SAK nr. 11/2013

Spørsmål om markedsføring er villedende i strid med markedsføringsloven § 26 med tilhørende forskrift om sammenliknende reklame, samt om handlingene er i strid med markedsføringslovens § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 13.02.2014.
Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Erik Loe, Jon Fors-Skjæveland, Knut B Kjøsnes og Øystein Bu. 

SAK 11/2013

Klager:

Comendo Norge AS
Postboks 112 Økern
0509 OSLO

Prosessfullmektig: Advokat Jan Arhaug
C J Hambros plass 5
0164 OSLO

Innklaget:  

Stay Secure Norway
Dronning Eufemias gt. 16
7. etasje
0191 OSLO

Prosessfullmektig: Advokat Kristine Schei
Advokatfirmaet Thommessen AS
Postboks 1484 Vika
0116 OSLO  


Saken gjelder:
Spørsmål om markedsføring er villedende i strid med markedsføringsloven § 26 med tilhørende forskrift om sammenliknende reklame, samt om handlingene er i strid med markedsføringslovens § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

Sakens parter:
Klager, Comendo Norge AS (Comendo), har drevet virksomhet i Norge siden 2005 og er en ledende sikkerhetsleverandør i Norden. Selskapet leverer tjenester innen e-postsikkerhet til så vel private som offentlige aktører.

Innklagede, Stay Secure Norge (Stay Secure), ble etablert i 2008 og leverer nettskybaserte tjenester innenfor e-postsikkerhet og websikkerhet i Norden, herunder Norge.  Selskapet har over 30 ansatte og leverer tjenester til kunder innenfor offentlig og privat sektor.

Kort om sakens bakgrunn:
E-postsikkerhetstjenester skal holde brukerens e-postmiljø mest mulig fri fra spam og virus, sørge for at e-posttjenesten fungerer og at e-poster ikke går tapt.

En tidligere ansatt hos klager har etter å ha tatt ansettelse hos innklagede sendt ut e-poster til klagers kunder med følgende innhold:


Klager, Comendo, har i det vesentlige anført:
Innklagedes e-post er totalt sett en misvisende og villedende sammenliknende reklame i strid med markedsføringslovens § 26 med tilhørende forskrifter, samt også forbudet i markedsføringslovens § 25 mot handlinger i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

Punktene i eposten er fremstilt som en sammenlikning med Comendos produkter. De sammenliknende punktene er hver for seg og samlet direkte feilaktige og direkte villedende for Comendos kunder. Slik mailen er disponert, ved innledningsvis å fremheve totalbudskapet "tilsvarende løsning til det dere har i dag, men med mange fordeler" og dernest angi 15 kulepunkter, vil den vanlige leser oppfatte hvert enkelt kulepunkt som sammenlignende. Dette gjelder i særdeleshet komparative utsagn som "høyere presisjon", "mer brukervennlig" og "flere valgmuligheter". De fleste punktene relaterer seg til objektivt konstaterbare egenskaper, og viser ikke kun til brukerens subjektive oppfatning.

Det gir ikke mening å påstå at man har 40 % lavere pris når sammenlikningsgrunnlaget ikke fremkommer. Påstandene som "nordisk support", "tilpasset norske forhold" og "følger EUs datalagringsdirektiv og Norsk lov" er direkte feilaktige når det presenteres som at Comendo ikke oppfyller dette. Sammenliknende påstander som "mer brukervennlig kontrollpanel" og "høyere presisjon i spamfilteret og færre falske positiver" må vurderes etter forskrift om sammenliknende reklame § 3 som kun tillater konkrete, dokumenterbare, relevante og representative sammenlikninger. Dokumentasjonsplikten påhviler Stay Secure som har fremsatt påstanden. Det foreligger ingen undersøkelser som understøtter utsagnene, eller dokumentasjon for at Stay Secures løsninger er bedre enn Comendo sine.

Markedsføringen gir en villedende fremstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen. Helhetsinntrykket e-posten gir er at innklagedes produkt er bedre og rimeligere enn klagers produkter. Comendos kunder påvirkes til å kjøpe Stay Secures tjenester på feilaktig grunnlag.

Opptredenen er også i strid med generalklausulen i markedsføringslovens § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende imellom. Innklagede opptrer forretningsmessig illojalt fordi selskapet mot bedre vitende påstår å være bedre enn Comendo. Det vises også til at samme type markedsføring fremsatt av Stay Secure overfor kunder i Danmark er blitt ansett som ulovlig sammenliknende reklame etter retten på Frederiksberg sin avgjørelse av 10. oktober 2013.

Innklagede, Stay Secure, har i det vesentlige anført:
Den påklagede markedsføringen er kun enkeltstående mails sendt til profesjonelle mottakere. Ved en sammenhengende lesning av kulepunktene i mailen vil mottakeren forstå at en flerhet av disse ikke er sammenliknende reklame, men en angivelse av fordeler ved Stay Secures tjenester.

Angivelsen av prisforskjellen er en sammenlikning, men den er korrekt. Hensikten med e-posten er å gi et konkret tilbud på 40% lavere pris enn det mottakeren av e-posten per i dag betaler hos Comendo.  Prisen fremkommer ikke av noen fast prisliste, men står i forhold til den prisen som kunden betaler til en annen leverandør av tilsvarende tjeneste. Dette er en pris som kunden kjenner og som kunden kan dokumentere. Prissammenlikningen er en effektiv og direkte konkurranse. E-postsikkerhetstjenestene er sammenliknbare. Dette er derfor ingen villedende prissammenlikning.

