Sak nr. 08/2011

Utvalget tok utgangspunkt i at produktets tekniske og funksjonelle egenskaper ikke var vernet. Når det gjaldt produktenes utseende og design, var det forskjeller både i detaljutforming og i helhetsinntrykk. Det var ikke forvekslingsfare, og det var ikke spesielle forhold knyttet til utvikling og produksjon eller til markedsføring av innklagedes produkt som tilsa at markedsføringsloven § 25 skulle komme til anvendelse.

UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 8. november 2011.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Rune Myrmel, Cathrine Lødrup, Tina Karp, Bjørn Tore Flaatten, Carsten Skog og Øystein Bu.

Klager:
Tracerco Limited
Pavilion 11Billingham, Cleveland
TS23 4EA UK 

Prosessfullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA
v/Advokat Amund Brede Svendsen
Postboks 1397
0114 Oslo

Innklaget:
Halliburton AS
Eldfiskvegen 1
4065 Stavanger 

Prosessfullmektig:
Kyllingstad Kleveland Advokatfirma
v/ advokat Odd-Arne Kleveland
Postboks 16
4064 Stavanger 

Saken gjelder:
Spørsmål om innklagedes sporingsenhet er så lik klagers produkt at salg og markedsføring av den utgjør en overtredelse av markedsføringsloven § 25, god forretningsskikk næringsdrivende i mellom. 

Sakens parter
Klager, Tracerco Limited, er et industrielt teknologiselskap med ca. 300 ansatte. Selskapet er et datterselskap av Johnson Matthey PLC, hvis kjerneområde er innenfor katalyse, edelt metall, kjemikalier og fremgangsmåte teknologi. 

Innklagede, Halliburton AS, er en del av Halliburton-gruppen. Halliburton er en av verdens største leverandører av produkter og tjenester til energiindustrien. Gruppen har mer enn
55 000 ansatte i ca. 70 land, og betjener olje- og gassindustrien oppstrøms.

Produktene
En ”pig” er et verktøy for inspeksjon av rørledning. Den settes inn i rørledningen og beveger seg enten ved å følge væskestrømmen, eller ved bruk av en mekanisk propell. 

”Pig tracking” er prosessen der ”pigs” sendes inn i en rørledning og spores slik at man får oversikt over hvor den har gjennomført jobben den var ment å gjøre, og/eller for å kunne bestemme dens eksakte plassering ut fra drifts- eller sikkerhetshensyn.

GAMMATRACäer Tracercos sporingsenhet. Inntil 2003 anvendte Tracerco en tidligere versjon benevnt Mk1. I juli 2003 lanserte Tracerco den nye og forbedrede versjon Mk2 som er grunnlaget for denne sak. Tracerco har fremlagt tegninger av Mk2 fra oktober 2002. Tracerco har opplyst at designarbeidet fortsatte frem til lanseringen.

Halliburton har i flere år hatt et kommersielt samarbeid med Tracerco ved at Halliburton leide Tracercos produkt. Halliburton har oppgitt at selskapet benyttet seg av ”pig tracking”-enheter fra en rekke ulike leverandører, og at valg av leverandør ble foretatt på bakgrunn av hvilket produkt som var best egnet for det konkrete prosjektet, men også med bakgrunn i tilgjengelighet og pris. I 2002 leide Halliburton den tidligere versjonen av GAMMATRAC (Mk1). I 2003 fikk Halliburton utviklet sin egen ”pig tracker” og ”counter”, 2003 Tracker og 2003 Counter. Housing design ble kjøpt fra Imenco, og innmaten ble kjøpt fra Labarell. Halliburton har opplyst at med bakgrunn i den teknologiske utvikling og nye krav fra oljeselskapene, ønsket Halliburton å oppgradere sitt produkt. Dette ledet til produktet Subsea RAI som er bakgrunnen for klagen.

Klager, Tracerco Limited, har i det vesentlige anført:
Tracerco har nedlagt en betydelig innsats og ressurser i utvikling og markedsføring av produktet GAMMATRAC. Klager har derfor en beskyttelseverdig interesse knyttet til produktets design, selv om det ikke foreligger registrerte rettigheter til produktet.

