Sak nr. 16/2010

Gjelder spørsmål om overtredelse av markedsføringslovens § 25.

 

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 14.12. 2010.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Geir Jostein Dyngeseth, Bjørn Tore Flaatten, Erik Loe og Øystein Bu.

Næringslivets Konkurranseutvalg har avgitt slik:

U T T A L E L S E

Klager:
Hey’di AS
Tretjerndalsvegen 68
2016 Frogner, Sørum

 Prosessfullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA
v/advokat Felix Reimers
v/advokatfullmektig Kaia Bugge Fougner
Postboks 1397 Vika
0114 Oslo                    

Innklaget:
Adda Byggkjemi AS
Gråterudveien 26
3036 Drammen

 Prosessfullmektig:
Advokatfirmaet Thommessen AS
v/advokat Harald Irgens-Jensen
v/advokatfullmektig Stein-Erik Jahr Dahl
Postboks 1484 Vika
0116 Oslo                  

Sakens parter:
Klager, Hey’di AS, heretter Hey’di, har siden 1968 drevet med utvikling, produksjon og salg av ulike byggevareprodukter i Norge og Norden. Selskapets produktsortiment består i dag av sementbasert dekorpuss, sparkel- og avrettingsmasser, flislim og fugemasser, membransystemer, støpemasser og en rekke spesialprodukter til forskjellige formål innen byggevarebransjen. Produktene selges primært gjennom byggevarehandelen, og sluttbrukere er både innen ”gjør det selv”-markedet og proffmarkedet. Selskapet har sitt hovedkontor i Sørum.

Innklagede, Adda Byggkjemi AS, heretter Adda, startet sin virksomhet i 1962. Selskapet har utviklet og produsert en rekke produkter innen byggkjemibransjen. Selskapet oppgir at 90 % av omsetningen i dag skriver seg fra egenproduserte og foredlede varer. Selskapet selger og produserer bl.a. materiale til legging av fliser og tilsetningsstoffer til betongindustrien.  Selskapet har sitt hovedkontor i Drammen.

Sakens bakgrunn:
Hey’di har siden 2004 markedsført og solgt et produkt under betegnelsen ”Flytstøp”. Produktet er oppgitt å være utviklet som et forenklet alternativ til støpearbeider hvor man ellers arbeidet med støpemørtel som er mer arbeidskrevende å legge. Sluttresultatet ved bruk av produktet er også oppgitt å bli tettere enn ved bruk av støpemørtel. Produktet anvendes primært ved utvendige arbeider på terrasser, garasjegulv m.m., og innvendig til støping i våtrom.

I september 2010 ble Hey’di oppmerksom på at Adda også markedsførte og solgte et produkt under betegnelsen ”Flytstøp” på sine hjemmesider. Adda har opplyst at Adda Flytstøp ble introdusert på markedet 2. mai 2010 og selges nå over hele landet i mindre, frittstående flisbutikker og av fliskjeden Megaflis. Adda betegner produktet som en sementbasert støpemasse eller tørrbetong, som på grunn av kornstørrelsen hører til kategorien mørtel.

 Klager, Hey’di as, har i det vesentlige anført:
Hey’di gjør gjeldende at markedsføring og salg av Addas støpemasseprodukt under det identiske navnet ”Flytstøp” er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf. markedsføringsloven § 25. Hey’di er en av de ledende aktører innen byggevarer i Norge, og har produsert, markedsført og solgt ”Flytstøp” i seks år. Det må derfor kunne legges til grunn at Adda har hatt kjennskap til Hey’dis produkt. Adda har bevisst kopiert Hey’dis kjennetegn ”Flytstøp” for å nyte godt av klagers goodwill i markedet. Dette er illojalt og klanderverdig. Næringsdrivende har en selvstendig plikt til å holde avstand til konkurrenter og benytte seg av variasjonsmulighetene som er i markedet. Her foreligger det en rekke variasjonsmuligheter, og Adda kunne på en enkel måte ha skapt avstand ved å velge et annet navn. I stedet har Adda valgt et identisk navn og har derigjennom misbrukt den lojalitetsplikt som foreligger mellom konkurrenter. Adda har ikke fremlagt noen dokumentasjon som viser at betegnelsen ”Flytstøp” er en generisk betegnelse for flytende støpemasse. Tvert i mot viser de fremlagte bilagene at ingen andre aktører i bransjen benytter seg av dette kjennetegnet.

