SAK nr. 01/2014

Spørsmål om markedsføring av isolasjonsmateriale er en villedende sammenlikning i strid med markedsføringsloven § 26 og forskrift om sammenliknende reklame § 3, om markedsføringen innebærer en utilstrekkelig veiledning i strid med markedsføringslovens § 27 og for øvrig er i strid med markedsføringslovens § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 12.05.2014.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Bente Holmvang, Erik Loe, Sigrid Toft Fløystad, Pernille Børset, Gunn Berit Jomaas, Anne Louise Våge og Knut B. Kjøsnes.

SAK 01/2014

Klager:

EPS-Gruppen
Postboks 7072 Majorstuen
0306 OSLO
 

Prosessfullmektig: Advokat Trygve M. Gravdahl
Advokatfirma Ræder DA
Postboks 2944 Solli
0230 OSLO

Innklaget:

Foamglas Nordicordic AB
Hällebergsvägen 7
443 60 STENKULLEN
Sverige

Prosessfullmektig: Advokat Lars Skotvedt
FØYEN Advokatfirma DA
Postboks 7086, St. Olavs plass
0130 OSLO

Saken gjelder:
Spørsmål om markedsføring av isolasjonsmateriale er en villedende sammenlikning i strid med markedsføringsloven § 26 og forskrift om sammenliknende reklame § 3, om markedsføringen innebærer en utilstrekkelig veiledning i strid med markedsføringslovens § 27 og for øvrig er i strid med markedsføringslovens § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

Sakens parter:
Klager EPS-Gruppen (EPS-Gruppen), er en forening som representerer en gruppe selskaper som produserer og leverer produkter bestående av ekspandert polystyren (EPS-produkter), herunder blant annet isolasjonsprodukter til bygg og anlegg. EPS-produkter har over en årrekke vært alminnelig anvendt blant annet som isolasjon mot grunnen.

Innklagete, Foamglas Nordic AB, (Foamglas Nordic) er et heleid datterselskap av Pittsburg Corning Europe. Selskapet produserer og leverer et glassbasert isolasjonsmateriale som produseres som blokker eller plater. Produktet har en mindre markedsandel i Norge.

Kort om sakens bakgrunn:

Det er vist gjennom erfaring og forsøk, og erkjent mellom partene, at maur kan ta bolig i EPS-produkter, mens glassbasert isolasjonsmateriale ikke er utsatt for redebygging fra maur.

Innklagede har markedsført sitt glassbaserte isolasjonsmateriale kalt Foamglas som maursikker isolasjon. På innklagedes hjemmeside oppfordres besøkende til å lese mer om maur og isolasjon og det lenkes til følgende publikasjoner:

  • "Unngå skadedyrfella ved boligkjøp", magasinet "Vi i villa" august 1913,
  • "Isolasjon mot maur", Newswire, 26. november 2012,
  • "Utgraving av isolasjonsmateriale forårsaket av stokkmaur", Ask m.fl, Folkehelseinstituttet, avdeling for skadedyrbekjempelse, samt
  • en brosjyre utarbeidet av Foamglas Nordic.

 

Artiklene omtaler økning i bygningsskader som skyldes maur, og at problemet er blitt mer omfattende fordi maurene finner bolig i myke isolasjonsmaterialer, slik som EPS-produkter.

Fra artikkelen "Unngå skadedyrfella ved boligkjøp" er følgende passus fremhevet i klagen:

"De siste årene har det vært en kraftig økning i bygningsskader som skyldes maur som har flyttet innendørs. Ifølge ekspertene har problemet blitt mer omfattende fordi maur finner bolig i myke isolasjonsmaterialer, såkalt ekspandert polystyren".

Fra artikkelen "Isolasjon mot maur" er følgende passus fremhevet i klagen:

"Ved å bytte isolasjonsmateriale i bygg kan man redusere risikoen for maurangrep, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet".

 

Brosjyren inneholder et bilde av maurspist EPS-basert isolasjon og teksten: "Maur og maurskader i polystyren har vært et velkjent problem siden tidlig 80-tallet. Maurproblemene har vokst i takt med økt bruk av polystyrenprodukter.