Halliburtons produkt Subsea RAI har en design som er påfallende lik klagers produkt GAMMATRAC. Design av en sporingsenhet med så mange karakteristiske trekk som svarer til dem i klagers verktøy, innebærer en etterlikning som er i strid med kravene til god forretningsskikk næringsdrivende i mellom. En rekke detaljer er like, men det er særlig helhetsinntrykket av Subsea RAI som gjør at Halliburton opptrer i strid med markedsføringsloven § 25 ved markedsføring og salg av Subsea RAI. Innklagede har ikke anvendt de variasjonsmuligheter som foreligger. En sammenligning med andre produkter på markedet viser at det er flere måter å designe et slikt sporingsverktøy på. Å kommersialisere et så likt produkt, innebærer en snylting på Tracercos innsats og resultater.

Det sentrale i denne saken er særlig den illojale beslutningen Halliburton tok om å lansere Subsea RAI på det norske markedet til tross for at selskapet var vel vitende om Tracercos tilsvarende produkt. Uavhengig av om produktet var blitt utviklet av en underleverandør på oppdrag fra Halliburton, burde Halliburton ha forstått at deres Subsea RAI var for likt Tracercos tilsvarende produkt.

Det faktum at partene tidligere hadde hatt et forretningssamarbeid forsterker forventningene som må kunne stilles til at Halliburton burde ha innsett dette. Samtidig senkes terskelen for hva som anses som illojalt, nettopp fordi partene gjennom sitt samarbeid tidligere hadde hatt en forbindelse bygget på gjensidig tillit og lojalitet. Det tidligere samarbeidet forsterker også risikoen for at kundene vil tro at produktene tilbys av samme selskap. Likheten gjør at dersom Subsea RAI skulle feile på noe vis, vil det kunne medføre betydelig skade på klagers og klagers produkts omdømme.


Innklagede, Halliburton AS, har i det vesentlige anført:
Innklagede har ikke utnyttet betrodde hjelpemidler, og Subsea RAI er ikke noen etterlikning av GAMMATRAC. Det foreligger uansett ikke noe illojalt eller utilbørlig ved Halliburtons handlinger, og vilkårene for anvendelse av markedsføringsloven § 25 er ikke til stede. 

Halliburton har ikke selv utviklet designet av Subsea RAI, og ingen dokumenter eller opplysninger hva gjelder GAMMATRAC har blitt utlevert fra Halliburton til leverandøren av designet. Halliburtons 2003 Tracker var dessuten lansert i markedet før den aktuelle GAMMATRAC-enheten (Mk2) som kom på markedet sommeren 2003. At det forelå tegninger av Mk2 fra oktober 2002, endrer ikke på dette. Tracercos tidligere versjon Mk1 har ingen likhetstrekk med verken Halliburtons 2003 Tracker, GAMMATRAC (Mk2) eller Subsea RAI, foruten å være sylinderformet. Subsea RAI er en oppgradering av, og en fusjon mellom, 2003 Tracker og 2003 Counter, og for øvrig basert på idé og gjennomføring av tredjepart. Klager har ikke beskrevet hvilke trekk ved Subsea RAI som har mer til felles med GAMMATRAC (Mk2) enn med Halliburton 2003 Tracker. Klager synes da ikke å ta konsekvensene av at Halliburtons 2003 Tracker ble lansert i markedet før GAMMATRAC (Mk2).

Klagers produkt

 

Innklagedes produkt

 

Klager har heller ikke dokumentert å ha en beskyttelseverdig interesse. Det er ikke dokumentert at GAMMATRAC (Mk2) var en nyhet i markedet og har blitt en suksess.

Halliburton er uenig med klager med hensyn til graden av likhet og forvekslingsfare. I og med at funksjonene til enhetene er bestemmende for designet, og Halliburton har benyttet sin tidligere 2003 Tracker som utgangspunkt, foreligger det ikke noen variasjonsplikt.

Under enhver omstendighet foreligger det ingen forvekslingsfare da potensielle kunder vil gjøre seg kjent med informasjonsmaterialet før det foretas en bestilling. Enhetene presenteres så ulikt i markedet med hensyn til produsent og produkt, at kundene, uansett om de er profesjonelle eller ikke, vanskelig kan ta feil av Subsea RAI og GAMMATRAC (Mk2)

 

Innklagedes Isotope Tracker

 

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Klagen gjelder produktetterligning av sporingsverktøy eller såkalt ”tracker” til bruk i bl.a. oljeindustrien. Dette er tekniske, funksjonelle produkter som selges på et profesjonelt marked til profesjonelle aktører. I tillegg til pris, antas produktenes funksjonalitet og tekniske egenskaper å være avgjørende for omsetningen. Produktenes utseende eller design spiller liten eller ingen rolle i seg selv, men kan ha en betydning i markedsføringssammenheng, dersom det er fare for forveksling med et anerkjent produkt.

