Sak nr. 22/2011

Utbud av kurs for Båtførerbevis var en systematisk ettergjøring av konkurrents kurs hva angår oppbygging, utvalg og presentasjon, og ansett for å være en nærgående tilegnelse av andres innsats i strid med markedsføringslovens § 25. Likheter i selve kurset påvirker ikke kjøpssituasjonen, og forvekslingsfare forelå ikke, kfr. markedsføringslovens § 30.

UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 12. mars 2012: Ida Gjessing, Bente Holmvang, Ingrid Amundsen, Synnøve Smedal, Tina Karp, Thea Broch, Carsten Skog, Knut B. Kjøsnes, Pernille Børset og Øystein Bu.

Klager: 
Båtførerprøven.com AS
Falsensvei 65 A
5063 BERGEN

Prosessfullmektig: 
Advokat Kjetil Lundberg
Advokatfirma ANS Stiegler
Pb 1124 Sentrum
5809 BERGEN

Innklaget: 
Vegard Larsen (tidligere Nett-Teori Larsen)
Minnehallveien 26
3290 STAVERN

Prosessfullmektig: Selvprosederende

Saken gjelder: 
Spørsmål om ulovlig etterlikning av båtførerkurs jfr. markedsføringslovens §§ 25 og 30.

Sakens parter:
Klager, Båtførerprøven AS, eier internettsiden www.båtførerprøven.com. Over nettsiden tilbys elektronisk nettkurs som har til formål å utdanne kandidatene i eksamen fra Sjøfartsdirektoratet. Bestått eksamen gir såkalt Båtførerbevis, noe som er obligatorisk for alle som er født etter 1979 og som skal kjøre båt som er lengre enn 8 meter eller har motor større enn 25HK. Båtførerprøven AS ble stiftet i 2004 av Erik Skare og Tor-Anders Puck, som begge har maritim bakgrunn. Stifterne har utarbeidet kursopplegget, som er omfattende revidert hvert annet år, sist i 2008 da nettutgaven av kurset ble lansert.

Innklagede, Vegard Larsen, drev enkeltmannsforetaket Nett-Teori Larsen. Over nettsiden www.båt-teori.no er det siden 2010/2011 blitt tilbudt et tilsvarende båtførerkurs bygget over Sjøfartsdirektoratets pensum til båtførerprøven. Det er opplyst at enkeltmannsforetaket er avviklet, og at kurset ikke lenger tilbys over nettet til nye kunder, men at eksisterende kunder fullfører kurset.

Klager, Båtførerprøven AS, har i det vesentlige anført:
Båtførerprøven AS har nedlagt en betydelig innsats i sitt kursopplegg. Stifterne har lang maritim bakgrunn, og er utdannede navigatører fra Befalsskolen for Marinen og Sjøkrigsskolen, ved siden av at de har annen praktisk maritim erfaring. De har således hatt et solid faglig grunnlag for å starte produksjon og salg av nettkurset på www.båtførerprøven.com (Båtførerprøven.com).

Foruten egen arbeidsinnsats, anslås det en utviklingskostnad på kr. 200.000,- til innleid IT/webhjelp, filminnspillinger, tegning, layout og design. I tillegg kommer markedsføringskostnader, som i 2010 beløp seg til kr. 550.000,-.

Båtførerprøven AS tilbyr et kurs med særpreg og originalitet, og har også høstet positiv omtale i pressen. Båtførerprøven.com har hatt flere tusen kunder fra oppstart, og har en betydelig omsetning.

Larsens kurs, Båt-Teori, representerer en ulovlig etterlikning av Båtførerprøven AS sitt kurs. Larsen har selv vært kursdeltaker hos Båtførerprøven AS, og er av flere tusen kunder blant dem som har besøkt kurset flest ganger. Han har derfor hatt god kjennskap til kurset, og Båt-Teorikurset som helhet betraktet er en rettsstridig etterlikning av Båtførerprøven AS sitt kurs.

Denne etterlikningen består i kopiering av tekst og billedkopiering, også etter at dette ble påpekt av Båtførerprøven AS og i noen grad opprettet av Nett-Teori Larsen. Det er kun mindre forskjeller, idet setningene ofte synes stokket om, og det er brukt synonymer.

