Sak 3/2019

Saken gjelder: Spørsmål om overtredelse av markedsføringsloven § 25 og § 26, samt forskrift om sammenlignende reklame i forbindelse med salg av rengjøringsprodukter og vedlikeholdskonsept til sportsgulv i flerbrukshaller.

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 25. juni 2019.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Øystein Bu, Aud Lundstad, Paal Sprakehaug, Øystein Askim og Unn Grønvold Nikolaisen.   


SAK 3/2019


Klager: Lilleborg AS
Drammensveien 149
0277 Oslo

Prosessfullmektig: Advokat Martin Berggreen Rove
Advokatfirmaet Selmer AS
Postboks 1324 Vika
0112 Oslo

Innklaget: BioprotectorAS
Kringsjåveien 4E 
1358 Jar

Prosessfullmektig: Advokat Jenny Sveen Hovda 
Bull & Co Advokatfirma AS
Postboks 2583 Solli
0203 Oslo

Saken gjelder: 
Spørsmål om overtredelse av markedsføringsloven § 25 og § 26, samt forskrift om sammenlignende reklame i forbindelse med salg av rengjøringsprodukter og vedlikeholdskonsept til sportsgulv i flerbrukshaller.

Kort om sakens parter og bakgrunn:
Klager er Lilleborg AS, et heleid datterselskap av Orkla ASA, benevnt som «klager».  Lilleborg er Norges ledende leverandør av hygiene- og rengjøringssystemer til det profesjonelle markedet inkludert idrettshaller, og leverer en rekke ulike produkter og renholdskonsepter tilpasset kundenes behov. Lilleborg er Diversey sin forhandler i Norge.

Innklagede er Bioprotector AS, benevnt som «innklagede», som leverer Purgoplay renholds- og vedlikeholdssystem for Pulastic sportsgulv som blir levert av Gulv og Takteknikk AS.  Det er en rekke relasjoner mellom Bioprotector og Gulv og Takteknikk på eiersiden (mange av de samme tillitsvalgte), og eneeier av Bioprotector AS er også deleier i Gulv og Takteknikk AS. 

Gulv og Takteknikk AS er ledende på levering av sportsgulv i Norge, og er eneleverandør av nederlandske Sika sine sportsgulv i Norge. Sportsgulvet fra Sika som Gulv og Takteknikk leverer heter Pulastic. Pulastic er et sportsgulv som består av flere ulike lag slik at gulvet er støtdempende og leveres med en topcoating som gir riktig og jevn friksjon på overflaten for å redusere/unngå skader på sportsutøverne. KUD (Kulturdepartementets idrettsavdeling) setter en rekke spesifikke krav til gulv brukt i idrettshaller inkludert krav til korrekt friksjon. Sportsgulv er kostbare å legge og riktig vedlikehold og renhold forlenger levetiden på gulvet.

Bioprotector leverer Purgoplay programmet som er utviklet av Gulv og Takteknikk, og er bestående av midler som fjerne kroppsfett og klister fra gulvet, pleie- og friksjonsregulerendemidler, samt et komplett vedlikeholdskonsept. Dette i konkurranse med Lilleborg og andre leverandører.

Internasjonalt anbefaler Sika Nederland BV bruk av Diversey Care-Sealed Air sitt renholdskonsept og -produkter for Pulastic sportsgulv. Lilleborg er forhandler av Diversey sine produkter og rengjøringskonsepter i Norge, deriblant rengjøringsmaskiner og -produkter fra produktserien Taski. 

Klager, Lilleborg AS,  har i det vesentlige anført:
Det foreligger dokumentasjon på at Sika anbefaler bruk av kjemi fra Diversey i sin metodebeskrivelse for anbefalt renhold og vedlikehold av Pulastic gulv. Dette er den samme kjemien som er i Taski produktene som klager benytter. 

Innklagede har derimot over lengre tid og ved flere anledninger fremsatt villende markedsføring overfor klagers kunder eller potensiell kunder om at klagers produkter «tørker ut gulvene» og medfører «tidlig aldring/unødvendig slitasje»og er således en fare for spillerne.  Dette har ført til at kunder har henvendt seg til klager med krav om dokumentasjon på at klagers produkter ikke er skadelig ved bruk på Pulastic gulv.

Videre har innklagede har i kommunikasjon med klagers kunder kommet med påstander som:
 «merkbare glatte gulv og dertil tilhørende friksjonsutfordringer» og«Lilleborg har billige produkter. Men det kan likevel bli dyrt over tid, Vi vet at byråene velger etter pris. Det er veldig synd og går i andre rekke utover spillere.» 

