Sak nr. 05/2009

Utformingen av animasjon/grafikk for pulsgraf til bruk ved ergometersykling/spinning fulgte detaljerte instruksjoner fra den ene innklagede. Klagers innsats besto først og fremst i å overføre instruksjonene til en animert graf. Det fremgikk ikke at klager hadde bidratt særlig med selvstendige elementer eller på annen måte når det gjaldt utforming eller design av det ferdige produkt. Det forelå da ikke en slik innsats fra klagers side at det kunne gi rettigheter knyttet til utforming/design. Selv om en ny animasjon, laget av de innklagede, hadde klare likhetstrekk med klagers animerte graf, forelå det ikke overtredelse av markedsføringsloven 1972 § 8a eller § 1.

 

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 24. november 2009.

Under behandling av nedenstående sak deltok:
Kristine Schei, Ingrid Amundsen, Rune Myrmel, Arnstein Lund, Geir Jostein Dyngeseth, Bjørn Tore Flaatten, Henrik Munthe og Per Christian Huse.

Utformingen av animasjon/grafikk for pulsgraf til bruk ved ergometersykling/spinning fulgte detaljerte instruksjoner fra den ene innklagede. Klagers innsats besto først og fremst i å overføre instruksjonene til en animert graf. Det fremgikk ikke at klager hadde bidratt særlig med selvstendige elementer eller på annen måte når det gjaldt utforming eller design av det ferdige produkt. Det forelå da ikke en slik innsats fra klagers side at det kunne gi rettigheter knyttet til utforming/design. Selv om en ny animasjon laget av de innklagede, hadde klare likhetstrekk med klagers animerte graf, forelå det ikke overtredelse av markedsføringsloven 1972 § 8a eller § 1. 

Næringslivets Konkurranseutvalg har avgitt slik: 

U T T A L E L S E

Klager:           

Lassofilm AS
 v/Linda Fagerli Sæthren
Rådhusgata 4-6
6100 Volda                                                          

Prosessfullmektig:

Bryn Aarflot AS
v/advokat Cecilie Bakken
Postboks 449 Sentrum
0104 Oslo 

Innklaget 1:

Virtual Cycling AS
v/Joachim Pettersen
Colbjørnsensgate 15B
0256 Oslo                         

 Innklaget 2:

Connex Data AS
v/Thomas Osholt
Dillingtoppen
1570 Dilling

Prosessfullmektig:

Moltke Advokatfirma DA
v/advokat Erik Flågan
Postboks 4016 Ullevål Stadion
0806 Oslo

Saken gjelder:
Spørsmål om etterligning av animasjon/grafikk for pulsgraf til bruk ved ergometersykling.

Sakens parter:
Klager, Lassofilm AS, er et produksjonsselskap for film og TV, og som i hovedsak arbeider med animasjon. 

Innklagede nr. 1, Virtual Cycling AS, utvikler og markedsfører software og animerte pulsbaserte verktøy for treningsprogrammer basert på spinning.

Innklagede nr. 2, Connex Data AS, tilbyr IT-relaterte tjenester, og opptrer som salgsagent for innklagedes produkt, Virtual Cycling.

Sakens bakgrunn:
I 2008 startet Lassofilm AS (”Lassofilm”) og Colonial Christiania AS samarbeid om utvikling av et animert verktøy for bruk i forbindelse med trening på ergometersykkel. I januar 2008 inngikk de intensjonsavtale for mulig samarbeid, der Lassofilm skulle utvikle grafer og grafikk og markedsmateriell (inkludert reklame- intro- og pausefilmer) for konseptet Virtual Cycling. Colonial Christiania AS skulle overføre sine forpliktelser og rettigheter til Virtual Cycling AS (”Virtual Cycling”) som da var under etablering, og intensjonsavtalen ville da gjelde mellom Lassofilm og Virtual Cycling. Intensjonsavtalen regulerte forholdet mellom partene frem til endelig avtale ble inngått eller avtaleforholdet opphørte.

Virtual Cyclings idé var å vise treningstime i graf i tillegg til pulsoversikt for deltakerne på storskjerm. Deltakerne kan dermed følge med hvor man er i treningsøkten, samtidig som det vises bilder av utendørstrening (bakker, utforkjøring, sletter og lignende). Basert på spesifikasjon for tråkkefrekvens, treningsinstruks og skisse som viste oppsett for graf fra Virtual Cycling, leverte Lassofilm fem ferdigproduserte animerte pulsgrafer i april 2008 for bruk i promotering. Gjennom sommeren og høsten 2008 forhandlet partene om en endelig avtale uten å komme til enighet. 3. desember 2008 ga Lassofilm uttrykk for at de ønsket å avslutte samarbeidet og understreket at Virtual Cycling ikke kunne bruke de animerte grafer, men at de umiddelbart skulle slettes fra Virtual Cyclings systemer, med mindre partene inngikk avtale om noe annet.

