SAK nr. 10/2012

Spørsmål om innklagede har opptrådt i strid med markedsføringsloven § 25 og forskrift om sammenlignende reklame § 3, ved å fremsette uriktige påstander om klagers produkter i forbindelse med inngivelse av en klage i en anbudskonkurranse.

UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 29. januar 2013
Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Bente Holmvang, Ingrid Amundsen, Synnøve Smedal, Jon Fors-Skjæveland og Pernille Børset og Erik Loe

Klager:
Thyssen Krupp-Encasa AS
 Postboks 6877 Rodeløkka
 0504 Oslo  
    
Prossessfullmektig:
Advokat Robert Myhre
Myhre & Co Advokatfirma AS
Dronning Eufemiesgate 16
0191 Oslo

Innklaget: 
Access Vital AS
Aluvegen 95
2319 Hamar 

Prosessfullemektig:
Advokat Morten Kokkim
Advokatfirmaet Mageli ANS
Postboks 88
2201 Lillestrøm  
 

Saken gjelder:
Spørsmål om innklagede har opptrådt i strid med markedsføringsloven § 25 og forskrift om sammenlignende reklame § 3, ved å fremsette uriktige påstander om klagers produkter i forbindelse med inngivelse av en klage i en anbudskonkurranse.

Sakens parter:
ThyssenKrupp Encasa AS er et datterselskap av ThyssenKrupp Accessability, som er en av verdens største produsenter av heiser for bevegelseshemmede. Selskapet har utviklet flere heisløsninger for funksjonshemmede, med unike patenterte løsninger, herunder heisene Flow2 og Levant. Access Vital AS er et heleid datterselskap av Stannah Lifts Holding Ltd, og leverer heiser blant annet i samme kategori som klager.

Kort om sakens bakgrunn:

NAV har avholdt en anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale for kjøp av trappeheiser, løfteplattformer og tjenester. Konkurransen var delt opp i ulike poster (1-15), avhengig av type heiser. I konkurransegrunnlaget er det stilt krav om at heisene oppfyller kravene både i maskindirektivet og NS-EN 81-40:2008 eller tilsvarende.
Både klager og innklagede har levert inn tilbud i konkurransen.

Klager fikk melding om tildeling av kontrakt på post 9 med produktet Levant og med produktet Flow2 i post 10 i henhold til tildelingsbrevet. ( I klagen oppgitt som hhv. post 8 og 9)
Innklagede leverte en klage til NAV på denne tildelingsbeslutningen. I klagen ble det anført at det ikke var levert dokumentasjon for at heisene Levant og Flow2 oppfyller kravene i NS-EN 81-40:2008, og at tilbudet derfor skulle vært avvist. Det ble også anført at heisene ikke oppfylte to konkrete krav i standarden.

Inngåelse av kontrakt ble utsatt mens NAV behandlet klagen. ThyssenKrupp har bedt Access om å trekke tilbake de påstått uriktige påstandene uten at så har skjedd.

I sluttinnlegg til NKU er det fra Access opplyst at NAV har behandlet klagen, og at denne er avvist i det NAV er av den oppfatning at ThyssenKrupp har dokumentert oppfyllelse av NS EN 81-40 i samsvar med konkurransegrunnlagets krav. Access er uenig i avgjørelsen og har klaget denne inn for KOFA.

Klager, ThyssenKrupp, har i det vesentlige anført:
Innklagede har i klage til NAV brutt forskrift om sammenlignende reklame § 3 første ledd, ved å fremsette påstander om klagers produkter som ikke oppfyller vilkårene i § 3 bokstav a) og/eller bokstav d) og markedsføringsloven § 25.
I klagen til NAV har Access anført at heisene til ThyssenKrupp, Levant og Flow2 ikke oppfyller kravene i NS-EN 81-40.

Access's morselskap, Stannah Lifts Holding Ltd., heretter kalt Stannah, fremsatte i 2008 tilsvarende påstander i en PowerPoint presentasjon, som ble distribuert til potensielle kunder. Dette førte til en tvist mellom partene som endte med et forlik der Stannah måtte trekke tilbake de fremsatte påstander og utferdige en utenomrettslig "mortifikasjon", i tillegg til å dekke ThyssenKrupps sakskostnader. De avga også en erklæring om at heisene oppfyller kravene i maskindirektivet og NS-EN 81-40. Mortifikasjonen og erklæringen er signert av en direktør i Stannah som også er styremedlem hos innklagede.

Selv om påstander om konkurrenters reklame fremsettes i forbindelse med en klage på tildeling av kontrakt i en konkurranse etter anskaffelsesreglene, kan påstandene anses som sammenlignende reklame. Reglene kan ha et vidt anvendelsesområde noe som bekreftes av NKUs sak 7/2001.

