SAK nr. 05/2012

Arbeidsstol ikke ansett å være en ulovlig etterlikning etter markedsføringsloven § 30, men deler av markedsføringen av stolen var i strid med god forretningsskikk og rammes av markedsføringsloven § 25. Ikke grunnlag for å avvise saken fra behandling i utvalget

UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 26.06. 2012
Under behandling av nedenstående sak deltok: Bente Holmvang, Ingrid Amundsen,
Rune Myrmel, Cathrine Lødrup, Knut B. Kjøsnes, Nina Skramstad, Pernille Børset og Erik Loe

Arbeidsstol ikke ansett å være en ulovlig etterlikning etter markedsføringsloven § 30, men deler av markedsføringen av stolen var i strid med god forretningsskikk og rammes av markedsføringsloven § 25. Ikke grunnlag for å avvise saken fra behandling i utvalget

Klager:
Scandinavian Business Seating AS m.fl.
Postboks 5055 Majorstuen
0301 Oslo

Prosessfullmektig
Advokatfirma Thommessen AS
v/Advokat Harald Irgens-Jensen
Postboks 1484 Vika
0116 Oslo
   
Innklaget:
Variér Furniture AS
Haahjem
6260 Skodje
   
Prosessfullmektig: 
Plougmann & Vingtoft
v/Advokat Eirik Øverland
Postboks 1003 Sentrum
0104 Oslo

Saken gjelder:
Spørsmål om innklagedes produksjon og markedsføring av arbeidsstol er i strid med markedsføringsloven § 30 om ulovlig produktetterlikning og § 25 om god forretningsskikk.

Sakens parter:
Det er tre klagere, Scandinavian Business Seating AS,( SBS) Peter Opsvik og Peter Opsvik AS.

SBS produserer og selger møbler for kontorer, kantiner og konferanserom, og særlig kontor- og besøksstoler. SBS er resultatet av en fusjon mellom selskapene HÅG, RH Form og RBM Furniture i 2007. Selskapet figurerer stabilt blant de fem største produsentene av arbeidsstoler i Europa, og HÅG-produktene utgjør rundt 60 % av omsetningen i selskapet. HÅG er også den av selskapets merkevarer som er kjent flest steder i verden. Selskapet kaller det ”holistisk design” når det fokuseres like fullt på det estetiske og funksjonelle, som på miljø og kvalitet. Strategisk bruk av design har gjort selskapet til den norske bedriften med flest designpriser. HÅG/SBS har samarbeidet med Peter Opsvik og Petter Opsvik AS siden 1974 og har produksjonsrettighetene til arbeidsstolen HÅG Capisco, som saken dreier seg om.

Peter Opsvik er en av Norges mest kjente møbeldesignere og opphavsmann til en rekke kjente møbler, som barnestolen ”Tripp Trapp”, bevegelige” Balans”- stoler, vippe- og gyngestoler og sadelstolen ”Capisco”. Han har mottatt en rekke priser og anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt. I sin møbelkunst har han lagt vekt på at stolen skal påvirke kroppen til variasjon og har gjennom kjente slagord som for eksempel ”den beste sittestillingen er den neste” fokusert på at ”kroppen er skapt for bevegelse”. Samtidig er hans møbler kjennetegnet av særpreget form og estetikk. HÅG Capisco er designet av Peter Opsvik.

Peter Opsvik AS innehar alle kommersielle rettigheter til Opsviks verk innen møbeldesign, herunder HÅG Capisco.

Innklagede Variér Furniture AS og Variér Fabrikker AS, heretter kalt Variér, produserer og selger stoler til arbeidsbord, kontor, spiserom, stuer og møterom. En rekke av Variérs stoler er tegnet av Peter Opsvik og markedsført etter avtale med ham, et samarbeid som går tilbake til 1979 og stammer fra Stokke fabrikker. For noen år siden solgte Stokke-konsernet store deler av sin virksomhet til Variér for å konsentrere seg om møbler og annet utstyr for barn.

