Sak nr. 08/2007

Et skriv utarbeidet av en ansatt hos Storebrand Helseforsikring ble oversendt en kunde som ledd i Storebrand Helseforsikrings virksomhet for å fremme salget av selskapets helseforsikringsprodukter. Skrivet, som falt inn under markedsføringsloven kapittel I, inneholdt en sammenligning av en konkurrents (Vertikal Helseassistanses) helseforsikringsprodukter og Storebrand Helseforsikrings produkter. Reglene om sammenlignende reklame/markedsføring kom til anvendelse. Disse reglene stiller strenge krav til de opplysninger som gis om konkurrenten eller konkurrentens produkter. Opplysningene må være korrekte og uttømmende så langt sammenligningen rekker, og objektive i den forstand at konkurrentens fordeler ikke underslås. Konkurranseutvalget fant at Storebrand Helseforsikrings skriv ga et uriktig og villledende bilde av Vertikal Helseassistanses helseforsikringsprodukt, og at det representerte et brudd på markedsføringsloven § 2, første ledd og forskriften om sammenlignende reklame § 3.

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 24. september 2007.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Eirik Akerlie, Rune Myrmel, Mari Solgaard, Arnstein Lund, Geir Jostein Dyngeseth, Bjørn-Tore Flaatten og Per Trygve Berg.

Klager:
Vertikal Helseassistanse AS
Postboks 2803, Solli
0204 Oslo 

Prosessfullmektig:
Advokatfirmaet Ræder DA
v/advokat Arve Lønnum
Postboks 1600, Vika
0119 Oslo 

Innklaget:
Storebrand Helseforsikring AS
Postboks 1382, Vika
0114 Oslo 

Prosessfullmektig:
Advokat Lise Karlsen
Postboks 1382, Vika
0114 Oslo 

Sakens parter og bakgrunn:
Saken gjelder spørsmål om brudd på markedsføringsloven §§ 1 og 2 samt forskrift om sammenlignende reklame. 

Klageren, Vertikal Helseassistanse AS (heretter hovedsakelig kalt Vertikal) formidler, i henhold til samarbeid med Lloyds of London, kollektiv helseforsikring. Forsikringsordningen innebærer at kunden sikres behandling i form av operasjon og/eller konsultasjon hos spesialist ved sykdom m.v. 

Storebrand Helseforsikring AS (heretter hovedsakelig kalt Storebrand) er et selskap innen Storebrand Gruppen. Også Storebrand tilbyr helseforsikring. Produktet som Storebrand tilbyr, kalles "Behandlingsavtale Topp". 

Vertikal ble av en av sine kunder gjort oppmerksom på at Storebrand hadde utarbeidet en sammenligning av Storebrands helseforsikringsprodukt og Vertikals produkt. Sammenligningen var sendt til Vertikals kunde fra en saksbehandler i Storebrand 26. april 2007. Vertikal mente at sammenligningen inneholdt uriktigheter om Vertikals produkt. Vertikal tok dette opp med Storebrand i e-post 7. mai 2007. Henvendelsen ble ikke besvart av Storebrand. 

Vertikal innga deretter klage til Næringslivets Konkurranseutvalg. Der ble det gjort gjeldende at sammenligningen som var utarbeidet, inneholder uriktige og villedende opplysninger om Vertikals produkt, og at Storebrands handling var i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom. Storebrand tok til motmæle. I sitt avsluttende innlegg til Konkurranseutvalget la Vertikal frem ytterligere et skriv utarbeidet av Storebrand som inneholdt en sammenligning av Storebrands og Vertikals produkter. 


Klager, Vertikal Helseassistanse AS, har i hovedtrekk gjort gjeldende:
De fleste av opplysningene som Storebrand kommer med i e-post 26. april 2007, hvor Vertikals produkt sammenlignes med Storebrands produkt, er dels uriktige og dels villedende. 

