Sak 1/2018

Saken gjelder: Spørsmål om innklagedes stilleromløsning er en ulovlig etterlikning i strid med markedsføringsloven § 30, og om innklagedes handlinger er i strid med markedsføringsloven § 25.

 

UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 4. april 2018.
Under behandling av nedenstående sak deltok: Bente Holmvang, Cathrine Lødrup, Unn Grønvold Nikolaisen, Øystein Bu, Aud Lundstad, Gunn Berit Jomaas, Magnus Fegth og Øystein Askim
SAK 1/2018

 

Klager: Quietpod AS
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

 

Prosessfullmektig: Advokat Sigrid Toft Fløystad
Advokatfirmaet Grette AS
Postboks 1397 Vika
0114 Oslo


 

Innklaget: Abstracta AB
Lammengatan 2
SE-363 45 Lammhult
Sverige

 

Prosessfullmektig: Advokat Celine Varmann Jørgensen
Bryn Aarflot AS
Postboks 449 Sentrum
0104 Oslo

    


 

Saken gjelder: Spørsmål om innklagedes stilleromløsning er en ulovlig etterlikning i strid med markedsføringsloven § 30, og om innklagedes handlinger er i strid med markedsføringsloven § 25.


 

Sakens parter:
Klager, Quietpod AS (Quietpod) er en norsk produsent og leverandør av såkalte rom i rom løsninger, frittstående stillerom for plassering i kontorlandskap, under navnet Quietpod. Quietpod ble etablert i 2000 og selskapet har i dag en kolleksjon av ulike stillerom. Quietpod selges i Norge, og gjennom distributører i andre land. Produktene markedsføres og selges i blant annet Norge, Sverige og Danmark.

 

Innklagede, Abstracta AB (Abstracta) er en leverandør av akustikk- og kontormøblement i Norden. Abstracta ble etablert i Sverige i 1972, og er, som et datterselskap, en del av Lammhults Design Group. De utvikler og produserer akustikk- og lydabsorberende løsninger for offentlige og private kunder. I tillegg tilbyr de ulike interiørløsninger, herunder veggsystemer for innredning av kontorer, kalt Plentywall. 

Klager, Quietpod, har i det vesentlige anført:
Quietpod lanserte i 2002 sin første frittstående stilleromløsning som var den første lansert på det norske markedet, og med økonomisk støtte fra Innovasjon Norge. Produktet ble over en 10 års periode videreutviklet i samarbeid med norske industridesignere og Sintef som teknisk rådgiver. Frem til 2015 var Quietpod-kolleksjonen beskyttet gjennom designregistrering, både i Norge og EU

 

Klager benyttet i lengre tid selskapet S-line Office AB (S-line Office) som distributør i Sverige. I 2016 kjøpte Abstracta konkursboet til S-Line Office. På dette tidspunkt innledet Quietpod og Abstracta kommunikasjon om et samarbeid. Det ble holdt et møte i midten av august, det ble ført protokoll, og detaljer rundt distribusjonssamarbeidet ble diskutert.

 

Senere i august 2016 ble partene enige om at innklagede skulle selge Quietpod i Danmark i en prøveperiode på 6 måneder. Senere ble samarbeidet utvidet, og innklagede skulle være klagers eksklusive distributør i hele EU. Dette åpnet klager for, da innklagede satte eksklusivitet i EU som en forutsetning for at de skulle stille ut Quietpod på messen Orgatec i Tyskland.

 

Quietpod ble utstilt på en messe i oktober 2016, og både klager og innklaget ble oppført som kontaktpersoner i brosjyren som ble delt ut.

 

Partene arbeidet høsten 2016 med å komme frem til en formalisering av samarbeidet, og utvekslet i oktober avtaleutkast. Parallelt med at partene utviklet salgsarbeidet ble det utvekslet detaljert informasjon om oppbyggingen av klagers produkt, til dels opplysninger som klager vanligvis bare deler med arkitekter og kunder som har behov for å tegne inn riktige mål på enheter i prosjekter. Det ble delt kundeopplysninger, Abstracta bestilte eksemplarer av Quietpod for å stille disse ut på Stockholm Furnitures Fair, og det ble holdt opplæring i montering av Quietpod.

 

Det ble ikke signert noen skriftlig avtale mellom partene, og i januar 2017 meddelte Abstracta at de ønsket å avslutte samarbeidet.

