Sak nr. 10/2004

Spørsmålet om etterligning av to frisørstoler i strid med markedsføringsloven § 8 a eller § 1. Det var uklarhet om opprinnelig originalitet for klagers stoler, og mange nærmest identiske stoler i markedet. Det var da ikke grunnlag for å anvende § 8 a. Det var ikke kritikkverdige forhold knyttet til selve markedsføringen, og heller ikke grunnlag for å anvende § 1. Enstemmig.

 UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 14. februar 2005.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Kristine Schei, Eirik Akerlie, Mari Solgaard, Jostein Refsnes, Arnstein Lund, Henriette Kristoff, Geir Jostein Dyngeseth, Bjørn Tore Flaatten, Per Trygve Berg og Henrik Munthe

Næringslivets Konkurranseutvalg har avgitt slik:

U T T A L E L S E

Klager: 
OLYMP Karl Herzog GmbH & Co KG
v/Peter Wenzel
Postfach 103663
70031 Stuttgart
Tyskland

Prosessfullmektig:
Advokat Nils J Seiersted
v/advokatfullmektig Johannes Opsahl
Postboks 1400 Vika
0115 Oslo

Innklaget: 
Smith-Larsen AS
Postboks 32
3215 Larvik

Prosessfullmektig:
Advokatfirmaet Brekke & Co.
v/advokat Søren Ø. Hellenes
Postboks 245
3251 Larvik 

Saken gjelder
Spørsmålet om innklagede markedsfører to frisørstoler i strid med markedsføringsloven § 8 aeller § 1.

Bakgrunn
Klageren, nedenfor kalt Olymp, er et tysk selskap som opererer på verdensbasis i markedet for stoler, interiør og annet utstyr for frisørsalonger. Selskapet har i over 30 år samarbeidet med Herman Lepsøe/Wella når det gjelder distribusjon av produktene til det norske markedet.

Olymp utvikler, designer og produserer det meste av sine produkter selv. Det gjelder også de to stolmodellene saken dreier seg, Olymp 4000 og Olymp 8000. Det er lagt frem tekniske tegninger m.v. for de to stolene som dokumentasjon for at de er utviklet av Olymp, etter det opplyste i 1994 og 1995.

Smith-Larsen-familien har drevet frisørsalonger siden 1912, og i lang tid drevet grossistvirksomhet innenfor bransjen. I dag er grossistvirksomheten eneste virksomhet.

I februar 2004 oppdaget Olymp at innklagede, nedenfor kalt Smith-Larsen, markedsfører stoler som Olymp anser for kopier, eller i alle fall urimelige etterligninger, av de to stolene. Stol 1700 0101 og 1700 0428 hevdes å være kopier av Olymp 4000. Stol 1700 099 18 hevdes å være kopi av Olymp 8000. Smith-Larsen har kjøpt stolene i markedet.

Klager, OLYMP Karl Herzog GmbH & Co. KG, har for det meste anført:
Olymp anfører at stolene har tilstrekkelig særpreg til å ha vern mot etterligning. Stolene karakteriseres særlig ved linjene i sete og rygg og ikke minst armlener. Det særpreg som profilen og linjene i Olymp-stolene gir, er bestemmende for helhetsinntrykket, og det er Olymp som står bak designet. Dette dokumenteres av konstruksjonstegningene av armlenene og møtereferater. Stolene fra Smith-Larsen kopierer nettopp linjene i Olymp-stolenes sete, rygg og armlener, og fremstår som de var produsert direkte på grunnlag av Olymps tekniske tegninger.

Stolene skiller seg i detaljer, slik som forskjellige fothvilere, hendler mv. Olymp anvender selv forskjellige typer fothvilere, og for øvrig er forskjeller i detaljutforming ikke avgjørende for helhetsinntrykket.