Dette gjelder: 

 • Sammenligningen av Vertikals garanterte maksimaltid med Storebrands faktiske behandlingstid. Her sammenlignes to ulike parametere som ikke kan sammenlignes.
 • Sammenligningen av antall behandlinger hos fysioterapeut og kiropraktor, der Vertikal har ubegrenset antall behandlinger.
 • Opplysningen om at Vertikal er en aktør som har spesialisert seg på å finne plass til sine kunder i det offentlige helsevesenet, og Storebrand som reserverer plass til kundene i det private helsevesenet. Det riktige er at Vertikals forsikring gir rett til behandling i private helseinstitusjoner.
 • Opplysningen om at Vertikals vilkår ikke gir rett til second opinion. Dette er feil.
 • Opplysningene om Storebrands vilkår om pasienthåndtering sammenholdt med det som opplyses om Vertikals vilkår om det samme. Det som sies om Vertikals vilkår, er mangelfullt.
 • Opplysningene om bruk av egenerklæring. Storebrands fremstilling er egnet til å gi inntrykk av at det representerer en usikkerhet at helseerklæring ikke kreves på forhånd.
 • Opplysningen om at Vertikals vilkår ikke har ubegrenset ansvarstid. Opplysningen er feil, jf. vilkårene pkt. 3.11.5.
 • Opplysningen om forsikringssum. Opplysningen er villedende fordi sammenligningen ikke opplyser om hvor usannsynlig det er at summen vil overstige 2 millioner kroner, som er høyeste forsikringssum pr skadetilfelle etter Vertikals vilkår. 

Storebrand har også, etter at klagen ble inngitt til Konkurranseutvalget, sendt ut usaklig produktsammenligning av Storebrand og Vertikals produkter. Denne sammenligningen ble mottatt av Vertikals klient 12. juni i år. 

Sammenstillingene av Storebrands og Vertikals produkter er i strid med markedsføringsloven § 2. De er videre i strid med forkriften om sammenlignende reklame § 3 a, c og e. Storebrands sammenstilling er å anse som "reklame", da den benyttes som middel til å oppnå avsetning på eget produkt. Storebrands handling er også i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom og representerer således et brudd på markedsføringsloven § 1 første ledd, første alternativ. 

Måten Storebrand har opptrådt på, anses særlig kritikkverdig fordi Storebrand ikke har gjort sammenstillingen allment tilgjengelig, slik at Vertikal selv kunne ha oppdaget den og iverksatt skritt på et tidlig tidspunkt for å stanse Storebrands bruk av den. Storebrand benytter fortsatt den uriktige og villedende sammenstilling. 

Vertikal har lagt ned slik 

P Å S T A N D: 

Storebrand Helseforsikring AS' bruk av "oppstilling på forskjeller mellom Storebrand Helseforsikring og Vertikal" er i strid med markedsføringsloven §§ 2 og 1, 1. ledd 1. alternativ, samt i strid med forskrift om sammenlignende reklame. 

Innklagede, Storebrand Helseforsikring AS, har i hovedtrekk gjort gjeldende:
Den sammenligning som Vertikal har benyttet som klagegrunnlag er et dokument Storebrands selger har bearbeidet som svar på en konkret forespørsel fra en kunde i Vertikal. Sammenligningen er ikke en del av Storebrands interne markedsmateriell. Til de enkelte punkter i sammenstillingen bemerkes: 

 • Når det gjelder diagnose/utredning, er det for Storebrand opplyst gjennomsnittlig tidsforløp fra diagnose blir stilt, mens opplysningene om Vertikal er hentet fra Vertikals hjemmeside. Storebrand har ikke hatt kunnskap om interne saksbehandlingstider i Vertikal, men har brukt den tiden som er oppført for spesialistvurdering.
 • For Storebrand er gitt opplysninger om gjennomsnittlig tidsforbruk til behandling, mens opplysningene om Vertikal er hentet fra selskapets hjemmeside.
 • Vedrørende fysioterapi og kiropraktikk er det opplyst om Storebrands forsikring at det gis henholdsvis 24 og 12 behandlinger, mens det om Vertikals forsikring fremgår at det ikke er begrensninger. Dette er ikke misvisende.
 • I sammenstillingen er det presisert at Storebrand er et forsikringsselskap, og at behandlingen foretas i privat helsevesen. Det er ikke noe krav om at offentlig helsevesen skal være prøvd. Vertikal er et selskap som har spesialisert seg på å finne plass i det offentlige helsevesen. Dette er ikke forsikringsvirksomhet, og Storebrand ser ikke noe galt i å gjøre kunden oppmerksom på denne vesentlige forskjellen på produktene.
 • Storebrand erkjenner at dens selger ikke har vært klar over Vertikals vilkår om adgang til second opinion, og Storebrand beklager feilen.
 • Opplysningene om selskapenes pasienthåndtering kan vanskelig sies å være feilaktig. Storebrand kan umulig vite detaljer om Vertikals interne arbeidsrutiner.
 • Storebrand erkjenner at det burde vært opplyst at når Vertikal bistår kunden til behandling på offentlig sykehus, dekker det offentlige kostnadene.
 • Vedrørende egenerklæring er det for Vertikal opplyst at slik først innhentes ved krav om erstatning. Etter det opplyste innhenter ikke Vertikal helseerklæring. Derimot ber Vertikal om omfattende fullmakt. Det er grunn til å tro at opplysningene selskapet får fra leger og sykehus danner grunnlaget for vurdering av vilkårene pkt.3.6.1. Ved anvendelsen av unntakene punkt a) og i) har Vertikal i realiteten innført ulovlige objektive helseklausuler. Det må være lovlig å gjøre potensielle kunder oppmerksomme på dette.
 • Storebrand erkjenner at selskapets selger ikke har vært oppmerksom på at også vertikal har ubegrenset ansvarstid. Korreksjoner vil bli foretatt.
 • Opplysningene om forsikringssum er korrekt. Storebrand kan umulig ha kjennskap til Vertikals erstatningsstatistikk. 