I tillegg til å ta i bruk et identisk produktnavn, har Adda også kopiert Hey’dis produktinformasjon om produktet ”Flytstøp”. Det er kun ubetydelige forskjeller når det gjelder produktbeskrivelsen. Bruksområdene er også tilnærmet kopiert, og deler av bruksanvisningen for ”Forarbeid” er identisk. Dette bygger opp under det faktum at Adda har utført en bevisst etterlikning og at det foreligger en ren snylting på det resultat Hey’di har oppnådd i markedet gjennom innarbeidelse ved markedsføring og salg.

Det anføres at de to ulike handlingene, kopiering av Hey’dis kjennetegn og kopiering av Hey’dis produktinformasjon, utgjør to selvstendige grunnlag for brudd på markedsføringsloven § 25. Under enhver omstendighet utgjør de to handlingene til sammen brudd på god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf. markedsføringsloven § 25.

Innklagede, Adda Byggkjemi as, har i det vesentlige anført:
Det bestrides at Addas bruk av produktnavnet ”Adda Flytstøp”, eller Addas nåværende eller tidligere produktbeskrivelse, er i strid med markedsføringsloven § 25, verken isolert sett eller vurdert samlet.

Når det gjelder produktnavnet, er det ikke riktig som anført av klager at Adda markedsfører sitt produkt under navnet ”Flytstøp”.  Det relevante produktnavnet er ”Adda Flytstøp”. ”Flytstøp” er deskriptivt og benyttes i tråd med den alminnelige måten å navngi produkter på innen byggkjemibransjen, altså som en angivelse av hvilken type støpemasse det dreier seg om.  Ordet ”flytstøp” er for øvrig gitt en mindre fremtredende plass, og det er produsentnavnet ”Adda” som er det særegne elementet i produktnavnet.

Innklagede viser også til at det her ikke foreligger noen forvekslingsfare, og det skal vises varsomhet med å anvende generalbestemmelsen i markedsføringsloven § 25 når spesialbestemmelsen i markedsføringsloven § 30 ikke kommer til anvendelse.

Når det gjelder produktbeskrivelsen, gir klager også et skjevt bilde av faktum når det hevdes at Adda har benyttet ”en tilnærmet blåkopi av Hey’dis produktbeskrivelse”. I sin helhet skiller Addas produktbeskrivelse seg klart fra klagers. Det er kun to små avsnitt som ligner hverandre. Det er ikke nok til at terskelen for god forretningskikk er overskredet. Det må foretas en bred helhetsvurdering, og klager kan ikke velge å plukke ut ett element av et navn og en uvesentlig del av produktbeskrivelsen og isolere vurderingen til dette.

Det vises også til at produktbeskrivelsen for ”Adda Flytstøp” ble endret så snart Hey’di gjorde Adda oppmerksom på likheten. Det praktisk viktige spørsmålet som gjenstår i denne saken er derfor hvorvidt Adda lovlig kan benytte produktnavnet ”Adda Flytstøp” om sin flytende støpemasse.

           

Klagers produktemballasje                    Innklagedes produktemballasje

 

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Første spørsmål for Konkurranseutvalget er om Addas bruk av ordet ”Flytstøp” er i strid med god forretningsskikk på bakgrunn av Hey’dis tidligere bruk av samme ord i forbindelse med tilsvarende produkt. Klager har anført at selv om det legges til grunn at ordene ”flyt” og ”støp” hver for seg er beskrivende, innebærer det ikke at kombinasjonen ”Flytstøp” mangler vern. Produktet det gjelder er en sementbasert støpemasse som er tilsatt flytemiddel for å øke flyteevnen og derved gjøre massen lettere å arbeide med.