 

Tre uker etter bruddet fant Stockholmsmessen sted. På messen viste Abstracta frem et frittstående stillerom, kalt Plentypod. Abstractas skriftlige produktpresentasjon av Plentypod var svært lik daværende produktpresentasjon av Quietpod. I tillegg var det også tekst på Abstractas hjemmesider som var identisk med Quietpods tilsvarende beskrivelser på sine hjemmesider.

 

Plentypod er etter klagers oppfatning til forveksling likt klagers Quietpod, med tilsvarende design, lakkfarge, modulinndeling, tilvalgsmuligheter og størrelser, og er dermed en etterlikning som rammes av markedsføringsloven § 30.

 

Helhetsinntrykket av de frittstående stillerommene er likt. Enkeltelementer og karakteristiske trekk ved stillerommene er påfallende like. Samtlige av de elementer som kjennetegner Quietpod gjenfinnes i Abstractas Plentypod.

 

Det er nedlagt en betydelig egeninnsats ved utviklingen av Quietpod og innarbeidelsen i markedet av et særpreg har skjedd ved hjelp av nedlagte ressurser i markedsføring av Quietpod.

 

Det er fare for forveksling. Det er samme type produkt som retter seg mot samme kundegruppe. Helhetsinntrykket av produktene er tilnærmet identisk. Abstracta har ikke utnyttet variasjonsmulighetene. Variasjonsplikten styrkes ved at det har foreligget et tidligere samarbeidsforhold. Når Abstracta likevel legger seg så tett opptil Quitepod etter partenes forutgående samarbeid er dette en urimelig utnyttelse av den goodwill som knytter seg til klagers produkter, særlig i lys av klagers investeringer gjennom 17 år og den markedsposisjon de har opparbeidet seg.

 

I tillegg er Abstractas salg og markedsføring av Plentypod i strid med markedsføringsloven § 25. Innklagede har mottatt fullstendig informasjon om klagers produkt som er utviklet og videreutviklet gjennom flere år, for så etter en kort utviklingstid å lansere et tilsvarende produkt med i stor grad sammenfallende spesifikasjoner, noe som tyder på at klagers informasjon er utnyttet av innklagede.

 

Klager bestrider at fremstillingen de har gitt om markedet for øvrig ikke gir et representativt bilde av markedet. Samtlige av de øvrige stillerom benytter andre designelementer som skiller seg fra Quietpod.

 

Saken er en godt opplyst sak om produktetterlikning, og det kan ikke ses å være grunnlag for avvisning av saken slik innklagede påstår.

 

Innklagede, Abstracta, har i det vesentlige anført:

Prinsipalt påstås klagen avvist da saksforholdet ikke er tilstrekkelig opplyst eller klarlagt, alternativt at saken ikke egner seg for behandling i NKU.

Subsidiært anføres at innklagede ikke har handlet i strid med markedsføringsloven § 25 og/eller §30.

 

Klagers fremstilling av saken er misvisende og mangelfull, all den tid det ikke er fremlagt dokumentasjon som kan bekrefte at en potensiell goodwill eller markedsposisjon knyttet til produktet som gjengis i 2017 –katalogen kan spores helt tilbake til 2002, alternativt 2009.

Klager har hatt ulike versjoner av stillerommet på markedet, især versjonene fra 2006 og 2009.

Det er derfor ikke fremlagt dokumentasjon som viser at det påstått etterliknede produkt har oppnådd en markedsposisjon som medfører at denne designen har et etterlikningsvern utover det selve produktutformingen skulle tilsi.

 

PLENTYpod er ikke en etterlikning av klagers produkt, men snarere en videreføring av egen design.

 

Ved vurderingen av om innklagedes produkt innebærer en urimelig utnyttelse av klagers innsats vil graden av særpreg i det påstått etterliknede produkt være relevant. Klagers produkt har lav grad av særpreg sammenliknet med annen tilgjengelig design innenfor den aktuelle produktkategori.

 

Innklagedes variasjonsplikt må ses i lys av særpreget i klagers produkt, og omfatter ikke en plikt til å unngå generiske elementer. Variasjonsplikten kan ikke medføre en plikt til å gå bort fra eget design, og da i større grad enn det som ellers ville være påkrevet dersom partene ikke hadde hatt pre-kontraktuelle forhandlinger.

 

Utover de rent generiske formene er alle designelementene i innklagedes produkt annerledes enn klagers produkt. Tatt i betraktning tettheten blant eksisterende design medfører dette at innklagedes produkt gir et helhetsinntrykk som skiller seg fra klagers produkt.

