Sak nr. 2/2009

Klager, som utgir tidskiftet ”Energi,” anførte at innklagedes endring av navn på et konkurrerende tidsskrift fra ”Elektro” til ”Energiteknikk” var i strid med markedsføringsloven § 1 og § 8a. Utvalget viste til at uttrykket ”Energiteknikk” er beskrivende og begge tidskriftene bruker betegnelsen nettopp for å referere til innhold som gjelder energi og teknikk. Det var ikke forvekslingsfare da markedet var spesialisert, og det var heller ikke andre forhold som tilsa at innklagedes bruk var i strid med reglene for god forretningsskikk. Den omstendighet at daglig leder tidligere hadde hatt oppdrag for klager var ikke tilstrekkelig til at et så alminnelig uttrykk ikke kunne brukes.

 

UTSKRIFT 

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg. 

Den 22. juni 2009: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Rune Myrmel, Magnus Frosterød, Geir Jostein Dyngeseth, Bjørn Tore Flaatten, Erik Loe og Henrik Munthe.

Næringslivets Konkurranseutvalg har avgitt slik:

U T T A L E L S E

Klager :
Europower AS
Postboks 1182 Sentrum
0107 Oslo 

Prosessfullmektig:
Advokatfirmaet NORDIA DA
v/advokat Inge A. Fredriksen
Postboks 1807 Vika
0123 Oslo 

Innklaget nr. 1:

ElektroMedia AS v/ styreleder Nils Vanebo
Postboks 4
1371 Asker 

Innklaget nr. 2:

Stein Arne Bakken c/o ElektroMedia AS
Postboks 4
1371 Asker

Saken gjelder:    Spørsmål om overtredelse av markedsføringsloven § 1 første ledd, § 2 første ledd og § 8 a. 

Sakens parter
Klager, Europower AS  (Europower) er et datterselskap i NHST Media Group ASA. Europower AS kjøpte i 2005 Energi Forlag AS som den gang var utgiver av bladet ”Energi”. Bladet Energi ble i følge klager startet i 1989 som et felles informasjonsorgan for de daværende bransjeorganisasjonene i el- og energisektoren. Bladet utkommer i dag med 12 utgaver pr. år.

Innklagede nr. 1, ElektroMedia AS (ElektroMedia) , eies av bl.a. Ask Media ASA og  innklagede nr. 2 Stein Arne Bakken. ElektroMedia har utgitt bladet ”Elektro”. Fra og med nr. 8/2008 skiftet bladet navn til ”Energiteknikk”.

Innklagede nr. 2, Stein Arne Bakken, eier 34% av aksjene i ElektroMedia. Han er også daglig leder og styremedlem i selskapet, og han er ansvarlig redaktør for bladet ”Energiteknikk” (tidligere ”Elektro”). Det er uomtvistet at han tidligere har arbeidet frilans med teknikksidene i bladet ”Energi”.

Klager, Europower AS, har i det vesentlige anført:
Navneendringen på bladet ”Elektro” høsten 2008 til ”Energiteknikk” er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom. Navnet ”Energiteknikk” er blitt brukt og innarbeidet av bladet ”Energi” fra 2000 som et merkenavn på teknikkseksjonen. Særlig  innklagede nr. 2, Bakken, hadde en spesiell oppfordring til å markere avstand til bladet ”Energi” og derved unngå forvirring i markedet til skade for klagers virksomhet. Det vises til at Bakken tidligere har arbeidet som frilans i bladet ”Energi” og at han var redaksjonelt ansvarlig for det tekniske nyhetsstoffet både før og etter at ”Energi” startet med å innarbeide ”Energiteknikk” som et merkenavn på temasidene. Hensikten med innarbeidingen av dette merkenavnet var å tiltrekke seg annonsører på ”teknikksiden”. Innklagedes navneendringen innebærer generelt et rettsstridig angrep på bladet ”Energi” og en urettmessig utnytting av bladets opparbeidede status som annonsemedium. Det er derved et utilbørlig angrep på bladets økonomiske fundament av annonseinntekter og i strid med markedsføringsloven § 1.

Navneendringen innebærer også en overtredelse av markedsføringsloven § 8 a. Rent visuelt er ikke forsidene på bladene like og logoene har forskjellig utforming og typografi. Annonsesalg og abonnementssalg skjer imidlertid i hovedsak pr. telefon. Lydmessig er navnene like og det foreligger derfor en forvekslingsfare. Det vises i denne sammenheng også til at bladet ”Energi” har en seksjon i bladet med samme navn som innklagedes navn.

Innklagede nr. 2 har også ved sin uriktige og villedende fremstilling i 2005 om at bladet ”Energi” snart ville gå inn/gå konkurs, aktivt forsøkt å påvirke annonsører og abonnenter til å slutte å annonsere i og abonnere på bladet ”Energi” og i stedet gå til hans blad ”Elektro”. Dette er i strid med markedsføringsloven § 2 første ledd. Bladet Energi og bladet Elektro/Energiteknikk henvender seg nå i det alt vesentlige til samme målgruppe både hva gjelder lesere og annonsører. Klager er kjent med at  innklagede nr. 2 har spredt budskap om ”Energis” undergang og ”Elektro” som et fremtidsrettet annonsemedium på langt mer direkte måter utenom ”Elektros” spalter, men klager har ikke skriftlige bevis for dette.

De innklagede, ElektroMedia AS og Stein Arne Bakken, har i det vesentlige anført:
Klager har intet grunnlag for å hevde at ElektroMedias navneendring på bladet ”Elektro” til ”Energiteknikk” er i strid med markedsføringslovens regler. ”Energiteknikk” er i likhet med ”Energi” et generisk navn som det står en hver fritt å bruke. Hvis det skulle ha vært beskyttet måtte ha vært som varemerke med en tilknyttet logo. Det skal imidlertid mye til for å klare å innarbeide et beskrivende merke.

