Sak 6/2019

Saken gjelder: Om de innklagedes markedsføring og salg av produktene, leskur for kollektivtrafikk (produktet "Mercury"), sykkelparkering ("Tor sykkelparkering") og sykkelpullertene ("Oslo/Tora") er i strid med markedsføringsloven § 25 og/eller markedsføringsloven § 30.

UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 19. november 2019.
Under behandling av nedenstående sak deltok: Bente Holmvang, Catharina Bartnes, Gunn Berit Jomaas,
Øystein Bu og Thomas Flo Haugaard. 


SAK 6/2019

Klager: Norfax AS
Gunnar Randers vei 24
2007 KJELLER

Prosessfullmektig: Advokat Anne Marie Sejersted
Advokatfullmektig Sunniva Viken
Kvale Advokatfirma DA
Haakon VIIs gate 10
0161 OSLO

Innklaget: Brødrene Dahl AS 
Brynsengveien 5
0667 OSLO

Prosessfullmektig: Advokat Nils Kristian Einstabland
Advokat Kristine Juell Johnsen 
Advokatfirmaet Selmer AS                                       
Postboks 1324 Vika
0112 OSLO


Saken gjelder:
Om de innklagedes markedsføring og salg av produktene, leskur for kollektivtrafikk (produktet "Mercury"), sykkelparkering ("Tor sykkelparkering") og sykkelpullertene ("Oslo/Tora" er i strid med markedsføringsloven § 25 og/eller markedsføringsloven § 30. 

Kort om sakens parter og bakgrunn:
Norfax AS (Norfax) holder til på Kjeller i Akershus og er markedsledende i Norge innenfor blant annet materiell til holdeplasser for kollektivtrafikk. Norfax leverer både leskur, utemøbler og sykkelparkeringer. Firmaet ble etablert i 1946, og startet med utvikling, produksjon og levering av leskur og utemøbler på 1980-tallet.  

Brødrene Dahl AS (Brødrene Dahl) er en teknisk handelsbedrift som fungerer som mellomledd mellom vareprodusent og installatør/byggherre. Selskapet importerer og leverer et bredt spekter av produkter over hele Norge, herunder produkter for utemiljø som nærværende sak gjelder.  

Klager, Norfax, har i det vesentlige anført:
Brødrene Dahls tilbud av produkter med meget stor likhet til Norfax' produkter, men til antatt lavere pris og kvalitet, innebærer en illojal konkurranse overfor Norfax. Kjøpere av Brødrene Dahls produkter vil få en opplevelse av å ha fått Norfax-produkter. I det offentlig rom vil Brødrene Dahls produkter også kunne stå i nærhet til Norfax' produkter, og derfor feilaktig fremstå som en del av Norfax' leveranse, eller som varianter av samme produktserie. Dette innebærer en urimelig snylting på Norfax' investeringer i egen produktportefølje, som også vil utvanne Norfax' posisjon og kunne skade Norfax' rennommé. 

Norfax leverer produkter med god design og høy kvalitet. Selskapet har en egen design- og 

utviklingsavdeling som dels driver selvstendig produktutvikling og dels utvikler/videreutvikler produkter i samarbeid med tredjepart. Den posisjonen som Norfax nyter i dag er et resultat av en langvarig innsats og betydelige økonomiske investeringer, både i produktutvikling og ikke minst i å bygge opp markedsposisjonen og renommeet for sine produkter. 

Både utformingen av leskur og sykkelparkeringer må følge enkelte offentlige, funksjonelle krav. Slike krav følger av håndbøker utgitt av Statens Vegvesen, henholdsvis håndbok V123 (Kollektivhåndboka) og V122 (Sykkelhåndboka). I retningslinjene angis blant annet krav til dimensjonering, krav til kontraktmarkering på glass, belysning, mv. 

Retningslinjene oppstiller imidlertid ingen krav som påvirker design. Både for leskur og sykkelparkeringer finnes det en rekke variasjonsmuligheter, både hva gjelder farge, form, materialvalg og annen detaljutforming.

Selv om det vil være en del funksjonelle krav til produktene i saken, er det stor designfrihet, og design er også et viktig konkurranseparameter. Produktene benyttes langs offentlige veier eller på offentlige steder, har lang levetid og stor offentlig eksponering. Saken omfatter tre produkter og er derfor ikke bare et enkelttilfelle av kopiering.
 

