lojal konkurranse å fortsatt innlemme klager i tabellen over prissammenligninger, men erstatte de tidligere oppgitte prisene med figurer i form av gråte-emojis. Dette er en nedsettende omtale som er egnet til å bringe konkurrenten i vanry, jfr. forskrift om sammenlignende reklame § 3 d). Det var forhold på innklagedes side som medførte at oppstillingen burde endres, og det avhjelper derfor ikke bruken av slike figurer at innklagede samtidig opplyser om at prisene er fjernet grunnet påtale fra klager gjennom klagers advokat.  

 

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34