Ved vurderingen må det tas utgangspunkt i at tekniske og funksjonelle løsninger ikke er vernet gjennom markedsføringsloven. Slike egenskaper må eventuelt vernes ved patentering, eventuelt indirekte gjennom en registrert design. Hvis det ikke er gjort, er det i utgangspunktet fritt for andre å benytte den tekniske eller funksjonelle løsningen.

Det er på det rene at Tracerco ikke har registrerte rettigheter i form av patent eller design knyttet til sitt produkt. Klager har heller ikke vist til spesielle forhold knyttet til innklagedes markedsføring som skulle være i strid med god forretningsskikk. 

Spørsmålet for Konkurranseutvalget er utelukkende om Halliburtons produkt Subsea RAI har et utseende eller design som er så likt klagers produkt GAMMATRAC Mk2, at det vil være i strid med god forretningsskikk å markedsføre produktet.

Det er fra klagers side vist til at det har vært et tidligere samarbeid mellom partene. Dette har gått ut på at Halliburton har leid sporingsverktøy av klager. Konkurranseutvalget oppfatter dette som et kunde/leverandørforhold. Halliburton har gjennom dette fått utlevert produktet og instruksjoner, men det er ikke anført at det er utlevert konfidensiell informasjon som skal være misbrukt i forbindelse med utvikling av Halliburtons produkter. Utvalget kan ut fra det opplyste ikke se at det er forhold knyttet til den tidligere kontakten mellom partene som tilsier at Halliburton må holde en spesiell avstand til klagers produkter. Det er heller ikke forhold ved Halliburtons handlemåte i forbindelse med utviklingen av produktet som er klanderverdig. Det vises til at Halliburton har redegjort for at den informasjonen som er mottatt fra klager ikke er gitt videre til det selskap som har utviklet Subsea RAI. 

Halliburton har vist til at det ved utviklingen av Subsea RAI er tatt utgangspunkt i Halliburtons egne tidligere produkter Isotope Tracker og Isotope Counter. Ut fra det som er anført og dokumentert, legger Konkurranseutvalget til grunn at disse produktene i tid kom før klagers produkt GAMMATRAC Mk2. Tracerco har ikke anført at disse produktene er en etterligning av den tidligere utgaven av GAMMATRAC. Ved vurderingen må derfor også Isotope Tracker og Isotope Counter trekkes inn.

Tracerco har særlig vist til likheter hva gjelder den generelle formen og den overordnede design. Klager har videre vist til at det er likhet i størrelse og lokalisering av displayet og at det er samme plassering av måleinstrumentet, samt av klammer og håndtak.

Konkurranseutvalget viser til at Halliburtons Isotope Tracker også var sylinderformet. Dette er den mest benyttede løsningen for produkter av denne typen, og anses å være funksjonelt bestemt. Isotope Tracker hadde også et håndtak som var festet med bånd rundt sylinderen. Hankene var riktignok ikke festet på innsiden av båndene slik de er på GAMMATRAC Mk2 og Subsea RAI, men denne plasseringen anses også først og fremst å være funksjonelt bestemt. Under en hver omstendighet utgjør ikke dette et vesentlig element i designen når det tas utgangspunkt i Halliburtons tidligere modell.  

Displayet var plassert annerledes på Isotope Tracker. På Halliburtons Isotope Counter var displayet imidlertid plassert på enden. Dette er også en løsning som er valgt av andre konkurrenter, og antas også først og fremst å være funksjonelt bestemt.   

Konkurranseutvalget viser videre til at det er flere forskjeller mellom produktenes utseende. For det første er Subsea RAI ikke ubetydelig lengre enn GAMMATRAC. Dernest har produktene ulike farger, og det er forskjeller i designet på displayet.

Både på grunnlag av en helhetsvurdering av produktene, og med bakgrunn i en sammenligning av detaljutformingen, er det Konkurranseutvalgets konklusjon at det ikke forligger en etterligning som er i strid med markedsføringslovens regler. Det foreligger ikke forvekslingsfare, og det er ikke særlige forhold som tilsier at markedsføringsloven § 25 skal gis anvendelse. Utvalget finner heller ikke at det er forhold knyttet til måten produktene er utviklet på som er i strid med reglene for god forretningsskikk næringsdrivende i mellom.

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34