Sak nr. 07/2010

Henvisning til testresultater ved markedsføring av varmepumper ble ansett villedende og i strid med markedsføringsloven § 26. Resultater fra tester har generelt stor påvirkningskraft i forhold til publikums valg av produkt. Konkurranseutvalget understreket at det derfor må vises særlig varsomhet, og at den som vil bruke testresultater i forbindelse med markedsføring av sine produkter, må være nøye med at testen gir dekning for de konklusjoner som gis.

UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 06. september 2010.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Synnøve Smedal, Cathrine Lødrup, Thea Broch, Geir Jostein Dyngeseth, Bjørn Tore Flaatten, Pernille Børset og Erik Loe.

Klager:
ABK AS
Brobekkveien 80
0516 Oslo

Prosessfullmektig:
Advokat Harald Bjelke Wibye
Advokatene i Lykkeberg
Postboks 429
1601 Fredrikstad

Innklaget:
MIBA AS
Postboks 107, Bekkelagshøgda
1109 Oslo

 Prosessfullmektig:
Markedssjef Einar Smidesang
MIBA AS
Postboks 107 Bekkelagshøgda
1109 Oslo

Saken gjelder:
Spørsmål om innklagedes bruk av påstanden ”sparer  mest KWT  Dine Penger . VG 2010” er i strid med markedsføringsloven § 26.

 Sakens parter
Klager, ABK AS, er offisiell importør av Toshiba Varmepumper i Norge.

Innklagede, MIBA AS, er offisiell importør av Mitsubishi Electric Varmepumper i Norge.

Partene driver følgelig tilsvarende virksomheter i Norge og er konkurrenter.

Klager, ABK AS, har i det vesentlige anført:
I sin markedsføring av Mitsubishi Electric Varmepumper anvender Miba AS en logo med følgende påstand:

Sparer mest KWT …  Dine Penger … VG 2010.     

 

Denne logoen anvendes i markedsføringsmateriell både i form av trykt materiell, på visning av displayer og i forbindelse med messearrangement. Gjennom dette forledes forbrukerne til å tro at Mitsubishi Electric Varmepumpe har vunnet tester i sammenligning med andre varmepumper. I testene av varmepumper gjengitt i Dine Penger og VG i 2010, fremkommer det klart at IVT’s varmepumpe er testvinner, og at det er den varmepumpen som gjennomgående sparer mest kilowatt timer. Innklagedes varmepumpe vinner bare én av seks kategorier i testen. Det er kategorien for kaldt klima og stort varmebehov.

Selv om Mibas produkt kommer best ut i én av seks testparametere, rettferdiggjør det ikke en så unyansert gjengivelse av testresultatene. Markedsføringen gir inntrykk av at klagers varmepumpe generelt er testvinner. Det er uriktig og dermed også villedende. Påstanden er egnet til å påvirke etterspørselen etter produktet og i strid med markedsføringsloven § 26.  Logoen gir også inntrykk av at både Dine Penger og VG har testet produktet og kommet til samme resultat. Realiteten er at begge publikasjonene viser til den samme testen som er utført av energimyndigheten i Sverige.

Klager viser også til at varmepumper til forbrukere er et forholdsvis nytt produkt i Norge. Kunnskapen om produktene er lav. I tillegg er produktene komplekse, og det er store variasjoner mellom de enkelte produkter både hva gjelder pris, energibesparelse og ytelse. Denne kompleksiteten, sett opp mot den manglende kunnskap hos forbrukerne, gjør at man må være ekstra varsom og etterrettelig i sin markedsføring. 

Innklagede, MIBA AS, har i det vesentlige anført:
Det er ikke villedende å vise til testresultater som foreligger. Det er ingen tvil om at innklagedes varmepumpe er den som sparer mest kWt i testene som det vises til, uansett kategori, nemlig 14 500 kWt. Dette ønsker vi å formidle til markedet, da vi mener dette er en av de største fordelene ved denne modellen. Ordlyden i den innklagede logoen henviser altså direkte til to spesifikke tester der påstanden ”Sparer mest kWt” dokumenteres. Markedsføringen er derfor ikke i strid med markedsføringsloven § 26.

