Sak nr. 01/2009

Innklagedes frittstående peisovn fremtrådte ikke som et selvstendig utviklet produkt basert på trender og funksjonelle krav, men lå nær opp til klagers peisovn og utnyttet innsatsen bak denne i strid med § 1.

 

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 22. juni 2009.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Rune Myrmel, Magnus Frosterød, Geir Jostein Dyngeseth, Bjørn Tore Flaatten og Erik Loe.

Næringslivets Konkurranseutvalg har avgitt slik: 

U T T A L E L S E

Klager:
Jøtul AS
Postboks 1411
1602 Fredrikstad  

Prosessfullmektig:
Advokat Anne Marie Sejersted
Advokatfirmaet Haavind Vislie
Postboks 359 Sentrum
0101 Oslo 

Innklaget:
Nordpeis AS
Gjellebekkstubben 9-11
3420 Lierskogen 

Prosessfullmektig:
Advokat Jarle Roar Sæbø
Advokatfirmaet Grette DA
Postboks 1397 Vika
0114 Oslo  

Saken gjelder:
Spørsmål om det foreligger etterligning av peisovn i strid med markedsføringsloven § 8a eller § 1. 

Sakens parter
Jøtul AS (”Jøtul”) ble grunnlagt i 1853, og er i dag verdensledende produsent av peiser og ovner med datterselskap i flere land. Jøtulgruppen benytter flere forskjellige varemerker for sine produkter.  

Jøtul markedsfører et bredt spekter av tradisjonelle og moderne ovner og peiser og fokuserer på kvalitet og design. Konsernet har ca 750 ansatte og en omsetning på ca NOK 900 mill. Jøtul benytter hvert år betydelige ressurser på produktutvikling og investeringer knyttet til nye produkter, til sammen ca 3,5 prosent av omsetningen. 

Nordpeis AS (”Nordpeis”) ble startet i 1984 og inngår i det svenske industrikonsernet Nibe Industrier AB. Hovedproduksjonen er prefabrikkerte peisomramminger, men selskapet produserer også ovner og peisinnsatser, foruten at Nordpeis er distributør for utenlandske peisprodusenter.  

Sakens bakgrunn
I 2006 lanserte Jøtul produktserien F370, som er en frittstående peisovn som er utformet med tre avrundede sider og med vindusåpning på hver side. Den leveres med forskjellige understell (baser). Peisovnen er designet av designbyrået Hareide Designmill AS, som har overdratt rettighetene til Jøtul.  

F370-serien er Jøtuls største salgssuksess noensinne, med en omsetning årlig som ligger på mellom 50 og 100 mill norske kroner i de tre årene den har vært på markedet. Av dette utgjør salget i Norge mer enn halvdelen. F370-serien utgjorde ca 35 prosent av Jøtuls omsetning i Norge i 2008. 

Høsten 2008 introduserte Nordpeis ovnserien Trio 1, 2 og 3. Jøtul protesterte i brev til Nordpeis av 21. oktober 2008 og hevdet at Trio 1, 2 og 3 var en ulovlig etterligning av Jøtuls F370-serie. I november 2008 innleverte Jøtul begjæring om midlertidig forføyning med krav om forbud mot markedsføring og salg av produktserien, men begjæringen ble ikke tatt til følge. På bakgrunn av andre modeller i markedet og de forskjeller som eksisterer mellom F370-serien og Trio 1, 2 og 3, anså retten at det antakelig ikke er grunnlag for å si at Trio er en etterligning av F370, men at det i alle fall ikke foreligger forvekslingsfare, også fordi begge peisene og markedsføringsmateriell er tydelig merket.

Klager, Jøtul AS, har i det vesentlige anført:
Trio 1, 2 og 3 er basert på F370’s delformer og komposisjonen av delformene (formkonsept) og F370’s varianter av den dominante eller subdominante formen (formvariant), og utnytter således den designmessige innsats som ligger bak F370 og Jøtuls markedsføringsinnsats. Gjennom design og produktutvikling og påfølgende markedsføring har serien oppnådd stor anerkjennelse i markedet og blitt en bestselger. 

Prosessen med utviklingen av F370-serien tok til sammen to år, og de samlede prosjektinvesteringer/kostnader i forbindelse med utviklingen av serien utgjorde 6,6 mill kroner. F370s design-identitet er et resultat av produktseriens proporsjoner, tydelige linjer og sammenstilling av elementer, og som sammen med trekantformen har bidratt til å skape et tydelig og rent stiluttrykk. Serien ble hedret med “Merket for God design 2007”. For serien mottok Jøtul også “Red Dot: Best of the best 2007”, som det første norske produktet. Det er vektlagt at Jøtul har lykkes i å videreutvikle produksjonsprosessen for støpejern, men hvis F370-serien hadde vært en etterligning av tidligere stålplateovner, ville serien ikke bli belønnet med designprisen ”Merket for God design”. 

