Sak nr. 06/2005

Saken gjelder OPAK AS' bruk av betegnelsen/slagordet "Byggebransjens Kompetansesenter" i sin markedsføring.

 

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 20. juni 2006.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Kristine Schei, Eirik Akerlie, Henriette Kristoff, Geir Jostein Dyngeseth, Bjørn Tore Flaatten og Henrik Munthe

Næringslivets Konkurranseutvalg har avgitt slik:

U T T A L E L S E

Klager:
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) m.fl.
Essendropgate 3
Postboks 5485 Majorstuen
0305 Oslo 

Prosessfullmektig:
Advokatfirmaet Hodneland & Co.
v/Ståle Granerud
Postboks 775
0106 Oslo 

Innklaget:
OPAK AS
Hovfaret 13
Postboks 128 Skøyen
0202 Oslo 

Prosessfullmektig:
Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co.
v/advokat Morten Goller
Postboks 1513 Vika
0117 Oslo 

 

Saken gjelder:
OPAK AS’ bruk av betegnelsen/slagordet ”Byggebransjens Kompetansesenter” i sin markedsføring.

Partene:
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) er bransjeforening for landets ledende entreprenører, og er tilsluttet Byggenæringens landsforening (BNL) og dermed Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Som bransjeforening arbeider EBA for å fremme bygg- og anleggsnæringens interesser, for eksempel forståelse for næringens betydning i samfunnet, næringspolitiske spørsmål, arbeidsvilkår og konkurranseforhold.

En rekke bransjeorganisasjoner og stiftelser innen byggenæringen støtter klagen. Til sammen representerer klager og organisasjoner som det er opplyst støtter klagen, om lag 8 000 foretak med mer enn 135 000 ansatte og mer enn kr 140 milliarder i omsetning. Klagen støttes også av andre institusjoner.

OPAK AS er et privateid konsulentselskap, med ca 110 ansatte, og driftsinntektene var i 2003 på ca kr 88 millioner.

OPAK har i mange år benyttet betegnelsen ”Byggebransjens Kompetansesenter” i sin markedsføring, for eksempel i informasjonsskriv, brevark, på hjemmesiden mv. Betegnelsen ”Byggebransjens Kompetansesenter” kom i tillegg til OPAK og ble tatt i bruk i 1987, og varemerkeregistrert i 1998.

Sakens bakgrunn

Klager, Entreprenørbedriftenes Landsforening (EBA), har i det vesentlige anført
:
OPAK er ikke tilknyttet noen av byggebransjens organisasjoner. Det er et privat konsulentfirma, og har ingen oppgaver som naturlig ligger til en bransjeorganisasjon.

Ordet ”Byggebransjens Kompetansesenter”, vil naturlig bli oppfattet som om dette er et kompetansesenter for byggebransjen, og at byggebransjen står bak OPAK. Ved å benytte uttrykket ”Byggebransjens Kompetansesenter” knyttet til sin virksomhet, gir OPAK skinn av å være noe annet enn et ordinært privat selskap som driver konsulentvirksomhet betalt av sine oppdragsgivere. Begrepet gir inntrykk av at det er større distanse til kundene, og av å være en mer nøytral eller objektiv aktør i bransjen, og dermed har en større integritet enn man tradisjonelt har tillagt partsrepresentanter i næringslivet. OPAK seiler under falskt flagg når de benytter en slik betegnelse, og søker å stille seg i en annen posisjon enn sine konkurrenter. Særlig villedende blir det når OPAK - Byggebransjens Kompetansesenter - reklamerer for eksempel for sitt ”Våtromskurs i byggebransjens våtromsnorm (BVN)”.

En stor andel av mottakerne av denne markedsføringen vil være forbrukere og næringsdrivende aktører uten profesjonell innsikt. Forbrukere og næringsdrivende står i fare for å bli villedet av OPAKs markedsføring, og tror at OPAK har en mer nøytral eller objektiv posisjon i markedet, mens det de er, er et konsulentselskap. Dette er i strid med markedsføringsloven § 2 som setter forbud mot villedende markedsføring. Det er ikke nødvendig å påvise at næringsdrivende eller privatpersoner faktisk er blitt villedet. Det er tilstrekkelig etter bestemmelsen å konstatere at markedsføringen er egnet til å villede.

Bruken av betegnelsen ”Byggebransjens Kompetansesenter” er også i strid med kravet til god forretningsskikk næringsdrivende i mellom, markedsføringsloven § 1. Uttrykket gir inntrykk av at OPAK kan assosieres med forskningsmiljøer som SINTEF og Byggforsk, som er uavhengige forskningsmiljøer og kompetansesentre, vesensforskjellig fra OPAK i sin virksomhet og finansiering.

Det kan ikke være avgjørende at OPAK har benyttet betegnelsen over tid verken for Konkurranseutvalgets kompetanse til å behandle saken eller for avgjørelsen av saken. Det vises for eksempel til Næringslivets Konkurranseutvalg, sak 11/1996.