Kapittelinndelingen er i det vesentlige lik, og presentasjonsteksten er i flere kapitler den samme som for Båtførerprøven.com, eksempelvis kapitler om flyteplagg, havari, miljø- og båtliv, skikk og bruk, flo og fjære, fortøyning, faste sjømerker, undervannskabel og retting av peilinger.

Det er også stor grad av motivlikhet i illustrasjoner, og en del av illustrasjonene er åpenbart retegnet med samme motiv. Én illustrasjon er en ren kopi, og er erkjent å være uheldig av innklagede og derfor fjernet.

De pedagogiske virkemidlene er også ettergjort. Det benyttes testoppgaver etter hvert kapittel. Tekstbokser er også likt. I tillegg er det på samme måte valgt å benytte ”mouseover” effekt, der utvalget av ord som får en nærmere forklaring i mange tilfeller er likt. Bruken av ”skjulte sider”, der kurssider først åpenbarer seg etter at kunden har lest seg gjennom forutgående deler av kursmateriellet, er også ettergjort. Båt-Teori-kurset tilbyr derfor de samme lesemetoder som Båtførerprøven.com. Piltaster kan brukes for å bla i sidene. Det benyttes på samme måte et virtuelt bokmerke som forteller hvor leseren sist var. Deltakeren har på samme vis en egen side med statistikk over fremgang etc. Det er samme periodiske tilgang på 12 måneder.

Det er videre et likt utvalg av hvilke sjøveisregler som vektlegges. Båtførerprøven.com sin oppsummering er en betydelig forenkling av gjeldende regler. Akkurat de samme reglene er prioritert i Båt-Teori-kurset. Hvilke lyktekarakterer som vektlegges er også likt, og det er ikke riktig at dette utvalget stammer fra andre kilder. Flere utregningsmåter er dessuten også likt forklart. 

Båt-Teori kurset har også valgt å tilby et fysisk kursmateriell bestående av blant annet kart, blyant, stikkpasser og rullelinjal. Dette samsvarer fullt ut med innholdet i Båtførerprøven.com sin materiellpakke, så nær som at selve læreboken til Skare og Puck ikke er med.

Innklagede har brukt sin kjennskap til innholdet på Båtførerprøven.com til å lage et konkurrerende tilsvarende produkt. Selv om hvert enkelt element isolert betraktet ikke nødvendigvis er en ulovlig etterlikning, er etterlikningen ulovlig når alle disse ettergjorte elementene sees i sammenheng. Til tross for noen forskjeller i layout, og at det ikke brukes videosnutter, er produktet i hovedsak sammenfallende med forbildet Båtførerprøven.com, og i enkelte tilfeller har innklagede også direkte kopiert motiver og tekst som er opphavsrettslig vernet. Når teksten på Båt-Teori-kurset i enkelte tekstbokser og hele kapitler er identisk med teksten man finner på Båtførerprøven.com, så kan ikke innklagede høres med at innklagede har skrevet teksten fra bunnen av.

Det foreligger en urimelig utnyttelse av klagers innsats. Båtførerprøven.com har en betydelig markedsandel, og har en originalitet og omsetning som gir kurset et vern.

Det anføres også at det foreligger fare for forveksling. Ved et enkelt googlesøk etter ord som ”båtførerprøven”, ”teori for båtførerprøven” eller lignende vil kopien komme opp. Når kursene har så mange likheter, er det vanskelig å skille originalen fra kopien. Samtlige vilkår etter markedsføringslovens § 30 er derfor oppfylt.

Det anføres også at klager bryter god forretningsskikkstandarden i markedsføringslovens § 25. Klager reagerer på den forsettlige systematiske utnytting og kopiering av Båtførerprøven.com, og at innklagede har laget et produkt med det samme innhold uten forsøk på originalitet eller tydelig særpreg. Båt-Teori-kurset bærer preg av utelukkende å snylte på klagers omfattende arbeidsinnsats og investeringer.

Innklagede, Vegard Larsen, har i det vesentlige anført:
Det avvises at Båt-Teori-kurset er en ulovlig etterlikning etter markedsføringslovens §§ 25 og 30. Båtførerprøven AS forsøker å hindre rettmessig konkurranse.

Båt-Teori-kurset er alene om innovative løsninger. Utover Sjøfartsdirektoratets opplegg er det lagt vekt på en pedagogisk tilnærming og selvstendige analyser.