Innklagede mener videre at logoen kun er ment å vekke interesse for produktet. Forbrukeren kan på fritt grunnlag deretter sammenligne innklagedes produkt med konkurrentenes, uten at denne logoen vil påvirke deres økonomiske beslutning. Ingen forbruker vil ta avgjørelse om valg av produkt på bakgrunn av en enkelt logo uten nærmere å sette seg inn i produktets egenskaper og innhente tilbud fra potensielle leverandører. Logoen er derfor ikke egnet til å påvirke etterspørselen.

Innklagede har etter dialog med klager valgt å tilføye følgende fotnote:

 ”ved kaldt klima og stort behov”.

Innklagede mener fotnoten er unødvendig, men har gjort dette for å imøtekomme klager.

Klagers påstand om at MIBA forsøker å villede forbrukerne til å tro at VG og Dine Penger selv har foretatt testen, er helt uvesentlig. Det må kunne legges til grunn at VG og Dine Penger har sine kildehenvisninger på plass, og forbrukerne vil dermed kunne finne de originale testdata om de ønsker dette. Det er ikke villedende i markedsføringslovens forstand å vise til hvor en kunde kan finne testresultatet beskrevet.

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Markedsføringsloven § 26 oppstiller et forbud mot i næringsvirksomhet å anvende uriktige eller villedende fremstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter varer. Bestemmelsen viderefører det såkalte ”sannhetsprinsippet” fra den tidligere markedsføringslov § 2. Bestemmelsen rammer ikke bare de objektivt usanne utsagn. En markedsføring må heller ikke utelate relevante opplysninger hvis det fører til at teksten blir villedende.

Resultater fra tester har generelt stor påvirkning på publikums valg av produkt. Næringslivets Konkurranseutvalg har tidligere lagt til grunn at det må vises særlig varsomhet ved anvendelse av tester og lignende. Den som vil bruke testresultater i forbindelse med markedsføring av sine produkter, må derfor være nøye med å påse at testen gir dekning for det inntrykk som markedsføringen etterlater.

Innklagede anvender en logo i sin markedsføring av varmepumper der det angis ”Sparer mest kWt” og en henvisning til ”Dine Penger · VG 2010”. Utvalget har ikke vært i tvil om at dette gir et inntrykk av at Dine Penger og VG, eller i alle fall tester som er gjengitt her, har kåret klagers varmepumpe til å være testvinner og til å være den varmepumpen som sparer mest energi generelt i forhold til konkurrentene. Utvalget har heller ikke vært i tvil om at dette er en villedende gjengivelse av resultatet fra de testene som er gjengitt i de nevnte publikasjonene. Der er det en annen varmepumpe som er kåret til generell vinner, og innklagedes produkt har kun vunnet én av seks kategorier.

Innklagede har hevdet å ha tilføyd en fotnote etter dialog med klager. Det fremgår ikke av det fremlagte materialet at det er gjort. Under en hver omstendighet finner Utvalget imidlertid at det helhetsinntrykket som skapes vil være det samme, og dermed villedende, selv om det tilføyes en fotnote sik som angis.

Det er videre Konkurranseutvalgets syn at logoen er egnet til å påvirke etterspørselen. Selv om forbrukerne vil legge vekt også på andre omstendigheter ved valg av produkt, vil en markedsføring av denne typen være egnet til å motivere forbrukere i valg av hvilken leverandør de kontakter. Dette er første ledd i salgsarbeidet og vil kunne ha betydning for hvilket produkt som velges tilslutt. Det vises til de generelle bemerkninger innledningsvis angående testresultaters påvirkningskraft. Påvirkningskraften vil være særlig sterk i forhold til nye, teknisk kompliserte produkter som vi her står overfor. Forbrukernes muligheter til å utøve egen kritisk sans vil være begrenset i et marked hvor kriterier, referanser og standarder er til dels ukjente. Det påhviler derfor aktørene å utøve ekstra aktsomhet i et umodent marked.

 Det blir etter dette Konkurranseutvalgets konklusjon at den innklagede markedsføringen er i strid med markedsføringsloven § 26.

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34