Innklagede, OPAK, har i det vesentlige anført:
Betegnelsen ”Byggebransjens Kompetansesenter” har vært i kontinuerlig og uendret bruk ved siden av OPAKs foretaksnavn helt siden 1987. I løpet av disse årene har klager ikke hatt noen innvendinger mot OPAKs bruk av betegnelsen. På bakgrunn av den lange tid som er gått, bør Næringslivets Konkurranseutvalg ikke behandle klagen, jf Konkurranseutvalgets sak nr 12/2003.

Dersom klagen behandles, gjøres følgende gjeldende:

OPAKs langvarige og ubestridte bruk av betegnelsen må ha avgjørende betydning for de markedsføringsrettslige vurderinger som skal foretas i saken.

OPAK yter konsulent-, rådgivnings- og byggeledertjenester til næringsdrivende og privatpersoner i bygge- og anleggsbransjen. ”Byggebransjens Kompetansesenter” henspiller på en virksomhet som har kompetanse innen bygge- og anleggsbransjen og på områder som er tilknyttet bransjen. OPAK og selskapets ansatte har slik kompetanse, og er kvalifisert i bygge- og anleggssaker. Det er intet i begrepet som skulle tilsi at byggebransjen står bak virksomheten.

OPAK ”Byggebransjens Kompetansesenter” opptrer uavhengig av bransjen som sådan og gir nøytrale, objektive råd basert på det som er klientens interesser i den enkelte sak. OPAK mottar kun alminnelige konsulenthonorarer for sine tjenester og formidler ikke kontakt med håndverkere eller andre tjenesteytere. Det blir da galt når klagerne hevder at OPAK uriktig gir skinn av å være nøytral aktør i bransjen. Tvert i mot har OPAK integritet og er uavhengig i forhold til bransjens aktører. Kunder og andre forretningsforbindelser er fullt innforstått med OPAKs rolle.

At klagerne og eventuelt andre berørte har forholdt seg passive overfor OPAKs bruk av betegnelsen ”Byggebransjens Kompetansesenter” i over 18 år, tyder klart på at bruken av begrepet ikke er villedende. I motsatt fall ville innvendingene kommet langt tidligere. For øvrig vil en eventuell opprinnelig fare for villedning ha blitt oppveid og avverget gjennom selskapets kontinuerlige og langvarige bruk av betegnelsen. ”Byggebransjens Kompetansesenter” må i dag kunne anses å være særlig godt kjent ved siden av selskapets foretak i markedet, slik at det ikke eksisterer noen villedningsfare, jf markedsføringsloven § 2.

OPAKs bruk av ”Byggebransjens Kompetansesenter” er heller ikke noe brudd på kravet til god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf markedsføringsloven § 1. OPAK fremsetter ikke udokumenterte eller uriktige påstander når betegnelsen brukes, og gir heller ikke inntrykk av å være noe annet enn et privateid selskap. Det er en rekke aksjeselskaper som har ordet ”kompetanse” i sitt foretaksnavn, og av disse benytter mange begrepet ”kompetansesenter” i navnet. At OPAK innehar kompetanse på fagområdene for bygg og anlegg, er heller ikke bestridt av klager.

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Det er enighet i Konkurranseutvalget om at tillegget ”Byggebransjens Kompetansesenter” brukt sammen med OPAK, lett gir omgivelsene inntrykk av at OPAK på en eller annen måte har en posisjon i bransjen som går utover det å være rådgiver, veileder osv. Betegnelsen er egnet til å gi inntrykk av at OPAK er knyttet til og representerer bransjen som sådan.

Utvalgets flertall, Henriette Kristoff, Bjørn Tore Flaatten, Henrik Munthe og Kristine Schei, er kommet til at OPAKs bruk av betegnelsen ”Byggebransjens Kompetansesenter”, slik de hittil har gjort, ikke er i strid med markedsføringslovens regler i forhold til andre næringsdrivende. Avgjørende for flertallet er at bransjen og konkurrenter har avfunnet seg med dette siden 1987. Det er ikke dokumentert at betegnelsen i praksis har virket villedende. Det kan da ikke være i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom fortsatt å benytte betegnelsen, i alle fall ikke uten at det foreligger andre og nyere elementer. I denne situasjonen finner flertallet heller ikke grunnlag for å anvende markedsføringsloven § 2.

Mindretallet, Geir Jostein Dyngeseth og Eirik Akerli, viser til at betegnelsen i seg selv er misvisende. Bruken gjennom mange år kan da ikke være avgjørende. Adressatene vil nødvendigvis endres over tid, og også nye aktører med videre må kunne påberope markedsføringslovens regler. Bruken av ”OPAK Byggebransjens Kompetansesenter” på brevpapir, som betegnelse med videre, er villedende, og i strid med markedsføringsloven § 2. 

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34