Nordpeis trekker inn andre peistyper og henviser til at peiser og ovner følger trender i markedet, og at det mellom mange peiser er stor grad av likhet. At peiser som bygger på norsk peistradisjon og har standard peisinnsats har fellestrekk, er ikke sammenlignbart med nærværende sak. Det er ingen ovner/peiser med tilsvarende grad av likhet som det man her finner. 

Det kan ikke være tvilsomt at F370-serien atskiller seg fra andre peisovnprodukter som fantes på markedet. Det gjelder også de to peisovnene med trekantform, Eden og Jyde-pejsen, som har et annet formkonsept. Nordpeis mistet for øvrig distribusjonsretten til Jydepejsen fordi salget var for dårlig. 

Trio-serien har ingen unik form og representerer ingen forminnovasjon. Den skiller seg fra F370-serien bare i detaljering av formelementer. Når Nordpeis i klagetilsvaret uttaler at de ønsket å skille sitt produkt fra andre modeller i markedet og derfor sørget for å holde seg ”tilstrekkelig langt fra” eksisterende produkter i markedet, underbygger det at Nordpeis har lagt seg etter og tettest mulig opptil F370-serien, og de innhentet da også en vurdering fra patentkontoret Zacco AS for å avklare om lanseringen ville innebære en ulovlig etterligning. Når man sammenligner Trio-serien med F370-serien, ser man at avstanden er mindre enn det som har vært vanlig i markedet. 

Sammenstilling av F370 og Trio 1, 2 og 3 viser hvor like produktene er i dimensjoner og proporsjoner, og i formkonsept og formvarianter. Dette bekreftes av designfaglig vurdering fra fire fagpersoner ved arkitekt- og designhøyskolen i Oslo, Institutt for Industridesign. Deres konklusjon er at Trio-serien i stor grad er basert på Jøtul F370-serien, og at designprosessen knyttet til utvikling av Trio-serien er blitt forenklet. Etterligningen innebærer altså et berikelsesmoment, og den er også skadelig for den goodwill Jøtul har opparbeidet for F370-serien, som en ny og særpreget produktserie. 

Likheten mellom produktene innebærer i seg selv fare for forveksling. Produktenes helhetsinntrykk er det samme, og kundene vil gjenkjenne F370-seriens identitet når de ser Trio-produktene. Forskjeller i detaljer ved utformingen hindrer ikke forvekslingsfare, fordi helhetsinntrykket vil være det samme. At produktene er påført logo, hindrer ikke forvekslingsfare. Markedsføringen av Trio-produktene er således i strid med markedsføringsloven § 8a. 

Dersom utvalget skulle komme til at det ikke foreligger forvekslingsfare, er utnyttelsen av den designinnsats og markedsføringsinnsats som ligger bak suksessen F370 i strid med god forretningsskikk, jf markedsføringsloven § 1. Det følger av flere avgjørelser fra Næringslivets Konkurranseutvalg at Nordpeis har plikt til å holde avstand til konkurrentens produkter, og ikke unødvendig legge seg tett opp til konkurrentens design. Det har Nordpeis ikke gjort, men i stedet tatt steget videre og skapt mindre avstand i forhold til F370-serien enn det som har vært vanlig i markedet. Det er betydelig større forskjell mellom Contura-serien og F370-serien enn mellom Trio-serien og F370-serien. I den sakkyndige rapporten er konklusjonen at F370 har et annet uttrykk enn Contura, mens Trio-serien på sin side har et uttrykk som er meget likt F370-serien. Likheten er unødvendig og nærgående og i strid med markedsføringsloven § 1.  

Trio-serien er basert på F370-serien, og dette forenklet Nordpeis’ produktutviklingsprosess, samtidig som de dermed tilbyr et produkt som direkte nyter godt av den markedsposisjon som Jøtul har opparbeidet for F370-serien. Nordpeis skulle markert klar distanse til Jøtuls F370 serie. Det forhold at Nordpeis har plassert egen logo på produktet, innebærer i realiteten at Nordpeis gjør den design Jøtul har utviklet, til sin egen. Dette forsterker elementet av uberettiget snylting, og er i strid med markedsføringslovens § 1. 

