Sak nr. 18/2010

HORECA er beskrivende for hotell-, restaurant- og catering-bransjen. Mediaplanet benytter betegnelsen HORECA for sine annonseaviser når temaet er storhusholdning, på tross av at det eksisterer et bransjeblad ved samme navn. Enstemmig funnet i strid med markedsføringsloven § 25.

 

UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 31.01. 2011.
Under behandling av nedenstående sak deltok: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Rune Myrmel, Cathrine Lødrup, Tina Karp, Bjørn Tore Flaatten, og Øystein Bu.

Næringslivets Konkurranseutvalg har avgitt slik:

U T T A L E L S E

Klager:          
Ask Media AS
Postboks 130
2261 Kirkenær 

Prosessfullmektig:
Advokat Nils P. Jacobsen
Lillevannsveien 37 D
0788 Oslo                       

Innklaget:
Mediaplanet AS
Hegdehaugsveien 24
0352 Oslo

Prosessfullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA
v/advokat Øystein Flagstad
v/advokatfullmektig Kaia Bugge Fougner
Postboks 1397, Vika
0114 Oslo

Klagen gjelder:
Spørsmål om innklagedes bruk av betegnelsen HORECA for sitt annonsemagasin er i strid med markedsføringslovens §§ 30 eller 25.

Sakens parter:
Ask MediaAS (Ask Media) driver forlagsvirksomhet og utgir flere fagtidsskrifter, deriblant tidsskriftet HORECA. HORECA er fagtidsskrift for storkjøkkennæringen, som omfatter restaurant, hotell, institusjoner og alle former for serverings- og overnattingsvirksomheter. Bladet HORECA går i sin 42. årgang, men har hatt andre titler, blant annet ”Bedre Storkjøkken” og ”Storkjøkken”, før navnet i 1999 ble endret til ”Horeca Storkjøkken” og siden 2004 bare HORECA.

Mediaplanet AS(Mediaplanet) ble stiftet i 2004 og er et heleid datterselskap av svenske Mediaplanet International AB. Konsernet produserer og distribuerer temaaviser i 15 land. Temaavisene retter seg mot forskjellige bransjesegmenter. I Norge utgis de primært som annonsebilag til norske aviser. Tre ganger har Mediaplanet gitt ut temaavis med tittelen HORECA, nemlig i juni 2008, desember 2008 og mars 2010, foruten at det i tilsvaret er opplyst at annonse-/temaavis med tittelen HORECA ble distribuert som vedlegg til Finansavisen i desember 2010, og skal også distribueres på messe i februar 2011. 

Klager, Ask Media, har i det vesentlige anført:
HORECA er et akronym som bygger på de alminnelige ordene HOtell, REstaurant og CAtering eller CAfe. I allmenn sammenheng er ordet omtrent ikke brukt, og i bransjesammenheng er bruken begrenset.

Dette bekreftes av søk på nettet. HORECA finnes ikke i de mest brukte og anerkjente leksika. For eksempel i Aftenposten er det i tidsrommet 1999-2010 kun 37 treff på ordet HORECA. Flere av disse er sitat og henvisninger nettopp til klageren og hans blad. Dette viser at ordet ikke har forankring i vanlig språkbruk, selv om det i noen grad benyttes internt i bransjen.

Som bladtittel er ordet ikke direkte beskrivende, men er et kjennetegn for Ask Medias fagblad, og er vernet mot konkurrerende bruk.

Ask Media har brukt HORECA i sin bladtittel fra 1999, opprinnelig Horeca Storkjøkken, og siden 2004 bare HORECA. Tidsskriftet er veletablert i bransjen og utkommer med 8 utgaver hvert år, hver utgave på 80-100 sider. Opplaget på 6 000 dekker alle vesentlige aktører i markedet. Betegnelsen er således innarbeidet som varemerke for Ask Medias tidsskrift, og det er også beskyttet etter markedsføringslovens § 30.