Konkurranseutvalget finner det klart at ordene ”flyt” og ”støp” er beskrivende og må følgelig i utgangspunktet kunne brukes av alle i denne bransjen. Utvalget ser det også slik at meningsinnholdet blir det samme, selv om ordene trekkes sammen til ett ord. Ordet ”flytstøp” beskriver en støpemasse med flytegenskaper. Det vises til klagers emballasje. På siden av posen angis ”Flytstøp” i ett ord, og på forsiden angis ”Flyt Støp” i to ord. Klager bruker altså selv ordene både sammentrukket og i to ord. Videre beskrives produktet som ”utflytende støpemasse” på klagers pose. 

Det vises også til at Adda har anvendt lignende sammenstillinger av ord for å betegne egenskapene til et produkt mange år før klager. I 1987 markedsførte selskapet et flytbetongprodukt som ”Flytbetong”. I 1989 introduserte Adda et verktøy for å legge ut flytbetong kalt ”JM Flyt Avretter”. Det legges til grunn at ”flytbetong” i dag benyttets som et generisk begrep i bransjen. 

Det er Konkurranseutvalgets oppfatning at ”flytstøp”, slik ordet er brukt både av klager og innklagede, på samme måte er beskrivende for produktet. Utvalget finner ikke at klager har skapt et eget originalt ord som selskapet derigjennom har skaffet seg en enerett til. Det bemerkes at det ikke er anført at det foreligger noen registrering eller innarbeidelse av ordet. 

Konkurranseutvalget finner heller ikke at det er spesielle omstendigheter ved Addas bruk av betegnelsen ”flytstøp” som skulle føre til at bruken er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom. Utseende på posene er helt forskjellige. Det gjelder både design, farger, typografi, layout. Størrelsen på posene er også forskjellige, og innklagede fremhever tydelig sitt firma og varemerke ”Adda” på emballasjen og i forbindelse med markedsføringen.

Når det dernest gjelder produktinformasjonen, har innklagede erkjent at to avsnitt under overskriftene ”Adda Flytstøp Støp/mørtel” og ”Bruksområder” er tilnærmet identiske med avsnittene i klagers produktinformasjon under overskriftene ”Beskrivelse” og ”Bruksområde”. De nevnte avsnittene er så pass store og detaljerte at det må være utelukket at man står overfor parallelle frembringelser. Konkurranseutvalget er derfor ikke i tvil om at innklagede har foretatt en ren avskrift eller kopiering av deler av klagers produktinformasjon. 

Innholdet i en produktinformasjon vil nødvendigvis måtte ha tilnærmet likt innhold så lenge produktene tilsvarer hverandre og har samme bruksområde. Hey’di har ingen enerett til produktet og kan derfor heller ikke ha noen beskyttelse mot at det gis en tilsvarende produktinformasjon om et konkurrerende produkt. Det forutsettes imidlertid at produktinformasjonen er utformet på selvstendig grunnlag og ikke nærmest er slavisk kopiert. Selv om bruksområdene er sammenfallende for de to produktene, vil det være alternative måter å formulere dette på. Innklagede har her utnyttet den innsatsen klager har gjort på en utilbørlig måte. Konkurranseutvalget finner at dette er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom og dermed i strid med markedsføringsloven § 25.

Adda Byggkjemi har, etter at saken ble brakt inn for Næringslivets Konkurranseutvalg, fjernet de nevnte avsnittene. Etter utvalgets syn er det da ikke lenger grunnlag for å finne Addas markedsføringen i strid med markedsføringsloven. 

Utvalget finner heller ikke at det foreligger overtredelse av markedsføringsloven § 25, dersom det foretas en samlet vurdering av bruk av betegnelsen ”Flytstøp” og produktbeskrivelsen etter at de kopierte avsnittene er fjernet.

 Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34