Systemet bak Båt-Teori analyserer kontinuerlig brukerens lesemønster. Når brukeren faller utenfor sitt vanlige mønster, så vil systemet automatisk varsle via sms om hvor langt bruker har kommet. Hvis brukeren har valgt å fullføre kurset til en bestemt dato, varsles vedkommende om anbefalt progresjon for å overholde datoen. Det utarbeidede vervesystem er også unikt.

Det er utarbeidet to alternative lesemetoder; gradvis åpning av kurset under lesing, alternativt at hele kurset ligger tilgjengelig.

Innholdet i materiellpakken er ordinære hjelpemidler som er essensielle for å kunne fullføre et nautisk kurs. Innholdet samsvarer for øvrig med det andre leverandører anvender, slik som en nettside fra Redningsselskapet viser.

Kapitlene følger i hovedsak pensum fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. Samtlige båtførerkurs har noenlunde lik kapittelinndeling, selv om noen papirbøker er mer omfattende. Båt-Teori holder seg til det som kreves for å få båtførerbeviset.

Både tekst og kapitteloversikt er skrevet fra bunnen av og skiller seg fra Båtførerprøven.com. Innholdet er utviklet på logisk måte innenfor pensumretningslinjene. Ser man nærmere på kontrollspørsmålene, ser man forskjell på spørsmål, lokasjon for oppgaven og forskjellige svaralternativer. Spørsmålene er logiske innenfor pensum og fremgår innenfor de fleste lærebøker, og kan derved ikke ha noe krav på særegen beskyttelse.

Det er ikke riktig at tegningene er rene kopier. Motiver er gitt ut fra problemstillingene, og det er begrenset med variasjonsmuligheter når enkle beregninger etc. skal illustreres. Alle bildene er tegnet av innleid profesjonell tegner. En del bilder er allment brukt, slik som for eksempel illustrasjonen av motorer montert innenbords, eller har sin kilde fra andre steder, eller er forskjellige i farger og detaljering.

Klager kan ikke kreve enerett til funksjonen ”mouseover”. Både plassering av pekeren og innhold er for øvrig forskjellig i Båt-Teori og i Båtførerprøven. Noen steder er det naturlig nok ønskelig å utdype samme tema.

Tekstboksen som viser tabell over konstruksjonskategorier er allment anvendt, herunder i ”På rett kurs” utgitt av Cappelen i 2000.

Repetisjon i form av testoppgaver er et alminnelig pedagogisk virkemiddel. Skjulte sider som først blir synlig ved å trykke ”neste” er kjent metodikk, likeså at piltastene benyttes for å bla i dokumentet. Samtlige nettkurs har funksjonen som tillater brukeren å fortsette der brukeren sist var. Likeså er ”min side” med statistikk over fremgang etc. en helt vanlig funksjon. 12 måneders løpetid er et naturlig intervall.

Beregningsmetoder for kart og kompasskurs og utregning av misvisning følger pensumretningslinjene fra Sjøfartsdirektoratet.

Båt-Teori har vektlagt sjøvettreglene etter samtaler med mennesker som i en årrekke har ferdes på sjøen. Når det gjelder hvilke lyktekarakterer som vektlegges, så har Båt-Teori valgt å vektlegge de fire første blinkene fra et bilde kjøpt av internettforlaget.no, og lagt til en ”mouseover”-effekt som viser hvordan de faktiske blinkene ser ut.

Det synes som om Båtførerprøven AS ønsker å eliminere Båt-Teori som en konkurrent som baserer sitt opplegg på nettbaserte innovative og unike løsninger. Det meste av opplegg innen faglitteratur bygger svært ofte på de samme kilder, og må derfor nødvendigvis ha kjennbare perspektiver. Båt-Teori bygger på kjennbare perspektiver, men med sin egen vri og med utfyllende stoff. Det er ønskelig å tro at potensielle kunder velger Båt-Teoris produkt fordi det er bedre.
 

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Vegard Larsen har avregistert sitt enkeltmannsforetak, og han har opplyst at han ikke lenger utbyr kurset kalt Båt-Teori til nye kunder, men at de som har tegnet seg for kurset, får anledning til å gjennomføre det. All den tid Vegard Larsen ikke har erkjent at kurset er i strid med markedsføringsloven slik klager anfører, jf. NKU-2004-7, og heller ikke på tidspunktet for uttalelsen har opphørt med virksomheten, jf. NKU-2005-8, finner Konkurranseutvalget at klager har en interesse i å få utvalgets uttalelse.
 
