Sak nr. 12/2010

Uttalelser fra næringsdrivende innenfor helsesegmentet om veksthormoner, antibiotika og PCB i oppdrettsfisk i strid med markedsføringsloven § 26. En flere år gammel rapport fra en amerikansk organisasjon ikke relevant.

 UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 22.11 2010.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Kristine Schei, Synnøve Smedal, Cathrine Lødrup, Geir Jostein Dyngeseth, Pernille Børset og Erik Loe.

Uttalelser fra næringsdrivende innenfor helsesegmentet om veksthormoner, antibiotika og PCB i oppdrettsfisk i strid med markedsføringsloven § 26. En flere år gammel rapport fra en amerikansk organisasjon ikke relevant.

Klager:
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
Postboks 5471 Majorstuen
0357 Oslo                                  

Prosessfullmektig:
Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA
v/advokat Dag Ove Solsvik
Postboks 1298 Vika
0111 Oslo 

Innklaget:
Bioenergiser Scandinavia AS
v/Tormod Holt
Postboks 1870
3703 Skien 

Sakens parter:
Klager, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (”FHL”), er interesseorganisasjonen for norsk sjømatnæring, derunder produsenter av oppdrettslaks. FHLs formål er å ivareta og fremme medlemmenes fellesinteresser og sørge for aktiv profilering av næringen.

Innklagede, Bioenergiser Scandinavia AS (”Bioenergiser”), er et selskap for et totalt helsekonsept, og som i den forbindelse selger forskjellige typer produkter, derunder kosttilskudd. 

Sakens bakgrunn
Bioenergiser markedsførte sine produkter blant annet på sin hjemmeside www.bioenergiser.no. Under fanen ”produkter” markedsførte Bioenergiser ulike typer kosttilskudd, og ga i den forbindelse informasjon om innhold, virkninger m.v. av de ulike produktene. Nettsidene inneholdt et generelt punkt om kosttilskudd og ernæring, der ett av spørsmålene var: ”trenger vi kosttilskudd?”. Her ble det opprinnelig uttalt: 

”Så sant du ikke spiser fisk to ganger i uken (ikke oppdrettsfisk som er full av veksthormoner og antibiotika), ti Økologisk dyrket grønnsaker pr. dag, litt frukt hver dag, så trenger du kosttilskudd.”

I brev av 14. juli 2010 krevet FHL at kommentaren om oppdrettsfisk ble fjernet, fordi den var i strid med markedsføringsloven § 26, som forbyr villedende markedsføring. Bioenergiser endret deretter formuleringen til følgende: 

”Så sant du ikke spiser fisk to ganger i uken (helst ikke oppdrettsfisk da forskning viser at denne har et mye høyere innhold av den kreftfremkallende giften PCB (Easton et al. 2002, FSIA 2002a and 2002b, Axys 2003, and Jacob et al. 2002) 10 Økologisk dyrket grønnsaker pr. dag, litt frukt hver dag, så trenger du kosttilskudd.”

FHL mente at også denne formuleringen var i strid med markedsføringsloven § 26 og anmodet Bioenergiser om å fjerne utsagnet fra nettsiden. Bioenergiser viste til at informasjonen var hentet fra en nettside i USA, og derfor måtte være lovlig å benytte. 

Klager, FHL, har i det vesentlige anført:
Påstanden om at oppdrettsfisk har ”mye høyere innhold av den kreftfremkallende giften PCB” er uriktig og villedende.

 Prøver av oppdrettslaks samlet inn i 2009 viser lave nivåer av fremmedstoffer i ulike oppdrettsarter, og det er dokumentert at det er god sjømattrygghet hos oppdrettsfisk. Nivåene av PCB i oppdrettslaks og ‑ørret er lave, og stort sett sammenlignbare med det som finnes i fete fisker som makrell og nordsjøsild. Det vises til pressemelding fra Nasjonalt Institutt for ernærings- og sjømatforskning (”NIFES”). 

Utsagnet på Bioenergisers nettside kan gi inntrykk både av at oppdrettsfisk er kreftfremkallende og at forbrukeren ikke kan oppnå de samme helsemessige effekter av å spise oppdrettsfisk som ved å bruke annen fisk eller kosttilskudd. Dette er en sammenlignende reklame, der kravet er at opplysningene som gis om et konkurrerende produkt, må være korrekte, uttømmende så langt de rekker og objektive i den forstand at konkurrentens fordeler ikke underslås. Det er intet grunnlag for utsagnet om at oppdrettsfisk har ”mye høyere innhold av den kreftfremkallende giften PCB”. 

Påstanden som fremsettes på Bioenergisers nettside er uriktig, villedende og udokumentert. Den er egnet til å påvirke etterspørselen av oppdrettslaks. Annonsen rammes således av markedsføringsloven § 26, herunder forskrift om sammenlignende reklame. Bioenergiser må dokumentere at påstandene er fullt ut korrekte, relevante og fair, og at det er faktisk grunnlag for vurderingene og konklusjonene. 

Innklagede, Bioenergiser, har i det vesentlige anført:
Uttalelsene er basert på dokumentasjon som kommer fra en av verdens største organisasjoner innen miljøforskning og kartlegging av miljøgifter i mennesker, Environmental Working Group. Dokumentasjonen, som ble publisert juli 2003, viser at oppdrettslaks kjøpt i tre byer i USA inneholdt bekymringsfullt mye PCB. Også flere norske organisasjoner går meget hardt ut mot oppdrettsnæringen, og dokumentar-reportasjer på TV setter næringen i et særdeles dårlig lys. Uttalelsene fører for øvrig ikke til at Bioenergiser selger mer kosttilskudd. Derimot er det viktig at folk forsøker å finne sannheten om oppdrettsfisk, og om det i lengden er så bra for kroppen, og opplysningene er bidrag til dette. 

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Bioenergisers uttalelse om oppdrettsfisk er svaret på spørsmålet ”Trenger vi kosttilskudd?”. I den forbindelse frarådes leseren å spise oppdrettsfisk, og begrunnelsen er at fisken er full av veksthormoner og antibiotika. Det er ingen tvil om at uttalelsen kommer som et ledd i markedsføring av kosttilskudd, og at markedsføringslovens regler kommer til anvendelse.

Det som i markedsføringsøyemed opplyses om et produkt, må være korrekt. Det vises til markedsføringsloven § 26, som forbyr villedende fremstilling i enhver form. Det er den som fremsetter en påstand om egne eller andres produkter, som må godtgjøre at det er grunnlag for påstanden. Hvis ikke, må det legges til grunn at påstanden er villedende.

Grunnlaget for påstanden om at oppdrettsfisk er full av veksthormoner og antibiotika, alternativt at den har høyt innhold av den kreftfremkallende giften PCB, bygger på en undersøkelse som ble gjennomført i USA i 2002. Hvilken kvalitet denne undersøkelsen har, og om det er grunnlag for de konklusjoner de trekker, er et spørsmål som Konkurranseutvalget ikke behøver å vurdere. Avgjørende for denne saken er at det under enhver omstendighet ikke er grunnlag for å overføre konklusjonene til oppdrettsfisk som selges i Norge, eller for hvordan forholdene er i 2010. Det er for øvrig fremlagt i saken dokumentasjon fra norske myndigheter, som viser at oppdrettsfisk som selges i Norge, ikke inneholder særlig større mengder kreftfremkallende stoffer enn det som finnes i frittlevende fet fisk.

De påklagede uttalelser fra Bioenergiser er i strid med markedsføringsloven § 26. Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34