Kort om sakens bakgrunn:
I begynnelsen av 2012 ble SBS oppmerksom på at Variér skulle lansere en ny arbeidsstol, Variér Active. Klagerne oppfattet stolen som en etterligning av HÅG Capisco og egnet til å forveksles med denne. På initiativ fra SBS ble det holdt et møte mellom partene i begynnelsen av mars, og SBS har senere også reist spørsmål om Variér kunne være villig til å foreta endringer i stolen eller markedsføringen, uten at partene har kommet til enighet. SBS har valgt å bringe saken inn for NKU til tross for at Variér har uttalt at NKU er uegnet som forum for behandling av saken.Klagerne, SBS, Peter Opsvik, Peter Opsvik AS, har i det vesentlige anført:
HÅG Capisco ble lansert i 1984 og kom i produksjon i 1987 etter flere års innsats og over 10 000 arbeidstimer til utvikling av det originale produktet. Konseptet ble patentert, og en prototyp av en utførelsesform ble designregistrert. Opsvik arbeidet videre med utførelsesformen, og i 1987 ble HÅG Capisco lansert med en noe redesignet rygglene. I 1998 kom Capisco 8106. Ryggen er trukket noe ned slik at den gir inntrykk av at rygg og sete er forbundet.

HÅG Capisco representerer den sterkeste eksponenten for ergonomikonseptet i HÅG, den sterkeste visuelle identiteten og har bransjens beste miljøegenskaper, herunder verdens eneste arbeidsstol med Svanemerket. Stolen er det viktigste produktet for selskapets samlede portefølje, som spydspiss, flaggskip og volumprodukt. Det er denne hardt tilkjempede posisjon Variér nå ønsker å legge seg opp til.

HÅG Capisco har et helt særegent estetisk uttrykk, med armlenenes plassering og utforming med dens inntrykk av to utstrakte armer som tar imot deg og inviterer til å sette deg. Dette er til stede i alle versjoner av stolen, men kanskje særlig uttrykt i 8106 fra 1998. Både sete og rygg har et bredt midtparti, og ryggen smaler av mot toppen. Dette er et designelement Opsvik har benyttet i flere sammenhenger, men som få andre har brukt. Rygg og sete kan nesten fremstå som speilbilder av hverandre. Peter Opsvik har gitt HÅG Capisco en iøynefallende, original estetisk form, som er tydelig uttrykk for personlige estetiske valg. Det er ikke dokumentert at det fantes noen tidligere stol som gir det samme helhetsinntrykk som HÅG Capisco. Stolen er mer original og særpreget enn kanskje noen annen arbeidsstol. De formmessige karakteristika er ikke rent funksjonelle. Det er klart at formen ikke følger av den funksjon stolen skal oppnå.  En møbelprodusent som ønsker å oppnå HÅG Capiscos ergonomiske funksjoner kan gjøre det på en rekke måter, og som holder avstand til Peter Opsviks design. Stolen har utvilsomt Peter Opsviks personlige ” touch”. Stolen har mottatt en rekke prestisjetunge priser og er i dag et ikon blant arbeids- og konferansestoler. Den fikk i 2001 Norsk designråds ”Klassikerpris” som honnør til et produkt med høye kvaliteter som hadde holdt seg lenge. Alt dette gir HÅG Capisco et sterkt og bredt vern. Beskyttelsen må omfatte nærliggende modifikasjoner eller utvikling av stolen.

Variérs stol Variér Active har tatt opp i seg de mest originale – og visuelt slående elementer i HÅG Capisco, en rygg med utstrakte armer som inviterer til å sette seg, innsnevringer over og under dette, og et sete som gir inntrykk av å speile ryggpartiet. Også andre elementer bidrar til å gi en potensiell kunde som ser Variér Active, det samme helhetsinntrykket som HÅG Capisco. Variér Active fremstår bare som en mer avrundet og sammensunket form av HÅG Capisco, og det er en fare for at kundene, også fagfolk, vil forveksle stolene. En slik avrunding er en svært vanlig, ikke-original tilpasning, som ikke gir særlig pregnans, og er ikke tilstrekkelig til å gå klar av det vernet HÅG Capisco har mot etterligninger. Variér Active må sammenlignes med hele HÅG Capisco serien, og ikke bare HÅG Capisco 8106. HÅG Capisco 8006 har et mer avrundet topp parti. Ved lanseringen av HÅG Capisco Puls ble det høsten 2010 trykket opp notatblokker som har bilder av stolen som har nøyaktig den form forfra som Variér Active har. Variasjonsmulighetene som foreligger er ikke utnyttet. Variér har kjent til HÅG Capisco og det langvarige og harde arbeidet med å innarbeide dette produktet i markedet, og totalt sett må Variérs etterligning anses som en urimelig utnyttelse av Opsviks og SBS’ innsats og resultater. Forvekslingsfaren forsterkes av at stolen inngår i Variérs produktserie Human Instruments, der Opsvik har designet de fleste møblene. Bruksområdene for stolene er det samme, SBS og Variér har samme forhandlere i en rekke land og de markedsfører sine produkter gjennom samme distribusjonsselskap i land utenfor Norden, noe som er egnet til å forsterke den forvirring som er oppstått om forbindelsen mellom de to produktene. Det er i hvert fall en fare for at en vil tro at det er en kommersiell forbindelse mellom produktene. Alle vilkår for å konstatere overtredelse av markedsføringsloven § 30 er oppfylt.