Forvekslingsfaren forsterkes ved at Smith-Larsen bruker helt nøytrale betegnelser på sine produkter. Det er intet varemerke eller annet kjennetegn som kan bidra til å skille Smith-Larsens produkter fra Olymps, selv om avvikende varemerke ikke ville være tilstrekkelig til å skille produktene fra hverandre eller for øvrig gjøre etterligningen akseptabel.

Det kan heller ikke ha betydning om Smith-Larsen tilbyr sine stoler i lavere prisklasse enn Olymp, jf Konkurranseutvalgets avgjørelse i sak 2/2003. Grunnen til at Smith-Larsen kan tilby sine stoler til en lavere pris, er nettopp at produsenten har kunnet spare kostnader til utvikling av design som følge av kopieringen.

Det er heller ikke av betydning at Smith-Larsen ikke selv har tatt initiativ til å produsere stolene, men kjøper dem inn fra Asia. Importøren har et eget ansvar i forhold til produkter som kjøpes inn. Det er også slått fast i Konkurranseutvalgets sak 2/2003.

Det finnes flere stoler på det internasjonale markedet som er like eller identiske med klagers to stoler. Det er asiatiske produsenter som står bak stolene, og det er Olymps strategi å gå på forhandlerne i Europa. Olymp har således stoppet importører av etterlignede produkter i Tyskland og UK. At det finnes kopiprodukter også i andre europeiske land, er ikke avgjørende i forhold til beskyttelsen etter markedsføringsloven.

Dersom utvalget ikke skulle anse det som tilstrekkelig dokumentert at designen av Olymp 4000 og 8000 er skapt av Olymp, ber klager om at Konkurranseutvalget likevel tar stilling til de rettslige spørsmål i saken forutsatt at Olymp skapte denne designen.

Klagers frisørstol, OLYMP 4000 

 

Frisørstol som forhandles av innklagede

 

 

Klagers frisørstol, OLYMP 8000

 

 

Fristørstol som forhandles av innklagede

 

Innklagede, Smith-Larsen AS, har i det vesentlige anført:
Stolene er kjøpt i markedet, og klager bør rette henvendelsene dit.

Olymp har ikke dokumentert at designet opprinnelig er deres. Dette og det forhold at det finnes et utall modeller med likhetstrekk, gjør at saken må avvises fra behandling i Næringslivets Konkurranseutvalg.

Hvis saken realitetsbehandles, må utfallet bli at klagen ikke tas til følge.

I markedet finnes det både tilsvarende stoler og andre, temmelig like varianter. Designet til Olymp er ikke unikt ? både armlenet og sete/ryggstø er kjent fra et utall konkurrerende produsenter, slik det fremgår av fremlagt dokumentasjon.

Alle de tre innklagede stolene skiller seg fra Olymps modeller på en rekke punkter:

-         understellet er helt forskjellig

-         det er påmontert fothviler, og festet kan sees, i motsetning til Olymps modell som er ?ren?

-         stolene er ikke justerbare, i motsetning til Olymps stoler

-         det er intet i markedsføringen som hentyder på Olymp eller andre konkurrerende produkter

Når man sammenligner produkt 1700 0428 og Olymp 4000, er forskjellene videre:

-         puten er tykkere og polstret med en helt annen design enn Olymps pute

-         ryggen er tykkere og har et annet design

-         tredelen på armlenet er mer klumpete og gammeldags i stilen

-         designet til Olymp er ikke unikt ? både armlenet og sete/ryggstø er kjent felt fra utall konkurrerende produsenter, noe som fremgår av fremlagt dokumentasjon.

Når man sammenligner produkt 1700 09918 og Olymp 8000 er forskjellene videre:

-         ryggen på Olymp 8000 er lengre

-         sitteputen på produkt 1700 09918 er rett under, og ikke buet som på Olymp 8000

-         armlenene på Olymps modell har ?rundinger? i overgangen mellom metall og tre

Smith-Larsens produkter er ikke en etterligning av Olymps produkter, og det foreligger under ingen omstendigheter en urimelig utnyttelse av Olymps innsats eller resultater, og det foreligger heller ikke fare for forveksling. Produktenes utseende skiller seg vesentlig fra hverandre, og det finnes en rekke produkter på markedet som er mer like Smith-Larsens produkter enn produktene fra Olymp.