I og med at den aktuelle sammenstillingen ikke har vært en del av Storebrands markedsmateriell, er Storebrand i tvil om sammenstillingen er å anse som sammenlignende reklame. Under en hver omstendighet er den ikke villedende og rammes ikke av forskriften om sammenlignende reklame. Informasjonsinnholdet i kundesvaret er for en stor del riktig og er tatt ut fra Vertikals eget informasjonsmateriell som forelå på Internett. Informasjonen som er gitt, strider heller ikke mot markedsføringsloven § 1. Den er ikke nedsettende eller misvisende. 

Generelt må det være anledning til å fremheve fordeler med egne produkter så lenge det ikke avgis uriktige opplysninger om konkurrenten. At det ble begått feil av vedkommende selger fra Storebrand på to punkter, er beklagelig, men dette har likevel ikke vært egnet til å villede denne eller andre kunder. Dette kan heller ikke innebære at forholdet er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom. 

Det skriv som er fremlagt i Vertikals sluttinnlegg til Konkurranseutvalget og som også inneholder en sammenligning av de to selskapenes produkter, ble utarbeidet i 2004 for internt bruk i Storebrand. Skrivet bygget på informasjon om Vertikal som den gang var tilgjengelig. Vertikals produkt har imidlertid gjennomgått flere endringer, og den informasjon som har vært allment tilgjengelig har endret seg. Informasjonen er ikke lenger tilgjengelig internt i Storebrand. Storebrand kan imidlertid ikke garantere at gammelt materiell i enkelttilfeller kan ha blitt benyttet. Skrivet er av eldre dato, og i og med at det ikke lenger er i bruk internt, ser ikke Storebrand det hensiktsmessig å kommentere dette nærmere. Generelt bemerkes at dette skrivet - i likhet med det som er omhandlet i klagen - er tenkt benyttet som markedsorientering for egne selgere, og i begge tilfellene er skrivene gitt som svar på direkte henvendelser fra enkeltkunder. 

Storebrand har lagt ned slik  

P Å S T A N D: 

Storebrand Helseforsikring AS frifinnes.

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 

Konkurranseutvalget legger til grunn at det skriv som er sendt fra Storebrands selger til en av Vertikals kunder den 26. april 2007, er et skriv utarbeidet av en av Storebrands selgere i anledning en henvendelse fra vedkommende kunde. Konkurranseutvalget legger også til grunn at skrivet ikke er en del av Storebrands ordinære markedsmateriell. Skrivet er imidlertid utarbeidet av en saksbehandler i Storebrands Personmarkedsavdeling "jf. avsenderidentitet på den fremlagte kopi av e-post " og oversendt kunden som ledd i Storebrands virksomhet for å fremme salg av selskapets produkt. Skrivet må anses å falle inn under markedsføringsloven kapittel I.  