Påstandene har blant annet gått ut på at Taski Twister-pads gir en uønsket slipeeffekt og dermed gir feil friksjon på Pulastic gulv.  Innklagede har gitt uttrykk for at Twister-pads kun skal brukes uten kjemi, og at det bare er den mekaniske slipeeffekten som skal fjerne smuss. Dette er feil ettersom Twister-pads anbefales brukt med Taski kjemi, og de gir ikke den negative slipeeffekten på gulvet som innklagede hevder.  Det er heller ikke fremlagt noen dokumentasjon fra innklagede som underbygger påstandene om uønsket slitasje på gulvet og fare for spillerne ved bruk av produkter fra Taski. Videre har innklagede gitt uttrykk for at Purgoplay er det anbefalte og eneste akseptable renholdsprogrammet for Pulastic-gulv. 

Disse udokumenterte påstandene fra innklagede har gjort at klager i økende grad har fått utfordringer ved anbud og salg av sine produkt- og renholdskonsepter.

Klager hevder således at innklagedes markedsføring er villende og brudd på god forretningsskikk næringsdrivende i mellom, jf. § 26 og 25. Vilkårene for villedende forretningsmetoder må vurderes i lys av prinsippene for sammenlignende reklame jf. Forskrift av 19. desember 2000 nr 1653 om sammenlignende reklame § 3.

Klager hevder at de som den største leverandøren i markedet for renhold av idrettshaller og dermed er en av innklagedes største konkurrenter. Innklagedes nedsettende omtale av konkurrerende produkter vil således i realiteten innebære en sammenlignende reklame og dekkes av forskrift om sammenlignende reklame da «enhver reklame som direkte eller indirekte viser til en konkurrent eller til varer og tjenester som tilbys av en konkurrent» omfattes, jf. forskriften §2. Det er i praksis fastsatt at vilkåret om reklame «indirekte viser til en konkurrent» tolkes slik at det er tilstrekkelig at konkurrenten eller dennes varer blir gjenkjent, også om det kun skjer gjennom insinuasjon. Videre må sammenligning være objektiv og saklig om den ikke skal være villedende.

Klager hevder at innklagede bryter med god handelsskikk §25 gjennom at markedsføring som spiller på usikkerhet eller frykt hos kjøper, vil ansees for å stride mot god forretningsskikk, eksempelvis NKU’s avgjørelse sak 13/2011.  Videre har TOSLO-2011-29705 uttalt at «å komme med uriktige grovt krekende påstander om en konkurrent, når man ikke kan sannsynliggjøre påstandene og det heller ikke er en rimelig grunn for å fremsette dem, er (…) i strid med god forretningsskikk.» 

Klager ber Næringslivets Konkurranseutvalg om å avgi uttalelse om at Bioprotectors påstander/markedsføring som redegjort i klagen, som etterlater et nedsettende inntrykk av Lilleborgs rengjøringsprodukter og -konsept, er i strid med forskrift om sammenlignende reklame og mfl §26.

Videre anmodes NKU om å avgi uttalelse om at Bioprotectors påstander/markedsføring som spiller på risiko for skade på brukere av idrettshaller (spillerne) også utgjør brudd på god forretningsskikk i strid med § 25.

Innklagede, Bioprotector AS, har i det vesentlige anført:
Med stadig flere leverte gulv fra Gulv og Takteknikk AS ble det behov for en bedre og mer strukturert oppfølging av Pulastic gulvet med hensyn til rengjøring og vedlikehold, og Bioprotector ble etablert som eget separat selskap i 2006. 

Gulv og Takteknikk AS anbefaler helt riktig bruk av Purgoplay, men det er ikke fremsatt noe krav om at man skal benytte dette renholds- og vedlikeholdsprogrammet for at garantien på gulvet skal gjelde. Det er kun en anbefaling basert på erfaring tilbake til 1978. Imidlertid så er både Bioprotector og Gulv og Takteknikk klare på at det er halleier som er ansvarlig for å påse at den alternative rengjøringsmetoden er faglig forsvarlig.  Velger halleier en metode eller midler som skader Pulastic gulvet, så kan dette innvirke på garantiansvaret Gulv og Takteknikk har påtatt seg for gulvleveransen.

Et sentralt premiss for klagen er Lilleborgs påstand om at deres Taski Twister-pads er et rengjøringskonsept/metode anbefalt av Sika Nederland som er leverandøren av Pulastic sportsgulv. Det er hverken innklagede eller Gulv og Takteknikk AS som fraråder bruk av Twister-pads, men derimot Sika selv som fraråder dette, senest bekreftet i brev datert 28. mai 2019.  “You informed us that the company Lilleborg is promoting the use of Twister pads on Pulastic surfaces! This is absolutely wrong and will sand off the coating in no time. The twister may only be used if one has the intention to recoat the floor, since it is sanding the top layer.”  Sika har videre overfor Bioprotector vært tydelige på at Twister-pads kan benyttes på andre typer Sika sportsgulv, men ikke på Pulastic gulvet.