1. Leskuret

Norfax’ leskur Moment, er et spesialdesignet leskur med et godt gjenkjennelig og særpreget utseende. Produktet er designet og utviklet av industridesigner Hedda Heyerdahl Braathen i Accendo i 2001, i samarbeid med Norfax.  I henhold til en avtale mellom partene har Norfax rett til å utnytte designet og produktet i sin produktportefølje. Heyerdahl Braathen/Accendo mottar royalty av salget, og har også rettighetene til alle skisser og originaltegninger.

Moment er utviklet gjennom et prosjekt med flere samarbeidspartnere og målsettingen var "å komme frem til et tidsriktig, men tidløst produkt med stor fleksibilitet, som passer inn i forskjellige omgivelser både estetisk og funksjonsmessig, og som er modent for å møte et fremtidig markeds strenge krav til funksjon og miljø." 

Det var et særlig fokus på økodesign, og blant annet på å optimalisere materialforbruket. 

Moment har fått betydelig oppmerksomhet på grunn av sitt design, og mottok blant annet Merket for God Design av Norsk Designråd i 2001, og ble i 2005 vist på en anerkjent messe i Japan.

Moment er resultat av en selvstendig designprosess og det er nedlagt betydelig arbeid og ressurser i utviklingen, og har vært en salgssuksess for Norfax.

Mercury leskuret fra Brødrene Dahl er til forveksling likt Moment. Leskuret er satt opp to steder langs E 16 ved bussholdeplassen «Hønen», ikke langt fra holdeplasser der Norfax har satt opp sine leskur. Designeren av Moment – Hedda Heyerdal Braathen, som så leskurene ved forbi passering, trodde det var et Moment leskur, men med mindre endringer på farger og dimensjoner på sidevangen.

I følge opplysninger gitt av Brødrene Dahl produseres Mercury av Helios Arredo Urbano srl., men slik at Brødrene Dahl foretar tilpasninger slik at produktene er i tråd med kundenes behov og tilpasset norske forhold.

Det foreligger en bevisst etterlikning av Moment. Det må legges til grunn at Mercury er basert på designet til Moment, og at alle sentrale designmessige trekk og virkemidler gjenfinnes i Mercury.
 

       
       
 

Bilder av produktene:

Moment                                                                         Mercury
                              

2. Sykkelparkering og sykkelpullert

City 90-designet ble lansert av Tejbrant i Sverige på begynnelsen av 90-tallet. Det første produktet i serien var et leskur som ble utviklet som ledd i en leveranse til Stockholm Stad. City 90 ble en suksess, og anslagsvis er det i dag rundt 4000 – 5000 City 90 leskur bare i Stockholm.  Serien er senere utvidet med flere produkter, blant annet City 90 sykkelparkering.

City 90-serien kjennetegnes av kombinasjonen av en enkel og stilren, men solid utseende, aluminiums konstruksjon og integrerte, utskiftbare glass. Videre er et sentralt trekk ved City-90 serien at produktene har et buet, transparent tak med midtstilt bæring, og langsgående takprofiler med integrert belysning og en hjørneprofil med en avrundet trekantform. 

I tillegg til City 90-leskur, er sykkelparkeringen City 90 Piazza et av de mest sentrale produktene i City 90-serien. City 90 Piazza ble utviklet av Tejbrant i samarbeid med Norfax. Sykkelparkeringen viderefører det karakteristiske åpne, men likevel solide, City 90-uttrykket, og var samtidig en nyvinning da det kom på det norske markedet i 2003. Særlig fremtredende er den bærende T-konstruksjonen i aluminium som bærer det godt gjenkjennelige buede City 90-taket. Siden lanseringen av City 90 på det norske markedet på midten av 90-tallet, har City 90-produktene vært Norfax' mest sentrale produkter. City 90 er fortsatt en markedsledende produktserie både i Norge og i Sverige. Designet på City 90-produktene har vært tilnærmet uendret siden lanseringen. At produktene likevel i så lang tid har klart å opprettholde en så sterk markedsposisjon, underbygger produktenes designmessige kvalitet. Norfax har en legitim interesse i at City 90-produktenes renomme opprettholdes i markedet, og at dets særpreg ikke utvannes som følge av at Norfax’ konkurrenter legger seg unødvendig tett opptil disse.   

Norfax tilbyr en rekke ulike sykkelpullerter. I 2009 utviklet og tegnet Norfax' produktutvikler, Ketil Mørk Tveten, imidlertid en sykkelpullert som skulle passe spesielt med designet på City 90 Piazza, C-90 sykkelpullert.  C-90 sykkelpullert har en karakteristisk trekant-form, som spiller på forholdet og linjene mellom stolpe og tak i City 90 Piazza. Det øverste horisontale røret er også avrundet på samme måte som taket på City 90 Piazza.

