Sak 12/2018


Saken gjelder:
 Om markedsføring og salg av innklagedes skomodeller er ulovlige etterlikninger i strid med markedsføringsloven § 30.  

UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 11. mars 2019.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Aud Lundstad, Gunn Berit Jomaas, Paal Sprakehaug, Magnus Fegth, Øystein Askim og Unn Grønvold Nikolaisen.  

 

SAK 12/2018

Klager: New Collection AB
Åsgatan 18
724 63 Västerås
Sverige


Prosessfullmektig: Advokat Christopher W. Husebye
Bull & Co Advokatfirma AS
Postboks 2583 Solli
0203 OSLO       


Innklaget: Stella Fashion AS
Munkedamsveien 84B
0270 OSLO


Prosessfullmektig: Advokat Else-Marie Merckoll
Langseth Advokatfirma DA
Postboks 1371 Vika
0114 OSLO


Saken gjelder:
Om markedsføring og salg av innklagedes skomodeller er ulovlige etterlikninger i strid med markedsføringsloven § 30.  

Kort om sakens parter og bakgrunn:
New Collection AB (New Collection) er et svensk selskap som designer og utvikler sko, vesker og aksessoirer under varemerket NuDE of Scandinavia. Selskapet har seks ansatte. Skoene produseres i Italia.
 

Stella Fashion AS (Stella Fashion) importerer sko fra utlandet, som selges i Norge dels gjennom butikk, dels over internett. Skoene produseres i ulike land, herunder også lavkostland. Stella Fashion designer også selv ulike skomodeller.
 

Høsten 2013 lanserte New Collection modellen "42002" under varemerket NuDE of Scandinavia. Modellen kommer i flere variasjoner hva gjelder stoff og skinnfarge, samt farge på såle. Modell "42002" er avbildet under til venstre. Skoen har solgt godt.
 

I 2016 lanserte Stella Fashion en skomodell under varemerket Stella. Modellen er vist under til høyre. Det er en prisforskjell på ca. kr. 1.000 – 1.100 mellom modellene, som koster henholdsvis kr. 2.192-2.295 for modellen "42002" NuDE of Scandinavia og ca. kr. 1.200 for Stella.
 

Næringslivets konkurranseutvalg har også fått seg forelagt produktprøver som ble vurdert under møtet.


Klager, New Collection, har i det vesentlige anført:
Innklagedes produkter utgjør etterlikninger av klagers produkter, i strid med markedsføringsloven § 30. Innklagede har gitt uttrykk for at produktet ikke lenger er i produksjon, men det er likevel slik at kopien markedsføres i Norge.  
 

Selv om markedet for sko er trendsensitivt, og utformingen av sko må tilfredsstille krav til funksjon, slik at aktører i denne bransjen derfor til en viss grad må tåle at produkter kan ha en viss likhet, går det en grense. Klagers modell 42002 er så spesiell og har et originalt og særpreget design og utforming som skiller denne skoen fra øvrige modeller. Dette gjelder særlig kombinasjonen skrå / buet glidelås på oversiden av skoen, forhøyet gummisåle med riller, ankelhøyden, søm og ekstra lær på tuppen, samt hempe bak. Selv om dette hver for seg kan være trekk som ingen har enerett til, er kombinasjonen særegen og gir klagers modell 42002 et helhetsinntrykk som skiller seg fra øvrige sneakers og støvletter. Det vises til NKUs uttalelse i sak 4/2018 (New Collection – Euro Sko Norge AS). Hovedforskjellen mellom den sko som Euro Sko markedsførte og den modell som Stella Fashion markedsfører, er, med unntak av hempen bak på skoene, at Stella Fashion også har kopiert sømmen foran på modell 42002. Også sålen 'Hilda' er kopiert i alle detaljer, og slik sett er Stella Fashion sin sko enda likere originalen til New Collection.
 

Eventuell forskjell i buen for den skråstilte glidelåsen er marginal. Det er uansett ikke et designmessig grep som gjør at innklagedes kopi i tilstrekkelig grad skiller seg fra originalen. At glidelåsen ikke kan åpnes er videre irrelevant når det helhetsinntrykk som utseende gir skal bedømmes. Den manglende funksjonen synes ikke, men fremkommer først når man har skoen i hånden.
 

Bildematerialet som er fremlagt av innklagede er i liten grad egnet til å belyse saken, da det er benyttet en annen av NuDE of Scandinavia sine modeller.
 

Det er korrekt at sålen er designregistrert i EU av produsenten. I den grad innklagede anser seg berettiget til å benytte sålen, stiller det krav til at skoens helhetsinntrykk varieres med hensyn til de øvrige elementer.
 

Ulikheter i emballasje er ikke relevant, all den tid forbruker presenteres for skoene uten emballasje i butikkhyllene.
 

Innklagede har god kjennskap til klager og varemerket NuDE of Scandinavia og deres sko, særlig ettersom både klager og innklagede har showroom i Skosenteret på Helsfyr. Innklagede kjente derfor til 42002-modellen, Hilda-sålen og øvrige NuDE of Scandinavia-modeller. Kopien er så godt som identisk, og det er tydelig at innklagede har utviklet sin modell med klagers modell 42002 som forbilde. Da klagers sko ble lansert var det ingen tilsvarende sko på markedet. Det foreligger derfor en etterlikning i strid med markedsføringslovens § 30.
 

