Sak nr. 19/2010

Spørsmål om innklagedes varemerke var forvekselbart med klagers, og om forvekslingsfare ble forsterket av innklagedes bruk av oransje farge. Innklagede hadde brukt sitt navn i mer enn 10 år, og det er i de senere årene også tatt i bruk på Internett. Ikke i strid med markedsføringslovens regler. Utvalget la til grunn at det var innklagede som først tok i bruk oransje farge i sin markedsføring. Klagen førte ikke frem.

 

UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 31.01. 2011.
Under behandling av nedenstående sak deltok: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Rune Myrmel, Cathrine Lødrup, Tina Karp, Bjørn Tore Flaatten og Øystein Bu.

Næringslivets Konkurranseutvalg har avgitt slik: 

U T T A L E L S E

Klager:
Bilia Personbil AS
Postboks 240 Økern
0510 Oslo 

Prosessfullmektig:
Advokatfirma Bjerknes Wahl-Larsen AS
v/advokat Per Conradi Andersen
Kronprinsens gate 5
0251 Oslo                       

Innklaget:
Billa Bil AS
Telemarksvegen 32
3734 Skien

Prosessfullmektig:
Advokat Kjell Gisholt

Advokatene Thorkildsen,
Gisholt, Sætre, Sem & Revhaug
Postboks 1113
3905 Porsgrunn


Sakens parter:
Bilia Personbil AS(”Bilia”), tidligere Isbergs Bilia Personbil AS, søkte i 1997 varemerkeregistrering for Bilia AS. I 2000 registrerte de varemerket Isberg’s Bilia (logoutforming), og i 2002 endret selskapet navn til Bilia Personbil AS, og søkte varemerkeregistrering for Bilia (logoutforming). 

Navnet Bilia har sin opprinnelse i Sverige, og morselskapet er Bilia AB. Bilia er en av Norges største bilforhandlere, og omfatter 12 000 nye og brukte biler i året. Bilia er innehaver av domenet bilia.no. Bilia driver i dag virksomhet fra 22 salgs- og verksteder i Norge.

Billa Bil AS(”Billa”) ble registrert i 1999. Selskapet driver bruktbilsalg, og primærmarkedet er Grenlands-området. Billa er innehaver av domenet billa.no. 

Bakgrunnen for klagen er at Bilia mener at Billa har lagt sitt uttrykk tett opp mot Bilia, både i navnet, i fargevalg i sine presentasjoner og i uttrykket for øvrig, og utnytter på en urimelig måte Bilias innsats og anerkjennelse i markedet. 

Klager, Bilia har i det vesentlige anført:
Betegnelsen Bilia har vært brukt i markedet siden 1996, og varemerkesøkt allerede i 1997. Logoutformingen med hvite bokstaver og blå kanting sammen med oransje bakgrunnsfarge har vært brukt i en årrekke.

Produsenten av de ulike bilmerkene har strenge krav til lokaler, design og uttrykk i salgslokalene, og likt for alle merkeforhandlere. Over tid har de større merkeforhandlerne etablert egne fargekoder, og får på den måten særpreg i forhold til det ellers standardiserte uttrykket fra leverandøren. Bilia har benyttet oransje som sin fargekode.

Billa har valgt et ordmerke som er svært likt Bilia, og benytter også oransje i logoen og som farge på hjemmesiden. Navnet Billa er så likt Bilia, at forbrukerne oppfatter dette som det samme når det inngår i markedsføring for bil. Sammenblandingen forsterkes av at Billa har valgt samme farge som Bilia.

Billas virksomhet er gjennom egen hjemmeside og annen internettbruk ikke lenger begrenset til Grenlandsområdet. Så vidt Bilia kan forstå, har Billa hatt hjemmeside fra 2008. Bilia og Billa kjenner godt til hverandre, og averterer i samme medium, ofte side om side, for eksempel ved annonsering på www.finn.no. Ved søk der etter en bestemt biltype, vil forveksling lett oppstå, når forbrukeren på liste over treff får opp Bilia og Billa som selger. Dette er særlig uheldig for Bilia som er en stor og godt kjent aktør i markedet, og for forbrukere som vil tro at selger er en stor organisasjon, med den egenverdi det har for en bilkjøper, og ikke minst kjøper av bruktbil.

Det foreligger en etterligning i strid med markedsføringsloven § 30. Iallfall har Billa unnlatt å utnytte naturlige variasjonsmuligheter for å skille sitt produkt fra Bilia, i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf. markedsføringsloven § 25. 

Innklagede, Billa Bil, har i det vesentlige anført:
Billa Bil AS ble registrert i 1999, og navnet er et ordspill som bygger på billigbil og den billelignende bilen som er i selskapets logo. Billa Bil har benyttet samme farger siden 1999, derunder på Internett, d.v.s. oransje, sort og hvitt. Dette har ikke vært endret.

Billa Bil har verken vært bevisst eller etterlignet Bilias forretningskjennetegn ved valget av betegnelsen Billa Bil. Selskapet har heller ikke erfart noen forveksling med Bilia Personbil AS.

Mens Billa Bil har innarbeidet sitt kjennetegn med fargevalg og øvrig uttrykk i markedet siden 1999, er situasjonen at klageren tok navnet Bilia Personbil AS først i 2002. Det er først ganske nylig at klageren tok i bruk den oransje fargen, som innklagede altså har brukt i mange år. Også varemerkeregistreringene ligger i tid etter registreringen av Billa Bil AS i 1999.

Det foreligger ingen etterligning, og heller ikke forvekslingsfare. I den grad det kan foreligge forvekslingsfare, har det sammenheng med at klageren har tilnærmet seg innklagedes innarbeidede kjennetegn og fargevalg. Klagers anførsel om brudd på markedsføringsloven § 25 og/eller § 30 faller på sin egen urimelighet.
 

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Innklagede Billa Bil har brukt dette navnet siden 1999. Det er ikke opplyst at Bilia tidligere har protestert mot navnet. Det er ikke nå, etter at Billa Bil har brukt navnet i mer enn 10 år, grunnlag for å si at navnet representerer en urimelig etterligning av Bilia i strid med markedsføringsloven § 30, eller at fortsatt bruk av navnet er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

Utviklingen av markedsføring på Internett, som for øvrig har foregått over mange år, innebærer at Billa Bils – og Bilias – virksomheter ikke er begrenset geografisk på samme måte som tidligere. Dette kan ikke begrense hver av partenes adgang til å benytte sine navn i de alminnelige markedskanaler og på vanlig måte. Det gjelder selv om Billa Bil tok i bruk egen internettside først i 2008.

Derimot er navnene Billa Bil og Bilia så vidt like at begge parter har en plikt til å opptre slik at det ikke unødvendig oppstår risiko for sammenblanding, jf kravet til god forretningsskikk næringsdrivende imellom, markedsføringsloven § 25. Bilia har trukket frem at Billa Bil – som Bilia – benytter oransje i sin fargekode, og også i forbindelse med sin elektroniske markedsføring. Billa Bil har uimotsagt opplyst at de har benyttet oransje som sin farge i alle år, mens Bilia først i de senere år har tatt oransje i bruk i sin fargekode. Konkurranseutvalget legger dette til grunn. Det er etter Utvalgets vurdering ikke i strid med markedsføringslovens regler at Billa Bil på sin hjemmeside eller i andre markedsføringskanaler benytter samme profil som ellers, og således benytter oransje som fremtredende farge.

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34