SAK 05/2015

Saken gjelder spørsmål om produktemballasje er villedende markedsføring i strid med markedsføringslovens § 26 eller i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom etter markedsføringslovens § 25, samt spørsmål om forholdet til matinformasjonsforskriften.

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 25.06.2015.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Bente Holmvang, Erik Loe,   Anne Louise Våge, Synnøve Smedal og Øystein Bu.

 

SAK 05/2015

 

Klager:

Tulip Food Company AS

Tulipvej 1

8940 Randers

Danmark

 

Prosessfullmektig:  

Advokat Malin Tønseth

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Postboks 2043 Vika

0125 OSLO

 

Innklaget:

Mills DA

Sofienberggt. 19

0506 OSLO

                      

Prosessfullmektig:  

Advokat Rune Opdahl

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Postboks 1400 Vika

0115 OSLO

 

                               

Saken gjelder:
Spørsmål om produktemballasje er villedende markedsføring i strid med markedsføringslovens § 26 eller i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom etter markedsføringslovens § 25, samt spørsmål om forholdet til matinformasjonsforskriften.

 

Sakens parter:
Klager, Tulip Food Company AS (Tulip) er en dansk matvareprodusent som også selger sine produkter i Norge.

 

Innklagede, Mills DA (Mills) er et norsk foretak som produserer  varer for salg i Norge og for eksport. Mills eies av AS Agra Industrier som igjen eier Stryhns AS i Danmark.

 

Begge parter selger kjøttpålegg, herunder leverpostei. Stryhns AS selger i Danmark blant annet to leverposteityper som svarer til de leverposteiprodukter som denne saken gjelder.

 

Kort om sakens bakgrunn:

Mills lanserte den 16. februar 2015 to varianter av "Stryhn's leverpostei – dansk type" på det norske markedet. Produktemballasjen har fått slik utforming:

 

 

 

 

 

Klager, Tulip, har i det vesentlige anført:
Mills har brutt markedsføringslovens § 26 om villedende forretningsmetoder ved sin lansering av "Stryhn's leverpostei" på det norske markedet. Forpakningen er egnet til å villede forbrukerne med hensyn til varens opprinnelsesland.

 

Formuleringene og den grafiske fremstillingen på emballasjen gir et helhetsinntrykk som villeder en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet forbruker til å tro at det er tale om et dansk produkt. Slik villedning er egnet til å påvirke etterspørselen etter varen.

 

Flere trekk ved utformingen av emballasjen gir inntrykk av at det dreier seg om et dansk produkt. Særlig bruken av formuleringen "dansk type" i varebetegnelsen og underteksten "ekte dansk matglede fra Danmarks bestselger" på fremsiden av forpakningen er egnet til å villede. Dette forsterkes ytterligere av den tydelige avbildningen av det danske flagget i kraftige farger og med en dominerende plassering på forpakningens fremside i tekstens overkant.

 

"Stryhn's leverpostej" er en kjent dansk merkevare som også produseres og selges i Danmark. Det må antas at en ikke ubetydelig andel norske forbrukere kjenner til denne merkevaren, og det er nærliggende at særlig denne gruppen vil anta at det dreier seg om et dansk produkt produsert i Danmark. Tekst på prisskilt i butikken "Stryhn's Dansk Grov" trekker i samme retning.

 

De korrekte opplysninger som er gitt på forpakningen vedrørende opprinnelsesland er så lite fremtredende i det totale bildet forpakningene gir, at det er nærliggende å anta at gjennomsnittsforbrukeren likevel vil tro at det er tale om et dansk produkt. Dette gjelder både henvisningen på forsiden om at det er anvendt norske kjøttråvarer, samt angivelsen av Norge som opprinnelsesland på emballasjens bakside. I alminnelighet kan man neppe forvente at forbruker leser varedeklarasjonen på baksiden av emballasjen på et påleggsprodukt for å skaffe seg informasjon om hvor matvaren er produsert.

 

Subsidiært anfører klager at Mills har opptrådt i strid med god forretningsskikk, jfr. markedsføringslovens § 25. Mills forsøker på en urimelig måte å gi inntrykk av at de selger et dansk produkt for å dra nytte av den positive markedsføringseffekten det kan ha, jfr. NKU 1981-19 om "norsk sytilbehør".

 

Videre fremholdes det at Mills har brutt matinformasjonsforskriftens krav om opplysningspraksis for matprodukter og forbud mot å benytte opplysninger som er villedende med tanke på varens opprinnelsesland, jfr. artikkel 7, jfr. artikkel 26 nr. 2. Det er særlig bruken av det danske flagget i kombinasjon med bruk av formuleringene "Dansk type" og "ekte matglede fra Danmarks bestselger" på fremsiden av forpakningen som er egnet til å villede. Selv om det ikke er gitt ukorrekte opplysninger om varens opprinnelsesland, er opplysningene gitt på en måte som er egnet til å villede forbrukerne med hensyn til at dette i realiteten er et norsk produkt.

