Sak nr. 02/2007

Saken gjelder spørsmål om Bunadsworlds linking direkte fra oversikt over bunadene de tilbyr på egen hjemmeside til bildene av de forskjellige på Norges Husflidslags hjemmeside er i strid med markedsføringsloven § 1.

 

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 26.04. 2007.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Kristine Schei, Eirik Akerlie, Mari Solgaard, Rune Myrmel, Magnus Frosterød, Bjørn Tore Flaatten, Geir Jostein Dyngeseth, Per Trygve Berg og Henrik Munthe.

 Næringslivets Konkurranseutvalg har avgitt slik:

U T T A L E L S E

Klager:
Norges Husflidslag
Rosenkrantzgate 21
0160 Oslo 

Prosessfullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA
v/advokat Astri M. Lund
v/advokatfullmektig Øystein Seljeflot
Postboks 1397 Vika
0114 Oslo 

Innklaget:
Bunadworld AS
Fossveien 72
1405 Langhus 

Prosessfullmektig:
Advokatfirmaet Hellerøy & Co DA
v/advokat Terje Søvik
Postboks 3
1401 Ski

Sakens parter
Klager, Norges Husflidslag, ble stiftet i 1910, og er en kultur- og interesseorganisasjon som har som hovedoppgave å styrke den levende husflidstradisjonen i Norge. Dette skjer ved gjennomføring av aktiviteter og tiltak som genererer husflidsfaglige interesser og kunnskap, produksjon og omsetning.

Medlemmene av Norges Husflidslag, nedenfor kalt Husfliden, har siden 1892 produsert og solgt tradisjonsrike norske bunadsprodukter, herunder komplette bunader. Bunadene ble sydd på Husflidens systuer eller hos utplukkede personer utenfor utsalgene. Måltaking, prøving og kvalitetssikring skjer alltid i Husflidens bunadsavdelinger, til sammen 35 utsalg over hele landet. Utsalgene eies av lokale husflidslag eller fylkeshusflidslag, som er medlemmer i Husfliden.

Innklagede, Bunadworld AS, ble etablert i 2006 og omsetter et utvalg bunadsprodukter. Bunadene fremstilles i Kina og omsettes gjennom Bunadworlds nettside, www.bunadworld.com.

Ifølge Bunadworlds hjemmeside leverer foretaket kvalitetsbunader til Norges laveste priser og med korteste leveringstid. På nettsiden opplyses at dette skyldes at bunadene fremstilles i Kina med kinesisk kostnadsnivå, og omsetning ved netthandel.

Bakgrunnen for klagen
En av sidene under Bunadworld inneholder oversikt over 13 bunader som Bunadworld produserer, og prislister. Det er ingen bilder av bunadene, men for 11 av bunadene er det en direkte link til bildet av vedkommende bunad på Husflidens hjemmeside. Teksten her:

            Se bildet fra Husfliden

            (Konkurrent)

Bunadworld har på sin hjemmeside også tatt inn testimonier som referanser, blant annet

Dame, Godvik:

"Nordlandsbunaden som jeg fikk fra Bunadworld har bedre brodering og sammensying enn bunad levert fra Husf?. Den kom også med silkefor innvendig. Er meget fornøyd"

Klageren, Norges Husflidslag AS, har i det vesentlige anført:
Det klagen først og fremst gjelder, er lenken fra Bunadworlds nettside til bildet på Husflidens nettsider av den enkelte bunad som markedsføres av Bunadworld. Ved å klikke på ?se bildet fra Husfliden? kommer man gjennom såkalt dyplenking direkte til fotografier av den aktuelle bunaden på Husflidens underliggende sider. Dette innebærer at Bunadworld markedsfører sine egne produkter gjennom å vise fotografier av Husflidens ? konkurrentens ? produkter. Markedsføring av egne produkter ved dyplenking til konkurrentens tilsvarende produkter, er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf markedsføringsloven § 1. Bunadworld snylter på denne måten på Husflidens goodwill og markedsposisjon og innebærer også at Bunadworld uberettiget oppnår besparelser ved å benytte Husflidens profesjonelle fotografier av kvalitetsbunader for markedsføring av sine egne produkter.