Klagerens anførsler om hvordan e-posten skal forstås er en urimelig utlegning av e-postens innhold. Det er for eksempel ikke grunnlag for å anta at påstanden om at Stay Secure er "tilpasset norske forhold" eller "Følger EUs datalagringsdirektiv og Norsk lov" vil bli forstått som at klagers tjeneste ikke er tilpasset norske forhold eller at klager ikke følger EUs datalagringsdirektiv og norsk lov. Det er ikke grunnlag for å hevde at når enkelte av kulepunktene kan oppfattes som sammenliknende så må alle kulepunktene forstås på samme måten, og på tross av at det ikke er språklig dekning for det. Dette blir spesielt urimelig når e-posten går til en fagmann som endog kjenner klagers tjenester.

Stay Secures kunder er meget godt fornøyde med kontrollpanelet i Stay Secures nettskybaserte løsning og opplever det som svært brukervennlig. Kunden kan for eksempel følge med på hva som avvises av spamfilter og virusangrep. Oppfatning av brukervennlighet vil til en viss grad bero på en subjektiv vurdering. En profesjonell innkjøper forstår at dette er en type karakteristikk som ikke lar seg objektivt etterprøve.

Utsagnet "høyere presisjon i spamfilteret og færre falske positiver" er heller ikke villedende. Det er kun marginal forskjell mellom tjenestene på dette punkt, henholdsvis 99,5% presisjon tilbudt fra Comendo kontra 99,7 % tilbudt fra Stay Secure. Angivelsene er å forstå som en garanti som medfører en økonomisk kompensasjon dersom presisjonsnivået fraviker det som er lovet. De marginale forskjellene kan ha sin årsak i målemetodene, og Stay Secure vil unngå denne formuleringen i fremtiden. Comendo anfører selv på sine hjemmesider at Comendo har den beste service level agreement. Å anvende § 26 mot Stay Secure i en slik situasjon vil være å gå ut over de situasjoner bestemmelsen tar sikte på.

Det er ingen elementer i den e-posten som klagen gjelder som gir grunnlag for å anvende markedsføringslovens § 25 i tillegg til § 26 eller på forhold som ikke rammes av markedsføringslovens § 26. Markedsføringen i Danmark var annerledes, og saken er ikke endelig avgjort men verserer nå for de alminnelige domstoler i Danmark.

Næringslivets konkurranseutvalg vil uttale:

Fremsendelsen av e-postene er en direkte sammenliknende reklame. E-postens emnefelt angir at det er "Mange fordeler ved å bytte til Stay Secure". Det angis videre at årsaken til henvendelsen er mottakerens eksisterende kundeforhold til Comendo. Henvendelsen er derfor en direkte sammenlikning mellom klagers og innklagedes tjenester.

I e-posten fremholdes det at innklagede "tilbyr en tilsvarende løsning til det dere har i dag, men med mange fordeler". Den påfølgende opplistingen av fordeler indikerer derfor at punktene ikke kun er positive egenskaper ved innklagedes tjenester, men komparative fordeler sett i forhold til klagers tjenester.

Enkelte av kulepunktene benytter ikke gradsadverb eller komparativ, og har dessuten et meningsinnhold som det isolert sett kan være uklart om er ment som sammenliknende uttalelser, slik som for eksempel "Følger EUs datalagringsdirektiv og Norsk lov". Slik e-posten er satt opp, samt at det også kan tenkes at tjenesteleverandører ikke alltid overholder disse reglene, anses også slike kulepunkt som sammenliknende påstander. Når avsender så klart angir at fordelene knytter seg til et bytte av leverandør fra Comendo til Stay Secure, må avsender uttrykke seg klarere dersom det er meningen at deler av markedsføringen likevel ikke er ment som en sammenlikning.

Næringslivets konkurranseutvalg finner derfor at e-posten både som helhet, og for de enkelte kulepunkter, er en direkte sammenliknende reklame.

Prisgarantien i første kulepunkt angir "Garantert 40 % lavere pris". Innklagede har forklart at kunden får 40% avslag på prisen som ellers betales til eksisterende leverandør. Ut fra det som er opplyst i saken, legger utvalget til grunn at tjenestene og derigjennom også prisen er sammenliknbare. Det er derfor Næringslivets konkurranseutvalgs oppfatning at prissammenlikningen er korrekt, og derfor ikke i strid med markedsføringsloven § 26 og forskrift om sammenliknende reklame, samt heller ikke markedsføringslovens § 25.

For samtlige av de øvrige uttalelsene har ikke innklagede kunnet dokumentere noe grunnlag for påstanden om at dette er fordeler som oppnås ved å bytte tjenesteleverandør. Det gjelder også påstanden om "Mer brukervennlig kontrollpanel". Også en slik påstand må kunne understøttes for å være lovlig, for eksempel gjennom brukerundersøkelser.

Påstanden "beste Service Level Agreement (SLA) i det norske markedet (bedre enn Comendo)" er heller ikke dokumentert, og derfor ikke tillatt. Utvalget tar ikke hensyn til at andre aktører også kan ha uttalt tilsvarende, det er de innklagede påstandene som klagen angår. 

Næringslivets konkurranseutvalg finner derfor at påstandene i e-posten, så nær som prisgarantien, er en ulovlig sammenliknende reklame i strid med markedsføringslovens § 26 og forskrift om sammenliknende reklame.

Etter utvalgets oppfatning har det ikke betydning at markedsføringen foregikk i kjølvannet av en rettssak i Danmark. For øvrig er det ikke anført særlige forhold som etter utvalgets oppfatning medfører at markedsføringen rammes av markedsføringslovens § 25, utover de forhold som allerede rammes av markedsføringsloven § 26.

Uttalelsen er enstemmig.


 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34