Innklagede, Nordpeis AS, har i det vesentlige anført:
Nordpeis bestrider at F370-serien har særlig beskyttelse etter markedsføringsloven § 8a eller § 1. F370-serien innebærer en sammenstilling av allerede kjente elementer, og på en måte som heller ikke gjør F370-serien særlig original eller særpreget.  

F370-serien kjennetegnes særlig ved en trekantet form, sidevinduer, brennkammer i høydeformat og dør med håndtak nederst, og for øvrig elementer som at den er dreibar. Alle disse designelementene var godt kjent i markedet lenge før Jøtul lanserte F370-serien, og gjenfinnes i vesentlig grad i Nibe-konsernets Contura 500 serie. Det eneste elementet F370-serien ikke har hentet fra Contura er trekantformen. Bakgrunn for lansering av Trio-serien var at Nordpeis, i forbindelse med at selskapet ble oppkjøpt av Nibe-konsernet, mistet distribusjonsrettighetene til en trekantet ovn fra den danske produsenten Jydepejsen. 

Ovnsbransjen er, som interiørbransjen for øvrig, sterkt preget av trender. Dette medfører at ulike produsenter utvikler ovner som har fellestrekk. I de senere årene har trendene gått i retning av mer stilrene og noen ganger minimalistiske uttrykk, slik brosjyrer fra peisprodusentene Dovre, Lutus, Nibe og Nordpeis viser. Brosjyrene viser at flere produsenter – ofte parallelt – utvikler ovner i samme stil og som inneholder mange av de samme elementene. Jøtul kan ikke reserve en utviklingstrend eller en – i hovedsak – kjent kombinasjon av kjente elementer av den grunn at produktet er blitt en stor salgssuksess, men må tvert imot tåle konkurranse og videreutvikling av markedet. 

Jøtul hevder å ha utviklet en ny type ovner, som meget klart og på en positiv måte skiller seg fra de ovnene som var på markedet fra før. De momenter Jøtul anfører, og i hovedsak også sammenstillingen av dem, var kjent i markedet før lanseringen av F370-serien. Mange av elementene er også funksjonelt betinget, og faller derfor utenfor det området som vernes av markedsføringslovens regler. I realiteten har Jøtul i F370-serien kombinert de fleste elementene fra Nibes Contura 500-serie med formen fra Jydepejsens Softline og Fireplace’ Eden. Kombinasjonen var nærliggende, og F370-seriens enkelte elementer er tilpasset dagens tekniske standard og trender. Dette gir ikke F370-serien originalitet eller særpreg. Jøtul kan ikke gis enerett til denne type trekantpeis med sidevinduer. 

”Merket for God design” er begrunnet i at F370 er en støpejernsovn, der markedet preges av tunge, upresise tønneformede løsninger. Med F370-serien har Jøtul ”maktet å støpe store støpejernsstykker i en form man vanligvis forbinder med stålplater”. Det som er nytt, er altså at Jøtul har fått til en så smidig og enkel form i støpejern, og juryen uttaler seg ikke om forkonseptet eller enkeltelementene i seg selv. 

At Jøtul overvurderer originaliteten ved F370-serien, fremgår også av de likheter designeren av F370-serien fremholder, og Nordpeis har følgende kommentarer: 

Jøtuls F370 serie var ikke unik da den kom: Det var flere ovner på markedet med slik form, og Nibe-konsernets Contura-ovn er en av flere ovner som kom med ulike baser. Nibes Contura 500-serie var den første ovn med sideglass. Det er i dag vanlig, og det er naturlig at produsenter ønsker så store sideglass som mulig. At Trio-ovnene har større vinduer enn da man designet Contura 500-serien, har sammenheng med forbedringer i produksjonsteknologi. På samme måte som andre ovner, f eks Contura, har Trio-serien også hendelen plassert nede, fordi hendel som er montert nede, blir mindre varm enn hendel som er montert lenger oppe. Venstrehengsling er det vanlige, også for alle Nibes og Nordpeis’ tidligere og nåværende produkter. At topplaten følger ovnens hovedform, er og har vært det normale, på samme måte som det er normalt at søylefoten følger ovnens form. Jøtul F370-serien har, på samme måte som Eden og Contura, ren og delikat bakside. Contura 500-serien hadde integrert askeskuff, noe som nå er helt ordinært.  

Gjennomgangen viser at Nordpeis ikke aktivt har etterlignet 370-serien. En rekke forhold ved ovnene er i større eller mindre grad en følge av funksjon og bruk, f eks størrelse. 

