SAK 10/2015

Spørsmål om markedsføring i form av utsagn "best i test" er villedende markedsføring i strid med markedsføringslovens § 26 eller øvrige bestemmelser i markedsføringsloven.


UTSKRIFT


av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 3. desember 2015.
Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Bente Holmvang, Sigrid Toft-Fløystad, Øystein Askim, Pernille Børset, Gunn Berit Jomaas og Fredrik Hiorth.  


SAK 10/2015


Klager: ABK AS
Brovekkveien 80
0516 OSLO
 

Prosessfullmektig: Advokat Harald Bjelke Wibye
Postboks 429
1601 FREDRIKSTAD

 

Innklaget: Pingvin Klima AS
Grensesvingen 9
0661 OSLO

 
Prosessfullmektig: Advokat Per F. Hetty
Postboks 1393 Vika
0114 OSLO 


Saken gjelder:
Om markedsføring i form av utsagn "best i test" er villedende markedsføring i strid med markedsføringslovens § 26 eller øvrige bestemmelser i markedsføringsloven.


Sakens parter:
Klager, ABK AS (ABK) er importør av Toshiba og Nibes varmepumpeprodukter i Norge.


Innklagede, Pingvin Klima AS (Pingvin Klima) importerer General varmepumper til Norge. Produsenten av General varmepumpene er det japanske selskapet Fujitsu General Limited.


Kort om sakens bakgrunn:
Forbrukerrådet har i 2015 utarbeidet en utvidet varmepumpeguide der leverandørers spesifikasjoner og informasjoner er sammenstilt og kategorisert innenfor ulike behov. Det er ikke utført noen uavhengige tekniske tester av produktene i forbindelse med utarbeidelse av guiden. Innklagede har i sitt annonsemateriell fremhevet varmepumpen General Vinterkongen 2.0 som "Best i test" og samtidig vist til Forbrukerrådets varmepumpeguide på slik måte:
 


Klager, ABK, har i det vesentlige anført:
Det er ikke foretatt noen fysiske tester av de 94 luft/luft-varmepumpene som er inntatt i Forbrukerrådets guide. Det er kun foretatt en sammenlignende produktinformasjonsoppstilling hvor de forskjellige parameterne er gitt ulik vekt. I denne oppstillingen kommer innklagedes produkt samlet sett best ut i kategorien kald sone basert på en valgt vektingsmodell.


Bruken av påstanden "best i test" er uriktig idet det ikke foreligger noen test. Påstanden er derfor villedende. "Best i test" er et sterkt virkemiddel overfor forbrukerne, noe som ytterligere forsterkes ved at det henvises til at Forbrukerrådet har gjennomført sammenligningen.


Bruk av begrepet test om en sammenstilling av informasjon fra sekundærkilder er en logisk feilslutning, jfr. betenkning fra Adrian Peretz, PhD, Markedsføringshøgskolen. Test brukes i utgangspunktet utelukkende om undersøkelsesmetoder som innebærer en systematisk form for måling eller prøving av testobjekter. De foreliggende data fra Forbrukerrådets guide har ikke vært gjenstand for en felles kvalitetssikring. Sammenlignende testing under like forutsetninger er den eneste måten å få frem kvalitativt sammenlignbare data på. Førsteamanuensis Dr. ing. Jørn Stene fremholder at guiden er bearbeidelse og subjektiv vekting av data. Produktet kan etter Stenes mening ikke refereres til som best i test ettersom det ikke har vært gjennomført noen uavhengig og objektiv testing hos en akkreditert testinstitusjon.


Innklagedes markedsføringsmateriell utelater dessuten sentral informasjon når det ikke presiseres at det angjeldende produkt var vinner innenfor den kategorien som innebar et kompromiss mellom pris og ytelse. Varmepumpene som har høyest poengskår i tabellen for kompromiss er altså ikke av de beste og kraftigste pumpene på markedet. Det er således villedende på generelt grunnlag å kalle seg "best i test".


Påstanden er egnet til å påvirke etterspørselen etter produktet. Påstanden er derfor i strid med markedsføringsloven § 25.

 

Innklagede, Pingvin Klima, har i det vesentlige anført:
Forbrukerrådets guide tar utgangspunkt i harde, målbare tekniske data. Det er en alt for snever forståelse av begrepet "test" når det hevdes at innklagedes markedsføring er villedende fordi det ikke er foretatt noen fysisk test av produktene som er sammenliknet. Test har et videre anvendelsesområde avhengig av den sammenheng begrepet er brukt i. For eksempel vil begrepet "test" i henhold til Wikipedia kunne bli anvendt om markedsundersøkelser. Forbrukerrådets guide må anses nettopp som en slik test, nemlig en grundig sammenlignende markedsundersøkelse av tilbydernes produkter i det norske markedet for varmepumper.


