SAK nr. 06/2012

Klage over generisk bruk av varemerke i skjønnlitterær tekst ble avvist

Utskrift av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 24. september 2012.
Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Bente Holmvang, Thea BrockErik Loe, Cathrine Lødrup, Knut B. Kjøsnes og Nina Skramstad.

Klager:  
Ekornes ASA
Industrivegen 1
6222 IKORNNES

Prosessfullmektig: 
Oslo Patentkontor AS
v/advokat Henrik Juel Pettersen 
Postboks 7007 M
0306 OSLO

Innklaget 1: 
Juritzen Forlag AS
 v/Arve O Juritzen
 Lille Grensen 5
 Postboks 444 Sentrum
 0103 OSLO

Innklaget 2:  
Oversetter Ragnhild Eikli
 v/Juritzen Forlag AS

 
Saken gjelder:
Spørsmål om generisk bruk av varemerket ”Stressless” i oversatt skjønnlitterær tekst er en handling i strid med markedsføringslovens § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

Sakens parter:
Klager, Ekornes ASA (Ekornes), er Nordens største møbelprodusent, og er innehaver av blant annet varemerket ”Stressless”.  I 2010 var omsetningen av produkter under varemerket ”Stressless” over 2,3 milliarder NOK, hvorav 94% for eksport. Merket er et av verdens mest kjente merker innen møbelbransjen.
De innklagede, Juritzen Forlag AS (Juritzen Forlag) og Ragnhild Eikli, er henholdsvis forlegger for og oversetter av verket ”Reisen hjem” skrevet av forfatteren Lori Lansens.

Sakens bakgrunn:
I 1971 introduserte Ekornes varemerket ”Stressless”, og har uavbrutt siden benyttet dette for sin kolleksjon regulerbare lenestoler, og også på flere av selskapets sofaer. Varemerket er registrert i Norge og i en rekke andre land, og er benyttet i forskjellige utformninger, slik som:


 
Boken ”Reisen hjem” er skrevet av forfatteren Lori Lansens og utgitt på Juritzen Forlag i 2011. Ragnhild Eikli har oversatt boken fra engelsk til norsk. I den engelske teksten refereres varemerket ”La-Z-Boy”. Dette er i den norske oversettelsen oversatt som følger:

Klager, Ekornes, har i det vesentlige anført:
I den norske oversettelsen av ”Reisen hjem” refereres det flere ganger til varemerket ”Stressless”, men kun på en måte som gir uttrykk for at dette er et generisk uttrykk, dvs. en artsangivelse for en stol/lenestol i sin alminnelighet uten spesifikt opphav. Den generiske bruken forsterkes ved at oversetteren i tillegg til bruken av ”Stressless” også benytter det amerikanske varemerket La-Z-Boy, samt gjengir klagers varemerke i bestemt form og med liten forbokstav.
Utvanning og degenerasjon er en av de største farer en varemerkeinnehaver kan stå ovenfor. Så vel lovtekst, teori og praksis anerkjenner de farer som uberettiget og/eller generisk bruk kan utgjøre for en varemerkeinnehaver, jfr. blant annet varemerkeloven § 11 om gjengivelse av varemerke i lærebøker m.v., og Lassen og Stenvik ”Kjennetegnsrett”, 3. utg. 2011, s. 123. flg, samt NKUs uttalelse i sak 01/2004.

Innklagede har ingen berettiget interesse eller noe behov for å bruke varemerket på denne måten, og unnlatelsen av å rette navnebruken i påfølgende opplag til tross for klagers henstilling er basert på uvilje og uvitenhet. Slik manglende korrigering av den feilaktige navnebruken er en handling i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.
I egenskap av forlegger og profesjonell oversetter er så vel innklagede nr. 1 som innklagede nr. 2 næringsdrivende, og handlingen samt unnlatt korrigering er skjedd i næringsvirksomhet. Handlingen og etterfølgende unnlatt korrigering er derfor i strid med markedsføringslovens § 25.

De innklagede, Juritzen Forlag og Ragnhild Eikli, har i det vesentlige anført:
Vi kan på ingen måte se at en skjønnlitterær tekst som ikke er brukt i markedsføring på noen måte kan rammes av markedsføringsloven. Denne saken dreier seg om ytringsfrihet og ikke markedsføringsloven.
Vi ber derfor om at Næringslivets Konkurranseutvalg avviser sak 06/2012 fra Ekornes ASA.

Næringslivets konkurranseutvalg vil uttale:

Klager har vist til varemerkeloven § 11, som gir en varemerkeinnehaver adgang til motsette seg generisk varemerkebruk i visse skrifter av faglig innhold. Næringslivets konkurranseutvalgs behandling av saken er imidlertid begrenset til om generisk bruk av varemerket i skjønnlitteratur er en handling i strid med markedsføringslovens § 25 som forbyr handlinger i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.
Næringslivets konkurranseutvalg har forståelse for at varemerkeinnehaver søker å forfølge generisk bruk av eget merke. Ytringer kan begrenses dersom lovgrunnlaget er klart og innskrenkningen er nødvendig i et demokratisk samfunn, jfr. EMK art. 10 annet ledd. Markedsføringslovens § 25 kan derfor etter omstendighetene være en beskrankning for friheten til å ytre seg gjennom referanser til andres kjennetegn. 

Markedsføringsloven gjelder i henhold til § 1 og etablert praksis markedsføringshandlinger og konkurransehandlinger. Generalklausulens virkeområde er derfor også begrenset til slike handlinger.  
Anvendelsen av bestemmelsen betinger ikke at det er en konkurransesituasjon mellom partene. Også bruk av andres kjennetegn som blikkfang i annonser for produkter som ikke er i konkurranse med varemerkeinnehavers produkter kan etter omstendighetene rammes, slik tilfellet var i sak NKU-1/2004 JIF STRESSLESS.
Nærværende sak skiller seg fra ovennevnte idet bruken av STRESSLESS i den norske utgaven av Lori Lansens ”Reisen hjem” ikke er en markedsføringshandling, men et litterært virkemiddel i oversettelsen av et litterært verk. Konkurranseutvalget ser på de innklagede ytringene som kunstneriske ytringer. 

Det er Næringslivets konkurranseutvalgs oppfatning at denne type kunstneriske ytringer i et skjønnlitterært verk ikke omfattes av markedsføringslovens anvendelsesområde, og ikke er en markedsføringshandling som faller inn under utvalgets mandat. Saken blir derfor å avvise. Beslutningen er enstemmig.

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34