Tildeling av en kontrakt i en anbudskonkurranse avslutter ikke konkurransen. Tildelingen kan påklages, og en klage i karensperioden kan resultere i at tildelingen annulleres og at en ny leverandør tildeles kontrakt i stedet, jf forskrift om offentlige anskaffelser § 22-3 nr. 6.

Formålet med Accesses klage til NAV har vært å overbevise NAV om ikke å velge ThyssenKrupps produkter, men i stedet å velge produktene fra Access. Dette må ses på som markedsføring, omfattet av markedsføringsloven og forskrift om sammenlignende reklame.

Påstandene er villedende, jf forskriften § 3 a. Heisene har vært underlagt grundig testing av Liftinstituut, som er et akkreditert teknisk kontrollorgan med spesialkompetanse på denne problemstillingen. I klagers tilbud ble det vedlagt et sertifikat fra Liftinstituut, som bekreftet at kravene både i maskindirektivet og EN 81-40:2008 er oppfylt for heisene. Innklagede har ingen faglig kompetanse til å vurdere om klagers heiser oppfyller kravene. Påstandene som er fremsatt overfor NAV som potensiell kunde, er derfor villedende.

Påstandene er udokumenterte, jf. forskriften § 3 c). Påstandene er fremsatt mot bedre vitende, og er naturlig nok udokumenterte. Det vises til NKUs avgjørelse i sak 7/2001 vedrørende kravet til å dokumentere at påstander har tilstrekkelig faktisk grunnlag.

Påstanden bringer klagers produkter i vanry, jf. forskriften § 3 d). For de heiser klager og innklagede selger er heisenes sikkerhet helt grunnleggende. Dersom det fester seg et inntrykk i markedet av at heiser ikke er helt sikre, eller ikke oppfyller relevante sikkerhetskrav, vil dette være helt ødeleggende for fremtidig salg.

Påstanden bryter med markedsføringsloven § 25.
Påstanden om at klagers produkter ikke oppfyller kravene i NS-EN 81-40 er egnet til å påføre klagers produkter betydelig tap i omsetning, både i forhold til den aktuelle konkurransen der påstandene er fremsatt, men også i form av tapt renommé i markedet ellers. Påstanden er uriktig, jf verifikasjon fra Liftinstituut. Innklagede vet derfor at påstandene er uriktige og de er fremsatt mot bedre vitende og i ond tro. Hele hensikten synes å være å så tvil i markedet om kvaliteten på klagers heiser.

Klager fremholder at regelverket for offentlige anskaffelser regulerer rettigheter og forpliktelser mellom den enkelte tilbyder og den offentlige oppdragsgiver. Det er ingen bestemmelser i anskaffelsesreglene som beskytter tilbyderne mot uriktige påstander fra deres konkurrenter. Anskaffelsesreglene regulerer ikke forholdet mellom tilbyderne, og beskyttelsen mot uriktig markedsføring er derfor kun et anliggende etter markedsføringsloven.
Selv om Klagenemnda for offentlige anskaffelser( KOFA) kan behandle klager der det påstås brudd på anskaffelsesreglene, kan nemda ikke behandle klager på andre tilbyderes opptreden i slike konkurranser. I foreliggende sak er det derfor ikke mulig for klager å klage Access inn for KOFA.

Innklaget, Access Vital AS, har i det vesentlige anført:
Det anføres prinsipalt at klagen må avvises, da den " i det vesentlige vil bero på anvendelsen av rettsregler utenfor markedsføringsloven" og/eller er uegnet for behandling i NKU.
Tvisten omhandler innholdet i en klage som innklagede har inngitt til NAV i forbindelse med anbudskonkurransen. Denne klagen skal behandles i samsvar med anskaffelsesregelverket, og markedsføringsloven kommer således ikke til anvendelse.

Ved å bruke markedsføringsloven på de forhold som reguleres av anskaffelsesregelverket vil en kunne komme i den situasjon at de forskjellige regelverkene regulerer de samme forhold på to forskjellige måter. Dette blant annet ved krav oppstilt i et konkurransegrunnlag som kan stå i motstrid til dokumentasjonsplikten etter markedsføringsloven.

Innklagede påpeker at NAV nå har avvist klagen fra Access under henvisning til at ThyssenKrupp har dokumentert oppfyllelse av NS- EN 81-41 i samsvar med konkurransegrunnlagets krav. Access er uenig i avgjørelsen og har klaget denne inn for KOFA. Saken er derfor nå til behandling både i KOFA og NKU.

Access mener at dokumentasjonen som er fremlagt fra ThyssenKrupps side ikke dokumenterer oppfyllelsen av NS- EN 81-41. For å underbygge dette ble det vist til to helt konkrete krav i standarden som heisen fra ThyssenKrupp ikke oppfyller.