Lassofilm hevder at de umiddelbart etterpå oppdaget at den tidligere salgsagenten var erstattet med Connex Data AS (”Connex Data”), og at Connex Data presenterte to forskjellige bilder og en promoteringsfilm av klagers animerte graf på sine nettsider. I følge Virtual Cycling ble det meste av dette materialet fjernet 5. januar 2009 og resten ble fjernet 27. februar 2009. I følge Lassofilm ble det siste bildet fjernet fra Virtual Cyclings nettside 27. mars 2009. Virtual Cycling har på sin side hevdet at Lassofilms grafer ble slettet fra alle Virtual Cyclings systemer og servere, og bare ved ett tilfelle er det ved en feiltakelse lagt ut et stillbilde der gammel design fremkommer på Virtual Cyclings websider. Dette har Virtual Cycling beklaget, selv om det etter Virtual Cyclings oppfatning egentlig ikke var grunnlag for beklagelse.

I begynnelsen av 2009 var det kontakt og diskusjoner mellom partene om situasjonen og uenigheten dem i mellom. I mars 2009 inviterte de innklagede til temakveld for å presentere pulssystemet ”Virtual Cycling”. Invitasjonen viste Virtual Cyclings nye animerte pulsgraf.

Partenes anførsler:
Klager, Lassofilm, mener at den nye grafen representerer en etterligning av den animerte pulsgrafen, som ble utviklet av Lassofilm. Lassofilm har alle rettigheter til sin animerte pulsgraf, jf opphavsrettsloven § 1 og § 2 og markedsføringsloven av 1972 § 8a og § 1. I forhandlingene om endelig avtale var det således en forutsetning at Lassofilm skulle ha designeierskapet til grafene.

I følge klager har Virtual Cyclings animasjon store likheter med Lassofilms animasjon, både når det gjelder generell utforming og design, farger, plassering av data og tekst, samt grafens bevegelser. Også helhetsinntrykket har store likheter. Det finnes flere tilsvarende animasjoner som er klart forskjellige fra Lassofilms graf. Virtual Cyclings produkt representerer således en urettmessig etterligning av Lassofilms produkt i strid med markedsføringsloven § 8a og § 1.

Lassofilm har nedlagt en betydelig selvstendig arbeidsinnsats, og utviklingskostnadene tilsvarer omlag NOK 225.000. Det er da urimelig at Virtual Cycling utnytter Lassofilms innsats og ikke benytter de variasjonsmulighetene som åpenbart finnes. Det foreligger etterligning, og forskjellene i detaljer er ikke tilstrekkelig til å utelukke forvekslingsfare.

Virtual Cycling hadde ikke rett til å selge noe produkt før endelig avtale var inngått. Det har de likevel gjort, og Lassofilm var ikke kjent med det.

De innklagede, Virtual Cycling og Connex Data, har vist til at spørsmål om brudd på opphavsrettslovgivningen ikke kan behandles av utvalget, og at saken derfor må avvises. For øvrig fremholdes at den nye grafen ikke representerer brudd på markedsføringslovens regler.

Lassofilm mottok skriftlige instruksjoner og bakgrunnsmateriale fra Virtual Cycling, slik klagens vedlegg 3 – 5 viser. Lassofilms arbeid med animeringen var begrenset, antakelig ca 2 ukers utviklingsperiode, og selve utformingen var i det alt vesentlige gitt ved det materiale som ble oversendt fra Virtual Cycling.

Virtual Cyclings nye animerte graf ble utarbeidet på grunnlag av oppdaterte beskrivelser, skisser og tegninger, og i samsvar med spesifikasjonen som var grunnlaget for Lassofilms animasjon. Selve syklisten var hentet fra internett. Den nye animasjonen ble utviklet fra bunnen av, uten noen inspirasjon fra Lassofilms animerte graf. Den nye grafens bevegelser og utforming er forhåndsdefinert ut fra beskrivelsene, og kan i så måte ikke endres.

De innklagede mener for øvrig at grunnlaget for påstanden om etterligning i strid med markedsføringslovens regler er uklar; det er uklart hvilke konkrete elementer i det opprinnelige bidraget fra Lassofilm som hevdes å være vernet for Lassofilm, og hvilke konkrete elementer i dagens versjon av Virtual Cycling som hevdes å utgjøre krenkelse av Lassofilms rettigheter.