Husfliden er kjent for å omsette bunader av høy kvalitet og har siden etableringen oppnådd en enestående posisjon i markedet for bunadsprodukter. Husfliden er et registrert og velkjent varemerke for bunadsprodukter. Husflidens enestående posisjon i det norske markedet for bunadsprodukter er først og fremst resultat av organisasjonens utbredte aktiviteter over hele landet, og det er nedlagt betydelig innsats i markedsføringen. Siden 2002 har Husfliden brukt ca 2,8 millioner kroner årlig på markedsføring. Bunadssalget utgjør ca 60 % av utsalgenes omsetning, og blir derfor sterkt profilert i markedsføringen, gjennom magasin som distribueres, film til bruk på lokal tv og kino, annonser i aviser og tidsskrifter, internettside m.v.

Bunadworlds henvisning til Husfliden innebærer også en urimelig utnyttelse av den innsats og de investeringer som Husfliden har ytet over lang tid, og resultatet av den goodwill og markedsposisjon som Husfliden har oppnådd. Uberettiget nyter Bunadworld godt av den goodwill og kobling til norsk kulturarv som knytter seg til Husfliden. Bunadworld oppnår ved lenkingen og referansen til Husfliden en betydelig ?free riding?, og det skapes inntrykk av at Bunadworlds produkter er likeverdige med Husflidens anerkjente produkter. Husfliden har krav på vern mot slikt renommésnylting.

Bruken av Husflidens markedsføringsforum (hjemmeside) er en medvirkende årsak til at Bunadworlds bunader kan selges rimeligere enn Husflidens norskproduserte bunader. Det medfører også at forbrukerne i den praktiske kjøpssituasjonen ikke kan se forskjellene mellom produktene, og medfører forøvrig en utvanning av Husflidens navn og varemerke ved koblingen til salg av Bunadworlds masseprodukter. Disse forhold kan over tid påføre Husfliden tap.

Referansen til uttalelse fra ?Dame, Godvik? vedrørende nordlandsbunaden sikter klarligvis til Husflidens produkter, og som omtales som kvalitetsmessig dårligere enn Bunadworlds produkter. Dette er i seg illojal opptreden næringsdrivende imellom.

Husfliden ber Næringslivets Konkurranseutvalg uttale seg om hvorvidt Bunadworlds lenking til bilder på Husflidens nettside samt referansen til Husfliden på Bunadworlds nettside er i strid med markedsføringslovens § 1.

Innklagede, Bunadworld AS, har i det vesentlige anført:
Norges Husflidslag har ikke opphavsrett til bunadene, og det fremstår som uryddig at klager generelt omtaler bunader som ?Husflidens produkt? og Husfliden som ?varemerkeleverandør?. Så vel Norges Husflidslag som Bunadworld tilvirker, markedsfører og selger norske bunader.

Bunadworld markedsfører ikke sine produkter ved å vise frem fotografier fremskaffet av Norges Husflidslag. Bunadworld har kun henvist interesserte til Norges Husflidslags egen hjemmeside, og derved til de aktuelle bildene, slik disse er publisert av Norges Husflidslag og på den måten Husflidlaget selv har lagt opp til. Fremgangsmåten krenker ikke opphavsrett til fotografiene.

Linken til lagets hjemmeside har mest sannsynlig bidratt til at potensielle kunder, og som tidligere ikke har vært inne på hjemmesiden til Norges Husflidslag, gir laget kontakt med potensiell kunde som ellers ikke ville ha mottatt informasjonen fra laget.

Bunadworld har ikke fremkommet med negativ omtale av Norges Husflidslag eller bunader levert av klager.

Bunadworlds markedsføring er i samsvar med prinsippene for sammenlignende reklame.