Selv om NKU skulle mene at det ikke foreligger forvekslingsfare, utgjør Variér Active en krenkelse av markedsføringsloven § 25 fordi det ligger en stor innsats bak utviklingen av HÅG Capisco. Variér ikke har utnyttet variasjonsmulighetene, og på grunn av sitt nære samarbeid med Peter Opsvik har de hatt en særlig plikt til å skape avstand. Variérs produksjon og markedsføring er særlig graverende og beklagelig, fordi Peter Opsvik startet opp og gjennom en mannsalder har vært den sentrale designer for den produktfilosofi og den virksomhet Variér står for. Active bærer et umiskjennelig preg av Opsviks signatur, og slektskapet til Capisco forsterkes gjennom måten stolen markedsføres på.

Klager mener at saken er egnet for behandling i NKU og er uenig i at saken må avvises, slik innklagede påstår. Med sin særpregede og individuelle form kan det ikke være tvil om at HÅG Capisco er et åndsverk i opphavsrettslig forstand. Når tvisten nå legges frem for NKU, er det imidlertid beskyttelsen etter markedsføringsloven § 25 og § 30 som kommer til anvendelse. Dette dreier seg om produktetterligning, selve kjerneområdet for NKU’s virksomhet. Selv om en del momenter i saken er relevante også i en opphavsrettslig plagiatvurdering eller en designrettslig vurdering, skal det skje en selvstendig avveining etter markedsføringsloven, med et vurderingstema som ikke er det samme som åndsverklovens og designlovens vurderingstema. Dessuten har denne saken viktige momenter som ikke vil fanges opp av de vurderinger som må gjøres etter de nevnte spesiallover, herunder klagernes langvarige og massive innsats i markedet og samarbeidet mellom Variér og Opsvik.

Klagerne mener at markedsføringen av stolen Variér Active er i strid med både markedsdføringsloven § 25 og § 30. Det gjelder både i forhold til den konkrete HÅG Capisco-varianten 8106 og i forhold til HÅG Capisco-serien som helhet.

De innklagede, Variér Furniture AS og Variér Fabrikker AS, har i det vesentlige anført:
Active har samme funksjonelle elementer som Capisco. Dette er helt bevisst og ønsket. Active har imidlertid et annet formuttrykk enn Capisco, og er derfor ingen etterligning av denne. De funksjonelle elementene, dvs utstående armer som omslutter ryggen, en forhøyning i ryggen over ”armene” og en smalnende rygg/metall-stang under ”armene” er verken originale, særpregede eller beskyttet. Markedsføringsloven gir ikke vern for funksjonelle trekk, og elementene er for øvrig kjent og benyttet i designhistorien før Capisco, og må anses som standardiserte.
 
Utstående armer som omslutter ryggen, går tilbake til de greske ”klismos” stolene fra 500 fkr, og er gjentatt både av kjente skandinaviske designere som Arne Jacobsen, Hans Wegner, Poul Kjærholm m.fl. og ikke skandinaviske designere som Robin Day, Eugenio Geri og Shaw-Walker.

SBS selger selv en serie stoler RBM 700, designet av et internt team, med samme funksjonelle elementer og nær samme design som Capisco. Disse markedsføres i det ene øyeblikket som ”standarden for komfort og funksjonalitet for kontorstole” (Danmark) og i neste øyeblikk som et ”distinkt design” (Norge). Dette er selvmotsigende, og betegnelsen ”standarden for kontorstoler” er i seg selv et uttrykk for hvor alminneliggjort designen er. Dette underbygges også av at det er en rekke andre stoler på markedet som har en lignende design som Capisco, mer likt enn Active, og som er med på å alminneliggjøre designen til Capisco.