Klager har dessuten ikke brukt navnet ”Energiteknikk” på sine temasider slik det hevdes. Klager har kun brukt ordet ”Teknikk” sammen med et element fra bladlogoen, nemlig bokstaven ”e”. Bare spesielt innvidde har kunnet gjette seg til at temasidene i ”Energi” har hatt navnet ”Energiteknikk”. Det er først etter at ”Elektro” skiftet navn til ”Energiteknikk” at klager begynte å bruke hele logonavnet ”Energi” i en sammenstilling med ”Teknikk”. Når det gjelder innklagede nr. 2, Bakken, og henvisningen til at han i en lang periode var frilanser i bladet Energi med ansvar for teknikkstoffet, bemerkes at redaksjonen på den tiden brukte betegnelsen” teknikksidene”.

De innklagede er heller ikke enige i at de to bladene henvender seg til samme målgruppe. Begge bladene dekker energibransjen, men klagers blad ”Energi” henvender seg til ledere, styrer og politikere. Bladet ”Energiteknikk” er et fagblad for de teknisk ansatte i energibransjen, først og fremst ingeniører og montører.

Det bestrides også at det foreligger en urimelig etterligning og utnyttelse av klagers innsats og resultater. Klagers blad hadde en helt annen profil. Da innklagde nr. 2 var frilans i ”Energi” opplevde han at teknikkstoffet ble stemoderlig behandlet og at det var behov for et teknisk fagblad i bransjen. Det er dette Bakken har vært med å opparbeide med bladet ”Energiteknikk”. Suksessen bunner nettopp i at bladet skiller seg fra klagers blad både mht til målgrupper, stoffutvalg og layout. Bakgrunnen for at bladet endret navn fra ”Elektro” til ”Energiteknikk” er at bladet ikke bare henvender seg til elektrofagfolk, men også til andre faggrupper så som medarbeidere med bakgrunn i maskin- og byggfag og småkraftbønder. Dessuten har fjernvarme blitt en viktig energikilde ved siden av elektrisitet. Energiteknikk er dermed et bedre dekkende navn på et fagblad som skal avspeile de tekniske sidene av energibegrepet. Det vises også til at nesten alle landets elektrisitetsverk har endret navn til energiverk. Tilsvarende har nesten alle studier på høyskoler og universiteter endret navn fra elektro (sterkstrøm) og elkraft, til energi.

Når det gjelder påstandene om uriktig og villedende fremstilling i lederartikkelen i ”Elektro” 3/2005 om at ”Energi” ville gå inn/gå konkurs, så bestrides det at det er fremstilt slik. Det står intet om at bladet ”Energi” ville gå inn og at annonsørene måtte komme til bladet ”Elektro”. Lederen kommenterer den økonomiske situasjonen i bladet som var en kjent sak på den tiden. Lederartikkelen refererer seg dessuten utelukkende til tiden før forlaget ble solgt til Europower. Også ElektroMedia var i forhandlinger med eierne om kjøp av bladet. I de fire år som er gått siden Europower kjøpte Energi Forlag AS og overtok utgivelsen av ”Energi”, kan klager ikke vise til et eneste tilfelle av at de innklagede skal ha opptrådt i strid med markedsføringsloven. Det er ikke fremlagt noe dokumentasjon på det.

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

”Energi” og ”teknikk” er begge svært alminnelige og beskrivende uttrykk. Det samme gjelder sammenstillingen ”energiteknikk”. I denne sak har både klager og innklagede benyttet uttrykket ”Energiteknikk” nettopp for å beskrive hva tidskriftene omhandler. Det vises til klagers uttalelse om at hensikten med å bruke denne betegnelsen på sider i sitt tidskrift ”Energi” som omhandler teknikk, var å tiltrekke seg annonsører på ”teknikksiden”.  Klager kan ikke gjennom den bruk som er her gjort, monopolisere et så beskrivende uttrykk. I dette tilfelle er det sågar vanskelig å finne gode uttrykk som kan erstatte uttrykkene ”energi” og ”teknikk”.  Klagers bruk av uttrykket synes også å ha vært svært sporadisk og lite konsekvent. Konkurranseutvalget finner således at innklagedes navneskifte ikke innebærer en urimelig utnyttelse av klagers innsats. Utvalget kan heller ikke se at det foreligger noen forvekslingsfare. Dette gjelder tidsskrifter i et spesialisert marked der både annonsører og abonnenter er profesjonelle, og det er få konkurrerende produkter. Den omstendighet at Bakken tidligere har arbeidet for klager, er ikke tilstrekkelig til å endre utvalgets konklusjon.  Han kan ikke av den grunn være avskåret fra å benytte slike alminnelige betegnelser. Utvalget kan heller ikke se at han på annen måte i forbindelse med navneendringen har opptrådt på en måte som er illojalt og i strid med god forretningsskikk.

Når det gjelder lederartikkelen i bladet ”Elektro” nr. 3 for 2005, bemerkes for det første at denne ligger langt tilbake i tid. Lederartikkelen fremstår først og fremst som en beskrivelse og vurdering av en spesiell situasjon på den tiden. Konkurranseutvalget kan ikke se at artikkelen fremstår som en generell kritikk av klager eller en utilbørlig påvirkning av annonsører og abonnenter, og den må ligge innenfor det ytringsfriheten tillater av redaksjonell omtale i slike situasjoner.

Det foreligger heller ikke øvrig dokumentasjon i saken på at Bakken skal ha forsøkt å påvirke markedet på en måte som er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende i mellom.

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34