Det er også viktige forskjeller mellom produktene, og som hver for seg og samlet skaper et annet helhetsinntrykk slik at det ikke foreligger forvekslingsfare i markedsføringslovens § 8a’s forstand: Trio-serien bruker en betydelig lysere farge på brennkammeret og over større områder – områder hvor F370-ovnene har støpjern. Sideglassenes størrelse er forskjellig, og Trio-ovnenes sideglass er avrundet, mens de på F-370-serien er flate. Det er forskjeller i åpningsmekanisme og betjeningshåndtak og i designet av topplatene og av foten. Materialvalget – stålplater mot støpejern – gir forskjeller, også i uttrykket.  

Nordpeis’ uttalelse om at man sørget for å holde seg tilstrekkelig langt fra eksisterende produkter, er et uttrykk for et helt generelt ønske fra Nordpeis om å utvikle særegne produkter med tydelig Nordpeis-preg, og Nordpeis ønsket også en profesjonell vurdering ut fra et føre-var-prinsipp.

Oppsummeringsmessig er situasjonen at Jøtuls F370-serie ikke er resultat av særlig original eller selvstendig innsats, og beskyttelsen etter markedsføringslovens regler er svært begrenset. Det foreligger hverken aktiv etterligning eller forvekslingsfare i markedsføringsloven § 8a’s forstand, og heller ingen utnyttelse av Jøtuls innsats eller resultater. Markedsføringslovens § 8a er ikke overtrådt. Det foreligger heller ikke særlige forhold som skulle tilsi at det kan foreligge overtredelse av lovens § 1. 

                     
           Jøtul F373                         Nordpeis Contura

 

                    
         Jøtul F371                         Nordpeis Trio 2        

  
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 

Frittstående peisovner i et enkelt og moderne formspråk er en trend som kan følges av forskjellige produsenter, og som ikke kan monopoliseres av noen. Det forhindrer likevel ikke at næringsdrivende må skape avstand til konkurrentenes produkter, der det er mulig. F370-serien følger trenden for moderne peisovner, og består av elementer som i og for seg er kjente. På tross av likheter i konsept og oppbygging skiller F370 seg likevel tydelig fra andre peisovner som er dokumentert for Næringslivets Konkurranseutvalg. Linjene og proporsjonene har gitt F370 et særpreget uttrykk i forhold til Contura og andre peisovner, og er resultat av en selvstendig innsats fra designerens side.  

Nordpeis har fremhevet at Trio-serien er en videreutvikling i forhold til Contura, og at den bygger på kjente elementer. Nordpeis har også pekt på at det er flere forskjeller mellom Trio peisovn og F370 peisovn.

Næringslivets Konkurranseutvalg er enig med Nordpeis i at trend og funksjonelle krav setter visse rammer som designeren må arbeide innenfor med utformingen av produktet. Men innenfor disse rammer har den enkelte produsent krav på beskyttelse mot at konkurrenter tar etter design som andre har skapt. 

Etter Konkurranseutvalgets vurdering fremtrer Trio ikke som en trekantet variant av Contura, og heller ikke som et selvstendig utviklet produkt basert på trender i markedet og funksjonelle krav. Tvert imot ligger Trio nær opp til F370. Blant annet har Trio tilnærmet samme høyde, bredde og dybde som F370. Forskjellene mellom Trio og F370, særlig håndtaket for å åpne peisdøren og utformingen av sidevinduene, er etter Konkurranseutvaglets vurdering ikke tilstrekkelig til å hindre at helhetsinntrykket som særpreger F370, gjenfinnes i Trio. Dette resultatet kan etter Konkurranseutvalgets vurdering ikke forklares med at begge peisovnene er trekantovner innenfor en generell trend og med utgangspunkt i og videreutvikling av Contura. Likheten må, slik Konkurranseutvalget vurderer det, forklares med at Nordpeis har bygget på F370, og har utformet et produkt som gjennom hovedform, størrelse og proporsjoner – og på tross av visse ulikheter – har det samme designuttrykket som F370. 

Kjøp av peisovn vil vanligvis skje etter nøye vurdering og sammenligninger av de peisovner som finnes i markedet. I en slik sammenheng vil forskjellene samt merkingen av produktene både på ovnene og i brosjyremateriale være tilstrekkelig til at det ikke foreligger forvekslingsfare i markedsføringsloven § 8as forstand.  

På tross av forskjellene som eksisterer, er Konkurranseutvalgets enstemmige oppfatning at Nordpeis ved utformingen av Trio, har lagt seg så nær F370 at det utnytter F370s design og den anerkjennelse produktet har fått i markedet, i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf markedsføringslovens § 1.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34