Capisco har ikke vern for de funksjonelle elementene i seg selv. Det som kan kreves vernet er den konkrete designen Opsvik har omsluttet disse funksjonelle elementene med. Det er imidlertid et spørsmål i hvor stor grad det er noe ”overskytende” design å verne i Capisco. Ryggen til Capisco består av en nesten basal kors-form. De ”personlige estetiske valg” Opsvik har gjort, er å tilføre en polstring med et formuttrykk som så vidt strekker seg utover den basale kors-formen.

Når de funksjonelle elementene som sådan unntas, og vurderingen baseres på formuttrykket, dvs. designen rundt de funksjonelle elementene, er forskjellene mellom Capisco og Active tydelige og tilstrekkelige.

Active har en organisk, skallpreget form - formet som et eikeløv- med en konkav rygg som går i uavbrutt bue fra rygg til sete, motsatt har Capisco en svært uttalt konveks rygg – formet nesten som et rent kors - med åpent brudd mellom sete og rygg, og med svært markert bøyning utover helt i topp. Armlener og sete har også forskjellig form. Det er tydelig for det blotte øye at stolene er forskjellige. Det eneste ”fellestrekket” mellom stolene er assosiasjon til kors-form som ryggen på begge stolene kan gi. Kors-formen tilhører imidlertid det frie formgivningsrom, den er rent funksjonell og er alminnelig benyttet også av andre, jf blant annet RBM 700 og Haider Bioswing. Hvis denne likheten skulle medføre at Active ble ansett som en ulovlig etterligning av Capisco, tilkjennes i realiteten Opsvik/SBS et svært vidtgående vern for kors-formet rygg på stoler, i praksis en enerett til å lage stoler med utstikkende armer fra rygglenet, en slutning som ikke kan stå seg. Dette har Opsvik selv erkjent i designsaken, og kors-formen ligger derfor i det fri. Vernet må således trekkes snevert.

Innklagede mener at saken må avvises.

For det første krever saken en grundigere behandling enn det som tilbys gjennom NKU’s klagebehandling. For det andre har Opsvik iverksatt to prosesser mot Active, begge basert på Opsviks bedre prioriterte rett til Capisco, og resultatene i de to prosessene kan komme til å være i strid med hverandre.

Active er designet av Olav Eldøy (og Atle Tveit). Saken består i realiteten mellom to markante skikkelser i skandinavisk designmiljø, Opsvik og Eldøy. Begge nyter høy anseelse og har flere anerkjente design å vise til. Eldøy er syv ganger tildelt ”Merket for god design” av Norsk Designråd, og står blant annet bak ikoniske design som stolen Peel og sofaen Cox. Saken reiser spørsmål i skjæringen mellom designrett, brukskunst og det frie formgivningsrom. En forsvarlig behandling av saken krever en bredere gjennomgang med påvisning av tradisjonelle formgivningselementer som både Opsvik og Eldøy benytter, og hvilke ” linjer” eller skoler innen tradisjonen hver av dem har lagt seg på. Det er nødvendig med et bredere bakteppe og kanskje et ekspertvitne til å bistå med denne gjennomgangen.

Det er ting som tyder på at saken ikke først og fremst er motivert av den angivelige likheten mellom de to stolene i sin nåværende variant, men snarere av en planlagt videreutvikling av Capisco som befant seg på skissebordet da Active ble lansert, og som Active kan komme til å være til hinder for. Det vises til begjæringen om administrativ overprøving som Opsvik har inngitt til Patentstyret om overprøving av designregistreringen av Active, grunnet på at Active mangler nyhet og individuell karakter i forhold til Capisco. Det er i hovedsak samme argumentasjon som føres i de to sakene, og avgjørelsen vil bero på mye av den samme vurderingen. Det skal som kjent vises varsomhet med å anvende generallovgivningen (mfl) der hvor spesiallovgivningen (dl) kan være mer aktuell. Avgjørelsene kan være i strid med hverandre. Innklagede motsetter seg ikke en rettslig prosess, men mener at det kun er gjennom en rettslig prosess for domstolene man kan få en forsvarlig og fyldestgjørende behandling av saken, og har oppfordret SBS/Opsvik om å ta ut stevning dersom de fastholder at det foreligger en krenkelse.

De innklagede hevder at Active ikke er en etterligning av Capisco, verken etter markedsføringsloven eller på noe annet grunnlag, og påstår klagen avvist.

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:
Konkurranseutvalget behandler tvister mellom næringsdrivende om anvendelsen av bestemmelsene i markedsføringsloven. I henhold til vedtektene § 1, siste ledd kan utvalget avvise en sak helt eller delvis, dersom saksforholdet ikke er tilstrekkelig opplyst eller klarlagt, eller avgjørelsen i vesentlig grad vil bero på anvendelsen av rettsregler utenfor markedsføringsloven, eller dersom saken anses uegnet for behandling i utvalget.