Mediaplanet bruker betegnelsen HORECA for sin annonseavis når temaet er restauranter og hoteller. Det foreligger identitet i betegnelse og i målgruppe, og dette fører til fare for forveksling. Mediaplanet utnytter på urimelig måte den aksept og anseelse som Ask Media har skapt gjennom sitt fagblad. Ved å bruke identisk navn på sitt annonseblad, har innklagede brutt forbudet mot etterligning i markedsføringslovens § 30  30.

Under enhver omstendighet er det ikke akseptabelt at en næringsdrivende bruker en annens kjennetegn for å oppnå en fordel i konkurranse med vedkommende. I tidsskriftsbransjen er det vanlig å bruke titler som er beskrivende, og langt mer beskrivende enn HORECA, for eksempel bladene Motor, Bil, Kampanje, Kapital og Traktor og avisene Tromsø og Aftenbladet. Når Mediaplanet utgir annonseblad der temaet er hotell- og restaurantdrift mv, konkurrerer partene om både annonser og lesere. Mediaplanet opptrer også i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf markedsføringslovens § 25. 

Innklagede, Mediaplanet, har i det vesentlige anført:
Ask Media protesterte overfor Mediaplanet første gang i brev av 15. mars 2010.

Mediaplanet benytter tittelen HORECA på sine temaaviser som er rettet mot horeca-bransjen, fordi tittelen er beskrivende for innholdet i avisen og målgruppen. Det foreligger ingen etterligning av Ask Medias avistittel.

Det foreligger heller ikke forvekslingsfare. Det avgjørende for om det foreligger forvekslingsfare, er om kundene – omsetningskretsen – forveksler produktene. For Mediaplanets blad HORECA vil omsetningskretsen være avisens distribusjonspartnere samt de som kjøper annonseplass i temaavisen. Det er irrelevant om leserne av temaavisen skulle komme til å forveksle de to produktene. For øvrig vil ikke leserne forveksle de to produktene. Mediaplanet legger stor vekt på å kommunisere til leseren at dette er en temaavis som produseres av Mediaplanet, og at det ikke kan skje en sammenblanding mellom distribusjonspartneren og Mediaplanets annonsebilag. Mediaplanets annonseavis angir tydelig på forsiden det tema den konkrete annonseavisen omhandler, for eksempel Forretningsreiser, Offshore safety, Transport & Logistikk, Eiendomsforvaltning, Bioteknologi, Firmabilen, Diabetes og Modernisering av offentlig sektor.

For øvrig er både distribusjonspartnere og annonsører profesjonelle parter, og det skal da mer til for at det foreligger forvekslingsfare.

Ikke bare har tidsskriftene ulike distribusjonskanaler og priser, men produktene fremstår også som helt ulike. Ask Medias blad HORECA er et glanset magasin i A4-format, som retter seg mot kunder i horeca-bransjen som allerede kjenner bransjen godt, og som omsettes gjennom abonnement og løssalg. Mediaplanets temaavis HORECA er en papiravis i A3-format, tydelig merket Mediaplanet, og inngår som annonsebilag til f eks Dagens Næringsliv og Finansavisen. Den kan verken abonneres på eller kjøpes separat. Målgruppen er langt bredere enn for Ask Medias magasin, og ønsker å favne alle innen horeca-bransjen, restaurantsjefer, kjøkkensjefer, hotellsjefer, eiere og ansatte.

Det foreligger heller ingen urimelig utnyttelse av klagers innsats eller resultater. HORECA er et akronym, og således en beskrivende og generisk fellesbetegnelse for hotell-, restaurant- og cateringbransjen. Ved vurderingen av om betegnelsen er generell og allmenn, må man ta utgangspunkt i den aktuelle omsetningskrets som er horeca-bransjen, hvor betegnelsen er vanlig og utbredt, jf for eksempel www.horecamarket.no, www.horecamagazine.be samt andre treff på internett som viser at horeca også benyttes i tekst.

