Sak 10/2018

Saken gjelder: Om kjøp av kjennetegn som søkeord er en handling i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom etter markedsføringsloven § 25.

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 19. september 2018.
Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Bente Holmvang, Øystein Bu, Gunn Berit Jomaas, Cathrine Lødrup, Unn Grønvold Nicolaisen og Magnus Jan Thomas Fegth.  

 

 

SAK 10/2018

 

Klager: Kondomeriet AS
Postboks 400
1411 KOLBOTN


Prosessfullmektig: Advokat Trude Mohn King
Postboks 1008 Sentrum
1418 KOLBOTN          

 

Innklaget: Purefun AB
Box 72
3122 LAHOLM
Sverige

 

 

Saken gjelder:
Om kjøp av kjennetegn som søkeord er en handling i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom etter markedsføringsloven § 25.
 

Kort om sakens parter og bakgrunn:
Klager, Kondomeriet AS (Kondomeriet) har siden 1989 drevet salg av sexleketøy i Norge. Per i dag har klager 10 butikker, og én nettbutikk, Kondomeriet.no. KONDOMERIET er registrert varemerke i Norge.

 

I mai 2017 etablerte innklagede, Purefun AB (Purefun) nettbutikken Vuxen.no i Norge innen samme bransje. Innklagede har benyttet "kondomeriet" som betalt søkeord på Google AdWords i forbindelse med markedsføring av Vuxen.no og nettbutikkens produkter.


Klager, Kondomeriet, har i det vesentlige anført:
Klager har i løpet av 30 år opparbeidet en sterk og godt kjent merkevare med en merkevarekjennskap på 93%. Opp gjennom årene har klager gjort betydelige investeringer i markedsføring for å skape det rennommé og opparbeide den kundebasen som virksomheten har i dag. Klagers kjennetegn er distinktivt, og det foreligger ikke noe friholdelsesbehov.
 

Innklagede, som er konkurrent i samme marked, snylter på innklagedes innsats og resultater når innklagede benytter klagers kjennetegn som betalt søkeord på Google AdWords. Når forbruker søker på "kondomeriet" på Google, vil vedkommende komme til en annonse for Vuxen.no, der man kan klikke seg direkte videre til Vuxen.no sin hjemmeside. Slik annonse kommer ofte opp som første eller andre treff i søket.
 

Innklagede kjøper "kondomeriet" som søkeord nettopp for å tiltrekke seg forbrukere som i utgangspunktet søker etter Kondomeriet.no. Når nettbutikken Vuxen.no dukker opp i søkeresultatet grunnet det betalte søkeordet, snylter Purefun til seg en forbruker som i utgangspunktet var på vei til Kondomeriet.
 

Denne snyltingen har påført klager betydelige merkostnader for en bedre plassering på søkeresultatene ved at innklagede overbyr klager for å oppnå bedre plassering.
 

Klager finner det urimelig at en konkurrent på denne måten skal kunne høste frukter av den kostnadskrevende jobben som er gjort i alle år med hensyn til markedsføring og opparbeidelse av rennommé og kundebase. Klager aksepterer at det er konkurranse i markedet, men konkurransen bør foregå på en rettferdig og lojal måte.
 

Det anføres at innklagedes bruk av klagers kjennetegn "kondomeriet" som betalt søkeord er en handling som strider mot god forretningsskikk og således representerer et brudd på markedsføringslovens § 25.

 

Innklagede, Purefun, har ikke inngitt klagetilsvar.  


 

Næringslivets konkurranseutvalg vil uttale:       
Innklagede er gitt anledning til å inngi tilsvar, men har ikke inngitt tilsvar. Utvalget finner at saken er tilstrekkelig opplyst til at saken kan behandles.
 

Næringslivets konkurranseutvalg har i tidligere saker NKU-2006-6 (Kolberg), NKU-2012-12 (Teppeland) og NKU-2017-6 (Bank Norwegian) uttalt at bruk av andres særpregede kjennetegn som betalt søkeord i søketjenester på internett, slik som Google AdWords, er brudd på markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende imellom. Det vises til begrunnelsen gitt i de tidligere uttalelser. Det er utvalgets syn at klagers kjennetegn Kondomeriet har særpreg og er innarbeidet i markedet på en slik måte at kjøp av Kondomeriet som betalt søkeord innebærer en urimelig utnyttelse av klagers innsats og resultater.

 

Selv om innklagedes annonsetekst for Vuxen.no ikke i seg selv skaper fare for forveksling, forstyrres markedet ved at potensielle avtakere som søker etter klagers virksomhet ved å taste inn klagers kjennetegn Kondomeriet, i stedet gjennom klikkbare annonser ledes mot innklagedes nettsider. Ved å bruke andres kjennetegn som betalte søkeord vris konkurransen vekk fra den som har investert i innarbeidelse av kjennetegn i markedet og over mot den som betaler søkemotoren for å få treff gjennom konkurrentens kjennetegn, uten selv å ha investert i kjennetegnet. Dette er etter utvalgets syn rettsstridig. Utover den objektive markedsforstyrrelsen, vil bruk av andres kjennetegn som betalt søkeord støte an mot generalklausulen ved at handlingen er subjektivt klanderverdig overfor den som har brukt ressurser på utvikling og markedsbearbeidelse. 

 

Det er på denne bakgrunn Næringslivets konkurranseutvalgs syn at Purefuns bruk av klagers kjennetegn Kondomeriet som betalt søkeord er en handling i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom etter markedsføringsloven § 25.
 

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34