Bioprotector forhandler ikke rengjøringsmetoder eller produkter som innebærer sliping ved bruk av pads med diamantstøv, som er metoden til Taski Twister-pads. Det er heller ikke riktig at den røde pad’en fra 3M er tilsvarende den grønne Twister-pad’en slik klager hevder. Det er kun Twister-pads av de to som benytter grove/finkornede industridiamanter som slipemiddel i sine pads.

Bioprotector nevner ikke konkurrenter i sitt markedsføringsmateriale, og det er kun i enkelt tilfeller hvor de direkte er blitt forespurt av kunder, at de har informert om at Sika ikke anbefaler bruk av metoden med diamantsliping på Pulastic gulv. Formidling av en faglig anbefaling anses ikke for å være i strid med god forretningsskikk. 

Videre så må innklagede ha lov til kommunisere med kunder viktigheten av riktig friksjon, da eiere av idrettshaller må forholde seg til offentligrettslige krav om friksjon på idrettsgulv. Det må også være mulig å advare mot bruk av sterke alkaliske rengjøringsmidler med høy pH uten tilhørende pleiemidler, uansett hvilken leverandør som benyttes, da slike midler kan skade gulvene.

Innklagede anmoder om at Næringslivets Konkurranseutvalg avgi en uttalelse om at Bioprotector i sin markedsføring ikke har fremsatt villedende påstander som etterlater et nedsettende inntrykk av Lilleborg, i strid med forskrift om sammenlignende reklame og villedende markedsføring/forretningsmetoder, jf. § 26 og heller ikke har handlet i strid med god forretningsskikk jf. § 25.

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Det er i denne saken fremsatt flere påstander og henvisninger til ulike tester fra begge parter vedrørende hva som er riktig og adekvat renhold og vedlikehold av Pulastic sportsgulv, og hva som kan og ikke kan skade gulvet. Mangelen på dokumenterbare påstander gjort av uhildet tredjepart er en utfordring for utvalget i denne saken. Det er også en utfordring at det er et stort antall vedlegg fra begge parter, hvorav mange er uten særlig relevans for sakens kjerne.

Som utvalget tidligere har fremholdt så kan enhver form for meddelelse eller utsagn fra næringsaktører i en konkurransesituasjon rammes av markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende imellom. Bestemmelsen tar sikte på å beskytte næringsdrivendes interesser. Negativ eller nedsettende omtale av konkurrenter eller konkurrenters produkter kan etter omstendighetene anses å utgjøre brudd på god forretningsskikk. 

Epostene fra innklagede til Ålesund kommune og til ISS hvor klager påberoper seg at innklagede driver villedende markedsføring og snakker nedsettende om klager, vil måtte vurderes opp mot hva som faktisk kan dokumenteres i saken.  Utvalget finner at Sika Nederland BV entydig fraråder bruk av Twister-pads på Pulastic sportsgulv.  Dette er informasjon som innklagede må ha mulighet til å kommunisere ut til halleiere med Pulastic sportsgulv, og kunne benytte i sin kommunikasjon med kunder på direkte spørsmål om hva som er riktig renhold og vedlikehold av gulvet.  Selv om innklagede etter utvalget sitt syn benytter et «kvast» og til tider noe nedlatende språk i epostene, så finner ikke utvalget at innklagede har brutt god forretningsskikk. 

Klagers øvrige påstander om at innklagede har en negativ omtale av klager og klagers produkter er lite konkrete og kan ikke anses å være tilstrekkelig dokumentert.Det er derfor etter utvalgets syn ikke sannsynliggjort at innklagede har opptrådt på en måte som rammes av forbudet i markedsføringsloven § 25 mot handlinger i strid med god forretningsskikk. 

Når det gjelder påstand fra klager om at forholdet rammes av markedsføringslovens § 26 om villedende markedsføring samt forskrift om sammenliknende reklame § 3 a) og c), så finner utvalget at svar på spørsmål fra kunder og direkte kommunikasjon en til en slik det er gjort i dette tilfellet, ikke rammes forskrift om sammenlignbar reklame.  Det er utvalgets syn at dersom slik direkte kundekommunikasjon blir satt i system og åpenbart brukes som en markedsføringskanal og ikke kun som svar på direkte spørsmål, så vil forholdet kunne rammes av forskriften.  

Videre må innklagede ha mulighet til å advare om konsekvenser av feil bruk av rengjøringsprodukter og eller vedlikeholdsprogram, så lenge dette gjøres nøytralt og faktabasert. 

Utvalget anser at innklagede ikke har drevet villedende markedsføring, og at innklagede således ikke har handlet i strid med § 26, samt forskrift om sammenliknende reklame § 3 a) og c).

Uttalelsen er enstemmig.

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34