Brødrene Dahl markedsfører et produkt kalt Tor sykkelparkering som de selv angir å ha importert fra produsenten Arret, et polsk firma.

Sykkelpullerten finnes ikke på Arrets nettsider, men Norfax gjenfant tilfeldig produktet hos produsenten av Brødrene Dahls Mercury-leskur, Helios Arredo Urbanos. Påfallende nok er produktet der oppført med navnet "Oslo".

Norfax anser det som åpenbart at Norfax C-90 sykkelpullert har vært utgangspunkt for «Oslo», og legger til grunn at både Tor sykkelparkering og sykkelpullerten har fått sitt utseende etter anvisninger fra Brødrene Dahl, og ikke som et selvstendig og uavhengig designarbeid hos de utenlandske produsentene.

Bilder av produktene:

City 90 Piazza                                                     

 

 

Tor sykkelparkering

 

 

 

 

Sykkelpullerten C-90

 

 

 

Sykkelpullerten Oslo   

 

 

 


Sykkelpullerten Tora

Norfax produkter har krav på vern etter markedsføringsloven. Produktene er resultat av selvstendig designarbeid og nyter stor anerkjennelse i markedet. Det finnes store variasjonsmuligheter for disse produkttypene. Brødrene Dahl har ikke utnyttet disse.

Selv om produktene skal imøtekomme visse krav til funksjon, herunder krav som fremgår av offentlige retningslinjer eller av anbudsspesifikasjoner, foreligger ingen krav som tilsier at produktene må bli så like som de Brødrene Dahl markedsfører.

Selv om Brødrene Dahl importerer produktene har de som importør et selvstendig ansvar for å overholde markedsføringslovens bestemmelser. 

Anvendelse av regelverket for offentlige anskaffelser ligger utenfor NKU’s mandat, men det skal påpekes at uansett bruken av ordlyden «tilsvarende» i kravspesifikasjonene innebærer dette ikke en rett til å legge seg så tett på Norfax’ produkter som Brødrene Dahl har gjort. Det er krav om et alternativt, ikke et likt produkt. 

Brødrene Dahl har opptrådt i strid med markedsføringsloven § 25. De har utnyttet Norfax design og den status og goodwill Norfax produkter har oppnådd i markedet.

Norfax har innhentet en designfaglig vurdering fra industridesigner Geir Øxseth som for alle produktenes del konkludere med at Brødrene Dahls produkter ligger for tett på produktene fra Norfax.

Forholdet kan subsumeres direkte under markedsføringsloven § 25, uten at det er nødvendig først å vurdere markedsføringsloven § 30. Det vises særlig til Jøtul- dommen, LB-2010-118311.

Brødrene Dahl kopierer markedsleder, sparer egne utviklingskostnader og driver systematisk etterlikning av Norfax produkter. Dette må anses å være i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

Subsidiært anføres at vilkårene i markedsføringsloven § 30 om at det må foreligge en etterlikning og en urimelig utnyttelse utvilsomt er oppfylt. I tillegg foreligger fare for forveksling.

Norfax nedlegger slik påstand:

1. Brødrene Dahls markedsføring og salg av leskuret Mercury er i strid med 

markedsføringsloven § 25 og/eller markedsføringsloven § 30.  

2. Brødrene Dahls markedsføring og salg av sykkelparkeringen Tor Sykkelparkering med 

sykkelpullerten produsert av Arret eller sykkelpullerten Oslo (produsert av Helios 

Arredo) er i strid med markedsføringsloven § 25 og/eller markedsføringsloven § 30.  

3. Brødrene Dahls markedsføring og salg av sykkelparkeringen Tor Sykkelparkering alene 

er i strid med markedsføringsloven § 25 og/eller markedsføringsloven § 30. 

4. Brødrene Dahls markedsføring og salg av sykkelpullerten Oslo (produsert av Helios 

Arredo) og/eller sykkelpullerten fra Arret alene, er i strid med markedsføringsloven § 25 

og/eller markedsføringsloven § 30.


Innklagede, Brødrene Dahl, har i det vesentlige anført:
Brødrene Dahl bestrider at markedsføring og salg av de tre produktene er i strid med markedsføringsloven § 25. 

Brødrene Dahl mener de har utnyttet de designmessige variasjonsmuligheter som naturlig foreligger innenfor de rammene som følger av produktets egenart og kundenes krav. 