Forbrukerrådet har utført en grundig og objektiv undersøkelse av tilbudet av varmepumper i Norge. Alle kjente aktører har hatt adgang til å sende inn produktinformasjon og tekniske data. Leverandørene har oppgitt empirisk kontrollbare data. Det må legges til grunn at slike data er korrekte. De svenske Energimyndighetenes prøveresultater fra september 2012 for modellen General ASHG09LTCB viser at dataene er korrekte for denne modellen.


Forbrukeren har fått all tilstrekkelig veiledning for å kunne etterprøve reklameuttalelsene. Det henvises til Forbrukerrådets store varmepumpeguide 2015 som begrunnelse for påstanden, samt sammendraget i undersøkelsen omtalt i Aftenposten 14. august 2015. Det er intet villedende i annonsemateriellet.


Også andre aktører i varmepumpemarkedet anvender begrepet test uten at det konkret vises til en fysisk testing av produktene.
De fremholdte ekspertuttalelser er blitt til i anledning saken på bestilling fra klager, og kan ikke vektlegges. Vurderingen er ikke i første rekke semantisk, men det avgjørende er hvilken veiledning markedsføringen gir. I denne saken er det klart og tydelig vist hvilke kilder "best i test"-angivelsen bygger på.


Innklagede forela markedsføringspåstandene for Forbrukerombudets juridiske direktør før påstandene ble bredt tatt i bruk. Det ble foreslått å spesifisere at det var produktet innen kategorien "kald sone" som var den aktuelle vinneren, hvilket deretter ble tydeliggjort.


Markedsføringsmateriellet strider derfor ikke mot markedsføringsloven §§ 25, 26 og 27.


Næringslivets konkurranseutvalg vil uttale:


Bruk av påstanden "best i test" er egnet til å påvirke etterspørselen.  "Best i test" er en sammenliknende påstand som må kunne dokumenteres i henhold til markedsføringsloven § 26 med tilhørende forskrift om sammenliknende reklame § 3. Begrepet har ikke et generelt meningsinnhold som klart kan defineres, men må forstås ut fra den sammenheng det er anvendt i.


Etter konkurranseutvalgets oppfatning vil begrepet "best i test" anvendt om en varmepumpe, som er en teknisk innretning, i utgangspunktet måtte forstås slik at det er tale om en fysisk test av produktenes tekniske effekter slik som ytelser, levetid, etc.


Når meningsinnholdet i begrepet "best i test" ikke er klart, må meningsinnholdet forklares i umiddelbar sammenheng med begrepet slik det er brukt.


Det kan ikke antas at en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet gjennomsnittsforbruker vil forstå at "best i test" kun refererer til en sammenstilling av leverandørenes egne tekniske data alene ved en lesning av det innklagede markedsføringsmateriellet.  Avsender kan ikke henvise forbruker til de kilder det vises til for å avdekke helt avgjørende informasjon i reklamebudskapet. Riktignok må det forventes at forbruker leser kildematerialet for å få detaljert informasjon om testen, slik som testkriterier og resultater. I denne saken er det imidlertid uklart for leseren av annonsen om testen i det hele tatt er en fysisk test.  Dette er så vesentlig informasjon i en slik sammenlikning at det etter utvalgets vurdering ikke kan utelates fra selve markedsføringsmateriellet.  Når dette ikke gjøres klart i annonsene, er det en fare for at en ikke uvesentlig del av forbrukerne villedes til å tro at resultatene er fremkommet etter en fysisk test.


Der det sirkelformede emblemet med påskriften General nordisk testet for -25oC forekommer, bidrar dette ytterligere til å forsterke inntrykket av at det skal ha skjedd en fysisk testing av det angjeldende produktet. Under disse omstendigheter anser konkurranseutvalget at begrepet "best i test" anvendt om en varmepumpe er villedende. Sammenlikningen måtte dessuten også ha angitt den behovskategori som kåringen knytter seg til for å anses dokumenterbar, nemlig kompromisskategorien der pris og ytelse er veiet mot hverandre.


Det er derfor konkurranseutvalgets oppfatning at markedsføringen er i strid med markedsføringslovens § 26. Utvalget finner ikke at § 27 er anvendelig, og det er heller ikke andre særlige forhold som bringer markedsføringen inn under generalklausulen i markedsføringslovens § 25 ut over de som allerede rammes av § 26.


Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34