Konkurranseutvalget ser at tvisten mellom partene kan reise spørsmål knyttet både      til opphavsrettslige og designrettslige problemstillinger. Klagen gjelder imidlertid spørsmål knyttet til beskyttelsen etter markedsføringsloven § 25 og § 30. Markedsføringsloven kan i prinsippet anvendes uavhengig av spesiallovgivningen. I dette tilfellet mener utvalget at saken omfatter momenter og vurderingstemaer som ikke fanges opp av spesiallovgivningen og et enstemmig konkurranseutvalg har konkludert med at saken kan behandles av utvalget og at innklagedes påstand om avvisning således ikke tas til følge.

Det er liten tvil om at stolen HÅG Capisco har et særegent estetisk uttrykk og at stolen skilte seg vesentlig designmessig fra andre kontorstoler da den kom på markedet. Armlenenes plassering og utforming kombinert med seteformen gir stolen en iøynefallende, original estetisk form. Stolens utforming har også helt spesielle ergonomiske funksjoner. Tekniske eller funksjonelle løsninger er ikke vernet etter markedsføringsloven, men HÅG Capisco har formmessige karakteristika som ikke er funksjonelt betinget.

Konkurranseutvalgets vurdering er at innklagede med stolen Active har tatt opp i seg en del av særpreget fra HÅG Capisco. Dette fordrer særlig aktpågivenhet til å utnytte de variasjonsmuligheter som foreligger til likevel å skape tilstrekkelig avstand fra en konkurrent. Selve ideen med en stol med rygg med ”utstående armer” i retning av en kors-form må være fri både i kraft av funksjon og form.  Dette elementet er et fellestrekk ved stolene. Etter konkurranseutvalgets vurdering er imidlertid forskjellene i designmessig utforming av stolene slik at markedsføringsloven § 30 ikke kommer til anvendelse. Innklagede har utnyttet de variasjonsmuligheter som foreligger ved at stolen Active har en mer organisk skallpreget form, med en konkav rygg som går i uavbrutt bue fra rygg til sete. Alle deler av stolens sammenhengende rygg og sete har dessuten en myk og avrundet form. HÅG Capisco har en konveks rygg, med åpent brudd mellom sete og rygg og med markert bøyning utover helt i topp. Armlener og sete har også tydelig forskjellig form.  Konkurranseutvalgets vurdering er at helhetsinntrykket av stolenes form er at de adskiller seg fra hverandre og at det heller ikke foreligger forvekslingsfare. Dette gjelder alle variantene av HÅG Capisco.

Konkurranseutvalget er imidlertid av den oppfatning at deler av innklagedes markedsføring av stolen Active til tross for dette er i strid med markedsføringsloven       § 25. Innklagede har et nært samarbeid med Peter Opsvik og hans virksomhet, et samarbeid som strekker seg langt tilbake i tid. En rekke av innklagedes stoler er tegnet av Peter Opsvik og markedsføres etter avtale med ham. Det følger av kravet til god forretningsskikk at innklagede har en særlig plikt til å ta hensyn til sin samarbeidspartner.

Stolen Active inngår i produktserien Human Instruments. Peter Opsvik står bak alle stolene som inngår i denne kolleksjonen med unntak av én, foruten Active som nå er innlemmet i denne serien.

Det fremgår ikke hvem som har designet de ulike stolene som det er vist illustrasjoner av når hele serien vises, og stolen Active er satt inn blant en rekke Opsvik produkter. I tillegg knyttes produktserien i markedsføringen nettopp opp til Peter Opsvik ved at følgende sitat og henvisning til ham er benyttet: ” Jeg mener ryggraden har det best når den kan innta den naturlige svaien den får når vi står oppreist”, Peter Opsvik.

Til tross for ulikhetene mellom HÅG Capisco og Active isolert sett, vil denne markedsføring i seg selv kunne føre til at det kan oppfattes å være et slektskap mellom produktene, med fare for sammenblanding av disse. Innklagede har ikke i sin markedsføring av Active sørget for å holde avstand til Opsvik. Dette må sies å fremstå som en form for snylting på Opsviks innsats og renommé som er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende i mellom i henhold til markedsføringsloven § 25.

Uttalelsen er enstemmig.

 

 


 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34