Etterlikningen innebærer en urimelig utnyttelse av klagers innsats og resultater. Det ligger en stor produktutviklingsinnsats bak design og utvikling. Selve fremstillingen av en modell, fra skrivebordet til ferdig prototyp, koster ca. SEK 250.000. I tillegg kommer markedsføringskostnader etc. Innklagede har urimelig utnyttet den innsats og de ressurser som klager har nedlagt, og har utnyttet klagers markedsbearbeidelse og opparbeidet goodwill. At innklagede selger en identisk kopi i samme butikker og nettbutikker som koster ca. 1000 kroner mindre enn klagers original medfører at de kupper potensielle kunder på pris. Dette er en urimelig utnyttelse av klagers innsats. Etter at Stella Fashion lanserte sin modell falt omsetningen av New Collection sin modell.
 

Videre er variasjonsplikten ikke overholdt. Innklagede kunne ved enkle grep ha distansert seg fra klagers modell ved ikke å ettergjøre alle designelementer ned til minste detalj. Også ikke-funksjonelle trekk er ettergjort. Et eksempel er at selv om skoen nødvendigvis måtte ha en lukkemekanisme i form av glidelås, var det ikke nødvendig ut fra funksjon å legge glidelåsen på skrå på den måten klager har gjort. I likhet med kopien som Euro Sko ble felt for av NKU, har også innklagede valgt å legge på en skrå glidelås på utsiden av skoen, som kun er "påklistret pynt" og ikke er en fungerende glidelås.
 

Det foreligger forvekslingsfare. Kundene vil kunne komme til å tro at de kjøper originalen. Noen inngående sammenligning av to modeller eller nøye studier av detaljer kan man ikke forvente seg av den alminnelige gjennomsnittsforbruker. Originalen og kopien tilbys til det samme segment og marked, endog i flere av de samme butikkene. Selv om det er en prisforskjell, er begge skomodeller i det øvre prissjikt, og pris er derfor ingen sterkt adskillende faktor. Totalt sett medfører dette at det vil være en fare for at forbrukerne forveksler de to modellene når helhetsinntrykket av de to modellene er så likt som her.
 

Det er ingen holdepunkter for innklagedes påstand om at markedet for sko i det prissegment som New Collection's modell selges i, skulle være mettet. Klagers poeng er uansett det samme; å lage og markedsføre en tilnærmet identisk kopi, som i tillegg er 1000 kr. rimeligere enn originalen, er i strid med markedsføringsloven.
 

Der modellene ikke markedsføres i samme butikk, vil forvekslingsfaren tidvis være enda større, ettersom kunden da kun har et erindringsbilde av originalen. Ved salg via internett vil ikke kundene nødvendigvis ta seg tid til å studere detaljforskjeller, og vil velge den rimeligste uten å forstå hvorfor det er en prisforskjell. Det foreligger derfor forvekslingsfare.
 

Alle vilkårene etter markedsføringsloven § 30 er derfor oppfylt.
 

Det bestrides at klageretten er bortfalt ved passivitet. Partene er dessuten uenige om hvilke modeller som var diskutert i 2016. En vurdering av om et eventuelt rettskrav er tapt ved passivitet ligger dessuten uansett utenfor Næringslivets konkurranseutvalgs mandat.
 

Innklagede, Stella Fashion, har i det vesentlige anført:
Det foreligger ingen produktetterlikning i strid med markedsføringsloven § 30. Stella Fashion har ikke etterliknet klagers produkter, og klager har ikke enerett til å produsere og selge de omtalte modeller.
 

Klager har ikke sannsynliggjort at innklagede har etterlignet klagers modell, på annen måte enn at deler av modellen har vært en trend i markedet i flere år som klager ikke har enerett til. Innklagede har blant annet trukket frem følgende lignende modeller, som ellers markedsføres av andre aktører, med høy såle og bueformet glidelås. 
 

Det bestrides at innklagedes modell er en slavisk etterlikning av klagers modell. Modellene gir et ulikt helhetsinntrykk.
 

Stella Fashions modell har ikke en slik synlig og markant hempe som klagers modell har. Fravær av slik hempe gjør i seg selv at helhetsinntrykket blir forskjellig.
 

Stella Fashions modell har dessuten en kraftig påsydd helkappe som New Collections modell ikke har.
 

Glidelåsene har forskjellig bue. Det er også en vesentlig forskjell at skråglidelåsen på innklagedes modell ikke kan åpnes. Innklagede har derimot en synlig glidelås på innsiden av skoen som kan åpnes, noe New Collections modell ikke har. Dette innebærer at skoene har ulikt design, og at de også oppleves forskjellig av kundene.
 

Innklagede har ikke enerett til sålen. Den er tvert om designregistrert av såleprodusenten. Dessuten er det avvik i mønsteret i selve sålen, og de to partenes ulike logoer er også påtrykt på de respektive sålenes undersider.
 