Videre har Foamglas Nordic på messen "Bygg reis deg" i 2013 vist pleksglassinstallasjoner og montere med ulike isolasjonsmateriale der ekspandert polystyren er angrepet av maur, mens produktet Foamglas ikke er det. Monteren viser også tremateriale angrepet av maur. Et bilde er her inntatt for illustrasjon:

Folkehelseinstituttets rapport beskriver en undersøkelse av stokkmaurangrep på ulike EPS-isolasjonsmaterialer og Foamglas. Fra rapporten hitsettes;

"Alle testene våre ble utført i et laboratoriemiljø med relativt få maur, og resultatene kan ikke automatisk ekstrapoleres direkte til en feltsituasjon, ettersom biotiske elementer som fuktighet og temperatur kan påvirke isolasjonens egenskaper i forhold til maurenes biologi. Studien gir likevel en sterk indikasjon på at Foamglas i mye større grad kan motstå utgraving enn de mest utbredte isolasjonstypene".

Klager, EPS-gruppen, har i det vesentlige anført:
Innklagedes bærende element i markedsføringen er at konkurrerende EPS-produkter, til forskjell fra Foamglas, blir utsatt for maurpåvirkning. Markedsføringen er således sammenliknende reklame, og innklagede benytter virkemidler som dels er villedende, dels setter konkurrenters produkter i vanry, og dels er uriktige.

Maur tiltrekkes i første omgang av matkilder, fuktskader og mugglukt. Klager kjenner ikke til at det er rapportert tilfeller av maurangrep i EPS der det ikke samtidig foreligger en eller annen form for fuktskade. EPS-produkter representerer ikke i seg selv noe problem i forhold til maur.

Det er ikke grunnlag for å hevde at det har vært en kraftig økning i bygningsskader som skyldes maur og at bruken av polystyren isolasjonsprodukter er medvirkende årsak til dette, eller at det kan påvises en sammenheng mellom valg av isolasjon og risiko for maurangrep. Det er videre heller ikke grunnlag for å hevde at maurproblemene har økt i takt med bruk av polystyrenprodukter.

Folkehelseinstituttets statistikk over bekjempelser av stokkmaur i perioden 2007 til 2011 viser en nedgang i slike bekjempelser. Selv om statistikken bare viser innrapporterte bekjempelser, er det lite sannsynlig at en nedgang i antall bekjempelser ikke også har en direkte overføringsverdi på antall bygningsskader som skyldes stokkmaurangrep.

Folkehelseinstituttets undersøkelser viser ikke at maur foretrekker EPS eller annen isolasjon. Undersøkelsene viser bare at maur kan grave ganger og etablere reir i nær sagt alle typer isolasjon, unntatt produktet Foamglas. Forsøkene har dessuten mindre verdi, all den tid den er et laboratorieforsøk og ikke et feltforsøk. Folkehelseinstituttet besitter heller ingen bygningsteknisk kompetanse. SINTEF Byggforsk har slik kompetanse, og har publisert en artikkel der det fremkommer at maurangrep i skumplastisolasjon ikke er noe alvorlig problem for norske bygninger, og at institusjonen har gode erfaringer med denne isolasjonen i Norge.

Ved bruk av eksterne kilder som skal gi markedsføringen en særlig autoritet stilles det særlig strenge krav til saklighet og riktig bruk. De kildene som innklagede baserer seg på er imidlertid betalte kilder, slik som Newswire, eller kilder som har fått sin informasjon etter tips fra Foamglas Nordic, herunder er Folkehelseinstituttets rapporter initiert av innklagede.

Videre er et sentralt forhold som pris ikke kommentert. Produktet Foamglas er svært kostbart og prises 400% høyere enn tilsvarende EPS-produkter. Foamglas Nordic fokuserer i sin markedsføring kun på ett forhold, nemlig motstandsdyktighet mot maur. Dette er i strid med NKU's tidligere retningsgivende praksis der det er fremholdt at sammenliknende reklame må være absolutt korrekt, uttømmende så langt sammenlikningen rekker og objektiv i den forstand at konkurrentens fordeler ikke underslås.

Bruken av bilder og fysiske eksemplarer av maurspiste EPS-plater og levende maur i akvarium sammen med EPS-plater, sammenholdt med det skriftlige materialet, er svertende og gir et uriktig og villedende inntrykk av at bruk av EPS-produkter er medvirkende årsak til maurangrep i bygg. Virkemidlene i markedsføringen er egnet til å skremme kunder til å velge et langt dyrere produkt som uten tilfredsstillende dokumentasjon påstår å løse maurproblemene i norske bygg. Dette er et særlig forhold som bringer markedsføringen i strid med den alminnelige standard for god forretningsskikk.

Markedsføringen er i sin helhet i strid med markedsføringsloven §§ 25, 26 og 27, samt forskrift om sammenliknende reklame § 3.