Skrivet inneholder en sammenligning av Storebrands og Vertikals helseforsikringsprodukter. I og med at skrivet skal fremme salg av Storebrands produkter, kommer reglene om sammenlignende reklame/markedsføring til anvendelse. Sammenlignende reklame er i dag akseptert, men det stilles strenge krav til de opplysninger som gis om konkurrenten eller konkurrentens produkter. Opplysningene må være korrekte og uttømmende så langt sammenligningen rekker, og objektive i den forstand at konkurrentens fordeler ikke underslås.Dette kommer blant annet til uttrykk i forskrift av 19. desember 2000 nr 1653 om sammenlignende reklame fastsatt i medhold av markedsføringsloven § 2 femte ledd. Sammenlignende reklame/markedsføring kan bare aksepteres når sammenligningen er fullt ut korrekt, relevant og fair. 

Næringslivets Konkurranseutvalg finner at Storebrands skriv gir et uriktig og villedende bilde av Vertikals helseforsikringsprodukt og at det representerer et brudd på markedsføringsloven § 2, første ledd og forskriften om sammenlignende reklame § 3.  

Under overskriften "diagnose/utredning" gis det blant annet inntrykk av at man sammenligner gjennomsnittlig tidsforløp før diagnose blir stilt. Om Storebrand er det gitt opplysninger om slikt gjennomsnittlig tidsforløp. For Vertikals vedkommende er det imidlertid ikke gjennomsnittlig tidsforbruk som er opplyst, men - sannsynligvis - garantert lengstetid for konsultasjon hos spesialist. Lignende villedende sammenligning er foretatt i forhold til behandlingstid; for Storebrand er det gitt opplysninger om gjennomsnittlig tidsforbruk for behandling, mens for Vertikal er det gitt opplysninger om garantert lengstetid for behandling.  

I skrivet heter det også at "Storebrand er et forsikringsselskap som reserverer plass til kundene sine i det private helsevesenet", og at "kundene er sikret at legen som tar operasjonen er spesialist på området". Om Vertikal heter det i samme punkt at "Vertikal er en aktør som har spesialisert seg på å finne plass til sine kunder i det offentlige helsevesenet". I og med at det ikke opplyses at også Vertikals forsikring gir rett til behandling i private helseinstitusjoner, er opplysningene på dette punktet villedende.  

Også opplysningene om de to selskapenes pasienthåndtering er villedende. Om Storebrand heter det på dette punktet at "[n]år du har vært hos legen, tar du en telefon til oss, så ordner vi resten. Vi bestiller taxi, sykehusplass, oppfølging underveis, oppfølging i etterkant". Om Vertikal er det opplyst "oppfølging før og etter". Utvalget har forståelse for at Storebrand ikke sitter med detaljkunnskaper omkring Vertikals interne arbeidsrutiner ut over det som følger av forsikringsvilkårene, men så lenge det er situasjonen, kan man ikke i markedsføringssammenheng foreta en sammenligning av de to selskapenes faktiske pasienthåndtering slik Storebrand har gjort. 

Utvalget nevner også at opplysningene i skrivet om at Vertikal ikke dekker en second opinion og Vertikal ikke har en ubegrenset ansvarstid, er uriktig. Dette er også innrømmet fra Storebrands side. 

Vertikal har nedlagt påstand om at Storebrands handlemåte også representerer brudd på markedsføringsloven § 1. Konkurranseutvalget finner etter omstendighetene ikke grunn til å anvende § 1 i foreliggende tilfelle. Storebrands handlemåte rammes direkte av § 2 og forskriften om sammenlignende reklame, og disse bestemmelsene rammer i nødvendig grad de kritikkverdige forhold.  

Næringslivets Konkurranseutvalg finner ikke grunn til å gå inn på det skriv som er fremlagt av Vertikal i forbindelse med Vertikals sluttinnlegg. Konkurranseutvalget viser til at dette skrivet ikke var en del av klagen og at utvalgets faktiske grunnlag for å vurdere skrivet opp mot markedsføringsloven §§ 1 og 2 samt forskriften om sammenlignende reklame, er begrenset. Storebrand har for øvrig opplyst at skrivet var utarbeidet til internt bruk i Storebrand i 2004, og at det fra januar 2005 har vært fjernet fra Storebrands interninformasjon til hjelp for selgerne, fordi innholdet var foreldet. Utvalget vil imidlertid bemerke at det er Storebrands ansvar å sørge for at selskapets ansatte ikke benytter materialet i den grad det inneholder informasjon i strid med markedsføringsloven kapittel I. 

Uttalelsen er enstemmig.

 

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34