Skoene leveres i ulik emballasje.
 

Hovedregelen etter markedsføringslovens bestemmelser er at det er tillatt for andre aktører i markedet å la seg inspirere av og utnytte andres innsats og resultater. Variasjonsmulighetene er utnyttet i så vesentlig grad at det ikke foreligger noen illojal utnyttelse av en annens innsats.
 

Stella Fashions modell er mer forskjellig fra NuDE of Scandinavias modell "42002" enn tilfellet var mellom Euro Sko sin modell og "42002".
 

Salgsnedgangen for modell "42002" skyldtes ikke introduksjonen av Stella Fashion sin modell, men snarere at markedet for slike sko i det prissegmentet som klager operer i må anses for å ha vært mettet. Stella Fashion er en liten aktør i markedet, og kan ikke ha forårsaket salgsnedgangen. Det pekes i stedet på saksforholdet omhandlet i NKUs sak 4/2018 som involverte den større aktøren Euro Sko, og der det var flere likhetstrekk mellom modellene.
 

Prisforskjellen er såpass stor at dette i seg selv taler mot at produktene kan forveksles.
 

Ingen av vilkårene etter markedsføringsloven § 30 er derfor tilfredsstilt.
 

Under enhver omstendighet anføres det at klager har tapt enhver klagerett gjennom passivitet og konkludent adferd, siden klager har vært kjent med modellen siden 2016.


Næringslivets konkurranseutvalg vil uttale:

Den påklagede skomodellen fra Stella Fashion, som markedsføres under kjennetegnet STELLA, fremstår som en tilnærmet slavisk kopi av klagers skomodell nr. 42002 markedsført under kjennetegnet NuDE of Scandinavia. Klagers skomodell er laget i en spesiell utførelse med en buet glidelåsutforming tydelig synlig i overlæret, kombinert med en høy, hvit såle med fremtredende, loddrette riller. Kopien er ikke bare utslag av en trend der sneakers med høy såle kombineres med en robust sko, men fremstår som en utpreget etterlikning som er til forveksling lik originalen. De bilder som innklagede har vist av andre skomodeller, gir et annet helhetsinntrykk, og er dessuten ikke datert og avsender og markedsandeler er ikke forklart.
 

På samme måte som i sak 4/2018 fremstår dette som en påfallende etterlikning, selv om hempen er fraværende på Stella Fashions modell. De enkelte detaljforskjeller endrer ikke at helhetsinntrykket er likt. Etterlikningen er påfallende både når det gjelder sålens utforming, skoens overordnede form og skjæring, fargevalg for den fremlagte modellen, samt i utforming av glidelåsen, og helhetsinntrykket er likt. Marginale forskjeller i buens form og detaljer i overlæret endrer ikke dette helhetsinntrykket.
 

Det forhold at produsenten av sålen har en designregistrering for sålen isolert sett, endrer ikke dette bildet. Det er kombinasjonen av designelementene, sålen inkludert, som danner helhetsinntrykket.
 

Etterlikningen er ikke funksjonsbestemt. Den karakteristiske bueformete glidelåsen på kopien er ikke brukbar, men er kun ettergjort som ren dekorasjon. På kopien er det i stedet lagt til en glidelås på siden som ikke fremstår som noe tydelig designelement. Videre er de loddrette rillene på sålens synlige sider ikke gitt noen funksjon for sålen siden de ikke er gjennomgående under sålen, men fremstår kun som ettergjort pynt for at designet skal fremstå likt. Disse funksjonsforskjellene hindrer ikke at kjøper vil oppfatte designet som likt, tvert om, det synes som om meningen er at dette skal være en kopi.
 

Selv om merkebevisste forbrukere som ser etter varemerkene ikke vil ta feil, er det betydelig risiko for at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen vil komme i skade for å forveksle skomodellene i en kjøpssituasjon.  De stilles ut i butikk uten forpakning. Særlig i de tilfeller der skoene ikke vises i samme forretning, men kunden i stedet kun har et erindringsbilde, vil forvekslingsfaren kunne være stor.
 

En så vidt tydelig etterlikning der variasjonsmulighetene ikke er utnyttet er en illojal utnyttelse av klagers innsats og resultater, både med hensyn til frembringelse av den originale skoen, og også den markedsposisjonen som klager har oppnådd. Næringslivets konkurranseutvalg finner at markedsføring av innklagedes sko er i strid med markedsføringslovens § 30 om produktetterlikninger.
 

Næringslivets konkurranseutvalg tar med dette ikke stilling til i hvilken grad omsetningssvikt skyldes introduksjonen av Stella Fashion sin skomodell, eller den tidligere kopien fra Euro Sko, eller svingninger i markedet.
 

Innklagede har anført at et eventuelt krav er bortfalt ved passivitet. Næringslivets konkurranseutvalg tar ikke stilling til sanksjoner, og anser seg kompetent til å uttale seg om forholdet til markedsføringslovens § 30, uten å ta stilling til hvorvidt et eventuelt krav burde være håndhevet tidligere, jfr. også uttalelse i sak 3/2018.
 

Uttalelsen er enstemmig.

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34