Funksjonelle krav som stilles til denne typen produkter begrenser variasjonsmulighetene ved utformingen av produktene. Dette illustreres av likhetene mellom produktene som finnes på markedet. Norfax kan ikke kreve at Brødrene Dahl skal holde større avstand til Norfax' produkter enn de innbyrdes forskjeller som foreligger mellom øvrige produkter på markedet. 

Designtrekk som Norfax hevder en enerett til, er trekk og materialer som en rekke andre leverandører benytter seg av. Norfax har ikke beskyttelse for designtrekk som er et resultat av mer generelle trender i markedet. Kjøpegruppen for de aktuelle produkter er de profesjonelle. Kjøp av produktene vil ofte være underlagt en anbudsprosess, hvor det stilles strenge krav til funksjonalitet og utforming som ytterligere begrenser aktørenes handlingsrom. 

Norfax forsøker å skape et inntrykk av at Brødrene Dahl tilpasser produktene slik at de er mest mulig like konkurrentenes produkter. Dette er ikke riktig. All den tid Brødrene Dahl importerer produkter fra en rekke andre land, er det imidlertid ofte behov for å tilpasse produktene til norske forhold. Dette gjelder blant annet tilpasninger knyttet til "vær og vind", som f.eks. snølastberegning. Fordi Brødrene Dahl leverer produkter til profesjonelle kunder, herunder det offentlige, stilles det også ofte konkrete krav til dimensjoner, utseende etc. fra Brødrene Dahls kunder. Brødrene Dahl driver også med selvstendig utvikling av produkter. 

Produktet Mercury.

Dette er et leskur som produseres av Helios Arredo Urbano srl. Det er per dags dato kun oppført to skur av denne typen, levert til et anbud på E16 - Fv.241 Hønenkrysset i 2016. 

Brødrene Dahl mener Mercury avviker fra Moment på en rekke sentrale punkter, herunder:  

Mercury har rektangulære profiler i alle bærende konstruksjoner, til forskjell fra Moment som har både rektangulære profiler og runde profiler. 

Mercury har i nedre del en horisontal, lakkert firkantprofil 20 – 25 cm over bakken, som dekkbord på bakvegg stopper over. Dekkbord i øvrige vertikale stendere er også avsluttet i god avstand til bakken. 

Moment har tre-bekledning som går ned til bakkeplan.  

I takkonstruksjonen på Mercury er dekkbord ført frem til et bredt forkantbord som medfører at Mercury ikke gir et inntrykk av et "fritthengende tak" i front slik, som Moment fremstår.

Benkeløsningen som leveres med Mercury, samt innfestningsløsningen, avviker markant fra Moment. Benken er gitt et mer fremtredende og dominerende uttrykk i Mercury.

Tor sykkelparkering. 

Denne ble tegnet av produsenten Arret. Brødrene Dahl har importert og solgt Tor sykkelparkering fra Arret siden 2014. De endelige tegningene av Tor sykkelparkering var basert på krav til mål, funksjonalitet og utseende i forbindelse med en anbudskonkurranse i Østfold. Brødrene Dahl ba Arret, på grunnlag av anbudsgrunnlaget, om å komme med et tilbud på en sykkelparkering med buet tak og midtstilt bæring. Skuret har et standard buet polycarbonattak, som produseres av en rekke produsenter. Denne typen tak gjenfinnes også på Brødrene Dahls produkt "Freya" (leskur), som har vært på det norske markedet siden 2010. 

Freya har også forut for 2010 vært et standardskur på det polske markedet (produsent er Arret).

Brødrene Dahl mener Tor avviker fra City 90 Piazza på en rekke sentrale punkter, herunder særlig ved at Tor har en tynnere og nettere stolpe enn City 90 Piazza, og generelt et slankere uttrykk. Det vises dessuten til at elementene som Norfax hevder at medfører en etterligning av City 90 Piazza, gjenfinnes i en rekke produkter, herunder særlig KNMs produkt "Kolonnett".

Sykkelpullerten Oslo.

Denne er produsert av Helios. Ifølge produsenten er sykkelpullerten basert på deres produkt "Fox". Justeringene som er gjort fra det opprinnelige designet til Fox er basert på krav fra Statens Vegvesen i en leveranse der Brødrene Dahl var underleverandør for Repstad Anlegg.

Brødrene Dahl har totalt gjennomført to bestillinger av dette produktet, på henholdsvis 15 stk. og 5 stk. 