Det foreligger ingen snylting, og det bestrides at henvisningen til Norges Husflidslags hjemmeside i seg selv er klanderverdig. Norges Husflidslag har selv publisert opplysningene på egen hjemmeside, og derved gjort den tilgjengelig for allmennheten uten noen form for begrensning. Linken på Bunadworlds internettside representerer en utnyttelse av tredjemanns materiale som ikke går ut over vanlig bruk. Bilder som linken gir tilgang til, fremstår ikke som en del av internettsiden til Bunadworld. Brukeren vil ikke være i tvil om at bildene ligger på Husflidens hjemmeside. Linken gir en prissammenligning som Husfliden ikke har beskyttelsesverdig interesse og hindre.

Det skjer ingen sammenblanding. Ved å presentere produkter og leverandører på verdensveven, blir opplysningen tilgjengeliggjort helt generelt, og åpner for bruk av lenker for å gi publikum oversikt over produkter og for å treffe valg. Dette er en åpenhet som er ønsket av alle som presenterer seg på nettet, og det ville være prinsipielt uheldig å anvende markedsføringsloven § 1 i en slik sammenheng, både fordi et forbud i medhold av norsk lov bare vil kunne håndheves i forhold til klagers norske konkurrenter, og også fordi saksforholdet synes å betinge en særlig vurdering fra lovgivers side knyttet til markedsføring på nettet. Det ville fremstå som uheldig om Norge utvikler regler for markedsføring som avviker fra utviklingen i Europa. Innklagede har bedt utvalget om ikke å ta klagen til følge. 

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Næringslivets konkurranseutvalg har flere ganger fastslått at det å kopiere eller bruke elementer fra andres markedsføringsmateriell er i strid med markedsføringsloven § 1, eventuelt § 8a dersom det medfører forvekselbarhet.

Bunadworld benytter dyplenking til Husflidens hjemmeside som ledd i sin markedsføring. I stedet for å sørge for bilder av de bunader Bunadworld produserer, vises kunden til den tilsvarende bunad på Husflidens hjemmeside.

Husflidens hjemmeside med blant annet presentasjon av bunader slik de selges fra Husfliden, inngår i Husflidens kommunikasjon til omgivelsene, og er altså et ledd i Husflidens markedsføringstiltak. Ved dyplenkingen snylter Bunadworld på den markedsføringsinnsats Husfliden har lagt opp for seg og sin virksomhet. Dyplenkingen innebærer i seg selv en snylting på Husflidens posisjon og anerkjennelse i markedet. Det kan også være fare for at det skapes inntrykk av at det er en kommersiell sammenheng mellom to aktører innen samme bransje når det legges inn en slik direkte forbindelse fra den ene aktøren til den aktørs produkter.

I denne forbindelse vil utvalget bemerke at selv når en bestemt bunad ut fra tradisjonen er bestemt med hensyn til stoffkvalitet og fargevalg i tillegg til broderier med videre, er det ikke uten videre gitt at det ikke kan være forskjeller på bunader levert fra to forskjellige leverandører.

Når det gjelder referansen til uttalelse fra ?Dame, Godvik?, vil utvalget først bemerke at markedsføringslovens regler anvendes på vanlig måte når en næringsdrivende velger å benytte testemonier i sin markedsføring. Det innebærer blant annet at de strenge kravene til sammenlignende reklame kommer til anvendelse når uttalelsen inneholder sammenligning eller referanse til konkurrentens produkter. Ikke bare må det foreligge en slik uttalelse fra vedkommende, men uttalelsen må også være korrekt i sitt innhold, og at den må være representativ og ikke ensidig.

Det påklagede testemonium kan bare oppfattes slik at det referer til tilsvarende bunad kjøpt gjennom Husfliden. Det er ikke dokumenter at det er grunnlag for den uttalelse som fremkommer i testemoniet, og det er uansett ikke grunnlag for å anta at dette skulle være representativt for kvaliteten på bunader fra henholdsvis Bunadworld og Husfliden.

Bunadworlds bruk av Husflidens internettsider til å markedsføre bunader er i strid med markedsføringsloven § 1.

Uttalelsen med sammenligning av kvaliteten på bunad fra Bunadworld og fra Husfliden er i strid med markedsføringsloven § 2.

Uttalelsen er enstemmig.

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34