 

Markedsføringsloven gir ikke beskyttelse for tekniske ideer eller løsninger. Elementer som er bestemt av funksjon vil ikke ha etterlikningsvern etter markedsføringsloven § 30. Elementer som bruk av bevegelsessensorer og ventilasjonssystem faller utenfor det klager med rimelighet kan tilkjennes vern for. Dette er tekniske løsninger, og under enhver omstendighet er det påvist at innklagedes ventilasjonssystem er utformet med et annet design enn det som er brukt i klagers produkt.

 

Det foreligger ikke fare for forveksling. Omsetningskretsen består hovedsakelig av profesjonelle spesialister med høy kompetanse og bevissthetsnivå. Omsetningskretsen vil oppfatte ulikhetene i design mellom Quietpod og PLENTYpod.

 

«Pod» er beskrivende for produkttypen og innklagedes bruk av dette kan ikke kritiseres.

 

Innklagede har ikke opptrådt i strid med markedsføringsloven § 30.

 

Det er heller ikke elementer i saken som bringer forholdet inn under markedsføringsloven § 25.

 

Klager har ikke dokumentert at innklagede har utnyttet tekniske opplysninger eller kundeinformasjon mottatt under de pre-kontraktuelle forhandlingene.

 

Innklagedes produkt skiller seg dessuten fra klagers produkt ved tilnærmet samtlige designelementer. Innklagedes produkt er lansert som resultat av alminnelig produktutvikling, basert på markedets etterspørsel, og med et design og navn som viderefører innklagedes produkt PLENTY Wall.

 

Å falle ned på at dette er i strid med god forretningsskikk er et urimelig inngrep i innklagedes konkurranseevne.

 

 

Konkurranseutvalget vil uttale:

 

Konkurranseutvalget anser saken som tilstrekkelig opplyst og finner ikke at det foreligger andre grunner for å avvise saken fra behandling.

 

Det er konkurranseutvalgets oppfatning at klagers produkt Quietpod har et designuttrykk som er lite særpreget. Funksjon og tekniske løsninger er langt på vei gitt, og fremlagt dokumentasjon viser at Quietpod har mange fellestrekk med andre produsenters tilsvarende produkter. Klager kan ikke ha enerett på generiske former og elementer, og det er konkurranseutvalgets syn at Quietpod har et relativt smalt vern mot kopiering.

 

Innklagedes produkt Plentypod har mange likheter med Quietpod. Likevel er det nettopp en del designelementer som har et annet uttrykk på innklages produkt. Konkurranseutvalget er av den oppfatning at innklagede har utnyttet de variasjonsmuligheter som med rimelighet kan kreves, også i lys av at lojalitetsplikten etter et tidligere samarbeidsforhold vil kunne medføre plikt til å holde større avstand til den tidligere samarbeidspartner enn til andre aktører i markedet. Det skal også bemerkes at «pod» er beskrivende for produkttypen, og navnene Quietpod og Plentypod er med på å skille produktene fra hverandre. Helhetsinntrykket av innklagedes produkt er at det skiller seg fra klagers, og hensett til omsetningskretsen som er profesjonelle, foreligger etter konkurranseutvalgets syn ikke fare for forveksling.

 

Det er konkurranseutvalgets syn at innklagedes produkt ikke kan anses som en så nærgående etterlikning av klagers produkt at det representerer en urimelig utnyttelse av klagers innsats og resultater. Det er utvalgets syn at Plentypod ikke er en ulovlig etterlikning etter markedsføringsloven § 30.

 

Konkurranseutvalget legger til grunn at innklagede nært opp mot tidspunktet da de brøt forhandlingene om en formalisert samarbeidsavtale med klager mottok detaljert informasjon om klagers produkt. Samtidig var de selv i en prosess med å utvikle sitt eget konkurrerende produkt, uten at dette ble meddelt klager. Det er konkurranseutvalgets syn at dette er en uryddig og uheldig forretningspraksis.

 

Etter konkurranseutvalgets syn er det likevel ikke dokumentert at innklagede har nyttiggjort seg noe av den mottatte informasjon på en måte som rammes av markedsføringsloven § 25. Uansett forhistorien er det av betydning at klagers produkt er lite særpreget og at innklagede har utnyttet variasjonsmulighetene i tilstrekkelig grad. Konkurranseutvalget finner etter en samlet vurdering at det ikke foreligger en ulovlig ettergjøring, og at det tidligere samarbeidsforholdet mellom partene i dette tilfellet heller ikke bringer forholdet i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom etter markedsføringsloven § 25.

 

 

Uttalelsen er enstemmig.

 

 

 

 

 

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34