Oslo sykkelpullert inngår ikke i Brødrene Dahls standardsortiment, og Brødrene Dahl verken markedsfører eller selger dette produktet. Brødrene Dahl har heller ikke noen planer om å fortsette å selge dette produktet. 

Det er altså ikke riktig at det er Oslo som selges sammen med Tor sykkelparkering. Brødrene Dahl selger en annen type sykkelpullert sammen med Tor sykkelparkering. Denne er produsert av Arret, og har form som en vinge, med firkantstål i vertikale stender, dvs. firkantstolper, ikke runde stolper. 

Brødrene Dahl kan ikke se at denne utgjør en etterligning av C-90 i markedsføringslovens forstand, da stolpene er i annen form enn C-90, og dimensjonene er ulike fra C-90.  

Brødrene Dahl har fått bekreftet fra produsenten Arret at navnet på sykkelpullerten som selges sammen med Tor sykkelparkering er "Tora". Tora kom på markedet rundt samme tid som Tor sykkelparkering. 

Brødrene Dahl viser til at det er forskjeller mellom C-90 og Tora som medfører at variasjonsmulighetene er utnyttet i tilstrekkelig grad.

Tora har blant annet en kraftigere konstruksjon enn C-90, og både det midtstilte røret og "bøylene" er tykkere enn på C-90. Den øvre buede horisontale linjen i Tora er videre rettere enn C-90, og bøylene har rundere trekantform enn C-90. 

I tillegg vises det til at Tora har en midtstilt stolpe som er firkantet og ikke rund som C-90. Brødrene Dahl mener derfor at man ved utformingen av Tora har overholdt sin variasjonsplikt. 

Norfax har dessuten anført at kombinasjonen av Tor og Tora utgjør en etterligning etter Norfax kombinasjon av City 90 Piazza og C-90. Brødrene Dahl kan ikke se at en slik kombinasjon av produktene skal medføre en etterligning, når produktene isolert sett har flere forskjeller.  

Utformingen av et produkt eller elementer ved et produkt som er bestemt av funksjonelle krav, nyter ikke vern etter markedsføringslovens regler, og variasjonsmulighetene for produkter som skal tilfredsstille bestemte funksjonelle krav, er mindre enn for produkter der man ikke er underlagt slike begrensninger. 

Det er risiko for "monopolisering" dersom man stiller så strenge krav til variasjon at andre leverandører ikke kan levere i spesifikke anbudskonkurranser.

Det finnes en rekke konkurrerende produkter i markedet som har betydelige likhetstrekk med Norfax og Brødrene Dahls respektive produkter. Dette viser at det generelt er liten avstand mellom produktene på markedet, og underbygger både de begrensede variasjonsmulighetene, og at de designtrekk og materialer som Norfax hevder er originale og innovative, tvert imot er uttrykk for mer generelle trender i markedet som Norfax er langt fra alene om å benytte.  
 

Brødrene Dahl har innsigelser mot Geir Øxseths designfaglige vurdering både når det gjelder underlagsmaterialet for Øxseths vurdering, og Øxseths konkrete vurdering og sammenligning av produktene. 

Generalklausulen i markedsføringsloven § 25 forbyr handlinger som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom. Høyesterett la i Rt. 1995 s. 1908 til grunn at man skal utvise forsiktighet med å anvende generalklausulen i saker av lignende karakter som det som omfattes av markedsføringslovens spesialbestemmelser.

Det er svært uvanlig at markedsføringsloven § 30 påberopes som subsidiært grunnlag i forhold til § 25. Etter innklagedes syn tilsier dette at selv ikke Norfax synes å tro at det er grunnlag for å konkludere med overtredelse av § 30.

Brødrene Dahls produkter utgjør ikke utilbørlige etterligninger av Norfax' produkter, og det foreligger under enhver omstendighet ingen fare for forveksling. Vilkårene etter markedsføringsloven § 30 er følgelig ikke oppfylt for Brødrene Dahls markedsføring og salg av Mercury, Tor og Oslo. 

Norfax har anført at markedsføringsloven § 25 kommer til anvendelse i saken fordi alle tre produktene utgjør systematiske etterligninger etter Norfax' produkter. Dette bestrides. Brødrene Dahl har lojalt utnyttet de naturlige variasjonsmulighetene som foreligger. Det foreligger ikke andre forhold som kan bringe markedsføring og salg av de aktuelle produktene inn under markedsføringsloven § 25.