Det er ikke dokumentert at Ask Media, som har brukt betegnelsen HORECA i en begrenset periode, har innarbeidet sitt magasinnavn. For øvrig ligger det utenfor Konkurranseutvalgets kompetanse å ta stilling til om HORECA er et innarbeidet varemerke etter varemerkelovens regler. Det må sterke beviser til for å godtgjøre at Ask Media har fått en slik særlig tilknytning til betegnelsen HORECA at andre aktører ikke kan bruke denne betegnelsen. Det vises i den sammenheng til NKUs avgjørelser 2002-13 (helgjødsel) og 1996-9 (reservekonto) samt 2008-7 (plasterfjerner).

Det foreligger ingen etterligning av navnet HORECA, og ingen urimelig utnyttelse av Ask Medias innsats og/eller resultater. Det foreligger således ikke grunnlag for å anvende markedsføringslovens § 30.

Det foreligger heller ikke særlige forhold som gir grunnlag for å anvende markedsføringslovens § 25. Mediaplanet har tatt i bruk en beskrivende og generell samlebetegnelse på hotell-, restaurant- og cateringbransjen når dette er tema for annonseavisen. Det kan ikke være illojalt og i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom. 

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

HORECA er et akronym for hotell-, restaurant- og cateringbransjen. Betegnelsen er beskrivende, selv om den ikke er bredt og alminnelig brukt.

Ask hevder at magasinnavnet HORECA er beskyttet fordi det er innarbeidet som deres varemerke. Det skal i alminnelighet mye til for at et beskrivende ord eller uttrykk blir innarbeidet slik at det i omsetningskretsen oppfattes som varemerke. Spørsmålet om HORECA er innarbeidet som varemerke, er imidlertid ikke spørsmålet i klagen for Næringslivets Konkurranseutvalg. For Utvalget er spørsmålet om det foreligger etterligning av navnet på klagers magasin, og på en slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig utnyttelse av selskapets innsats eller resultater, og fører med seg fare for forveksling, jf markedsføringsloven § 30, eller om det for øvrig foreligger forhold som gjør at Mediaplanets bruk av betegnelsen HORECA må anses i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

Ved avgjørelsen har Konkurranseutvalget lagt til grunn at Ask Media har utgitt sitt magasin i mer enn 40 år, og har benyttet HORECA som navn på magasinet i flere år. Fra 1999 brukte de betegnelsen HORECA Storkjøkken, og i de siste 6-7 årene før klagen, fra 2004, har de benyttet navnet HORECA. Magasinet utgis med 8 nummer i året, og med et opplag på ca. 6000. På denne bakgrunn legger Utvalget til grunn at magasinet og navnet HORECA har oppnådd en goodwill i bransjen.

Det er vanlig å bruke beskrivende navn på magasiner og aviser. I dette tilfellet benytter Mediaplanet navnet på et veletablert magasin, og som iallfall delvis retter seg mot samme lesergruppe. Mediaplanet har på ca. 2 ½ år sendt ut 4 tema-/annonseaviser under betegnelsen HORECA og med nummerangivelse. Det er altså ikke enkeltutsendelser det dreier seg om, men en serie av temaaviser, og hvor Mediaplanet i realiteten benytter HORECA som et navn mer enn som en angivelse av avisens innhold.

Når de har valgt det identiske navnet, mens de enkelt kunne kalt sin temaavis noe annet, kan Konkurranseutvalget ikke se det annerledes enn at Mediaplanet har lagt seg etter og utnytter den goodwill som Ask gjennom alle år, og etter hvert under betegnelsen HORECA, har skapt for sitt magasin. I den forbindelse nevnes det informasjonsskrivet som Mediaplanet har sendt ut til potensielle annonsører forut for den seneste annonseavisen som gjelder storkjøkken, der HORECA 4 er brukt som blikkfang. At avsender er Mediaplanet, fremgår bare av mailadressen til den mottakeren skal henvende seg til for å annonsere i ”temaavisen HORECA”.

Konkurranseutvalget har vurdert om det – hensett til forskjellen i type publikasjoner –foreligger fare for forveksling. Utvalget finner det imidlertid tilstrekkelig å konstatere at Mediaplanets bruk av navnet HORECA iallfall er unødvendig innpåslitent, og i strid med god forretningskikk næringsdrivende imellom, jf markedsføringslovens § 25.

Uttalelsen er enstemmig

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34