Når det gjelder Virtual Cyclings markedsføring av animasjonen, var Lassofilm vel kjent med det. Etter at det ble brudd mellom partene, har Virtual Cycling bare benyttet et stillbilde fra Lassofilm, der det eneste elementet som er tilført fra Lassofilm, er en svak oppruting av bakgrunnen. Markedsføringslovens regler gir ikke Lassofilm rett til å hindre Virtual Cycling i en beskjeden bruk av bildet i en overgangsperiode.

Virtual Cycling har for øvrig vist vilje til å forsøke å løse konflikten på en måte som ville kunne gitt klager inntekter.

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Næringslivets Konkurranseutvalg har som mandat å avgi uttalelse i tvister mellom næringsdrivende om anvendelsen av markedsføringslovens regler. Utvalget kan således ikke behandle tvistespørsmål som først og fremst gjelder kontraktsrettslige forhold. Utvalget behandler heller ikke tvister der de faktiske forhold er så uklare at saken av den grunn ikke er egnet for behandling i utvalget.

Når det gjelder Virtual Cyclings bruk av stillbilde og promoteringsfilm med klagers animerte grafer på sine nettsider, er det først og fremst et spørsmål om det foreligger brudd på avtaleforholdet mellom partene. De faktiske forhold er her uklare. Denne delen av klagen behandles derfor ikke av utvalget.

Konkurranseutvalget behandler heller ikke spørsmålet om det foreligger brudd på opphavsrettslige regler. Utvalget har imidlertid vurdert om den nye grafen representerer en etterligning av Lassofilms animerte pulsgrafer i strid med markedsføringsloven av 1972 § 8 a og § 1.

Virtual Cycling har dokumentert instruksjonen til Lassofilm for den animerte graf, og der både elementene som inngår og komposisjonen av elementene er angitt. Det samme gjelder fargekode for intensitet og tekstplassering. Det er så vidt utvalget kan se, ingen klare forskjeller mellom det som er beskrevet i instruksjonen til Lassofilm og resultatet. Lassofilms innsats synes i det vesentlige å begrense seg til å overføre dette til en grafisk løsning. Bortsett fra henvisning til en svak ruting i bakgrunnen, har Lassofilm da heller ikke konkretisert hvilke elementer som skulle være tilført av Lassofilm, eller hvordan Lassofilm ellers har satt sitt preg på uttrykket i den animerte graf. Lassofilm har således ikke godtgjort at de har gjort en selvstendig og skapende innsats når det gjelder selve utformingen av den animerte graf eller når det gjelder elementer i denne. Når selve utformingen av sluttresultatet i realiteten følger klare instruksjoner fra oppdragsgiver og uten at utformingen er tilført andre elementer av betydning, foreligger ikke betingelsene for beskyttelse etter markedsføringsloven av 1972 § 8 a.

Utvalget vil også bemerke at selv om den nye grafen har klare likhetspunkter med den animerte graf fra Lassofilm, så er det også klare forskjeller på de to grafene. Dette indikerer at de innklagede har lagt vekt på at den nye grafen skulle skille seg fra grafen til Lassofilm.

Oppsummert er situasjonen at klagers animerte graf er basert på detaljerte instruksjoner fra Virtual Cycling. Lassofilm har ikke dokumentert at de har gjort en selvstendig innsats når det gjelder den bildemessige utforming av grafen. Innsatsen synes å ha bestått i en rent teknisk overføring av instruksjonene til en animert graf. Det foreligger da heller ikke noen urimelig etterligning av selve utformingen av den animerte graf fra Lassofilm, men de innklagede synes tvert imot å ha lagt vekt på å skape en viss adskillelse.  Det er utvalgets enstemmige syn at det ikke er grunnlag i de opplysninger som er fremlagt for utvalget, for å anvende markedsføringsloven av 1972 § 8 a eller § 1.

Det presiseres at Konkurranseutvalget ikke har vurdert spørsmålet om Virtual Cycling har opptrådt i samsvar med partenes forutsetninger og det foreløpige avtaleforhold. Slike vurderinger faller utenfor utvalgets mandat, og forutsetter for øvrig nærmere bevisførsel når det gjelder Virtual Cyclings bruk etter bruddet mellom partene og eventuelt salg av den animerte graf før den endelige avtale var inngått.

Konkurranseutvalgets uttalelse er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34