Nyheter

 • Sak nr. 04/2011

  Utvalget fant at selv om Mariusgenseren er basert på tradisjonelle mønstre og farger, er det gjennom en omfattende markedsføring i 60 år, opparbeidet en goodwill knyttet til mønsteret. Konkurrentene plikter da å holde nødvendig avstand og utnytte de variasjonsmuligheter som finnes. Etter en konkret helhetsvurdering fant Konkurranseutvalget enstemmig at fire av de innklagede strikkemønstre ga et helhetsinntrykk som var så likt Mariusgenseren at de var egnet til å bli oppfattet som en variant av denne. Dette innebar en urimelig utnyttelse av klagers innsats som var i strid med markedsføringsloven § 25. Når det gjaldt den innklagede barnegenseren, var Konkurranseutvalget noe mer i tvil. Flertallet, seks medlemmer, fant at også denne modellen var i strid med markedsføringsloven § 25, mens et mindretall på tre medlemmer fant at innklagede ved denne modellen hadde utnyttet variasjonsmulighetene på en måte som gjorde at genseren holder tilstrekkelig avstand til Mariusgenseren.

  24.06.11
 • Sak nr. 03/2011

  Utvalget fant at Match.com’s markedsføring som ”Norges største datingtjeneste” og ”Norges største datingnettsted” var villedende. Da det ikke er noen entydig oppfatning om hva som ligger i betegnelsen ”størst” på dette området, kan en slik betegnelse ikke anvendes uten nærmere presisering.

  24.06.11
 • Sak nr. 02/2011

  Utvalget fant at en påstand om å ha ”markedets beste” brilleglass ville bli oppfattet som om produktet var bedre enn konkurrentenes. Påstanden ble funnet å være i strid med markeds-føringsloven § 26, da innklagede ikke hadde fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon for at påstanden var riktig. For at en dokumentasjon skal ha tilstrekkelig beviskraft, kreves vanligvis at påstandene kan underbygges av uttalelser eller undersøkelser utført av nøytrale instanser med anerkjent faglig kompetanse og på en faglig forsvarlig måte. Utvalget fant ikke at det var forhold ved den innklagede annonsering som tilsa at markedsføringsloven § 25 skulle anvendes i tillegg til § 26.

  28.04.11
 • Sak nr. 01/2011

  Bruk av klagers foretaksnavn som samlebetegnelse for en gruppe egne produkter i strid med markedsføringsloven § 25. Kritikkverdig forhold på klagers side kunne ikke endre den rettslige vurdering av innklagedes forhold.

  28.04.11

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 95 446 437