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Når næringsdrivende gjør en selvstendig innsats knyttet til design av et produkt, vil dette oppnå beskyttelse etter markedsføringsloven regler, først og fremst § 8 a. Den selvstendige ? og derfor beskyttede ? innsats kan gjelde produktet som helhet eller enkelte sider ved produktet. Beskyttelsens omfang er nær knyttet opp til hvor omfattende den selvstendige innsats er.

Som grunnlag for avgjørelsen av nærværende klagesak har Næringslivets Konkurranseutvalg fått seg forelagt avbildninger av klagers to stoler, Olymp 4000 og Olymp 8000, og av innklagedes tre stoler, Produkt 17000428, 170009918 og 17000101.
I tillegg er fremlagt diverse brosjyremateriell for frisørstoler.

På bakgrunn av den dokumentasjon som er fremlagt i saken, har Næringslivets Konkurranseutvalg ikke grunnlag for å anta at klagers stoler opprinnelig atskilte seg vesentlig fra andre stoler i markedet. Det er derfor usikkert hvilket vern Olymp opprinnelig kan ha hatt for sine stoler. Dokumentasjonen viser at det i dagens marked finnes flere frisørstoler som innbyrdes har stor likhet. Flere stoler synes å ha samme grad av likhet med Olymps stoler som det innklagedes stoler har. Næringslivets Konkurranseutvalg forstår det slik at klager mener at flere av disse stolene er ulovlige kopier av Olymp 4000 og 8000, uten at det er presisert hvilke stoler det gjelder.

Det knytter seg altså uklarhet til hvilken grad av originalitet klagers stoler opprinnelig hadde, og det eksisterer flere nærmest identiske stoler i markedet. Selv om dette er stoler som ikke forhandles i det norske markedet, må dette ? slik saken foreligger for Næringslivets Konkurranseutvalg ? få betydning for vurderingen etter markedsføringslovens regler. På bakgrunn av uklarheten knyttet til opprinnelig originalitet og at det eksisterer flere nærmest identiske stoler i markedet, anser Konkurranseutvalget at det ikke er godtgjort at de stoler som innklagede forhandler, representerer en etterligning og urimelig utnyttelse av klagers innsats eller resultater. Næringslivets Konkurranseutvalg er enstemmig av den oppfatning at innklagede ikke har overtrådt markedsføringsloven § 8 a.

Næringslivets Konkurranseutvalg kan heller ikke se at det foreligger forhold som medfører at markedsføringsloven § 1 er overtrådt. Stolene tilbys det profesjonelle marked, og det er intet i benevnelsen eller selve markedsføringen som gir inntrykk av at innklagede forsøker å legge seg etter klager. Klagers stoler identifiseres gjennom et særskilt varemerke, mens innklagede benytter identifisering gjennom produktnummer, som ikke har noen referanse til innklagedes produkter. I tillegg er utstyret for stolene ? foten og reguleringsmekanismen ? forskjellige, og stolene er heller ikke teknisk likeverdige. Det forligger således heller ikke forhold som gir grunnlag for å anvende markedsføringsloven § 1. Også på dette punkt er Konkurranseutvalget enstemmig.

Klager har subsidiært bedt om at Konkurranseutvalget tar stilling til de rettslige spørsmål i saken forutsatt at Olymp skapte designet. Det fremgår av Konkurranseutvalgets begrunnelse at Næringslivets Konkurranseutvalg ikke har grunnlag for å foreta en slik vurdering. For øvrig avgir Næringslivets Konkurranseutvalget bare uttalelse i aktuelle konflikter.

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34