Innklagede, Foamglas Nordic, har i det vesentlige anført:
Innklagede har inhabilitetsinnsigelser mot de medlemmer av NKU som arbeider i virksomheter som har klagers produkter i sitt sortiment, eller som har eierinteresser i slike virksomheter. Dette gjelder konkret medlemmene som arbeider i Coop Norge AS, Coop Norge Handel AS og Løvenskiold-Vækerø AS. Løvenskiold-Vækerø AS eier butikkjeden MAXBO som er en byggevareforhandler og en  betydelig aktør når det gjelder salg av EPS-produkter. Coop Norge Handel AS er ansvarlig for Coop-konsernets innkjøp, herunder også EPS-produkter. Det er rimelig å anta at disse medlemmene i kraft av sine stillinger og de interesser de representerer vil kunne ha interesser i utfallet av denne konkrete saken, og ingen av disse kan benyttes som representanter i utvalget.

Det aksepteres at kommunikasjonen er markedsføring, også lenking til artikler om temaet, samt at dette er sammenliknende reklame. Det anføres imidlertid at sammenlikningen er relevant, og at den er sann og dokumenterbar.

På tidspunktet for markedsføringen forelå det omfattende faglig støtte for de uttalelser og aktiviteter Foamglas Nordic har videreformidlet og illustrert. Dette gjelder både utsagn i Foamglas Nordics brosjyrer, vegger på standen på "Bygg reis deg"-messen og i linker til artikler på www.foamglas.no. Den faglige støtten baserer seg på undersøkelser som Folkehelseinstituttet utførte i 2012, oppfatninger og uttalelser i fagmiljøet, ekspertuttalelser fra skadedyrbekjempere, uttalelser fra forsikringsselskaper mv. Dokumentasjonens innhold er dekkende for de påstander som er fremsatt, samt for glassmonterinstallsjonen og pleksiglassmontasjen brukt på "Bygg reis deg"-messen i 2013. Undersøkelser og rapporter viser at problemer med maur har stor økonomisk betydning og at maur kan svekke bærekonstruksjoner og ødelegge isolasjon. Dessuten er det en økt risiko for helsemessig påvirkning ved bruk av giftmidler mot maur.

Undersøkelsene fra Folkehelseinstituttet viste tydelige forskjeller mellom isolasjonstypene. Mens det i syv av åtte EPS-isolasjonsblokker ble funnet avanserte maurreir etter noen dagers eksponering, ble ingen av Foamglas-isolasjonsblokkene angrepet.

Anticimex Boligstatistikk "Boligstatus 2006:1"  underbygger at det er store problemer med maur og fukt i sokkeletasjer.

Prisen for produktene er ikke omtalt, men det må være tillatt å trekke frem en høyst relevant egenskap, nemlig motstand mot maurangrep,  uten samtidig å måtte opplyse om andre sider ved produktet, slik som pris. Prisopplysninger er for øvrig også tilgjengelige for kjøpergruppen.

Det bestrides at innklagedes markedsføring er i strid med markedsføringslovens §§ 25, 26 og 27 og forskrift om sammenliknende reklame § 3.

Næringslivets konkurranseutvalg vil uttale:

Inhabilitetsinnsigelsen

Av de møtende representantene knytter inhabilitetsinnsigelsen seg kun til advokat Kjøsnes som arbeider i Coop Norge AS. I henhold til NKUs vedtekter § 4 får bestemmelsene om ugildhet i lov om domstolene av 13. august 1915, 6. kapittel, anvendelse på utvalgets representanter, så langt de passer. Etter domstolloven § 108 foreligger det inhabilitet dersom "andre særegne forhold", utover de særskilt oppregnede inhabilitetsgrunnene i § 106, er "skikket til å svekke tilliten til hans ugildhet". Det skal i vurderingen vektlegges at inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

Flere av sakene som utvalget behandler berører markedsføring av varer og tjenester som representantenes arbeidsgivere er i befatning med. NKU er et responderende selvdømmeorgan, og det er vesentlig at det er bredt sammensatt for at næringslivet skal kunne hente veiledning fra uttalelsene. Utvalgets praktisering av habilitetsbestemmelsen i domstolloven § 108 bør derfor ikke gå lenger enn domstolenes egen praksis, der "særegne forhold" fortolkes forholdvis nøkternt.   Coop-konsernet omsetter en rekke varer og tjenester, og utfallet av nærværende sak har ikke slik innvirkning på konsernets stilling at Kjøsnes med rimelighet vil kunne ha interesse i utfallet av den konkrete saken. Kjøsnes anses som habil. Kjøsnes tok derfor sete under behandlingen av saken.