 

Innklagede, Mills, har i det vesentlige anført:
Mills bestrider at emballasjens budskap er villedende med hensyn til opprinnelsesland. Det fremheves eksplisitt at produktene er produsert med norske kjøttråvarer. Informasjonen er iøynefallende plassert på produktets overside og øverst i venstre hjørne.

 

Videre er det på undersiden opplyst at Norge er opprinnelsesland. Det må forventes at forbrukerne leser varedeklarasjonen, og opplysning om opprinnelsen sammen med varedeklarasjonen må være tilstrekkelig.

 

Produksjonssted kan ikke være det eneste som bestemmer et produkts opprinnelse. Andre faktorer kan være vel så nærliggende, f.eks. en oppskrifts opphav, en fremstillingsmåtes opphav, assosiasjoner til nasjoners kulinariske tradisjoner, eller produktkategoriens karakter. Det finnes flere produkter på markedet som bruker geografiske betegnelser uten at det nødvendigvis reflekterer produksjonssted.

 

Produktet omtales ikke som "dansk leverpostei" men som "dansk type". Dansk type angir oppskriftens opphav og produktenes karakter, slik som grovere konsistens og rikere smak. Det er uttrykkelig angitt på emballasjen at det danske ved produktet er dansk oppskrift.

 

Det danske flagget er utformet på en slik måte at det ligger i bakgrunnen av utsagnet "dansk type", og underbygger således dette budskapet. Tilsvarende grafikk og fargebruk finnes på en rekke andre produkter, for eksempel bruk av grønt, hvitt og rødt på italiensk pizza.

 

For en gjennomsnittsforbruker vil "Stryhn's grov leverpostei" og "Stryhn's bacon grov leverpostei" korrekt oppfattes som et norskprodusert produkt med dansk opprinnelse og oppskrift.

 

Markedsføringen er derfor ikke villedende etter markedsføringslovens § 26. Det foreligger ingen tilleggsmomenter som kan medføre at forholdet rammes av markedsføringslovens § 25.

 

Markedsføringen oppfyller også matinformasjonsforskriftens krav. Det ligger imidlertid utenfor Næringslivets konkurranseutvalgs mandat å ta stilling til dette.

 

 Næringslivets konkurranseutvalg vil uttale:

 

Matinformasjonsforskriften, FOR-2014-11-28-1497, implementerer Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 om næringsmiddelopplysninger til forbrukerne. Forskriften tangerer spørsmål som også reguleres av markedsføringslovens kapittel 6, men er rettet mot forbrukere og det er Mattilsynet som har tilsyn med at forskriften overholdes. I henhold til Næringslivets konkurranseutvalgs vedtekter § 1 skal utvalget ikke behandle saker som fortrinnsvis omfatter forholdet mellom næringsdrivende og forbrukere, samt at utvalget også kan avvise saker som i vesentlig grad vil bero på anvendelsen av rettsregler utenfor markedsføringsloven. Utvalget avviser derfor den delen av klagen som direkte retter seg mot forståelsen av matinformasjonsforskriften.

 

I utgangspunktet vil forbruker forvente å finne informasjon om produktets opprinnelsesland i betydningen produksjonssted sammen med varedeklarasjonen, typisk på forpakningens bakside. På de angjeldende forpakningene er korrekt informasjon å finne her. Dersom det for øvrig på forpakningen gis informasjon som kan villede omsetningskretsen med hensyn til varens opprinnelse, vil slik angivelse på produktets bakside likevel ikke være tilstrekkelig.

 

I nærværende sak er det danske flagget anvendt på en slik dominerende måte at det isolert sett kan gi forbruker et inntrykk av at produktet er produsert i Danmark, og derved være villedende. All den tid det likevel også på forsiden er tydelig og iøynefallende angitt i et rødt banner at produktet er produsert med norske kjøttråvarer men etter dansk oppskrift, og det sammen med flagget er angitt "dansk type", er det utvalgets syn at helhetsinntrykket ikke innebærer at den alminnelig opplyste, rimelig oppmerksomme og velunderrettede gjennomsnittsforbruker blir villedet. Angivelsen av dansk type må etter utvalgets syn forstås slik at det er angitt at produktet er fremstilt på en måte som samsvarer med danske produkter uten derved å angi at det er produsert i Danmark. Angivelsen av dansk type skiller nærværende sak fra saken om norsk sytilbehør i NKU-1981-19, ved siden av at produktene er av forskjellig karakter. Etter konkurranseutvalgets syn er derfor markedsføring av posteiene i de angjeldende forpakningene ikke i strid med markedsføringslovens § 26.

 

Etter utvalgets syn foreligger det i denne saken ingen særlige omstendigheter som bringer forholdet inn under generalklausulen i markedsføringsloven § 25.

 

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34