Påstand:
Brødrene Dahl AS anmoder Næringslivets Konkurranseutvalg om å avgi uttalelse om at Brødrene Dahls markedsføring og salg av leskuret Mercury, sykkelparkeringen Tor, sykkelpullerten Oslo og/eller sykkelpullerten Tora ikke er i strid med markedsføringsloven §§ 30 og/eller 25, verken isolert eller samlet.


Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Utforming av leskur, sykkelparkeringer og sykkelpullerter forutsetter visse funksjonelle  løsninger. Det er utvalgets syn at dette likevel ikke begrenser variasjonsmulighetene så mye at det ikke er mulig å gi produktene et egenartet designuttrykk. Det gjelder også der det i offentlige retningslinjer eller anbudsspesifikasjoner stilles visse krav til funksjon. Det er utvalgets syn at dersom det i offentlige anbud angis et spesifikt produkt og i kravspesifikasjonene bes om «tilsvarende», må det forstås som et krav om en alternativ løsning som fyller samme funksjon, men ikke et designmessig likt produkt. Markedsføringslovens bestemmelser § 25 og § 30 gjelder også i slike forhold.

Det er utvalgets syn at produktene fra Norfax har et designmessig særpreg som nyter etterlikningsvern etter markedsføringsloven § 30. På tross av en viss likhet med andre produkter i samme kategori skiller Norfax’ produkter seg fra andre leskur, sykkelskur og sykkelpullerter som er fremlagt i dokumentasjonen for utvalget. Utvalget legger til grunn at Norfax’ produkter er resultat av et selvstendig designarbeid. Selv om eventuelle trender, funksjonelle krav, og offentlige retningslinjer setter visse rammer, har den enkelte produsent krav på beskyttelse mot at konkurrenter illojalt tar etter design som de har skapt. God design er et viktig konkurranseparameter også for denne produkttypen. 

Det er utvalgets syn at så vel leskurene som sykkelparkeringen og sykkelpullertene som Brødrene Dahl markedsfører er svært like Norfax’ produkter, selv om noen detaljer avviker. Utvalget er av den oppfatning at variasjonsmulighetene ikke er utnyttet i tilstrekkelig grad og produktene som markedsføres av Brødene Dahl gir et likt helhetsinntrykk som produktene fra Norfax, både enkeltvis og samlet slik som sykkelparkeringen med sykkelpullertene. Det gjelder begge sykkeltpullertene, både «Oslo» og «Tora». Det designmessige handlingsrom som foreligger er ikke utnyttet for noen av produktene, og utvalget legger til grunn at Norfax’ produkter bevisst er ettergjort. Selv om Brødrene Dahl ikke selv produserer produktene har de som importør et selvstendig ansvar for å overholde markedsføringslovens bestemmelser. 

Etter konkurranseutvalgets oppfatning innebærer dette en urimelig utnyttelse av Norfax’ innsats og resultater.

Produktene er slik konkurranseutvalget ser det til forveksling like.

I
nnkjøp av de produkter denne saken gjelder foregår ofte gjennom offentlige anbud og uansett gjennom profesjonelle kunder som er bevisst hvem som leverer produktene. Det er ikke sannsynliggjort forvekslingsfare for den gjennomsnittlige innkjøper, og selv om forholdet slik utvalget ser det, saklig sett hører inn under markedsføringsloven § 30, rammes forholdet ikke av denne bestemmelsen.

Utvalget er likevel av den oppfatning at hensynet til sunn konkurranse tilsier at forholdet fanges opp av markedsføringsloven § 25. Etter utvalgets syn har Brødrene Dahl bevisst kopiert markedsleder Norfax. Selv om de ikke produserer produktene gir de føringer til produsentene, de sparer utviklingskostnader ved å ettergjøre markedsleder, og driver systematisk etterlikning av Norfax’ populære produkter leskur, sykkelparkering og sykkelpullerter. Brødrene Dahl kan etter utvalgets syn ikke høres med at funksjonelle og offentligrettslige krav begrenser handlingsrommet på en slik måte at produktene må bli tilnærmet like rent designmessig. De variasjonsmuligheter som finnes er etter utvalgets oppfatning ikke utnyttet i tilstrekkelig grad. Brødrene Dahls handlinger innebærer en snylting på Norfax investeringer og medfører fare for utvanning av Norfax’ produkter og goodwill.

Brødrene Dahls markedsføring og salg av alle de tre produktene, inkludert de to variantene av sykkelpullerten, er etter utvalgets syn i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom i henhold til markedsføringsloven § 25.

Uttalelsen er enstemmig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34