Sakens materielle side

Partene er enige om, og utvalget slutter seg til, at lenking til artikler slik det er gjort i denne saken, er å anse som markedsføring. Lenkingen fremkommer rett etter en reklamepåstand for produktet Foamglas.

Konkurranseutvalget er av den oppfatning at innklagede har adgang til å markedsføre Foamglas isolasjon som "maursikker isolasjon". Utvalget finner at det er dokumentert at maur ikke danner bolig i produktet Foamglas gjennom den undersøkelsen som Folkehelseinsituttet har publisert, samt at det er opplyst at det ikke har vært innrapportert maurskade i slikt glassbasert isolasjonsmateriale. Konkurranseutvalget finner av samme grunn at det heller ikke er i villedende å vise maurangrep og manglende maurangrep i ulike isolasjonsmaterialer ved plassering i montere på messer.  

Næringslivets konkurranseutvalg finner derimot at den innklagede markedsføringspåstanden fremsatt gjennom lenke til artikkelen i Vi i Villa er villedende. Det er ikke dokumentert for utvalget at det i de siste årene har vært en kraftig økning i bygningsskader som skyldes maur som har flyttet innendørs, og at dette problemet har blitt mer omfattende fordi maur finner bolig i ekspandert polystyren. Det er også utvalgets oppfatning at påstanden i Foamglas Nordics egen brosjyre om at "Maurproblemene har vokst i takt med økt bruk av polystyrenproduker" ikke er dokumentert. Den fremlagte dokumentasjonen viser ingen slike økte maurproblemer.

Den innklagede markedsføringspåstanden i artikkelen "Isolasjon mot maur" produsert av Newswire er også villedende etter utvalgets syn. Rapporten fra Folkehelseinstituttet viser ikke at man kan redusere risikoen for maurangrep ved å bytte isolasjonsmateriale.  Rapporten fra Folkehelseinsituttet forklarer en laboratorieundersøkelse som analyserte i hvilket omfang noen utvalgte isolasjonsmaterialer ble utgravet av maur i en situasjon der det ikke var andre materialer å søke tilflukt i. Rapporten gir imidlertid ikke holdepunkter for en påstand om at bygg er mindre utsatt for maurangrep ved at isolasjonsmaterialet byttes ut. Utvalget finner at den fremlagte dokumentasjonen samlet sett viser at bygg kan angripes av maur grunnet mange forhold. Slik artikkelen er skrevet og anvendt i markedsføringen kan leseren villedes til å anta at valg av isolasjon er avgjørende for å forhindre maurangrep, mens utvalget finner at den fremlagte dokumentasjonen samlet sett viser at maurproblem er langt mer sammensatt enn det bildet artiklene tegner.  

Det påhviler den som fremsetter markedsføringspåstander en dokumentasjonsplikt. Det er utvalgets oppfatning at påstander om at maurproblemer har økt som følge av bruk av polystyrenprodukter, samt påstand om at Folkehelseinstituttets rapport viser at risikoen for maurangrep reduseres ved bytte av isolasjonsmateriale, er udokumenterte. Det må antas at denne type påstander er egnet til å påvirke etterspørselen etter de angjeldende isolasjonsmaterialer. Næringslivets konkurranseutvalg finner derfor at påstandene er i strid med markedsføringslovens § 26.

Utvalget finner imidlertid ikke at det foreligger noen plikt for Foamglas Nordicordic til å opplyse om sin pris samtidig som man opplyser om produktets egenskaper. Det er etter utvalgets mening hensiktsmessig for konkurransen og i tråd med forskrift om sammenliknende reklame § 3 c) at en eller flere av produkters egenskaper kan sammenliknes uten at man samtidig behøver å gjøre en tilsvarende sammenlikning av alle andre egenskaper ved produktene, slik som pris, såfremt de egenskaper som faktisk sammenliknes er relevante og for øvrig tilfredsstiller forskriftens krav.

Næringslivets konkurranseutvalg finner ikke at markedsføringen rammes av forbudet i markedsføringslovens § 27 mot utilstrekkelig veiledning. Det er de enkelte påstandene i seg selv som er udokumenterte, og derfor villedende.

Det er ingen særlige forhold som medfører at markedsføringen er i strid med generalklausulen i markedsføringslovens § 25, utover de forhold som allerede rammes av markedsføringslovens § 26.

Uttalelsen er enstemmig.

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34