De fremlagte saksdokumentene er meget omfattende, og Konkurranseutvalget har av den grunn vært i tvil om saken egner seg for behandling, jf. vedtektenes pkt. 1 siste setning. Utvalget finner ikke å avvise saken, men det er utvalgets syn at fremleggelse av over 400 sider med dokumentasjon, representerer en grense for hvor komplekse og omfattende saker utvalget har kapasitet til å behandle innenfor utvalgets rammer.

Den tekniske oppbygging av kurset med bruk av ”mouseover”, piltaster for å bla frem og tilbake, anledning til å besvare testspørsmål etter hvert kapittel, virtuelt bokmerke, samt en egen side for brukeren med kartlegging av progresjon og utsendelse av påminnelser, er etter Konkurranseutvalgets vurdering alminnelige tekniske grep innenfor e-læring. Selv om det er påfallende at samtlige av disse trekkene fra kurset kalt Båtførerproven.com også gjenfinnes på kurset Båt-Teori, er det utvalgets oppfatning at slike tekniske og pedagogiske virkemidler er tillatt for enhver å anvende, også samlet sett.  Det samme gjelder utsendelse av startpakke med ordinært utstyr.

I kurset Båt-Teori vises flere illustrasjoner som er meget like de som finnes i kurset Bårførerprøven.com, hvorav én er erkjent å være en kopi og derfor tatt vekk. Kurset oppviser også tilfeller av ren kopiering av tekst. Konkurranseutvalget tar ikke stilling til hvorvidt slike ettergjøringer representerer opphavsrettskrenkelser, idet det ligger utenfor utvalgets mandat. Kopieringen viser imidlertid at Båtførerprøvens kurs har vært forbildet for Båt-Teori. Dette understøttes også av at Vegard Larsen har vært tidligere elev ved Båtførerprøven.com, og også har vært blant dem som har vært innlogget hyppigst.

Konkurranseutvalget finner at kursets innhold og oppbygging er påfallende likt. Ut fra de fremlagte pensumkrav fra Sjøfartsdirektoratet har kurstilbyder en stor variasjonsmulighet. Struktur og oppbygging, spørsmålsstillinger, utvalg av kartpunkter og vektlegging av de enkelte elementer synes ikke å være gitt ut fra pensums krav. Det er da særlig påfallende at testspørsmålene er bygget opp og strukturert over nøyaktig samme lest som Båtførerprøven.com. Kapittelinndeling og behandlingen av temaene er også meget likt strukturert og behandlet. Gjenbruk av motiv er i utgangspunktet fritt for enhver, men her er det systematisk valgt de samme motiv for illustrasjoner, og de er gjengitt i tilnærmet samme rekkefølge.

Ut fra det fremlagte kursmaterialet sett i forhold til Sjøfartsdirektoratets pensumretningslinjer, synes det å være nedlagt en betydelig innsats fra klager i utarbeidelsen av Båtførerprøven.com. Ettergjøringen representerer etter utvalgets syn en urimelig utnyttelse av denne innsatsen.

Konkurranseutvalget finner imidlertid ikke at det foreligger forvekslingsfare i markedsføringslovens forstand. Kravet til forvekslingsfare knytter seg til risikoen for at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen i kjøpssituasjonen kan komme til å ta feil.  Det er i så fall selve presentasjonen av kursene på nettsider og i reklamemateriell, bruk av kjennetegn og grafisk utforming og så videre som kan lede til forvekslingsfare. Det at kursene er meget like i sitt innhold og oppbygging etter at man først har fått tilgang, gir ikke forvekslingsfare i kjøpssituasjonen. Utvalget finner derfor at markedsføringslovens § 30 ikke er overtrådt.

Selve ettergjøringen er imidlertid så systematisk og nærgående at Konkurranseutvalget anser utbud av kurset Båt-Teori for å være i strid med god forretningsskikk. Det er tydelig at Larsen har anvendt Båtførerprøven.com som et forbilde, og systematisk nedtegnet dette med kun mindre variasjoner og utgitt det for sitt eget. Dette er en enkel tilegnelse av andres innovative arbeid, faglige innsats og omfattende materiale i strid med markedsføringslovens § 25.

Konkurranseutvalgets uttalelse er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34