Access sin anførsel om at ThyssenKrupps produkt ikke oppfyller kravene er ikke gitt i forbindelse med "markedsføring" og er heller ikke egnet til å "påvirke etterspørselen". Opplysningene er gitt for å underbygge at ThyssenKrupp ikke tilfredsstiller kravet i konkurransegrunnlaget og vurderes av NAV kun ut fra anskaffelsesrettslige regler. Saken skal derfor avvises fra behandling i NKU.

Subsidiært, dersom klagen ikke avvises anføres at det ikke foreligger brudd på markedsføringslovens regler.

Det relevante punktet i denne saken følger av konkurransegrunnlaget til NAV, kravspesifikasjonen. Det sentrale krav er at den etterspurte standard NS EN 81-41:2010, skal dokumenteres. Etter Access's syn har ikke ThyssenKrupp lagt ved dokumentasjon som tilsier at kravet er oppfylt. I tillegg har Access pekt på enkelte konkrete krav i standarden som produktet fra ThyssenKrupp rent faktisk ikke synes å oppfylle.

ThyssenKrupp har dokumentert i sitt tilbud til NAV at selskapet oppfyller maskindirektivet. Dette er ikke en dokumentasjon på oppfyllelse av NS-EN 81-41:2010. NAV er da forpliktet til å avvise ThyssenKrupps tilbud på samme måte som Access selv ble avvist med et av sine produkter.

En påstand om at ThyssenKrupp ikke har oppfylt et formalkrav i konkurransegrunnlaget betyr ikke nødvendigvis at det er noe galt med produktet, men at ThyssenKrupp ikke har levert den dokumentasjonen som er påkrevd i denne anbudskonkurransen. Dette har ingenting med markedsføring eller villedende reklame å gjøre.

Etter markedsføringsloven § 26 er det et vilkår at den villedende fremstilling er egnet til å påvirke etterspørselen. Etter innklages syn vil klagen i anbudskonkurransen ikke ha en slik virkning.

Det er innklagedes oppfatning at tvisten ikke skal løses etter markedsføringsloven, men etter anskaffelsesregelverket.

Det å klage i en anbudskonkurranse er en helt legitim og ordinær prosess. Dette er ikke det samme som å tale nedsettende om eller å bringe ThyssenKrupps produkter i vanry.
Klagen til NAV er heller ikke i strid med markedsføringsloven § 25.

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Næringslivets Konkurranseutvalg behandler tvister mellom næringsdrivende om anvendelsen av bestemmelsene i markedsføringsloven. I henhold til vedtektene § 1 kan utvalget avvise en sak helt eller delvis, dersom saksforholdet ikke er tilstrekkelig opplyst eller klarlagt, eller avgjørelsen vil bero på anvendelsen av rettsregler utenfor markedsføringsloven. Også ellers kan hele eller deler av en sak avvises dersom utvalget finner den uegnet for behandling.

Påstander om en konkurrent eller deres produkter fremsatt i en anbudskonkurranse kan være omfattet av markedsføringslovens regler. Dette gjelder uttalelser og påstander fremsatt i selve tilbudet eller i en senere klageomgang. Kravet om ikke å foreta handlinger som er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom må også gjelde fullt ut i en slik sammenheng. Det er derfor ikke noe prinsipielt i veien for at konkurranseutvalget kan vurdere påstander og utsagn fremsatt i en anbudskonkurranse.
I denne konkrete saken er konkurranseutvalget likevel kommet til at saken er uegnet for behandling i utvalget.

Klager har bedt konkurranseutvalget om å ta stilling til om påstandene fremsatt av Access Vital i klagen til NAV er i strid med bestemmelser i markedsføringsloven, idet påstandene er uriktige. Påstandene går ut på at dokumentasjonsplikten ikke er oppfylt fra ThyssenKrupps side, samt at ThyssenKrupps heiser rent faktisk ikke oppfyller konkrete krav i standarden angitt i konkurransegrunnlaget.

Konkurranseutvalget vil påpeke at det må være helt legitimt å fremsette en klage i en anbudsprosess og bestride at vilkårene i konkurransegrunnlaget er oppfylt for en eller flere tilbydere. Det må generelt være vid adgang til å fremme ulike påstander om en konkurrent og deres produkter i en anbudsprosess så lenge disse er etterprøvbare. I dette tilfellet gjelder det påstander om at formalkrav i konkurransegrunnlaget ikke er oppfylt, samt at produkter ikke oppfyller konkrete krav i en angitt standard. Dette er påstander som konkurranseutvalget ikke har forutsetning for og heller ikke kompetanse til å bedømme riktigheten av. Dette er spørsmål som Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) nå skal ta stilling til. Konkurranseutvalget har ikke tilstrekkelig grunnlag for å bedømme om det å fremsette de omtvistede påstander i denne konkrete saken rammes av bestemmelser i markedsføringsloven.

Næringslivets Konkurranseutvalg finner på denne bakgrunn at saken er uegnet for behandling i utvalget. Saken blir derfor å avvise.
Uttalelsen er enstemmig.


 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34